Facebook LinkedIn

Ordin nr. 2/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 20/03/2009). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 18/2011.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 47 pct. 2 lit. c), d) şi f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 24 februarie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare,

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Primele raportări în baza prezentului ordin, transmise de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, vor fi cele aferente lunii martie şi, respectiv, trimestrului I al anului 2009.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:
a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.052 la 29 decembrie 2006;
b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.
Art. 4. - Direcţia generală stabilitate financiară şi actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 25 februarie 2009
Nr. 2

ANEXĂ
NORME privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare

Art. 1. - (1) Asigurătorii şi/sau reasigurătorii autorizaţi să practice activitatea de asigurări generale şi/sau activitatea de asigurări de viaţă au obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţiile solicitate care să permită efectuarea unei analize fundamentate a situaţiei financiare de care dispun la un moment dat şi urmărirea evoluţiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfăşurată.
(2) Raportările prevăzute în prezentele norme se completează în baza evidenţelor contabile şi a evidenţelor tehnico-operative pe care asigurătorii au obligaţia să le conducă potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor emise în aplicarea acestei legi.
(3) În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita prezentarea oricăror informaţii şi documente necesare în vederea clarificării unor aspecte rezultate din analiza raportărilor prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv a datelor înregistrate în evidenţa operativă şi a documentelor care stau la baza înregistrării lor în contabilitate, sau pentru actualizarea condiţiilor în baza cărora s-a acordat autorizarea.
Art. 2. - (1) Raportările transmise de asigurători şi/sau reasigurători Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să corespundă cu datele înregistrate în evidenţele tehnico-operative şi contabile ale acestora.
Raportările pe care asigurătorii şi/sau reasigurătorii trebuie să le întocmească şi termenele de transmitere a acestora către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt următoarele:
I.1 . Raportări anuale:
a) situaţiile financiare anuale în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
b) raportarea calculului marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime şi fondului de siguranţă aferente activităţii de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;
c) raportarea veniturilor rezultate din plasamentele aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute constituite pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 1;
d) raportarea privind angajaţii şi persoanele cu contract de mandat, în forma prevăzută în anexa nr. 2;
e) raportarea privind rezultatul tehnic determinat pentru fiecare clasă de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 3;
f) raportarea privind situaţia daunelor plătite şi a rezervelor de daune avizate pentru fiecare clasă de asigurări generale în funcţie de anul de apariţie a evenimentului asigurat, în forma prevăzută în anexa nr. 4;
g) raportarea privind evoluţia şi structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 5;
h) raportarea privind tranzacţiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 6, formularele 1-6;
i) raportarea privind situaţia activităţii desfăşurate de către sucursalele stabilite pe teritoriul României, care aparţin asigurătorilor cu sediul social în Uniunea Europeană, în forma prevăzută în anexa nr. 7;
j) raportarea privind determinarea rezervei de egalizare constituite pentru asigurările de credite, în forma prevăzută în normele specifice în vigoare;
k) raportarea privind metodologia de calcul al rezervei de daune neavizate, aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în forma prevăzută în normele specifice în vigoare.
I.2 . Termen de transmitere:
Situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. I.1 lit. a) se vor transmite până la termenul stabilit prin normele metodologice pentru încheierea exerciţiului financiar.
Raportările anuale prevăzute la pct. I.1 lit. b)-k) se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.
II.1 . Raportări semestriale:
a) raportări contabile în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
b) raportarea calculului marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime şi fondului de siguranţă, aferente activităţii de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;
c) raportarea privind metodologia de calcul al rezervei de daune neavizate, aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;
d) raportarea privind evoluţia şi structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 5;
e) raportarea privind tranzacţiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 6, formularele 1-6;
f) raportarea privind situaţia activităţii desfăşurate de către sucursalele stabilite pe teritoriul României care aparţin asigurătorilor cu sediul social în Uniunea Europeană, în forma prevăzută în anexa nr. 7.
II.2 . Termen de transmitere:
Raportările semestriale prevăzute la pct. II.1. lit. a) se vor transmite la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabilă semestrială.
Raportările semestriale prevăzute la pct. II.1. lit. b)-f) se transmit odată cu raportările contabile semestriale.
III.1 . Raportări trimestriale:
a) raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 8, şi raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 9;
b) raportarea obligaţiilor asumate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 10, şi raportarea obligaţiilor asumate pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 11;
c) raportarea activelor admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 12, şi raportarea activelor admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 13, formularele 1-3;
d) registrele speciale de evidenţă a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale şi de viaţă, în formele prevăzute în normele specifice în vigoare;
e) raportarea privind situaţia primelor brute subscrise pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă pe categorii de asiguraţi (persoane fizice şi juridice), în forma prevăzută în anexa nr. 14;
f) raportarea indicatorilor privind activitatea aferentă asigurărilor agricole, asigurărilor de răspundere civilă medicală şi a asigurărilor facultative de locuinţe, în forma prevăzută în anexa nr. 15;
g) raportarea privind împrumuturile acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare şi asigurate de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 16;
h) raportarea privind activele financiare deţinute de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 17;
i) raportarea aferentă primirilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 18;
j) raportarea aferentă cedărilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 19;
k) raportarea privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale pentru asigurările generale, în forma prevăzută în anexa nr. 20, formularele 1-4;
l) raportarea privind repartizarea primelor brute subscrise pe judeţe pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 21, formularele 1 şi 2.
III.2 . Termen de transmitere:
Raportările trimestriale prevăzute la pct. III.1 se transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.
Eventualele rectificări la raportările aferente trimestrului IV se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.
IV.1 . Raportări lunare:
a) raportarea privind determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 22, şi raportarea privind determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 23;
b) raportarea privind situaţia modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viaţă şi activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, în forma prevăzută în anexa nr. 24;
c) raportarea privind situaţia activităţii desfăşurate pe teritoriul statelor membre de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare autorizate conform Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în forma prevăzută în anexa nr. 25;
d) raportarea privind răscumpărările pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 26;
e) raportarea privind virarea contribuţiei la Fondul de garantare se efectuează conform Normelor privind Fondul de garantare, în forma prevăzută în anexa nr. 27;
f) situaţia privind taxa de funcţionare, în forma prevăzută în anexa nr. 28;
f^1) raportarea se transmite şi pentru luna în care volumul primelor brute încasate, respectiv taxa de funcţionare datorată este zero;
f^2) în cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 29;
f^3) situaţiile rectificative privind taxa de funcţionare se întocmesc pentru fiecare lună şi se transmit la data constatării şi înregistrării diferenţelor faţă de raportarea iniţială;
f^4) societăţile de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a urmări concordanţa dintre volumul total al primelor brute încasate, raportate lunar, şi volumul acestora, evidenţiat în anexele nr. 8 şi 9, privind tranzacţiile efectuate pentru cele două activităţi şi raportate trimestrial;
f^5) societăţile de asigurare şi/sau reasigurare pot realiza operaţiuni de regularizare şi/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
În termen de 5 zile de la data constatării diferenţelor, documentele justificative se transmit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în vederea obţinerii aprobării;
f^6) sumele reprezentând taxa de funcţionare datorată se efectuează în contul nr. RO 57 TREZ 700 5025 XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
f^7) raportarea şi virarea sumelor datorate se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;
f^8) pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare, asigurătorii sunt obligaţi să plătească majorări de întârziere, conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Majorările de întârziere se evidenţiază separat pe ordinul de plată prin care se achită taxa de funcţionare.
IV.2 . Termen de transmitere:
Raportările lunare se transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
Eventualele rectificări la raportările aferente lunii decembrie se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.
Art. 3. - (1) Situaţiile financiare anuale şi semestriale, precum şi raportările şi documentele transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor prezentelor norme, se semnează de persoanele abilitate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, persoanele semnificative care sunt aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de persoanele împuternicite în mod expres de persoanele semnificative, aşa cum se prevede în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Persoanele semnatare, prevăzute la alin. (1), răspund de corectitudinea şi realitatea datelor prezentate, precum şi de respectarea termenelor de prezentare a acestora.
(3) Raportările incluse în prezentele norme vor fi transmise de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare în formă scrisă. Cu excepţia raportărilor prevăzute la art. 2 pct. IV.1 lit. e) şi f), toate celelalte raportări incluse în prezentele norme se vor transmite şi în format electronic (on-line) în aplicaţia CSA-EWS.
Art. 4. - Societăţile de asigurare şi/sau reasigurare sunt obligate să aducă la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în timpul anului, în orice moment, următoarele:
a) diminuarea valorii coeficientului de lichiditate sub limita minimă prevăzută de normele în vigoare;
b) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim al fondului de siguranţă;
c) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul marjei de solvabilitate minime;
d) scăderea valorii rezervelor tehnice constituite sub nivelul obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare încheiate;
e) modificări în structura activelor admise să acopere rezervele tehnice, precum şi a dispersiei plasamentelor, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare.
Art. 5. - Societăţile de asigurare şi/sau reasigurare sunt obligate să aducă la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în timpul anului, în termen de 5 zile lucrătoare, următoarele modificări referitoare la valoarea participaţiilor şi a obligaţiilor:
a) atunci când valoarea participaţiilor la o altă entitate care depăşeşte pragul de 5% din capitalul social al acelei entităţi la care societatea are participaţii;
b) atunci când există obligaţii reprezentând credite la care societatea are participaţii bancare, inclusiv împrumuturi primite de la societăţile din cadrul grupului.
Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7. - Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentele norme.
Art. 8. - Prezentele norme transpun prevederile art. 40 alin. 2 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind asigurarea generală directă şi de modificare a directivelor 73/239/CEE şi 88/357/CEE (a treia directivă privind "asigurarea generală"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 228 din 11 august 1992, p. 1-23.

