Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3101/2003

pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003).

        În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 8 alin. (1) si ale art. 15 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 10 decembrie 2002 prin care s-au adoptat Normele privind registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare,
    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Departamentul autorizari-reglementari si Serviciul relatii cu publicul si mass-media din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan 
Bucuresti, 10 ianuarie 2003
Nr. 3.101


ANEXA
 
NORME privind registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare


   Art. 1. - Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, societatile mutuale, filialele si sucursalele unor asiguratori straini, denumite în continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum si brokerii de asigurare care au fost autorizati sa functioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor se înmatriculeaza în registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare.

   Art. 2. - Registrul se tine de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, în sistem computerizat si pe suport de hârtie, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor - Serviciul relatii cu publicul si mass-media, precum si pe site-ul Internet al autoritatii de supraveghere.

   Art. 3. - Registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare cuprinde urmatoarele rubrici:
   a) numarul si data înmatricularii în registrul asiguratorilor;
   b) denumirea asiguratorilor si brokerilor de asigurare, însotita de forma juridica sau, dupa caz, de mentiunea "societate mutuala", "filiala" sau "sucursala a unor asiguratori straini";
   c) adresa sediului social, precum si a sediilor unitatilor legal înregistrate teritorial la Oficiul registrului comertului;
   d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finantelor Publice;
   e) numarul de ordine în registrul comertului;
   f) data emiterii autorizatiei de functionare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
   g) data radierii înregistrarii din registru (sectiunea B);
   h) observatii.
    La aceasta rubrica se vor mentiona situatiile de limitare a operatiunilor, interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare pentru una sau mai multe categorii de asigurari, iar pentru brokerii de asigurare, interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, de retragere a autorizatiei, de redresare, administrare speciala, reorganizare, lichidare, faliment al societatii, fuziune, schimbarea denumirii, precum si alte situatii similare.

   Art. 4. - Înmatricularea asiguratorilor si brokerilor de asigurare în registrul special constituit se face în ordinea cronologica a autorizarii acestora de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Editarea registrului asiguratorilor si brokerilor de asigurare va fi efectuata în doua sectiuni:
   - sectiunea A;
   - sectiunea B.
    Sectiunea A a registrului va cuprinde asiguratorii si brokerii de asigurare
care detin, în conditiile legii, o autorizatie de functionare emisa de Comisia
de Supraveghere a Asigurarilor, iar sectiunea B cuprinde, în ordine cronologica,
asiguratorii si brokerii de asigurare a caror înregistrare a fost radiata ca
urmare a retragerii autorizatiei de functionare.

   Art. 5. - Numarul de înmatriculare al asiguratorilor va avea urmatoarea structura alfanumerica: RA-000.

   Art. 6. - Numarul de înmatriculare al brokerilor de asigurare va avea urmatoarea structura alfanumerica: RBK-000.

   Art. 7. - Departamentul autorizari-reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va comunica fiecarui asigurator si broker de asigurare numarul si data înmatricularii în registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare.
    Comunicarea se va face în termen de 10 zile de la data autorizarii functionarii acestora pentru asiguratorii si brokerii nou-autorizati, iar pentru cei care au fost autorizati anterior aparitiei prezentelor norme, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a normelor.
    Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica cel putin o data pe an în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si într-o publicatie de larga circulatie evidenta prezentului registru conform art. 15 din Legea nr. 32/2000.
    Prezentele norme vor intra în vigoare la data publicarii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.