Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 06 mai 2008).

   Potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 22 aprilie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta,
   in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (5), (51), (6) si (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2007.
   Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

   Bucuresti, 24 aprilie 2008.
   Nr. 3.

 

ANEXA - NORME privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

CAPITOLUL I
  Definitii

   Art. 1. - In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   1. rezerva tehnica bruta reprezinta rezerva tehnica calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   2. rezerva tehnica neta reprezinta rezerva tehnica calculata dupa cedarile in reasigurare.

   CAPITOLUL II
  Determinarea marjei de solvabilitate disponibile

   Art. 2. - (1) Asiguratorii autorizati sa practice asigurari generale au obligatia sa detina permanent o marja de solvabilitate disponibila, corespunzatoare activitatii desfasurate de catre acestia, cel putin egala cu marja de solvabilitate minima calculata in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
   (2) Marjei de solvabilitate disponibile ii corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.
   Art. 3. - (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, in calculul acesteia sunt cuprinse urmatoarele componente:
   a) capitalul social subscris si varsat sau, dupa caz, daca este vorba de societati mutuale, fondul de rezerva liber varsat, la care se adauga toate conturile membrilor sai care intrunesc urmatoarele criterii:
   (i) statutul trebuie sa prevada ca din aceste conturi se pot face plati membrilor doar in situatia in care platile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, in cazul dizolvarii societatii, daca au fost platite toate celelalte datorii;
   (ii) statutul trebuie sa prevada ca pentru orice plati mentionate la pct. (i), efectuate in alte scopuri decat retragerea individuala din societatea mutuala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie informata cu cel putin o luna inainte de efectuarea platii, astfel incat aceasta sa poata interzice, daca este cazul, operatiunea de plata in cadrul acestei perioade;
   b) toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;
   c) profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea inregistrata de asigurator;
   d) rezultatul reportat.
   (2) Marja de solvabilitate disponibila se reduce cu valoarea urmatoarelor elemente:
   a) actiunile proprii detinute direct de asigurator;
   b) participatiile pe care asiguratorul le detine in urmatoarele entitati:
   (i) asiguratori;
   (ii) reasiguratori;
   (iii) holdinguri de asigurare;
   (iv) institutii de credit si institutii financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
   (v) firme de investitii definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
   c) fiecare dintre urmatoarele elemente pe care asiguratorul le detine in raport cu entitatile prevazute la lit. b), in care detine o participatie:
   (i) tipurile de instrumente mentionate la alin. (3);
   (ii) tipurile de creante subordonate si instrumente mentionate la art. 35 si la art. 36 alin. (3) din Directiva 2000/12/CE;
   d) activele necorporale.
   (3) In calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si urmatoarele componente, dupa caz:
   a) actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate in proportie de pana la 50% din cea mai mica valoare obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie sa fie constituite din datorii subordonate cu scadenta fixa si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durata determinata. Trebuie sa existe acorduri in temeiul carora, in caz de faliment sau lichidare a asiguratorului, obligatiile de plata generate de capitalul subordonat imprumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate dupa ce au fost platite obligatiile fata de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plata existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   (i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt varsate integral;
   (ii) pentru imprumuturile cu scadenta fixa, scadenta initiala este stabilita la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an inainte de scadenta, asiguratorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor spre aprobare un plan din care sa rezulte modul in care marja de solvabilitate disponibila va fi mentinuta sau adusa peste nivelul marjei minime la scadenta, exceptand cazul in care valoarea imprumutului care intra in componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusa treptat in decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipata a acestor sume se poate aproba daca asiguratorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibila sa nu scada sub nivelul minim;
   (iii) imprumuturile a caror scadenta nu este fixata trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptand cazurile in care aceste imprumuturi nu mai sunt considerate componenta a marjei de solvabilitate disponibile sau cand, dupa caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind rambursarea lor anticipata. In acest ultim caz, asiguratorul trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel putin 6 luni inainte de data stabilita pentru rambursare, indicandu-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atat inainte, cat si dupa aceasta rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba rambursarea doar in conditiile in care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a asiguratorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;
   (iv) contractul de imprumut nu poate contine nicio clauza care sa prevada ca, in anumite circumstante, altele decat lichidarea asiguratorului, imprumutul poate fi rambursat inainte de scadenta convenita;
   (v) contractul de imprumut nu poate fi modificat decat cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   b) titlurile de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele mentionate la lit. a), pana la un nivel care sa nu poata depasi 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
   (i) titlurile nu se pot rambursa fara acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   (ii) contractul de emisiune ii permite asiguratorului posibilitatea de a amana plata dobanzilor aferente imprumutului;
   (iii) creantele creditorului fata de asigurator ocupa un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;
   (iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie sa prevada capacitatea societatii de a acoperi datoria si dobanda aferenta, astfel incat sa permita asiguratorului sa isi continue activitatea;
   (v) se vor lua in calcul numai sumele varsate integral.
   (4) La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, includerea in calculul marjei de solvabilitate disponibile si a urmatoarelor componente, dupa caz:
   a) jumatate din capitalul social nevarsat sau, dupa caz, din fondul de rezerva liber nevarsat, atunci cand capitalul social varsat sau fondul de rezerva liber varsat reprezinta cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezerva liber, pana la un nivel care sa nu depaseasca 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;
   b) in cazul societatilor de asigurare mutuale sau de tip mutual cu contributii variabile, orice creanta pe care societatea o poate avea asupra membrilor sai prin solicitarea unor contributii suplimentare, intr-un exercitiu financiar, dar nu mai mult de 50% din diferenta dintre contributiile maxime si contributiile totale de plata, si pana la 50% din valoarea cea mai mica dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;
   c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o natura exceptionala.

