Facebook LinkedIn

Ordin nr. 10/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurările de credite

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 460 din 19 iunie 2008).

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 17 iunie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind asigurarile de credite,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele privind asigurarile de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.109/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarile de credite, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2006.
Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

Bucuresti, 17 iunie 2008.
Nr. 10.

 

ANEXA

NORME privind asigurarile de credite

 

Art. 1. - Societatile de asigurare/reasigurare care subscriu riscuri incluse in clasa 14 - "asigurari de credite" sunt obligate sa constituie o rezerva de egalizare pentru clasa de asigurari de credite, destinata acoperirii oricarui deficit tehnic ce poate aparea la aceasta clasa de asigurare intr-un exercitiu financiar.
Art. 2. - Prezentele norme nu se aplica operatiunilor de asigurari de credite la export in contul statului sau garantate de catre acesta ori atunci cand statul este societate de asigurare/reasigurare.
Art. 3. - Societatile de asigurare/reasigurare care subscriu riscuri incluse in clasa 14 sunt obligate sa constituie o rezerva de egalizare pentru aceasta clasa de asigurari numai atunci cand, intr-un exercitiu financiar, valoarea primelor brute subscrise pentru clasa 14 este cel putin egala cu 4% din valoarea primelor brute subscrise pentru asigurarile generale sau este cel putin egala cu echivalentul in lei a 2.500.000 euro, calculat la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a perioadei de raportare.
Art. 4. - Metoda de calcul al rezervei de egalizare pentru clasa de asigurari de credite este urmatoarea:
a) rezerva de egalizare se va constitui la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar in care societatile de asigurare/reasigurare au un excedent tehnic aferent clasei 14, prin alocarea a 75% din acest excedent tehnic, pana cand valoarea rezervei de egalizare va fi cel putin egala cu valoarea minima prevazuta la lit. c);
b) in cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar societatile de asigurare/reasigurare inregistreaza un deficit tehnic la clasa 14, acesta va fi acoperit, partial sau in totalitate, cu rezerva de egalizare creata in exercitiile financiare anterioare, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
c) valoarea minima a rezervei de egalizare va fi de 134 % din media anuala pentru ultimii 5 ani a primelor sau contributiilor incasate aferente clasei 14, dupa deducerea cedarilor si adunarea acceptarilor in reasigurare. In situatia in care societatile de asigurare/reasigurare detin autorizatie pentru practicarea clasei de asigurari de credite de mai putin de 5 ani, se va lua in calcul media anuala a primelor sau contributiilor incasate pentru aceasta clasa de asigurare de la data autorizarii si pana la data raportarii.
Art. 5. - In cazul in care societatile de asigurare/reasigurare nu mai subscriu riscuri din clasa 14 si nu mai detin expuneri pentru aceste riscuri, acestea pot, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sa elibereze rezerva de egalizare constituita in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
Art. 6. - Societatile de asigurare/reasigurare autorizate sa subscrie riscuri din clasa de asigurari de credite trebuie sa puna la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte anuale, in care sa prezinte modul de calcul al rezultatului tehnic si al rezervei de egalizare aferente clasei 14, conform formularelor prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
Art. 7. - Primele raportari in baza prezentelor norme se vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru exercitiul financiar 2008.
Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9. - Prezentele norme transpun prevederile art. 2 pct. 2 lit. d) din Directiva 73/239, modificat prin art. 1 alin. 1 din Directiva 87/343, ale art. 15 a) din Directiva 73/239, adaugat prin art. 1 alin. 3 din Directiva 87/343, ale art. 19 alin. 1a) din Directiva 73/239, introdus prin art. 1 alin. 7 din Directiva 87/343, ale Metodei nr. 2 prevazute la lit. D din anexa la Directiva 73/239, introdusa prin Directiva 87/343, si ale art. 33 alin. 1, 2 si 3 din Directiva 2005/68.

 

ANEXA la norme (disponibila in format Word)