Facebook LinkedIn

Ordin nr. 22/2008

pentru aprobarea Normelor privind cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 30/12/2008). Actul a intrat în vigoare la data de 30 decembrie 2008. Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 16/2011. 


În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27) și ale art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare,
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Normele privind cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditează situațiile financiare ale asigurătorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.105/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 28 martie 2006.
Art. 3. - Direcția generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Angela Toncescu
București, 18 decembrie 2008
Nr. 22


ANEXĂ
NORME privind cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare


I. Dispoziții generale
Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare, precum și criteriile de aprobare ale auditorilor.
Art. 2. - În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații^1):
1. auditul statutar reprezintă auditul situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, așa cum este prevăzut de legislația comunitară, transpusă în reglementările naționale;
2. auditorul statutar este persoana fizică autorizată de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să efectueze audit statutar;
3. firma de audit este persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea competentă, respectiv CAFR, să efectueze audit statutar;
4. auditor al grupului înseamnă auditorul (ii) statutar (i) sau firma (ele) de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate;
5. partener-cheie de audit înseamnă:
a) auditorul statutar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit, ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau
b) în cazul auditului statutar al unui grup, cel puțin auditorul statutar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului și auditorul statutar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor importante; sau
c) auditorul statutar care semnează raportul de audit.
___________
^1) Preluate din Directiva 2006/43 din 17 mai 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE și 83/349/CEE și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, astfel cum aceasta a fost transpusă în legislația națională în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008.
Art. 3. - Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, societățile de asigurare/reasigurare au obligația auditării situațiilor financiare anuale și, după caz, consolidate, de către o firmă de audit, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România și aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu criteriile stabilite prin prezentele norme.


II. Criterii de aprobare a firmelor de audit care auditează situațiile financiare ale societăților de asigurare/reasigurare


Art. 4. - Pentru a fi aprobate în vederea auditării situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare, firmele de audit trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să fie înregistrate în registrul firmelor de audit ținut de CAFR;
b) să îndeplinească cerințele legale și profesionale referitoare la activitatea de audit și să nu se afle într-o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare;
c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de CAFR;
d) auditorul statutar responsabil pentru misiunea de audit al situațiilor financiare să aibă calitatea de auditor statutar activ, membru al CAFR, și să fi coordonat sau să fi participat la auditarea situațiilor financiare ale asigurătorilor o perioadă de cel puțin 2 ani;
e) să aibă cel puțin un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul statutar, în vederea examinării activității de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale și general acceptate ale calculului actuarial.
Art. 5. - (1) Societățile de asigurare/reasigurare au obligația să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor o solicitare scrisă de aprobare a firmei de audit, însoțită de următoarea documentație din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4:
a) documentul care atestă calitatea de membru activ al CAFR, eliberat de aceasta, valabil pentru anul financiar în curs;
b) curriculum vitae, semnat și datat, pentru auditorul statutar menționat la art. 4 lit. d), care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite, cu menționarea instituției de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii, și o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii și a profilului activității entității în cadrul căreia a activat, a duratei și naturii activităților desfășurate, precum și a responsabilităților exercitate, însoțit de orice alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor de pregătire și experiență în domeniul asigurărilor. Dacă este cazul, se va indica și autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entitățile în cadrul cărora auditorul statutar menționat la art. 4 lit. d) a desfășurat activitate;
c) curriculum vitae, semnat și datat, pentru actuarul menționat la art. 4 lit. e), care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute la lit. b) în legătură cu pregătirea și experiența profesională. Actuarul trebuie să fie înscris în Registrul actuarilor ținut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
d) curriculum vitae, semnat și datat, pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute la lit. b) în legătură cu pregătirea și experiența profesională;
e) o copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională.
f) chestionarul în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme, completat și semnat de reprezentantul legal al firmei de audit;
g) declarația în forma prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme, completată și semnată de reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) În cazul în care firma de audit propusă de către o societate de asigurare/reasigurare îndeplinește această calitate la o altă societate de asigurare/reasigurare și, prin urmare, deține aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru efectuarea auditului situațiilor financiare, documentația prevăzută la alin. (1) va fi înlocuită cu o declarație sub semnătura reprezentantului legal al firmei de audit, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.
(3) În cazul schimbării firmei de audit, societatea de asigurare/reasigurare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, o solicitare semnată de una dintre persoanele semnificative ale acesteia, din care să rezulte motivele schimbării firmei de audit, însoțită de hotărârea organului statutar, precum și de documentația prevăzută la alin. (1), în vederea aprobării noii firme de audit. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(4) Pe perioada valabilității contractului de audit firma de audit este obligată să transmită societății de asigurare/reasigurare toate informațiile necesare în vederea completării de către aceasta a declarației prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.
(5) Solicitarea de aprobare împreună cu documentația prevăzută la art. 5 alin. (1) vor fi transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor înainte de începerea misiunii auditului statutar al situațiilor financiare anuale/consolidate.
Art. 6. - (1) Partenerul-cheie de audit responsabil pentru efectuarea auditului statutar se înlocuiește în mod obligatoriu, în cadrul misiunii de audit, în termen de cel mult 5 ani de la data numirii, și va putea participa la o nouă misiune de audit statutar al situatiilor financiare ale societății de asigurare/reasigurare respective după o perioadă de cel puțin 2 ani.
(2) Orice modificare a partenerilor-cheie de audit pe perioada în care firma de audit se află sub contract cu societatea de asigurare/reasigurare va fi notificată societății de asigurare/reasigurare și Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către firma de audit, sub semnătura reprezentantului legal al acesteia, în termen de 5 zile de la producerea acestei modificări. Notificarea va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b).
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie de audit responsabil cu auditul statutar în numele firmei de audit nu i se permite să ocupe un post de conducere în cadrul societății de asigurare/reasigurare auditate, înainte de scurgerea unei perioade de cel puțin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca partener-cheie de audit.