   CAPITOLUL III
  Determinarea marjei de solvabilitate minime

   Art. 4. - (1) Marja de solvabilitate minima se determina prin doua metode:
   a) raportarea la valoarea primelor brute subscrise in ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii sau la valoarea contributiilor din ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii;
   b) raportarea la media anuala a daunelor brute platite in ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei raportarii. Daca un asigurator preia in asigurare unul sau mai multe dintre urmatoarele riscuri: de credit, furtuna, grindina sau inghet, perioada de referinta pentru calculul mediei anuale a daunelor brute platite va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportarii.
   (2) Marja de solvabilitate minima este egala cu valoarea cea mai mare dintre cele doua rezultate obtinute prin aplicarea metodelor prevazute la alin. (1).
   Art. 5. - (1) In cazul aplicarii metodei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), luandu-se in considerare primele brute subscrise, la determinarea marjei de solvabilitate minime se va lua in calcul cea mai mare valoare, obtinuta in ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii, dintre:
   a) valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor;
   b) valoarea primelor brute castigate (valoarea primelor brute subscrise diminuata cu variatia rezervei brute de prime) sau a contributiilor.
   (2) Pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12 si 13 mentionate la titlul B "Asigurari generale" din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, primele sau contributiile luate in calcul se majoreaza cu 50%.
   (3) La valoarea primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurari directe se adauga totalul primelor brute subscrise aferente acceptarilor in reasigurare pe durata ultimelor 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii, iar rezultatul se diminueaza cu valoarea totala a primelor brute subscrise anulate sau a contributiilor anulate corespunzatoare aceleiasi perioade, precum si cu valoarea totala a impozitelor si taxelor aferente primelor si contributiilor din perioada de referinta.
   (4) La valoarea astfel obtinuta se aplica un procent de 18% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 53,1 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 53,1 milioane euro, iar rezultatele astfel obtinute se aduna.
   (5) Rezultatul obtinut se inmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinuta ca raport intre valoarea neta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea bruta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare. Valoarea daunelor reprezinta valoarea daunelor platite in ultimele 3 exercitii financiare plus variatia rezervei de daune avizate si neavizate calculata pentru ultimele 3 exercitii financiare. In ceea ce priveste calculul daunelor nete, la cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in reasigurare a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.
   Art. 6. - (1) In cazul aplicarii metodei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), luandu-se in considerare daunele brute platite, determinarea marjei de solvabilitate minime se face prin insumarea valorii daunelor brute platite in perioadele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b), aferente activitatii de asigurari directe, cu valoarea daunelor brute platite in aceeasi perioada aferente acceptarilor in reasigurare, precum si cu valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfarsitul perioadei de raportare, atat pentru asigurarile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare.
   (2) Din aceasta suma se scade valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor pentru aceeasi perioada de raportare si valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atat pentru asigurarile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare.
   (3) Daca perioada de referinta mentionata la art. 4 alin. (1) lit. b) este de 84 de luni calendaristice, se scade valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.
   (4) Baza de calcul a daunelor platite, rezervelor de daune avizate si neavizate si recuperarilor pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12 si 13 mentionate la titlul B "Asigurari generale" din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 50%.
   (5) Conform perioadei de referinta prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 36 de luni sau la o septime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 84 de luni, dupa caz, se aplica un procent de 26% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 37,2 milioane euro si, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 37,2 milioane euro, iar rezultatele astfel obtinute se aduna.
   (6) Rezultatul obtinut se inmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinuta ca raport intre valoarea neta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea bruta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare. Valoarea daunelor reprezinta valoarea daunelor platite in ultimele 3 exercitii financiare plus variatia rezervei de daune avizate si neavizate calculata pentru ultimele 3 exercitii financiare. In ceea ce priveste calculul daunelor nete, la cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in reasigurare a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.
   Art. 7. - Daca marja de solvabilitate minima calculata conform prevederilor art. 4-6 este mai mica decat marja de solvabilitate minima raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent, atunci marja de solvabilitate minima la data raportarii trebuie sa fie cel putin egala cu cea raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent, inmultita cu raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate inregistrata la sfarsitul perioadei de raportare si valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate la inceputul exercitiului financiar curent, raport care nu poate fi mai mare decat 1.
   Art. 8. - Procentele mentionate la art. 5 alin. (4) si la art. 6 alin. (5) sunt fiecare reduse la o treime in cazul asigurarii de sanatate practicate pe o baza tehnica similara celei pentru asigurarea de deces, daca:
   a) primele platite se calculeaza pe baza tabelelor de imbolnavire conform metodei matematice aplicate in asigurari;
   b) se caculeaza o rezerva pentru imbatranire;
   c) se incaseaza o prima suplimentara in vederea stabilirii unei marje prudente;
   d) asiguratorul poate anula contractul cel mai tarziu inaintea sfarsitului celui de-al treilea an de asigurare;
   e) in contract se prevede posibilitatea majorarii primelor sau a diminuarii platilor, chiar si in cazul contractelor in vigoare.

