Facebook LinkedIn

Ordin nr. 6/2008

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.436 din 11 iunie 2008).

  In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 10 iunie 2008, prin care s-a adoptat modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 11. - In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   1. reasigurare - operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator;
   2. reasigurator - persoana juridica autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, care desfasoara exclusiv activitate de reasigurare si/sau operatiuni legate de aceasta;
   3. reasigurator din stat tert - societatea autorizata si supravegheata intr-un stat tert a carui legislatie in domeniul asigurarilor are prevederi echivalente legislatiei statelor membre;
   4. reasigurator captiv - un reasigurator detinut fie de o societate financiara, alta decat un asigurator sau un reasigurator sau un grup de societati de asigurare sau de reasigurare, fie de o societate nefinanciara, al carui obiect de activitate este activitatea de reasigurare, care acopera exclusiv riscurile entitatii sau ale entitatilor de care apartine sau ale uneia sau mai multor entitati din grupul din care face parte;
   5. vehicul investitional de reasigurare - societatea pe actiuni sau societatea civila, alta decat o societate de asigurare sau de reasigurare existenta, care:
   a) preia riscurile transferate de un asigurator sau de un reasigurator in baza unui contract de reasigurare;
   b) isi finanteaza integral expunerea la aceste riscuri, prin emisiunea unor instrumente financiare sau printr-un alt mecanism de finantare, drepturile de rambursare ale investitorilor in astfel de instrumente sau mecanisme de finantare fiind platite numai dupa indeplinirea obligatiilor ce decurg din contractul de reasigurare;
   6. reasigurare finita - reasigurarea in cadrul careia pierderea potentiala maxima, exprimata ca risc economic maxim cedat, ce decurge dintr-un transfer semnificativ al riscului de subscriere si al riscului de sincronizare, este mai mare decat prima de reasigurare aferenta intregului contract, cu un cuantum limitat, dar semnificativ, luand in considerare cel putin una dintre urmatoarele caracteristici:
   a) valoarea in timp a banilor cuveniti pentru serviciile prestate este efectiva si explicit definita;
   b) prevederile contractuale echilibreaza in timp balanta economica a relatiilor dintre parti, astfel incat transferul riscului sa atinga nivelul stabilit;
   7. stat membru gazda - statul membru in care reasiguratorul are o sucursala sau in care furnizeaza servicii;
   8. holding de asigurare - o societate-mama a carei activitate principala consta in achizitionarea si detinerea de participatii in filiale, atunci cand aceste filiale sunt societati de asigurare sau de reasigurare sau societati de asigurare sau de reasigurare din state terte, cel putin una dintre aceste filiale fiind o societate de asigurare sau de reasigurare, si care nu este un holding financiar mixt;
   9. holding mixt de asigurare - o societate-mama, alta decat o societate de asigurare sau de reasigurare, decat o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o tara terta, decat un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numara printre filialele sale cel putin o societate de asigurare sau de reasigurare;
   10. societate financiara - una dintre urmatoarele entitati:
   a) o institutie de credit, o institutie financiara sau o societate de servicii bancare auxiliare;
   b) o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau un holding de asigurare;
   c) o firma de investitii sau o institutie financiara in sensul art. 4 alin. (1) pct. 1 din Directiva 2004/39/CE;
   d) un holding financiar mixt;
   11. rezerva tehnica bruta - rezerva tehnica calculata inainte de cedarile in retrocesiune;
   12. rezerva tehnica neta - rezerva tehnica calculata dupa cedarile in retrocesiune."
   2. Dupa articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 91 - 93, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 91. - Autoritatile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite avizul prealabil, necesar inregistrarii la oficiul registrului comertului pentru un reasigurator, aflat in una dintre urmatoarele situatii:
   a) este o filiala a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
   b) este o filiala a unei societati de asigurare mama a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
   c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, de care este controlat un asigurator sau reasigurator in respectivul stat membru.
   Art. 92. - Autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator.
