Facebook LinkedIn

Ordin nr. 4/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 346 din 06 mai 2008).

   Potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 22 aprilie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta,
   in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (5), (51), (6) si (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 16 mai 2007.
   Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

   Bucuresti, 24 aprilie 2008.
   Nr. 4.

 

ANEXA -  NORME privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

 

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Norma
din 24/04/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 06/05/2008

privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

   CAPITOLUL I
  Definitii

   Art. 1. - In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   1. suma la risc reprezinta diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematica, calculata pentru contractele de asigurare care acopera riscul de deces;
   2. suma la risc bruta reprezinta suma la risc calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   3. suma la risc neta reprezinta suma la risc calculata dupa cedarile in reasigurare;
   4. rezerva tehnica bruta reprezinta rezerva tehnica calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   5. rezerva tehnica neta reprezinta rezerva tehnica calculata dupa cedarile in reasigurare;
   6. rezerva matematica bruta reprezinta rezerva matematica calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   7. rezerva matematica neta reprezinta rezerva matematica calculata dupa cedarile in reasigurare.

   CAPITOLUL II
  Determinarea marjei de solvabilitate disponibile

   Art. 2. - (1) Asiguratorii autorizati sa practice asigurari de viata au obligatia sa detina permanent o marja de solvabilitate disponibila, corespunzatoare activitatii desfasurate de catre acestia, cel putin egala cu marja de solvabilitate minima calculata in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
   (2) Marjei de solvabilitate disponibile ii corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.
   Art. 3. - (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, in calculul acesteia sunt cuprinse urmatoarele componente:
   a) capitalul social subscris si varsat sau, dupa caz, daca este vorba despre societati mutuale, fondul de rezerva liber varsat, la care se adauga toate conturile membrilor sai care intrunesc urmatoarele criterii:
   (i) statutul trebuie sa prevada ca din aceste conturi se pot face plati membrilor doar in situatia in care platile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, in cazul dizolvarii societatii, daca au fost platite toate celelalte datorii;
   (ii) statutul trebuie sa prevada ca pentru orice plati mentionate la pct. (i), efectuate in alte scopuri decat retragerea individuala din societatea mutuala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie informata cu cel putin o luna inainte de efectuarea platii, astfel incat aceasta sa poata interzice, daca este cazul, operatiunea de plata in cadrul acestei perioade;
   b) toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;
   c) profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea inregistrata de asigurator;
   d) rezultatul reportat.
   (2) Marja de solvabilitate disponibila este diminuata cu valoarea urmatoarelor elemente:
   a) actiunile proprii detinute direct de asigurator;
   b) participatiile pe care asiguratorul le detine in urmatoarele entitati:
   (i) asiguratori;
   (ii) reasiguratori;
   (iii) holdinguri de asigurare;
   (iv) institutii de credit si institutii financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
   (v) firme de investitii definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
   c) fiecare dintre urmatoarele elemente pe care asiguratorul le detine in raport cu entitatile prevazute la lit. b) in care detine o participatie:
   (i) tipurile de instrumente mentionate la alin. (3);
   (ii) tipurile de creante si instrumente subordonate, mentionate la art. 35 si la art. 36 alin. (3) din Directiva 2000/12/CE;
   d) activele necorporale.
   (3) In calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si urmatoarele componente, dupa caz:
   a) actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate in proportie de pana la 50% din cea mai mica valoare obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie sa fie constituite din datorii subordonate cu scadenta fixa si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durata determinata. Trebuie sa existe acorduri in temeiul carora, in caz de faliment sau lichidare a asiguratorului, obligatiile de plata generate de capitalul subordonat imprumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate dupa ce au fost platite obligatiile fata de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plata existente in momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   (i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt varsate integral;