   CAPITOLUL IV
  Metodologia de calcul al fondului de siguranta

   Art. 9. - (1) O treime din marja de solvabilitate minima a asiguratorului, calculata conform cap. III, constituie fondul de siguranta. Acest fond este compus din elementele prevazute la art. 3 alin. (1)-(3) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la art. 3 alin. (4) lit. c).
   (2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile generale este echivalentul in lei a 2,2 milioane euro. Daca asiguratorul subscrie unul sau mai multe riscuri incadrate in clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 mentionate la titlul B "Asigurari generale" din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea minima a fondului de siguranta va fi echivalentul in lei a 3,2 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime.
   (3) Valorile in euro ale fondului de siguranta prevazute la alin. (2) si (4), precum si valorile in euro mentionate la art. 5 alin. (4) si art. 6 alin. (5) vor fi revizuite anual in functie de schimbarile in indicele european al preturilor de consum cuprinzand statele membre, publicat de Eurostat.
   (4) In cazul in care asiguratorul autorizat sa practice activitate de asigurari generale desfasoara si activitate de reasigurare si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
   a) in ultimele 12 luni, totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare generala reprezinta mai mult de 10% din totalul primelor brute incasate pentru intreaga activitate de asigurari generale;
   b) in ultimele 12 luni, totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare generala depaseste echivalentul a 50 milioane euro;
   c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activitatii de reasigurare generala, la data raportarii, reprezinta mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente intregii activitati de asigurari generale, la data raportarii, valoarea minima a fondului de siguranta este echivalentul in lei a 3 milioane euro.

   CAPITOLUL V
  Reguli referitoare la agentiile si sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor asiguratori cu sediul intr-un stat tert

   Art. 10. - (1) Agentiile si/sau sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor asiguratori cu sediul intr-un stat tert au obligatia sa detina permanent o marja de solvabilitate disponibila, compusa din elementele prevazute la art. 3, cel putin egala cu marja de solvabilitate minima. Marja de solvabilitate minima va fi calculata in conformitate cu prevederile cap. III. In calculul marjei de solvabilitate minime se va tine seama numai de operatiunile efectuate de respectiva agentie sau sucursala.
   (2) O treime din marja de solvabilitate minima va constitui fondul de siguranta. Valoarea minima a fondului de siguranta este jumatate din valoarea prevazuta la art. 9 alin. (2). Agentiile si sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor asiguratori cu sediul intr-un stat tert trebuie sa depuna o patrime din valoarea minima a fondului de siguranta sub forma unei garantii, care va fi luata in calculul fondului de siguranta. Fondul de siguranta va fi constituit in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1).
   (3) Activele care acopera marja de solvabilitate minima trebuie sa fie pastrate in Romania pana la nivelul fondului de siguranta, iar surplusul poate fi pastrat intr-un alt stat membru.