   Art. 93. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita autoritatilor competente in cauza orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui reasigurator sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atat in vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cat si in ceea ce priveste evaluarea permanenta a modului de desfasurare a activitatii acelui reasigurator, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare."
   3. Dupa articolul 19 se introduc patru noi articole, articolele 191 - 194, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 191. - (1) Reasiguratorul trebuie sa isi conduca activitatea conform practicilor in reasigurari si sa prevada:
   a) organizarea si desfasurarea activitatii cu prudenta si profesionalism, in concordanta cu natura si marimea activitatii prestate;
   b) incadrarea unui numar suficient de persoane care indeplinesc conditiile de calificare, pregatire si de competenta profesionala.
   (2) Reasiguratorul trebuie sa elaboreze:
   a) propriile conditii de reasigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de reasigurare;
   b) propriile clauze de reasigurare, care pot modifica conditiile de reasigurare, in functie de optiunea proprie sau de cea a reasiguratului;
   c) propriile criterii de stabilire a primelor de reasigurare;
   d) propriile reglementari si instructiuni de constatare si lichidare a daunelor, in stricta concordanta cu prevederile cuprinse in conditiile si in clauzele de reasigurare;
   e) reglementari interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, in functie de propriul sistem de evidenta operativa.
   (3) Reasiguratorul are obligatia:
   a) sa conduca evidenta contabila si operativa, care sa permita:
   - intocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
   - analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigurari, in scopul de a stabili daca activitatea sa in ansamblu este rentabila;
   b) sa supravegheze activitatea personalului propriu, a unitatilor din subordine si a agentilor si sa instituie proceduri antifrauda, astfel incat sa nu fie periclitata activitatea de reasigurare desfasurata;
   c) sa isi organizeze procedurile de control intern;
   d) sa transmita bugetul de venituri si cheltuieli in fiecare an, in termen de 10 zile calendaristice de la data aprobarii acestuia; orice rectificare a acestuia va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in acelasi termen;
   e) sa isi organizeze un sistem intern de management al riscului;
   f) reasiguratorii cu activitate compozita au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila separat pentru cele doua activitati de reasigurare;
   g) sa instituie proceduri si sa intreprinda masuri de pregatire a personalului propriu pentru respectarea legislatiei in vigoare, emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, privind combaterea terorismului si prevenirea spalarii banilor prin intermediul activitatii de reasigurare;
   h) sa intocmeasca si sa prezinte situatii financiare individuale si, dupa caz, consolidate, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
   i) sa transmita orice alte raportari financiare, precum si alte rapoarte, situatii sau analize solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, avize sau decizii;
   j) sa tina un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice constituite pentru reasigurari generale si un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice constituite pentru reasigurarile de viata;
   k) sa instituie proceduri de avizare, constatare si solutionare a daunelor;
   l) sa instituie proceduri de primire si solutionare a reclamatiilor, inclusiv pe cale amiabila, sa deschida si sa mentina un registru de reclamatii si sesizari si sa trimita raportari catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
   m) sa asigure auditarea situatiilor financiare anuale si, dupa caz, consolidate, de catre un auditor financiar persoana juridica, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Din echipa desemnata de auditor cel putin o persoana trebuie sa detina calitatea de actuar sau sa dovedeasca aceasta calificare prin acte oficiale emise de autoritati sau asociatii profesionale din alte state.
   n) sa publice anual un raport;
   o) sa prezinte directiilor de specialitate si echipelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate raportarile, documentele, situatiile si informatiile solicitate de acestea.
   Art. 192. - (1) Auditorul financiar va intocmi un raport anual, insotit de opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
   (2) De asemenea, auditorul financiar va analiza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, va face recomandari reasiguratorului pentru remedierea lor si va furniza, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, orice detalii, clarificari, explicatii referitoare la datele cuprinse in situatiile financiare ale reasiguratorului.