ANEXA Nr. 1 la norme

Raportare anuală

Raportarea veniturilor rezultate din plasamentele aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurări generale şi de viaţă
la data de: |_________________|

                                                           Lei
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
|Nr. | Denumire indicator | Valoare |
|crt.| | |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
| 1. |Venituri din dobânzi | |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
| 2. |Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix | |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
| 3. |Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil| |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
| 4. |Venituri din chirii | |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
| 5. |Alte venituri | |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Total venituri (rând 1 la rând 5) | |
+----+-------------------------------------------------------------+-----------+


ANEXA Nr. 2 la norme

Raportare anuală

Raportare privind angajaţii şi persoanele cu contract de mandat
la data de: |_________________|

+----+----------------------------------+----+-----------------+------------------+-----------+
|Nr. | | |Cu carte de muncă|Cu carnet de muncă|Cu contract|
|crt.| Specificaţie |U.M.| pe perioadă | pe perioadă |de mandat*)|
| | | | nedeterminată | determinată | |
+----+----------------------------------+----+-----------------+------------------+-----------+
| 1. |Număr total de persoane, din care:|nr. | | | |
| +----------------------------------+----+-----------------+------------------+-----------+
| |- în conducerea executivă |nr. | | | |
| +----------------------------------+----+-----------------+------------------+-----------+
| |- în conducerea operativă |nr. | | | |
+----+----------------------------------+----+-----------------+------------------+-----------+
| 2. |Salariul brut mediu lunar/angajat |lei | | | |
+----+----------------------------------+----+-----------------+------------------+-----------+

*) Conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3 la norme

Raportare anuală
Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale
la data de: |_________________|