   CAPITOLUL VI
  Dispozitii finale

   Art. 11. - Asiguratorul este obligat sa isi determine permanent marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima, precum si fondul de siguranta pe baza datelor din raportarile financiare si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, semestrial, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
   Art. 12. - In cadrul raportarii marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de siguranta pentru data de 31 decembrie a unui an, in vederea calculului echivalentului in lei al sumelor exprimate in euro se va utiliza cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii septembrie a aceluiasi an. Acest curs va fi mentinut pana la urmatoarea raportare pentru data de 31 decembrie.
   Art. 13. - In conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, societatea de asigurare este obligata sa isi determine si sa comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiara, precum si marja de solvabilitate minima. Informatiile solicitate se transmit insotite de o declaratie a reprezentantului legal al societatii, data pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru infractiunile de inselaciune si fals in declaratii, prin care se atesta ca datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.
   Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 70 si urmatoarele din Legea nr. 503/2004.
   Art. 15. - Prezentele norme transpun prevederile art. 16, 17, art. 23 pct. 2 lit. e), art. 25 pct. 2 si 3 din Directiva 73/239/CEE, prevederile Directivei 2002/13/CE, prevederile art. 22 pct. 2 din Directiva 2002/87/CE, prevederile art. 57 pct. 4-6 din Directiva 2005/68/CE si prevederile Notificarii privitoare la ajustarea la nivelul inflatiei a anumitor sume prevazute in directivele referitoare la activitatile de asigurari de viata si de asigurari generale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 194 din 18 august 2006, p. 38.

 

ANEXA   la norme

FORMULAR DE RAPORTARE privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta pentru asigurarile generale

   Marja de solvabilitate disponibila
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|X  = Marja de solvabilitate disponibila totala = X1 + Z1 + Z2 + Z3 + A9 + A10                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A1 = Capitalul social subscris si varsat sau fondul de rezerva liber varsat                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A2 = Toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din |         |
|reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve                                                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A3 = Profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea        |         |
|inregistrata de asigurator                                                                                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A4 = Rezultatul reportat                                                                                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.1 = Valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurator                                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.2 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la alti asiguratori                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.3 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la reasiguratori                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.4 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la holdinguri de asigurare                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.5 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la institutii de credit si institutii        |         |
|financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile|         |
|de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.6 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la firme de investitii definite conform      |         |
|prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea     |         |
|capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007                                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.7 = Valoarea instrumentelor mentionate la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) din norme                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.8 = Valoarea creantelor si instrumentelor mentionate la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (ii) din norme     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|ANC = active necorporale                                                                                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|X1 = Marja de solvabilitate disponibila = A1 + A2 + /-A3 + /-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 - |         |
|A5.7 - A5.8 - ANC                                                                                           |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|i A6 = Actiuni preferentiale cumulative si/sau datorii subordonate                                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z = min. (X1Y)                                                                                              |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z1 = min (A6; 0,5 * Z)                                                                                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|ii A7 = Titluri de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiuni             |         |
|preferentiale neincluse in A6                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z2 = min (A7; 0,5 * Z)                                                                                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|iii A8 = Capitalul social nevarsat sau fondul de rezerva liber nevarsat, dupa caz                           |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z3 = min (0,5 * A8; 0,5 * Z)                                                                                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|IV A9 = Valoarea calculata in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. b) din norme                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o      |         |
|natura exceptionala                                                                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


   i - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din norme.
   ii - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din norme.
   iii - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. a) din norme.
   iv - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. b) din norme.

   Marja de solvabilitate minima
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y = Marja de solvabilitate minima la data raportarii = max (Y3;Y5)                                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y3 = Marja de solvabilitate minima = max (Y1;Y2)                                                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y4 = Marja de solvabilitate minima raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e1 = Raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate inregistrata la sfarsitul       |         |
|perioadei de raportare si valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate inregistrata la            |         |
|inceputul exercitiului financiar curent                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e = min (1;e1)                                                                                              |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y5 = e * Y4                                                                                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