   (ii) pentru imprumuturile cu scadenta fixa, scadenta initiala este stabilita la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an inainte de scadenta, asiguratorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor spre aprobare un plan din care sa rezulte modul in care marja de solvabilitate disponibila va fi mentinuta sau adusa peste nivelul marjei minime la scadenta, exceptand cazul in care valoarea imprumutului care intra in componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusa treptat in decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipata a acestor sume se poate aproba daca asiguratorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibila sa nu scada sub nivelul minim;
   (iii) imprumuturile a caror scadenta nu este fixata trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptand cazurile in care aceste imprumuturi nu mai sunt considerate componenta a marjei de solvabilitate disponibile sau cand, dupa caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind rambursarea lor anticipata. In acest ultim caz, asiguratorul trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel putin 6 luni inainte de data stabilita pentru rambursare, indicandu-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atat inainte, cat si dupa aceasta rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba rambursarea doar in conditiile in care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a asiguratorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;
   (iv) contractul de imprumut nu poate contine nicio clauza care sa prevada ca in anumite circumstante, altele decat lichidarea asiguratorului, imprumutul poate fi rambursat inainte de scadenta convenita;
   (v) contractul de imprumut nu poate fi modificat decat cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   b) titlurile de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele mentionate la lit. a), pana la un nivel care sa nu poata depasi 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
   (i) titlurile nu se pot rambursa fara acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   (ii) contractul de emisiune ii permite asiguratorului posibilitatea de a amana plata dobanzilor aferente imprumutului;
   (iii) creantele creditorului fata de asigurator ocupa un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;
   (iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie sa prevada capacitatea societatii de a acoperi datoria si dobanda aferenta, astfel incat sa permita asiguratorului sa isi continue activitatea;
   (v) se vor lua in calcul numai sumele varsate integral.
   (4) La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, includerea in calculul marjei de solvabilitate disponibile si a urmatoarelor componente, dupa caz:
   a) o suma egala cu 50% din profiturile viitoare ale societatii, dar care sa fie mai mica sau egala cu 25% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Valoarea profiturilor viitoare se obtine prin inmultirea profitului anual estimat cu un factor care reprezinta perioada medie ramasa din derularea contractelor de asigurare. Factorul utilizat poate fi maximum 6. Profitul anual estimat poate fi mai mic sau egal cu media aritmetica a profiturilor obtinute in ultimele 5 exercitii financiare. Aceste prevederi sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2009. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate accepta includerea unei astfel de sume in calculul marjei de solvabilitate disponibile numai daca:
   (i) i se prezinta un raport actuarial care dovedeste posibilitatea si probabilitatea obtinerii acestor profituri in viitor;
   (ii) cota-parte din profiturile viitoare provenind din rezervele nete ascunse mentionate la lit. c) nu a fost deja luata in considerare la determinarea marjei de solvabilitate;
   b) valoarea reprezentand diferenta dintre rezerva matematica nediminuata sau diminuata partial prin procedeul Zillmer si rezerva matematica diminuata prin acest procedeu cu procentul aferent costurilor de achizitie incluse in prima, daca nu se practica procedeul sau cand, daca se practica, in diminuarea rezervei matematice se utilizeaza un procent mai mic decat cel aferent costurilor de achizitie incluse in prima. Diferenta se va reduce cu valoarea tuturor costurilor de achizitie reportate inregistrate ca active;
   c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o natura exceptionala;
   d) jumatate din capitalul social nevarsat sau, dupa caz, din fondul de rezerva liber nevarsat, atunci cand capitalul social varsat sau fondul de rezerva liber varsat reprezinta cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezerva liber, pana la un nivel care sa nu depaseasca 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime.