                                           Lei
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|Nr. | Indicatori |Valoare|
|crt.| | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 1. |Prime nete subscrise*) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 2. |Variaţia rezervei de prime nete de reasigurare | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 3. |Comisioane primite de la reasigurători**) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 4. |Venituri din recuperări şi regrese nete de reasigurare | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 5. |Total venituri = (1)-(2)+(3)+(4) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 6. |Indemnizaţii nete plătite | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 7. |Variaţia rezervei de daună avizată şi neavizată netă de reasigurare | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 8. |Total cheltuieli cu daunele întâmplate = (6)+(7) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
| 9. |Cheltuieli de achiziţie***) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|10. |Cheltuieli de administrare | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|11. |Alte cheltuieli | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|12. |Total cheltuieli = (8)+(9)+(10)+(11) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|13. |Rezultat (excedent/deficit) tehnic = (5)-(12) | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|14. |Rata daunei, netă de reasigurare = [(8)-(4)]/[(1)-(2)] | |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+
|15. |Rata daunei combinată, netă de reasigurare = [(12)-(3)-(4)]/[(1)-(2)]| |
+----+---------------------------------------------------------------------+-------+

*) Prime nete subscrise = primele brute subscrise (diminuate cu primele anulate) - primele brute subscrise cedate.
**) Influenţate cu variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate cedate.
***) Influenţate cu variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate brute.

ANEXA Nr. 4 la norme

Raportare anuală
Raportarea situaţiei daunelor plătite şi a rezervelor de daune avizate pe fiecare clasă de asigurări generale, în funcţie de anul de apariţie a evenimentului asigurat
la data de: |____________________|

T1, T2, ..., T6 reprezintă ultimele 6 perioade anuale anterioare datei raportării (T1 cel mai vechi an).
d(i,j) (i = 1, 2, ..., 6; j = 0, 2, ..., 5; şi i+j < = 6) reprezintă valorile daunelor brute plătite în perioada Ti+j şi aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influenţate cu valoarea recuperărilor şi regreselor.
R(i,j) (i = 1, 2, ..., 6; j = 0, 2, ..., 5; şi i+j <= 6) reprezintă valorile rezervelor de daune avizate brute aflate în sold la sfârşitul perioadei Ti+j şi aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influenţate cu valoarea recuperărilor şi regreselor.

Daune brute plătite
                                                  Lei
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Perioada | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T1 | d(1,0) | d(1,1) | d(1,2) | d(1,3) | d(1,4) | d(1,5) |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T2 | d(2,0) | d(2,1) | d(2,2) | d(2,3) | d(2,4) | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T3 | d(3,0) | d(3,1) | d(3,2) | d(3,3) | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T4 | d(4,0) | d(4,1) | d(4,2) | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T5 | d(5,0) | d(5,1) | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T6 | d(6,0) | | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Rezerve de daune avizate brute
                                                       Lei
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Perioada | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T1 | R(1,0) | R(1,1) | R(1,2) | R(1,3) | R(1,4) | R(1,5) |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T2 | R(2,0) | R(2,1) | R(2,2) | R(2,3) | R(2,4) | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T3 | R(3,0) | R(3,1) | R(3,2) | R(3,3) | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T4 | R(4,0) | R(4,1) | R(4,2) | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T5 | R(5,0) | R(5,1) | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| T6 | R(6,0) | | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+


ANEXA Nr. 5 la norme

Raportare semestrială/anuală
Raportarea privind evoluţia şi structura capitalului social
la data de: |____________________|
                                                                                        Lei
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
|Nr. | | Soldul iniţial (la |Majorări efectuate în|Diminuări efectuate| Sold final (la |
|crt.| Date informative |începutul exerciţiului|perioada de raportare| în perioada de |sfârşitul perioadei|
| | | financiar) | | raportare | de raportare) |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| I. |Capital social subscris - total, din care:| | | | |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |- în numerar | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| 1. |- investitor străin - valoare | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |cota de participare (%)/investitor străin | | | | |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |- în natură | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| 2. |- investitor străin - valoare | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |cota de participare (%)/investitor străin | | | | |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
|II. |Capital social vărsat - total, din care: | | | | |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |- în numerar | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| 1. |- investitor străin - valoare | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |cota de participare (%)/investitor străin | | | | |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |- în natură | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| 2. |- investitor străin - valoare | | | | |
| +------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+
| |cota de participare (%)/investitor străin | | | | |
+----+------------------------------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------+

ANEXA Nr. 6 la norme

Raportare semestrială/anuală
Raportări privind tranzacţiile intragrup
la data de: |____________________|

Formularul 1

                                            Lei
+----+-----------+--------------------------------------------------------+
| | | Împrumuturi |
| | +-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. | Tipul | Primite de societate | Acordate de societate |
|crt.|tranzacţiei+----------+-----------------+--------------+-----------------+----------+-----------------+--------------+-----------------+
| | |Denumirea |Sold la începutul| Mişcări |Sold la sfârşitul|Denumirea |Sold la începutul| Mişcări |Sold la sfârşitul|
| | |societăţii| exerciţiului +-------+------+ perioadei de |societăţii| exerciţiului +-------+------+ perioadei de |
| | | | financiar |Intrări|Ieşiri| raportare | | financiar |Intrări|Ieşiri| raportare |
| +-----------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+----+-----------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+
| 1. | | | | | | | | | | | |
+----+-----------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+
| 2. | | | | | | | | | | | |
+----+-----------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+
| 3. | | | | | | | | | | | |
+----+-----------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+
| 4. | | | | | | | | | | | |
+----+-----------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+----------+-----------------+-------+------+-----------------+

Formularul 2
                                                   Lei
+----+-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Garanţii şi tranzacţii extrabilanţiere*) |
|Nr. | Denumirea +----------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
|crt.|tranzacţiei|Denumirea părţii|Numărul şi data|Perioada de|Sold la începutul| Mişcări | Sold la sfârşitul |
| | |contractante din| documentului |exercitare | exerciţiului +-------+------+perioadei de raportare|
| | |cadrul grupului | | | financiar |Intrări|Ieşiri| |
| +-----------+----------------+---------------+-----------+-----------------+-------+------+----------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----+-----------+----------------+---------------+-----------+-----------------+-------+------+----------------------+
| 1. | | | | | | | | |
+----+-----------+----------------+---------------+-----------+-----------------+-------+------+----------------------+
| 2. | | | | | | | | |
+----+-----------+----------------+---------------+-----------+-----------------+-------+------+----------------------+
| 3. | | | | | | | | |
+----+-----------+----------------+---------------+-----------+-----------------+-------+------+----------------------+
| 4. | | | | | | | | |
+----+-----------+----------------+---------------+-----------+-----------------+-------+------+----------------------+

*) Informaţii preluate din conturile extrabilanţiere de angajamente şi titluri primite sau acordate, aşa cum sunt prevăzute în notele la situaţiile financiare anuale/raportările contabile semestriale.