III. Informațiile minime care trebuie cuprinse în raportul de audit statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare


Art. 7. - (1) Firma de audit va întocmi un raport anual, însoțit de opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, conform standardelor profesionale publicate de CAFR.
(2) Raportul de audit statutar trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
a) identificarea situațiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifică cel puțin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul;
c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia firmei de audit, potrivit căreia situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, conform cadrului relevant de raportare financiară, și, după caz, dacă situațiile financiare anuale respectă cerințele legale;
d) opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, opinia este imposibil de exprimat. Auditarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
e) o referire la aspectele asupra cărora în raportul de audit se atrage atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
f) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar;
g) o referire privind respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul și evidență a rezervelor tehnice ale societății de asigurare/reasigurare, precum și a categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice ale societății de asigurare/reasigurare și regulile de dispersie a plasamentelor;
h) o referire privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale societății de asigurare/reasigurare;
i) o referire la respectarea reglementărilor interne privind programul de reasigurare, modul de îndeplinire a obligațiilor specificate în contractele de reasigurare încheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum și reflectarea conform cerințelor legale a tuturor elementelor de reasigurare în calculul marjei de solvabilitate;
j) o referire privind practicile și procedurile controlului și auditului intern ale societății de asigurare/reasigurare, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora.
(3) Raportul de audit se semnează de către auditorul statutar, partener-cheie de audit, în numele firmei de audit, și se datează.
Art. 8. - Auditorii statutari sau firmele de audit care efectuează audituri statutare pentru societățile de asigurare/reasigurare au, printre altele, următoarele atribuții:
a) confirmă anual în scris comitetului de audit independența lor față de societatea de asigurare/reasigurare auditată;
b) comunică anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate societății de asigurare/reasigurare;
c) discută cu comitetul de audit despre amenințările la adresa independenței lor și măsurile de protecție luate pentru reducerea acestor amenințări.
Art. 9. - (1) Firma de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și/sau consolidate ale societăților de asigurare/reasigurare trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștință despre orice act sau fapt în legătură cu societatea de asigurare/reasigurare ori cu entitățile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care:
a) constituie o încălcare a legii și/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare și de desfășurare a activității societății de asigurare/reasigurare;
b) este de natură să afecteze situația patrimonială a societății de asigurare/reasigurare sau buna sa funcționare;
c) poate conduce la un refuz în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare ale societății de asigurare/reasigurare sau la exprimarea unei opinii cu rezerve.
(2) Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informațiilor prevăzute la alin. (1) nu constituie o încălcare a niciunei restricții privind divulgarea de informații și nu va atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei în cauză.
Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor asigură confidențialitatea informațiilor conținute în raportul de audit statutar.


