Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3122/2005

pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005).

   In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 septembrie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari, Directia generala control, Directia generala supraveghere solvabilitate si raportari financiare si Departamentul Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 21 septembrie 2005
   Nr. 3.122

   ANEXA
   NORME privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special

 

   Art. 1. - In conformitate cu dispozitiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, in situatia aplicarii modalitatii de redresare financiara prin administrare speciala, prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor desemneaza, prin decizie, o persoana fizica sau juridica, in calitate de administrator special.

   Art. 2. - (1) Incepând cu data desemnarii administratorului special se suspenda:
   a) atributiile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale societatii de asigurare; aceste atributii se transfera administratorului special desemnat, care este in drept sa le exercite pe toata perioada procedurii de redresare financiara prin administrare speciala;
   b) activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie/administratorului societatii de asigurare, precum si dreptul acestora la remuneratie;
   c) exercitarea dreptului de vot al actionarilor in privinta numirii si/sau a revocarii consiliului de administratie/administratorului societatii de asigurare;
   d) dreptul actionarilor la dividende.
   (2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) opereaza si isi produce efectele pe toata durata procedurii de redresare financiara prin administrare speciala.
   (3) De la data desemnarii, administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie/administratorului societatii de asigurare supuse procedurii de redresare financiara, asa cum acestea rezulta potrivit legii si actelor constitutive ale societatii de asigurare.

   Art. 3. - (1) Principalele atributii si competente ale administratorului special sunt urmatoarele:
   a) indeplinirea masurilor si/sau a dispozitiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la termenele si in conditiile prevazute in decizia de redresare financiara;
   b) examinarea activitatii societatii de asigurare si intocmirea unui raport amanuntit cu privire la situatia financiara a acesteia, cu precizarea inclusiv a cauzelor care au condus la declansarea procedurii de redresare financiara si mentionarea persoanelor a caror activitate este imputabila in acest sens. Raportul va preciza, de asemenea, masurile intreprinse de administratorul special, precum si posibilitatile reale si operative de redresare financiara a societatii de asigurare sau, dupa caz, motivele care impiedica atingerea scopului acestei proceduri. Raportul se intocmeste si se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data desemnarii administratorului special. La cererea administratorului special, pentru motive temeinice, durata de intocmire si de prezentare a raportului poate fi prelungita de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel mult 15 zile lucratoare. Un exemplar al raportului se comunica, dupa caz, si administratorului Fondului de garantare;
   c) ducerea la indeplinire a demersurilor necesare pentru efectuarea unei majorari/infuzii de capital, in vederea redresarii financiare a societatii de asigurare;
   d) conducerea activitatii societatii de asigurare, cu supravegherea si controlul inclusiv al conditiilor de efectuare a platilor din/in conturile societatii de asigurare;
   e) intocmirea si transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si catre administratorul Fondului de garantare, dupa caz, a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiara; rapoartele se transmit cel mai târziu in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea;
   f) indeplinirea oricaror alte dispozitii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si/sau ale administratorului Fondului de garantare, dupa caz, necesare asigurarii apararii drepturilor si intereselor legitime ale asiguratilor.
   (2) Executarea mandatului, precum si/sau exercitarea atributiilor administratorului special se duc la indeplinire de catre persoana expres desemnata prin decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, fara ca administratorul special sa poata conferi atributiile sale, in tot sau in parte, unei terte persoane.
   (3) in indeplinirea atributiilor sale, administratorul special angajeaza societatea de asigurare supusa procedurii de redresare financiara in raporturile acesteia cu tertii si raspunde, potrivit legii, de modul de executare a deciziei de redresare financiara si a dispozitiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ori, dupa caz, ale administratorului Fondului de garantare.

   Art. 4. - Pentru activitatea depusa, administratorul special are dreptul la remuneratie/salariu, care se va stabili, de la caz la caz, de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, având ca punct de referinta remuneratia/salariul avut de persoanele semnificative ale asiguratorului supus administrarii speciale.

   Art. 5. - (1) Administratorul special este obligat sa duca la indeplinire si sa ia toate masurile necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare, cu respectarea dispozitiilor, a termenelor si a conditiilor cuprinse in decizia de redresare financiara emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (2) Pentru motive intemeiate, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune, oricând in cursul procedurii de redresare financiara, inlocuirea administratorului special.

   Art. 6. - (1) Incetarea calitatii de administrator special are loc in urmatoarele cazuri:
   a) prin revocarea deciziei de redresare financiara prin administrare speciala:
   b) prin inlocuirea sau, dupa caz, prin renuntarea administratorului special la mandatul primit;
   c) prin decesul administratorului special persoana fizica sau, dupa caz, ca urmare a dizolvarii/lichidarii ori a constatarii starii de insolvabilitate a administratorului special persoana juridica;
   d) prin orice alte cauze de incetare prevazute de lege.
   (2) Incetarea calitatii de administrator special se dispune prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   Art. 7. - (1) In toate cazurile in care, ca urmare a analizarii rapoartelor administratorului special, se constata ca nu sunt conditii pentru restabilirea sau pentru mentinerea situatiei financiare a societatii de asigurare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune inchiderea procedurii de redresare financiara si retragerea autorizatiei de functionare a acesteia.
   (2) In cazul in care masurile intreprinse de administratorul special nu au putut conduce la atingerea scopului urmarit si/sau la inlaturarea cauzelor care au condus la declansarea procedurii de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata starea de insolvabilitate a societatii de asigurare potrivit art. 3 lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 si dispune, prin decizie motivata, inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare, precum si inregistrarea cererii de declansare a falimentului, in conditiile legii.
   (3) Prin decizia de inchidere a procedurii de redresare financiara Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune revocarea administratorului special, precum si incetarea calitatii si a atributiilor acestuia. Administratorul special este tinut de obligatia de a da socoteala despre modul de indeplinire a mandatului primit, conform masurilor si dispozitiilor stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin decizia de redresare financiara.