Formularul 3
                                                 Lei
+----+-----------------------------------------------------------------------------+
| | Elemente eligibile pentru marja de solvabilitate |
| +---------------------+----------------------+--------------+-----------------+
|Nr. | Denumirea | Sold la începutul | Mişcări |Sold la sfârşitul|
|crt.| elementului |exerciţiului financiar+-------+------+ perioadei de |
| | | |Intrări|Ieşiri| raportare |
| +---------------------+----------------------+-------+------+-----------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+---------------------+----------------------+-------+------+-----------------+
| 1. | | | | | |
+----+---------------------+----------------------+-------+------+-----------------+
| 2. | | | | | |
+----+---------------------+----------------------+-------+------+-----------------+
| 3. | | | | | |
+----+---------------------+----------------------+-------+------+-----------------+
| 4. | | | | | |
+----+---------------------+----------------------+-------+------+-----------------+

Formularul 4
                                                                         Lei
+----+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
| | | Investiţii în cadrul grupului |
| | Denumirea +-----------------+----------------------+--------------+---------------------------+
|Nr. | societăţii la care | Tipul | Sold la începutul | Mişcări |Sold la sfârşitul perioadei|
|crt.| s-a investit | investiţiei |exerciţiului financiar+-------+------+ de raportare |
| | | | |Intrări|Ieşiri| |
| +--------------------+-----------------+----------------------+-------+------+---------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+--------------------+-----------------+----------------------+-------+------+---------------------------+
| 1. | | | | | | |
+----+--------------------+-----------------+----------------------+-------+------+---------------------------+
| 2. | | | | | | |
+----+--------------------+-----------------+----------------------+-------+------+---------------------------+
| 3. | | | | | | |
+----+--------------------+-----------------+----------------------+-------+------+---------------------------+
| 4. | | | | | | |
+----+--------------------+-----------------+----------------------+-------+------+---------------------------+

Formularul 5
                                                                               Lei
+----+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Cedări în reasigurare |
| | +---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+
| |Denumirea societăţii la care|Prime brute subscrise| Prime brute plătite | Comisioane încasate | Indemnizaţii primite |
|Nr. | s-a cedat în reasigurare |cedate în reasigurare| pentru cedările în | pentru primele cedate | pentru cedările |
|crt.| | în perioada de | reasigurare în |în reasigurare în perioada|în reasigurare în perioada|
| | | raportare |perioada de raportare| de raportare | de raportare |
| +----------------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+----------------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1. | | | | | |
+----+----------------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+
| 2. | | | | | |
+----+----------------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+
| 3. | | | | | |
+----+----------------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+
| 4. | | | | | |
+----+----------------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+--------------------------+

Formularul 6
                                                              Lei
+----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Primiri în reasigurare |
| +------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+
| | |Prime brute subscrise din| Prime brute încasate | Comisioane plătite |Indemnizaţii plătite |
|Nr. | Denumirea societăţii de la | primiri în reasigurare |din primiri în reasigurare|pentru primele primite| pentru primirile în |
|crt.|care s-a primit în reasigurare|în perioada de raportare | în perioada de raportare | în reasigurare în | reasigurare în |
| | | | |perioada de raportare |perioada de raportare|
| +------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+
| 1. | | | | | |
+----+------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+
| 2. | | | | | |
+----+------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+
| 3. | | | | | |
+----+------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+
| 4. | | | | | |
+----+------------------------------+-------------------------+--------------------------+----------------------+---------------------+

ANEXA Nr. 7 la norme
Raportare semestrială/anuală
Raportarea privind situaţia activităţii desfăşurate de către sucursalele stabilite pe teritoriul României care aparţin asigurătorilor cu sediul social în Uniunea Europeană
la data de: |___________________|

                                                                     Lei
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|Nr. | Clasa de asigurări | Prime brute | Indemnizaţii brute |
|crt.| generale | subscrise*) | plătite**) |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 1. | I. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 2. | II. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 3. | III. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 4. | IV. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 5. | V. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 6. | VI. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 7. | VII. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 8. | VIII. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 9. | IX. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|10. | X. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|11. | XI. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|12. | XII. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|13. | XIII. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|14. | XIV. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|15. | XV. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|16. | XVI. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|17. | XVII. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|18. | XVIII. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| | Total | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+

*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
**) Indemnizaţiile nu vor fi diminuate cu recuperări şi regrese.

+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
|Nr. | Clasa de asigurări de | Prime brute | Indemnizaţii brute |
|crt.| viaţă | subscrise*) | plătite**) |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 1. | I. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 2. | II. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 3. | III. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 4. | IV. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 5. | B1. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| 6. | B2. | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| | Total | | |
+----+---------------------------+-----------------------+-----------------------------+
*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
**) Indemnizaţiile nu vor fi diminuate cu recuperări şi regrese.

