Norma nr. 19/2014 pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui CSA nr. 3/2009

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 23/09/2014).

În urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 27 august 2014,
În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1)  lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
 
Autoritatea de Supraveghere Financiarăemite prezenta normă.
 
        Art. I. - Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009,  cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
     1.  La articolul 3 punctul III, literele b) – d) şi termenul de transmitere se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   “b) raportarea privind situația veniturilor obţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 5;
    c)  raportarea privind situaţia activelor și pasivelor bilanţiere deţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 6;
    d) raportarea privind situația datoriilor și a creanțelor din activitatea de intermediere, în forma prevăzută în anexa nr. 7;
.........................................................................................................................................
    Termen de transmitere
Raportările trimestriale se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului. Eventualele rectificări la raportările trimestriale, aferente trimestrului IV, prevăzute la lit. a) - d), se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.”

       2. Anexele nr. 5 - 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1- 3 care fac parte integrantă din prezenta normă.
             
        Art.  II. - Prezenta normă se publică în  Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.
 
Președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu
Bucureşti,16 septembrie 2014
Nr. 19
 
  Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
 
Anexa nr. 3