   CAPITOLUL III
  Determinarea marjei de solvabilitate minime

   Art. 4. - (1) Marja de solvabilitate minima se determina in functie de tipurile de asigurari de viata prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si este egala cu suma valorilor prezentate la alin. (2)-(7).
   (2) Pentru tipurile de asigurari de viata prevazute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat asigurarile legate de fonduri de investitii, marja de solvabilitate minima este egala cu suma valorilor prezentate la lit. a) si b):
   a) produsul dintre 4% din rezervele matematice brute privind asigurarile directe si acceptarile din reasigurare si raportul, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, dintre rezervele matematice dupa deducerea cedarilor in reasigurare si rezervele matematice brute. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 85%. La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in reasigurare a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare;
   b) produsul dintre 0,3% din suma la risc bruta si raportul, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, dintre suma la risc retinuta ca obligatie a societatii dupa cedarile in reasigurare si suma la risc bruta. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 50%. Calculul priveste doar politele pentru care suma la risc este pozitiva. La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in reasigurare a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.
   Pentru asigurarea temporara de deces cu un termen de maximum 3 ani, procentul de 0,3% va fi inlocuit cu 0,1%. Pentru o astfel de asigurare cu un termen mai mare de 3 ani si de maximum 5 ani, procentul in cauza este de 0,15%.
   (3) Pentru asigurarile de viata suplimentare prevazute la lit. A.c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima se calculeaza in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta.
   (4) Pentru asigurarile permanente de sanatate prevazute la lit. A.d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima este egala cu 4% din rezervele matematice, calculata in conformitate cu alin. (2) lit. a).
   (5) Pentru tipurile de asigurari de viata legate de fonduri de investitii, prevazute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima este egala cu suma valorilor prevazute la lit. a), b), c) si d):
   a) 4% din rezervele tehnice, calculate in conformitate cu alin. (2) lit. a), daca asiguratorul isi asuma riscul de investitii;
   b) 1% din rezervele tehnice, calculat in conformitate cu alin. (2) lit. a), daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii, dar alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixata pentru o perioada mai mare de 5 ani;
   c) 25% din cheltuielile de administrare nete corespunzatoare activitatii in cauza din ultimul exercitiu financiar, daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii si alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixata pentru o perioada mai mare de 5 ani;
   d) 0,3% din suma la risc, calculate in conformitate cu alin. (2) lit. b), in masura in care asiguratorul acopera riscul de deces.
   (6) Pentru asiguratorii autorizati sa practice asigurari de viata, care detin o autorizatie pentru practicarea clasei/claselor prevazute la lit. B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima pentru aceste clase se calculeaza in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta.
   (7) Asiguratorii care practica activitate de reasigurare de viata, in cazul in care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
   a) in ultimele 12 luni totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare de viata reprezinta mai mult de 10% din totalul primelor brute incasate pentru intreaga activitate de asigurari de viata;
   b) in ultimele 12 luni totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare de viata depaseste echivalentul a 50 milioane euro;
   c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activitatii de reasigurare de viata, la data raportarii, reprezinta mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente intregii activitati de asigurari de viata, la data raportarii, vor calcula marja minima pentru activitatea de reasigurare de viata in conformitate cu metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta.

   CAPITOLUL IV
  Metodologia de calcul al fondului de siguranta

   Art. 5. - (1) O treime din marja de solvabilitate minima prevazuta la cap. III va constitui fondul de siguranta. Acest fond este compus din elementele prevazute la art. 3 alin. (1)-(3) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la art. 3 alin. (4) lit. c).
   (2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile de viata este echivalentul in lei a 3,2 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime.
   (3) Valoarea in euro a fondului de siguranta prevazuta la alin. (2) va fi revizuita anual in functie de schimbarile in indicele european al preturilor de consum cuprinzand statele membre, publicat de Eurostat.

   CAPITOLUL V
  Reguli referitoare la agentiile si sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor asiguratori cu sediul intr-un stat tert

   Art. 6. - (1) Agentiile si/sau sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor asiguratori cu sediul intr-un stat tert au obligatia sa detina permanent o marja de solvabilitate disponibila, compusa din elementele prevazute la art. 3, cel putin egala cu marja de solvabilitate minima.
   Marja de solvabilitate minima va fi calculata in conformitate cu prevederile cap. III. In calculul marjei de solvabilitate minime se va tine seama numai de operatiunile efectuate de respectiva agentie sau sucursala.
   (2) O treime din marja de solvabilitate minima va constitui fondul de siguranta. Valoarea minima a fondului de siguranta este jumatate din valoarea prevazuta la art. 5 alin. (2) teza intai. Agentiile si sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor asiguratori cu sediul intr-un stat tert trebuie sa depuna o patrime din valoarea minima a fondului de siguranta sub forma unei garantii, care va fi luata in calculul fondului de siguranta. Fondul de siguranta va fi constituit in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1).
   (3) Activele ce acopera marja de solvabilitate minima trebuie sa fie pastrate in Romania pana la nivelul fondului de siguranta, iar surplusul poate fi pastrat intr-un alt stat membru.