ANEXA Nr. 8 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări generale
la data de: |__________________|

*) I. Asigurări de accidente şi boală (inclusiv accidentele de muncă şi boli profesionale)
II. Asigurări de sănătate
III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)
IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar
V. Asigurări de mijloace de transport aerian
VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial
VII. Asigurări de bunuri în tranzit
VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale
IX. Alte asigurări de bunuri
X. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule
XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian
XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial
XIII. Asigurări de răspundere civilă generală
XIV. Asigurări de credite
XV. Asigurări de garanţii
XVI. Asigurări de pierderi financiare
XVII. Asigurări de protecţie juridică
XVIII. Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă

                                                                Lei
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|Nr. | Indicatori |I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X|XI|XII|XIII|XIV|XV|XVI|XVII|XVIII|Total|
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 1. |Număr de contracte în vigoare la sfârşitul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |perioadei de raportare - buc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 2. |Număr de contracte noi şi care nu au fost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |anulate, încheiate în perioada de raportare -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |buc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 3. |Număr de daune avizate şi nelichidate la | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |sfârşitul perioadei de raportare - buc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 4. |Număr de daune avizate şi nelichidate în | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |perioada de raportare - buc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 5. |Prime brute subscrise**) - total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 6. |a) din asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 7. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 8. |Prime brute câştigate***) - total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 9. |a) din asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|10. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|11. |Prime brute subscrise anulate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|12. |Prime brute subscrise**) cedate în | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |reasigurare - total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|13. |a) din asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|14. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|15. |Prime nete de reasigurare subscrise - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|16. |a) din asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|17. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|18. |Prime nete de reasigurare câştigate****) - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|19. |a) din asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|20. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|21. |Prime brute încasate - total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|22. |a) din asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|23. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|24. |Prime brute subscrise**) intermediate de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |brokeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|25. |Venituri din comisioane pentru primele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |cedate în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|26. |Cheltuieli cu comisioanele aferente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |primirilor în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|27. |Indemnizaţii brute plătite*****) - total, din| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|28. |a) pentru asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|29. |b) pentru primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|30. |Indemnizaţii brute plătite*****) - total, din| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|31. |a) aferente daunelor întâmplate în | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |anii anteriori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|32. |b) aferente daunelor întâmplate în | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |anul de raportare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|33. |Indemnizaţii nete plătite - total, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|34. |a) pentru asigurări directe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|35. |b) pentru primiri în reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|36. |Cheltuieli de achiziţie şi administrare - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |total a)+b): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|37. |a) cheltuieli de achiziţie - total, din care:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|38. |- cheltuieli cu comisioanele din | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |activitatea de asigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|39. |- cheltuieli cu reclamă şi publicitate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|40. |b) cheltuieli de administrare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|41. |Venituri din recuperări şi regrese nete de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |reasigurare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+


*) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
***) Primele brute subscrise câştigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variaţia rezervei brute de primă.
****) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare şi cu variaţia rezervei nete de primă.
*****) Indemnizaţiile nu vor fi diminuate cu recuperări şi regrese.

ANEXA Nr. 9 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de viaţă
la data de: |_______________|

*) I. Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, prevăzute la pct. A lit. a), b) şi c), cu excepţia celor prevăzute la pct. II şi III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere
III. Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii, prevăzute la pct. A lit. a) şi b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
IV. Asigurări permanente de sănătate prevăzute la pct. A lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
B1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale)
B2. Asigurări de sănătate

                                                      Lei
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|Nr. | Indicatori |I|II|III|IV|B1|B2|Total|
|crt.| | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 1. |Număr de contracte în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare -| | | | | | | |
| |buc. | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 2. |Număr de contracte noi şi care nu au fost anulate, încheiate în | | | | | | | |
| |perioada de raportare - buc. | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 3. |Număr de daune avizate şi nelichidate la sfârşitul perioadei de | | | | | | | |
| |raportare - buc. | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 4. |Număr de daune avizate şi nelichidate în perioada de raportare - | | | | | | | |
| |buc. | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 5. |Prime brute subscrise**) - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 6. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 7. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 8. |Prime brute câştigate***) - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
| 9. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|10. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|11. |Prime brute subscrise anulate | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|12. |Prime brute subscrise**) cedate în reasigurare - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|13. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|14. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|15. |Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|16. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|17. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|18. |Prime nete de reasigurare câştigate****) - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|19. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|20. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|21. |Prime brute încasate - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|22. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|23. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|24. |Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|25. |Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|26. |Indemnizaţii brute plătite (fără maturităţi) - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|27. |a) din asigurări directe | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|28. |b) din primiri în reasigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|29. |Indemnizaţii brute plătite (fără maturităţi) - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|30. |a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|31. |b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|32. |Indemnizaţii nete plătite - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|33. |a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|34. |b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|35. |Sume datorate pentru răscumpărări totale | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|36. |Sume plătite pentru răscumpărări totale | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|37. |Sume datorate pentru răscumpărări parţiale | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|38. |Sume plătite pentru răscumpărări parţiale | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|39. |Sume datorate pentru maturităţi | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|40. |Sume plătite pentru maturităţi | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|41. |Cheltuieli de achiziţie şi administrare - total a)+b): | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|42. |a) cheltuieli de achiziţie - total, din care: | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|43. |- cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|44. |- cheltuieli cu reclama şi publicitatea | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+
|45. |b) cheltuieli de administrare | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------------------------+-+--+---+--+--+--+-----+

*) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
***) Primele brute subscrise câştigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variaţia rezervei brute de primă.
****) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare şi cu variaţia rezervei nete de primă.

ANEXA Nr. 10 la norme

Raportare trimestrială
Raportarea obligaţiilor asumate pentru activitatea de asigurări generale
la data de: |________________|

I. Asigurări de accidente şi boală (inclusiv accidentele de muncă şi boli profesionale)
II. Asigurări de sănătate
III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare) şi fluvial
IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar
V. Asigurări de mijloace de transport aerian
VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial
VII. Asigurări de bunuri în tranzit
VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale
IX. Alte asigurări de bunuri
X. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule
XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian
XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru
XIII. Asigurări de răspundere civilă generală
XIV. Asigurări de credite
XV. Asigurări de garanţii
XVI. Asigurări de pierderi financiare
XVII. Asigurări de protecţie juridică
XVIII. Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă

