Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3106/2005

pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.531 din 22 iunie 2005).

    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 20 alin. (3) lit. f), precum si ale anexei nr. 2 la Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 13 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice.
   Art. 2. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 13 iunie 2005
   Nr. 3.106

   ANEXA

   NORME privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice


   Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) lit. f), precum si ale anexei nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile de asigurare trebuie sa tina la sediul central registre ale activelor admise sa acopere rezervele tehnice, distinct pentru fiecare categorie de asigurari practicate, pe suport electronic, iar pe suport de hârtie sa le transmita la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu perioada de raportare.
   (2) Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice, denumit in continuare Registru, se va organiza pe sectiuni, in functie de tipul activelor admise sa acopere rezervele tehnice.
   Art. 2. - (1) Valoarea activelor inscrise in Registru va fi determinata in baza prevederilor normelor cu privire la evaluarea fiecarui activ admis sa acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurarile generale si asigurarile de viata.
   (2) Evaluarea fiecarui activ va fi analizata de catre conducerea societatii de asigurare din punct de vedere prudential, in asa fel incât valoarea totala a activelor admise sa nu scada sub nivelul rezervelor tehnice constituite.
   (3) Informatiile aferente activelor care acopera rezervele tehnice din Registru vor fi completate cu soldurile initiale ale exercitiului financiar 2005.
   (4) Terenurile si constructiile se vor evidentia pe fiecare teren sau imobil, valorile inregistrate in Registru vor trebui sa corespunda cu valorile fiecarui activ inregistrat in evidentele societatii de asigurare privind activele corporale.
   (5) Titlurile de stat, obligatiunile municipale si depozitele bancare se vor evidentia pe fiecare activ.
   (6) Disponibilitatile banesti existente in conturile curente si in casierie, in lei si in valuta, se vor evidentia la valoarea soldului final existent la data raportarii, care se va justifica cu datele inscrise in balanta disponibilitatilor in conturi curente pe banci si casierie, pe valute, pe baza extraselor de cont si a registrelor de casa.
   (7) Valorile mobiliare tranzactionate se vor evidentia pe fiecare componenta a portofoliului, la valoarea de piata de la data raportarii.
   (8) Creantele aferente primelor brute subscrise se vor inregistra prin evidentierea soldului final al perioadei de raportare, care va trebui justificat cu fisa analitica a conturilor 401 "Decontari privind primele de asigurare" si 405 "Decontari privind operatiunile de coasigurare", sau prin alte evidente operative privind primele brute subscrise si neincasate.
   Art. 3. - (1) Conform anexei nr. 1 la prezentele norme, in Registru vor fi mentionate elemente referitoare la: data si pozitia fiecarui activ inscris, denumirea activului, valoarea inregistrata in evidentele contabile si valoarea stabilita in conformitate cu prevederile legale privind evaluarea activelor admise, veniturile obtinute din fructificarea activelor inregistrate incepând cu luna ianuarie 2005 (venituri din inchirieri, dobânzi sau alte venituri) si explicatii cu privire la activele grevate de sarcini.
   (2) in Registrul special al asigurarilor de viata, potrivit anexei nr. 2*) la prezentele norme, se vor evidentia distinct activele detinute in tara si cele din strainatate, atât pentru asigurarile de viata traditionale, cât si pentru cele de viata si anuitati legate de fonduri de investitii (unit-linked).
   Art. 4. - Societatile de asigurare au obligatia de a notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor crearea de sarcini asupra unui activ inscris in Registru, precum si obligatia de a urmari ca activele existente sa acopere rezervele tehnice nete constituite. Notificarea va fi insotita de documente justificative (extras de carte funciara, raport de evaluare, contract de garantie etc.)

ANEXE la norme