   Metoda 1
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B1 = Valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurari directe pentru clasele   |         |
|11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile     |         |
|ulterioare                                                                                                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B2 = Valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurari directe pentru alte clase|         |
|decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si            |         |
|completarile ulterioare                                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B3 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptarilor in reasigurare, pentru clasele 11, 12, 13 mentionate |         |
|la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B4 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptarilor in reasigurare, pentru alte clase decat 11, 12, 13   |         |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B5 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru clasele 11, 12, 13 mentionate la titlul B din|         |
|anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B6 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru alte clase decat 11, 12, 13 mentionate la    |         |
|titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B7 = Valoarea totala a impozitelor si taxelor(1) aferente primelor pentru clasele 11, 12, 13 mentionate la  |         |
|titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B8 = Valoarea totala a impozitelor si taxelor(1) aferente primelor pentru alte clase decat 11, 12, 13       |         |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B9 = Variatia rezervei de prime brute pentru clasele 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la   |         |
|Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B10 = Variatia rezervei de prime brute pentru alte clase decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa  |         |
|nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B11 = 1,5 * B1 + 1,5 * B3 - 1,5 * B5 - 1,5 * B7 + B2 + B4 - B6 - B8                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B12 = B11 - 1,5 * B9 - B10                                                                                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B13 = max (B11;B12)                                                                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in|         |
|ultimele 3 exercitii financiare                                                                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5;b1)                                                                                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B14 = echivalentul in lei a 53,1 milioane euro                                                              |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|= *Y1 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor =                                        |         |
|= b * [min (B13;B14) * 0,18 + max (B13 - B14; 0) * 0,16]                                                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


   (1) - Valoarea impozitelor si taxelor va cuprinde valoarea taxei de functionare, contributia la Fondul de garantare, taxa RCA, contributia membrilor asociati la Fondul de protectie a victimelor strazii, contributia membrilor asociati la Fondul Comun Carte Verde.

   Metoda 2
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C1 = Valoarea daunelor brute platite aferente activitatii de asigurari directe din perioada de referinta  |         |
|pentru clasele 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si   |         |
|completarile ulterioare                                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C2 = Valoarea daunelor brute platite aferente activitatii de asigurari directe din perioada de referinta  |         |
|pentru alte clase decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu          |         |
|modificarile si completarile ulterioare                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C3 = Valoarea daunelor brute platite aferente acceptarilor in reasigurare din perioada de referinta       |         |
|pentru clasele 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si   |         |
|completarile ulterioare                                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C4 = Valoarea daunelor brute platite aferente acceptarilor in reasigurare din perioada de referinta pentru|         |
|alte clase decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si |         |
|completarile ulterioare                                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C5 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfarsitul perioadei de          |         |
|raportare, atat pentru activitatile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare pentru clasele 11, 12,|         |
|13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C6 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfarsitul perioadei de          |         |
|raportare, atat pentru activitatile directe, cat si pentru acceptarile in reasigurare pentru alte clase     |         |
|decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si            |         |
|completarile ulterioare                                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C7 = Valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor din perioada de  |         |
|referinta pentru tipurile de asigurari incadrate in clasele 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa     |         |
|nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C8 = Valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea in drepturile asiguratilor din perioada de  |         |
|referinta pentru alte clase decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu|         |
|modificarile si completarile ulterioare                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|***C9 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a treizeci|         |
|si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atat pentru asigurarile directe, cat si pentru |         |
|acceptarile in reasigurare, in cazul in care perioada de referinta este de 36 de luni pentru clasele 11, 12,|         |
|13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|***C10 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a        |         |
|treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atat pentru asigurarile directe cat   |         |
|si pentru acceptarile in reasigurare, in cazul in care perioada de referinta este de 36 de luni pentru alte |         |
|clase decat 11, 12, 13 mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si      |         |
|completarile ulterioare                                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C11 = 1,5 * C1+ C2 + 1,5 * C3 + C4 + 1,5 * C5 + C6 - 1,5 * C7 - C8 - 1,5 * C9 - C10                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|c = Coeficient variabil a carui valoare este 1/n, unde n este perioada de referinta exprimata in ani        |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C12 = echivalentul in lei a 37,2 milioane euro                                                              |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in|         |
|ultimele 3 exercitii financiare                                                                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5;b1)                                                                                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|*Y2 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor =                                          |         |
|= b * [min (c*C11;C12) * 0,26 + max (c*C11 - C12;0) * 0,23]                                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


   * - Pentru asigurarile de sanatate practicate pe o baza tehnica similara celei pentru asigurarea de deces, daca sunt respectate conditiile enuntate la art. 8 lit. a)-e), se va considera doar o treime din valoarea obtinuta cu ajutorul formulei de calcul.
   ** - Daca o societate de asigurari practica unul sau mai multe riscuri: de credit, furtuna, grindina sau inghet, perioada de referinta va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportarii.
   *** - Daca perioada de referinta este de 84 de luni se va scadea valoarea rezervelor brute de daune constituite la inceputul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

   Fondul de siguranta
  
+---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|FS1 = Y/3                                                            |                                                |
+---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|FS2 = Echivalentul in lei al valorii minime a fondului de siguranta  |                                                |
+---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|FS = Fondul de siguranta = max (FS1;FS2)                             |                                                |
+---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+