                                                                         Lei
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|Nr. | Indicatori |I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X|XI|XII|XIII|XIV|XV|XVI|XVII|XVIII|Total|
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 1. |Total rezerve tehnice aferente asigurărilor |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
| |generale, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 2. |Total valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 3. |Total valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 4. |Rezerva de prime |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 5. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 6. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 7. |Rezerva de daune avizate |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 8. |Valoare brută, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 9. |a) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anii anteriori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|10. |b) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anul de raportare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|11. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|12. |a) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anii anteriori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|13. |b) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anul de raportare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|14. |Rezerva de daune neavizate |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|15. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|16. |a) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anii anteriori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|17. |b) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anul de raportare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|18. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|19. |a) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anii anteriori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|20. |b) aferentă daunelor întâmplate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |în anul de raportare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|21. |Rezerva pentru riscuri neexpirate |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|22. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|23. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|24. |Rezerva de egalizare |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|25. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|26. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|27. |Rezerva de catastrofă |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|28. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|29. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|30. |Rezerva de beneficii şi risturnuri |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|31. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|32. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|33. |Alte rezerve tehnice (cumulat) |X|X | X |X |X|X | X | X |X |X|X | X | X | X |X | X | X | X | X |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|34. |Valoare brută | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|35. |Valoare netă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------------------------------+-+--+---+--+-+--+---+----+--+-+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+


ANEXA Nr. 11 la norme

Raportare trimestrială
Raportarea obligaţiilor asumate pentru activitatea de asigurări de viaţă
la data de: |____________________|

I. Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, prevăzute la pct. A lit. a), b) şi c), cu excepţia celor prevăzute la pct. II şi III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere
III. Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii, prevăzute la pct. A lit. a) şi b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
IV. Asigurări permanente de sănătate prevăzute la pct. A lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
B1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale)
B2. Asigurări de sănătate

                                                                                     Lei
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|Nr. | Obligaţii asumate |Clasa I|Clasa II|Clasa III|Clasa IV| B1 | B2 |Total|
|crt.| | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 1. |Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 2. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 3. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 4. |Rezerva matematică | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 5. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 6. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 7. |Rezerva pentru beneficii şi risturnuri | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 8. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
| 9. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|10. |Rezerva de prime | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|11. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|12. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|13. |Rezerva de daune avizate | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|14. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|15. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|16. |Rezerva de daune neavizate | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|17. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|18. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|19. |Rezerva pentru riscuri neexpirate | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|20. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|21. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|22. |Alte rezerve (cumulat) | X | X | X | X | X | X | X |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|23. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|24. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|25. |Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul| X | X | X | X | X | X | X |
| |de deces şi nu garantează o valoare de răscumpărare | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|26. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|27. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|28. |Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul| | | | | | | |
| |de deces şi garantează o valoare de răscumpărare | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|29. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|30. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|31. |Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul| X | X | X | X | X | X | X |
| |de supravieţuire | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|32. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|33. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|34. |Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de | X | X | X | X | X | X | X |
| |asigurare care acoperă riscul de deces şi garantează o | | | | | | | |
| |valoare de răscumpărare | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|35. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|36. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|37. |Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de | X | X | X | X | X | X | X |
| |asigurare care nu acoperă riscul de deces şi garantează | | | | | | | |
| |o valoare de răscumpărare | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|38. | Valoare brută | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+
|39. | Valoare netă | | | | | | | |
+----+--------------------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+----+----+-----+


ANEXA Nr. 12 la norme
Raportare trimestrială
Activitatea de asigurări generale
Active admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute
la data de: |____________________|

+--------------------------------------------------+-------------------+
| Total rezerve tehnice brute | | Lei
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | | | | Valoarea activelor |
|Nr. | |Valoarea activelor | Valoarea de piaţă |deţinute de societate|
|crt.| Denumirea activelor |conform evidenţelor| a activelor |şi admise să acopere |
| | | contabile*) |la data raportării*)| rezervele conform |
| | | | | normelor**) |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 1. |Titluri de stat şi bonuri de tezaur emise de | | | |
| |statele membre | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 2. |Titluri emise de autorităţi ale administraţiei | | | |
| |publice locale | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 3. |Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei | | | |
| |monetare şi de capital asimilate acestora, | | | |
| |tranzacţionate pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 4. |Acţiuni şi alte participaţii cu randament variabil| | | |
| |asimilate acestora, tranzacţionate pe o piaţă | | | |
| |supravegheată | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 5. |Unităţi în organisme de plasament colectiv în | | | |
| |valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri de | | | |
| |investiţii | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 6. |Depozite şi conturi curente la instituţii de | | | |
| |credit | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 7. |Terenuri, construcţii în proprietatea societăţii | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 8. |Creanţe de la asiguraţi şi intermediari, rezultând| | | |
| |din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări | | | |
| |în reasigurare | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 9. |Partea din rezervele tehnice aferente contractelor| | | |
| |cedate în reasigurare | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|10. |Dobânzi de încasat aferente activelor admise să | | | |
| |acopere rezervele tehnice brute | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|11. |Cheltuieli de achiziţie reportate | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|12. |Disponibilităţi în casierie | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| |TOTAL: | | | |
+----+--------------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+

*) Vor fi menţionate activele investite în ţară şi în străinătate.
**) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

Explicaţii privind activele care acoperă rezervele tehnice brute pentru activitatea de asigurări generale

A. Total titluri de stat şi bonuri de tezaur (în lei şi valută)

                                                          Lei
+---------------------+---------------------------+------------------+----------+
|Denumirea instituţiei|Valoarea titlurilor de stat|Valoarea de piaţă | Dobânzi |
| de credit | şi a bonurilor de tezaur |la data raportării|de încasat|
+---------------------+---------------------------+------------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------+---------------------------+------------------+----------+
|Total titluri de stat| | | |
+---------------------+---------------------------+------------------+----------+


A.1 . Titluri de stat şi bonuri de tezaur (în lei)