   CAPITOLUL VI
  Dispozitii finale

   Art. 7. - (1) Asiguratorul este obligat sa isi determine permanent marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima, precum si fondul de siguranta pe baza datelor din raportarile financiare si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, semestrial, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
   (2) Asiguratorul care practica cel putin unul dintre tipurile de asigurari prevazute la lit. A.c) si/sau la lit. B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligat sa isi calculeze marja de solvabilitate minima in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si formularul de raportare prezentat in anexa la normele mentionate mai sus. Asiguratorul care practica activitate de reasigurare de viata si indeplineste una dintre conditiile mentionate la art. 4 alin. (7) este obligat sa calculeze marja minima pentru activitatea de reasigurare de viata in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si formularul de raportare prezentat in anexa la normele mentionate mai sus.
   Art. 8. - In cadrul raportarii marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de siguranta pentru data de 31 decembrie a unui an, in vederea calculului echivalentului in lei al sumelor exprimate in euro se va utiliza cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii septembrie a aceluiasi an. Acest curs va fi mentinut pana la urmatoarea raportare pentru data de 31 decembrie.
   Art. 9. - In conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, societatea de asigurare este obligata sa isi determine si sa comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiara, precum si marja de solvabilitate minima ale acesteia. Informatiile solicitate se transmit insotite de o declaratie a reprezentantului legal al societatii, data pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru infractiunile de inselaciune si fals in declaratii, prin care se atesta ca datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.
   Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 70 si urmatoarele din Legea nr. 503/2004.
   Art. 11. - Prezentele norme transpun prevederile art. 27, 28, 29, 30 si ale art. 55 din Directiva 2002/83/CE, prevederile art. 60 pct. 8-10 din Directiva 2005/68/CE si prevederile Notificarii privitoare la ajustarea la nivelul inflatiei a anumitor sume prevazute in directivele referitoare la activitatile de asigurari de viata si de asigurari generale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 194 din 18 august 2006, p. 38.

 

ANEXA  la norme

FORMULAR DE RAPORTARE privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta pentru asigurarile de viata

 

 Marja de solvabilitate disponibila
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|X = Marja de solvabilitate disponibila totala = X1 + Z1+ Z2 + Z3 + A9 + A10 + Z4                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A1 = Capitalul social subscris si varsat sau fondul de rezerva liber varsat                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A2 = Toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital,     |         |
|din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A3 = Profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea        |         |
|inregistrata de asigurator                                                                                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A4 = Rezultatul reportat                                                                                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.1 = Valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurator                                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.2 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la alti asiguratori                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.3 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la reasiguratori                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.4 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la holdinguri de asigurare                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.5 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la institutii de credit si institutii        |         |
|financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile|         |
|de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.6 = Valoarea participatiilor pe care asiguratorul le detine la firme de investitii definite conform      |         |
|prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea|         |
|nr. 227/2007                                                                                                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.7 = Valoarea instrumentelor mentionate la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) din norme                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.8 = Valoarea creantelor si instrumentelor mentionate la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (ii) din norme     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|ANC = active necorporale                                                                                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|X1 = Marja de solvabilitate disponibila = A1 + A2 +/-A3 +/-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 -   |         |
|A5.7 - A5.8 - ANC                                                                                           |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|i) A6 = Actiuni preferentiale cumulative si/sau datorii subordonate                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z = min (X1; Y)                                                                                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z1 = min (A6; 0,5 * Z)                                                                                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|ii) A7 = Titluri de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiuni            |         |
|preferentiale neincluse in A6                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z2 = min (A7; 0,5 * Z)                                                                                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|iii) A8 = Valoarea profiturilor viitoare estimate ale societatii                                            |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z3 = min (0,5 * A8; 0,25 * Z)                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A9 = Valoarea calculata in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. b) din norme                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o      |         |
|natura exceptionala                                                                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|iv) A11 = Capitalul social nevarsat sau fondul de rezerva liber nevarsat, dupa caz                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z4 = min (0,5 * A11; 0,5 * Z)                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


   i) - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din norme;
   ii) - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din norme;
   iii) - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. a) din norme;
   iv) - Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. d) din norme.