IV. Comitetul de audit


Art. 11. - (1) Societățile de asigurare/reasigurare trebuie să dispună de un comitet de audit, care are o funcție consultativă. Comitetul de audit este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri neexecutivi ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau din alți reprezentanți desemnați de adunarea generală a acționarilor, din care unul va fi președinte.
(2) Atribuțiile și modul de funcționare ale comitetului de audit sunt reglementate de prezentele norme și de regulamentele interne ale fiecărei societăți de asigurare/reasigurare.
Art. 12. - (1) Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.
(2) Membrii comitetului de audit trebuie să aibă o experiență corespunzătoare atribuțiilor ce le revin în cadrul comitetului. Cel puțin un membru trebuie să aibă experiență în domeniul contabilității sau auditului și să fie independent conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 13. - Societățile de asigurare/reasigurare trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuțiilor ce revin acestuia.
Art. 14. - Comitetul de audit va avea cel puțin următoarele atribuții:
a) avizează planul de audit și necesarul de resurse aferent acestei activități;
b) asigură relația cu firma de audit și cu partenerii-cheie de audit desemnați de aceasta, în sensul primirii planului de audit și analizării constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și analizarea constatărilor și recomandărilor organelor de supraveghere și control din afara societății de asigurare/reasigurare;
c) asigură respectarea prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv și ale normelor aprobate de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere;
d) monitorizează procesul de raportare financiară;
e) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății de asigurare/reasigurare;
f) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
g) verifică și monitorizează independența firmei de audit și a partenerilor-cheie de audit ai acesteia, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către societatea de asigurare/reasigurare.
Art. 15. - Comitetul de audit poate formula recomandări adresate consiliului de administrație/consiliului de supraveghere privind controlul intern, auditul intern și auditul statutar, precum și pentru numirea firmei de audit al societății de asigurare/reasigurare.
Art. 16. - Consiliul de administrație al societății de asigurare/reasigurare/consiliul de supraveghere, cu avizul comitetului de audit, poate lua decizia externalizării totale sau parțiale a activității de audit intern.
Art. 17. - Comitetul de audit se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, când va analiza rezultatele semestriale și anuale și prezentarea acestora către acționari, autoritatea de supraveghere și publicul larg.
Art. 18. - Firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.


V. Cerințe de raportare


Art. 19. - (1) Componența comitetului de audit va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor până la data transmiterii situațiilor financiare anuale pentru anul 2008.
(2) Orice modificare a componenței acestui comitet va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
Art. 20. - Firmele de audit vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit statutar, scrisoarea adresată conducerii societăților de asigurare/reasigurare (scrisoarea către conducere), care conține constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management și control intern, precum și recomandările pentru remedierea deficiențelor constatate.
Art. 21. - Societățile de asigurare/reasigurare vor transmite anual, odată cu situațiile financiare anuale, o declarație în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezentele norme, cu privire la datele și informațiile referitoare la firma de audit. Declarația este completată și semnată de una dintre persoanele semnificative ale societății de asigurare/reasigurare.