                                                        Lei
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
|Denumirea instituţiei| Denumirea bursei | Data | Data | Valoarea | Valoarea de | Dobânzi |
| de credit | de valori mobiliare |achiziţiei|scadenţei|conform evidenţelor|piaţă*) la data|de încasat|
| |unde se tranzacţionează| | | contabile | raportării | |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
|Total titluri de stat| X | X | X | | | |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

A.2 . Titluri de stat şi bonuri de tezaur (în valută) Lei

                                                                  Lei
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
|Denumirea instituţiei| Denumirea bursei | Data | Data | Valoarea | Valoarea de | Dobânzi |
| de credit | de valori mobiliare |achiziţiei|scadenţei|conform evidenţelor|piaţă*) la data|de încasat|
| |unde se tranzacţionează| | | contabile | raportării | |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
|Total titluri de stat| X | X | X | | | |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

B. Obligaţiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice locale

                                                            Lei
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
| Denumirea | Denumirea bursei | Data | Data | Valoarea | Valoarea de | Dobânzi |
| administraţiei | de valori mobiliare |achiziţiei|scadenţei|conform evidenţelor|piaţă*) la data|de încasat|
| publice |unde se tranzacţionează| | | contabile | raportării | |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+
| Total | X | X | X | | | |
+---------------------+-----------------------+----------+---------+-------------------+---------------+----------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile emise de autorităţi ale administraţiei publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

C. Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei monetare şi de capital asimilate acestora, tranzacţionate pe o piaţă supravegheată

                                                         Lei
+-----------+--------------------------+---------------+--------------+----------------+---------------+----------+
| Denumirea |Denumirea bursei de valori| | |Valoarea conform| Valoarea de |Dobânzi de|
|emitentului| mobiliare unde se |Data achiziţiei|Data scadenţei| evidenţelor |piaţă*) la data| încasat |
| | tranzacţionează | | | contabile | raportării | |
+-----------+--------------------------+---------------+--------------+----------------+---------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------+--------------------------+---------------+--------------+----------------+---------------+----------+
| Total | X | X | X | | | |
+-----------+--------------------------+---------------+--------------+----------------+---------------+----------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

D. Acţiuni şi alte participaţii cu randament variabil asimilate acestora, tranzacţionate pe o piaţă supravegheată

                                                        Lei
+-----------+----------------+-------------+---------------------+-------------+
| | Denumirea | | | |
| Denumirea | bursei de | Număr de | Valoarea conform | Valoarea de |
|emitentului|valori mobiliare| acţiuni |evidenţelor contabile|piaţă la data|
| | unde se |achiziţionate| | raportării |
| |tranzacţionează | | | |
+-----------+----------------+-------------+---------------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------+----------------+-------------+---------------------+-------------+
| Total | X | | | |
+-----------+----------------+-------------+---------------------+-------------+


E. Unităţi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri de investiţii

                                                      Lei
+----------------------+-------------+-----------------+-----------------------+
| | Număr | Valoarea | |
| Denumirea fondului | de unităţi | conform | Valoarea de piaţă*) |
| | de fond | evidenţelor | la data raportării |
| |achiziţionate| contabile | |
+----------------------+-------------+-----------------+-----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----------------------+-------------+-----------------+-----------------------+
| Total | | | |
+----------------------+-------------+-----------------+-----------------------+


F. Depozite, conturi curente la instituţii de credit şi disponibilităţi în casierie

                                                           Lei
+--------------------+-----------------------+---------------+-----------------------+----------+
| | Valoarea |Disponibilităţi| | |
|Instituţia de credit| depozitelor*) la | în conturi |Total depozite, conturi|Dobânzi de|
| | data raportării | curente şi | curente şi casierie | încasat |
| | | casierie*) | | |
+--------------------+-----------------------+---------------+-----------------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------+-----------------------+---------------+-----------------------+----------+
| Total | | | | |
+--------------------+-----------------------+---------------+-----------------------+----------+


*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

G. Terenuri, construcţii în proprietatea societăţii (libere de sarcini)

                                                          Lei
+----------------------+----------+----------+-----------------------+-------------+----------+---------+-----------------------+
|Date de identificare a| Data | Valoarea | Valoarea conform | Valoarea de | Durata | Suma | Numele asigurătorului |
| terenului sau |dobândirii|achiziţiei|evidenţelor contabile*)|piaţă la data|asigurării|asigurată|sau reasigurătorului în|
|construcţiei (adresă) | | | | raportării | (luni) | | cazul autoasigurării |
+----------------------+----------+----------+-----------------------+-------------+----------+---------+-----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----------------------+----------+----------+-----------------------+-------------+----------+---------+-----------------------+
| Total | X | | | | X | | X |
+----------------------+----------+----------+-----------------------+-------------+----------+---------+-----------------------+


*) Construcţiile la valoarea rămasă.

ANEXA Nr. 13 la norme
Raportare trimestrială
Formularul 1

Activitatea de asigurări de viaţă Active admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute
la data de: |________________|

+----------------------------------------------+-------------------+
| Total rezerve tehnice brute | | Lei
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | | | | Valoarea activelor |
| | |Valoarea activelor | Valoarea de piaţă |deţinute de societate|
|Nr. | Denumirea activelor |conform evidenţelor| a activelor |şi admise să acopere |
|crt.| | contabile*) |la data raportării*)| rezervele conform |
| | | | | normelor**) |
| +----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 1. |Titluri de stat şi bonuri de tezaur emise de | | | |
| |statele membre | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 2. |Titluri emise de autorităţi ale administraţiei| | | |
| |publice locale | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 3. |Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei | | | |
| |monetare şi de capital, asimilate acestora, | | | |
| |tranzacţionate pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 4. |Acţiuni şi alte participaţii cu randament | | | |
| |variabil, asimilate acestora, tranzacţionate | | | |
| |pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 5. |Unităţi în organisme de plasament colectiv | | | |
| |în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri | | | |
| |de investiţii | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 6. |Depozite şi conturi curente la instituţii de | | | |
| |credit | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 7. |Terenuri, construcţii în proprietatea | | | |
| |societăţii | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 8. |Creanţe de la asiguraţi şi intermediari, | | | |
| |rezultând din operaţiuni de asigurare | | | |
| |directe şi acceptări în reasigurare | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 9. |Partea din rezervele tehnice aferente | | | |
| |contractelor cedate în reasigurare | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|10. |Dobânzi de încasat aferente activelor | | | |
| |admise să acopere rezervele tehnice brute | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|11. |Cheltuieli de achiziţie reportate | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|12. |Disponibilităţi în casierie | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | TOTAL: | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+