   Marja de solvabilitate minima
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y = Marja de solvabilitate minima = M+N+P+Q+T                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|M = Marja de solvabilitate minima pentru tipuri de asigurari de viata prevazute la titlul A lit. a) si b)   |         |
|din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat asigurarile  |         |
|legate de fonduri de investitii = R1+R2                                                                     |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B1 = Rezervele matematice brute                                                                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre rezervele matematice nete si rezervele matematice brute, calculat la sfarsitul         |         |
|ultimului exercitiu financiar                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,85; b1)                                                                                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|R1 = 0,04*b*B1                                                                                              |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|1) Ba = Suma la risc bruta aferenta contractelor cu o durata de peste 5 ani                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|1) Bb = Suma la risc bruta aferenta contractelor cu o durata intre 3 ani si 5 ani inclusiv                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|1) Bc = Suma la risc bruta aferenta contractelor cu o durata de pana la 3 ani inclusiv                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|c1 = Raportul dintre suma la risc neta si suma la risc bruta, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu     |         |
|financiar, doar pentru politele care au suma la risc pozitiva                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|c = max (0,5; c1)                                                                                           |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|R2 = c*(Ba*0,003+Bb*0,0015+Bc*0,001)                                                                        |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|v) N = Marja de solvabilitate minima pentru tipuri de asigurari de viata suplimentare prevazute la titlul A |         |
|lit. c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|P = Marja de solvabilitate minima pentru asigurarile permanente de sanatate prevazute la titlul A lit. d)   |         |
|din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare = C2                       |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C1 = Rezervele matematice brute                                                                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|d1 = Raportul dintre rezervele matematice nete si rezervele matematice brute, calculat la sfarsitul         |         |
|ultimului exercitiu financiar                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|d = max (0,85; d1)                                                                                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C2 = 0,04*d*C1                                                                                              |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Q = Marja de solvabilitate minima pentru tipuri de asigurari de viata prevazute la titlul A lit. a) si b),  |         |
|legate de fonduri de investitii, din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile      |         |
|ulterioare = S1+ S2 + S3 + S4                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|D1 = Rezervele tehnice pentru cazurile in care asiguratorul isi asuma riscul de investitii                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice brute, calculat la sfarsitul ultimului     |         |
|exercitiu financiar                                                                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e = max (0,85; e1)                                                                                          |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|S1 =0,04*e*D1                                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|D2 = Rezervele tehnice pentru cazurile in care asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii, dar alocatia |         |
|pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixata pe o perioada mai mare de 5 ani                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|eb1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice brute, calculat la sfarsitul ultimului    |         |
|exercitiu financiar, daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii si alocatia pentru acoperirea      |         |
|cheltuielilor de administrare este fixata pe o perioada mai mare de 5 ani                                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|eb = max (0,85; eb1)                                                                                        |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|S2 = 0,01*eb*D2                                                                                             |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|D3 = Cheltuielile de administrare nete corespunzatoare activitatii in cauza din ultimul exercitiu financiar,|         |
|daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii si alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de          |         |
|administrare nu este fixata pe o perioada mai mare de 5 ani                                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|S3 = 0,25*D3                                                                                                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|1) Da = Suma la risc bruta aferenta contractelor cu o durata de peste 5 ani                                 |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|1) Db = Suma la risc bruta aferenta contractelor cu o durata intre 3 ani si 5 ani inclusiv                  |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|1) Dc = Suma la risc bruta aferenta contractelor cu o durata de pana la 3 ani inclusiv                      |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|f1 = Raportul dintre suma la risc neta si suma la risc bruta, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu     |         |
|financiar                                                                                                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|f = max (0,5; f1)                                                                                           |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|S4 = f*(Da*0,003+Db*0,0015+Dc*0,001)                                                                        |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|v) T = Marja de solvabilitate minima pentru clasele de asigurari prevazute la titlul B pct. 1. si 2. din    |         |
|anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                                |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|w) V = Marja de solvabilitate minima pentru activitatea de reasigurare de viata pentru asiguratorii care    |         |
|indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a)-c) din norme                        |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


   1) - In calculul sumei la risc se va considera indemnizatia de asigurare aferenta riscului de deces.
   v) - Asiguratorul care practica cel putin unul dintre tipurile de asigurari prevazute la titlul A lit. c) si/sau la titlul B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligat sa isi calculeze marja de solvabilitate minima pentru aceste tipuri de asigurari in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si formularul de raportare prezentat in anexa la respectivele norme.
   w) - Asiguratorul care practica activitate de reasigurare de viata si care indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a)-c) este obligat sa calculeze marja de solvabilitate minima pentru activitatea de reasigurare de viata desfasurata in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si formularul de raportare prezentat in anexa la respectivele norme.

   Fondul de siguranta
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|FS1 = Y/3                                                                                                   |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|FS2 = Echivalentul in lei al valorii minime a fondului de siguranta                                         |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|FS = Fondul de siguranta= max (FS1; FS2)                                                                    |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+