VI. Prevederi finale


Art. 22. - (1) Firmele de audit furnizează, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, orice detalii, clarificări, explicații referitoare la activitatea de audit desfășurată pentru societățile de asigurare/reasigurare.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are acces la orice documente întocmite de auditorii statutari pe parcursul misiunii de audit statutar.
Art. 23. - Firmele de audit aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să efectueze audit statutar pentru societățile de asigurare/reasigurare vor transmite, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, documentația necesară în vederea întregistrării actuarilor care fac parte din echipa de audit în Registrul actuarilor ținut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.116/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor.
Art. 24. - (1) Nerespectarea de către societățile de asigurare/reasigurare a prevederilor prezentelor norme se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentelor norme de către firmele de audit, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează CAFR, solicitându-i acesteia adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea acestor încălcări, și poate retrage aprobarea acordată auditorilor financiari în cauză.

ANEXA Nr. 1 la norme (Confidențial)
CHESTIONAR*) pentru firma de audit


1. Identitatea firmei de audit (se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și numărul autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România):
. ....................................................................................................................
2. Identitatea reprezentantului legal al firmei de audit (se vor indica: numele, prenumele și funcția acestuia, informații de contact - adresă, telefon, e-mail):
. ....................................................................................................................
3. Identitatea auditorului statutar, persoană fizică, partener-cheie de audit ce va realiza auditul statutar al societății de asigurare/reasigurare (se vor indica: numele, prenumele și funcția acestuia, informații de contact - adresă, telefon, e-mail):
. ....................................................................................................................
4. Să se mentioneze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care firma de audit menționată la pct. 1 a prestat servicii de audit statutar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile:
. ....................................................................................................................
5. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit menționate la pct. 1:
. ....................................................................................................................
Subsemnatul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal (art. 474 din noul Cod penal), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar trebui informată. Totodată, în numele societății pe care o reprezint, mă angajez să comunic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice modificare privind informațiile furnizate.
Data ........................... Numele și prenumele ...............
Semnătura și ștampila .............


NOTĂ: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
___________
*) Acest chestionar va fi completat și semnat de reprezentantul legal al firmei de audit. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

ANEXA Nr. 2 la norme
DECLARAȚIE*)


Subsemnatul ..............................................................................................,
(numele și prenumele)
reprezentant legal al ..................................................., propusă pentru realizarea auditului
(denumirea firmei de audit)
statutar la societatea ......................................................................................,
(denumirea asigurătorului)
declar că firma de audit menționată nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 9 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările
ulterioare, ori în altă situație de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislația în
vigoare.

Data .................................. Numele și prenumele .......................
Semnătura și ștampila .....................

___________
*) Această declarație va fi completată și semnată de reprezentantul legal al firmei. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.
ANEXA Nr. 3 la norme
DECLARAȚIE*)

Subsemnatul ..............................................................................................,
(numele și prenumele)
reprezentant legal al ....................................................................................,
(denumirea societății de asigurare/reasigurare)
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal (art. 474 din noul Cod penal), declar pe propria răspundere,
sub sancțiunea legii, că toate informațiile de mai jos sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există
alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar trebui informată.
1. Denumirea firmei de audit ..............................................................................
2. Forma juridică .........................................................................................
3. Adresa completă a sediului social ................................ telefon/fax .........................
4. Adresa de corespondență ................................................................................
5. Codul unic de înregistrare .............................................................................
6. Numărul autorizației de funcționare (eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România) ............
7. Reprezentantul legal ...................................................................................
8. Partener(i)-cheie de audit/numărul autorizației Camera Auditorilor Financiari din România ..............
sau,
auditorul(ii) statutar(i) responsabil(i) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la nivelul
grupului ........................................................ .
9. Informații referitoare la actuarul din cadrul echipei de audit:
9.1. Numele și prenumele actuarului, membru al echipei de audit ...........................................
9.2. Nr. înregistrare în Registrul actuarilor aflat în evidența Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ...
9.3. Numele autorității/asociației profesionale în evidența căreia se află înscris actuarul ...............
9.4. Numărul de ordine din cadrul autorității/asociației profesionale .....................................

Data .................................. Numele și prenumele .......................
Semnătura și ștampila .....................
___________
*) Această declarație va fi completată și semnată de reprezentantul legal al societății de asigurare/reasigurare. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.