   (3) Auditorul financiar al unui reasigurator trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor de indata ce in exercitarea atributiilor sale a luat cunostinta despre orice act sau fapt in legatura cu reasiguratorul ori cu entitatile care intra in perimetrul de consolidare, care:
   a) constituie o incalcare a reglementarilor ori a actelor emise in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfasurare a activitatii reasiguratorului;
   b) este de natura sa afecteze situatia patrimoniala a reasiguratorului sau buna sa functionare;
   c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale reasiguratorului sau la exprimarea de catre acesta a unei opinii cu rezerve.
   (4) Transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a informatiilor prevazute la alin. (3) nu constituie o incalcare a niciunei restrictii privind divulgarea de informatii si nu va atrage niciun fel de raspundere asupra persoanei in cauza.
   (5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza Camera Auditorilor Financiari din Romania privind orice incalcare a prevederilor alin. (1)-(3), in vederea luarii de catre aceasta a masurilor necesare pentru remedierea acestor incalcari.
   Art. 193. - (1) Reasiguratorul care exercita o activitate de reasigurari generale are obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice:
   a) rezerva de prime - se calculeaza lunar prin insumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de reasigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii;
   b) rezerva de daune - se creeaza si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de reasigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune;
   c) rezerva de daune neavizate - se creeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale reasiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale, pentru daunele intamplate, dar neavizate;
   d) rezerva de catastrofa - se creeaza prin aplicarea lunara a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acopera riscuri catastrofale, pana cand fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contractele ce acopera riscuri catastrofale; aceasta rezerva este destinata acoperirii despagubirilor aferente daunelor de natura catastrofala;
   e) rezerva pentru riscuri neexpirate - se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa inchiderea exercitiului financiar, aferente contractelor de reasigurare incheiate inainte de acea data, in masura in care valoarea estimata a acestora depaseste suma dintre rezerva de prime si primele care urmeaza sa se mai incaseze la aceste contracte;
   f) rezerva de egalizare - se creeaza in anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor in anii in care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
   (2) In calculul rezervelor prevazute la alin. (1) lit. b)-f) se includ sumele estimate pentru daune si costurile de lichidare a acestora, dupa deducerea partii ce urmeaza sa fie recuperata de la reasiguratori.
   (3) Reasiguratorul care exercita o activitate de reasigurari de viata are obligatia sa constituie si sa mentina rezerve tehnice, inclusiv rezerve matematice, pentru fondul reasigurarilor de viata.
   (4) Marimea rezervelor tehnice, constituite si mentinute conform alin. (1) si (3), nu poate fi mai mica decat marimea obtinuta prin calculul acestor rezerve.
   (5) Sumele transferate rezervelor tehnice constituite si mentinute in conditiile acestui articol reprezinta obligatii ale reasiguratorului si se deduc din veniturile acestuia, pentru determinarea profitului.
   (6) In cazurile in care contractul de reasigurare prevede incasarea primelor si plata despagubirilor in valuta, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine in valuta.
   Art. 194. - (1) Un reasigurator poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu, prin care o parte sau intreaga activitate este transferata altui reasigurator.
   (2) Transferul de portofoliu mentionat la alin. (1) va cuprinde transferul de datorii, drepturi, obligatii sau proprietati.
   (3) Transferul de portofoliu nu este valabil fara aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   (4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si in cazul in care reasiguratorul fuzioneaza, se divizeaza, intra in procedura de redresare financiara, reorganizare sau lichidare, dupa caz."
   4. Articolul 20 se abroga.
   5. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 43. - Prezentele norme transpun prevederile art. 2-4, 6-8, 11, 14, 17, 18, 28, 31, 34, 35-41, 45, 57, 59 ale Directivei 2005/68/CE din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea si de modificare a Directivelor 73/239/CEE si 92/49/CEE ale Consiliului, precum si a Directivelor 98/78/CE si 2002/83/CE."
   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, in conformitate cu atributiile specifice fiecareia.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Angela Toncescu

   Bucuresti, 10 iunie 2008.
   Nr. 6.