*) Vor fi menţionate activele investite în ţară şi în străinătate.
**) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

Formularul 2
Active admise să acopere rezervele tehnice brute (cu excepţia clasei de asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii)
la data de: |________________|

+----------------------------------------------+-------------------+
| Total rezerve tehnice brute | | Lei
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | | | | Valoarea activelor |
| | |Valoarea activelor | Valoarea de piaţă |deţinute de societate|
|Nr. | Denumirea activelor |conform evidenţelor| a activelor |şi admise să acopere |
|crt.| | contabile*) |la data raportării*)| rezervele conform |
| | | | | normelor**) |
| +----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 1. |Titluri de stat şi bonuri de tezaur emise de | | | |
| |statele membre | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 2. |Titluri emise de autorităţi ale administraţiei| | | |
| |publice locale | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 3. |Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei | | | |
| |monetare şi de capital, asimilate acestora, | | | |
| |tranzacţionate pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 4. |Acţiuni şi alte participaţii cu randament | | | |
| |variabil, asimilate acestora, tranzacţionate | | | |
| |pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 5. |Unităţi în organisme de plasament colectiv | | | |
| |în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri | | | |
| |de investiţii | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 6. |Depozite şi conturi curente la instituţii de | | | |
| |credit | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 7. |Terenuri, construcţii în proprietatea | | | |
| |societăţii | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 8. |Creanţe de la asiguraţi şi intermediari, | | | |
| |rezultând din operaţiuni de asigurare | | | |
| |directe şi acceptări în reasigurare | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 9. |Partea din rezervele tehnice aferente | | | |
| |contractelor cedate în reasigurare | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|10. |Dobânzi de încasat aferente activelor | | | |
| |admise să acopere rezervele tehnice brute | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|11. |Cheltuieli de achiziţie reportate | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|12. |Disponibilităţi în casierie | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | TOTAL: | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+


*) Vor fi menţionate activele investite în ţară şi în străinătate.
**) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

Formularul 3
Active admise să acopere rezervele tehnice brute (aferente clasei de asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii - U.L.)
la data de: |_______________________|

+----------------------------------------------+-------------------+
| Valoare rezervă matematică brută | | Lei
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | | | | Valoarea activelor |
| | |Valoarea activelor | Valoarea de piaţă |deţinute de societate|
|Nr. | Denumirea activelor |conform evidenţelor| a activelor |şi admise să acopere |
|crt.| | contabile*) |la data raportării*)| rezervele conform |
| | | | | normelor**) |
| +----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 1. |Titluri de stat şi bonuri de tezaur emise de | | | |
| |statele membre | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 2. |Titluri emise de autorităţi ale administraţiei| | | |
| |publice locale | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 3. |Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei | | | |
| |monetare şi de capital, asimilate acestora, | | | |
| |tranzacţionate pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 4. |Acţiuni şi alte participaţii cu randament | | | |
| |variabil, asimilate acestora, tranzacţionate | | | |
| |pe o piaţă supravegheată | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 5. |Unităţi în organisme de plasament colectiv | | | |
| |în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri | | | |
| |de investiţii | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 6. |Depozite şi conturi curente la instituţii de | | | |
| |credit | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 7. |Terenuri, construcţii în proprietatea | | | |
| |societăţii | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 8. |Creanţe de la asiguraţi şi intermediari, | | | |
| |rezultând din operaţiuni de asigurare | | | |
| |directe şi acceptări în reasigurare | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| 9. |Partea din rezervele tehnice aferente | | | |
| |contractelor cedate în reasigurare | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|10. |Dobânzi de încasat aferente activelor | | | |
| |admise să acopere rezervele tehnice brute | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|11. |Cheltuieli de achiziţie reportate | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
|12. |Disponibilităţi în casierie | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+
| | TOTAL: | | | |
+----+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+---------------------+

*) Vor fi menţionate activele investite în ţară şi în străinătate.
**) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

Explicaţii privind activele care acoperă rezervele tehnice brute cu evidenţierea distinctă a acestora pe Unit Linked şi Asigurări Tradiţionale

A. Total titluri de stat şi bonuri de tezaur (lei şi valută)

                                                      Lei
+---------------------+---------------------------+-------------+----------+---------------------+
|Denumirea instituţiei|Valoarea titlurilor de stat| Valoarea de |Dobânzi de|Unit Linked/Asigurări|
| de credit | şi a bonurilor de tezaur |piaţă la data| încasat | Tradiţionale |
| | | raportării | | |
+---------------------+---------------------------+-------------+----------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------+---------------------------+-------------+----------+---------------------+
|Total titluri de stat| | | | |
+---------------------+---------------------------+-------------+----------+---------------------+


A.1 . Titluri de stat şi bonuri de tezaur (în lei)

                                                           Lei
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| | Denumirea bursei de | | | | | | Unit |
|Denumirea instituţiei|valori mobiliare unde| Data | Data | Valoarea conform |Valoarea de piaţă*)|Dobânzi de|Linked/Asigurări|
| de credit | se tranzacţionează |achiziţiei|scadenţei|evidenţelor contabile|la data raportării | încasat | Tradiţionale |
| | | | | | | | |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
|Total titluri de stat| X | X | X | | | | |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

A.2 . Titluri de stat şi bonuri de tezaur (în valută)

                                                       Lei
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| | Denumirea bursei de | | | | | | Unit |
|Denumirea instituţiei|valori mobiliare unde| Data | Data | Valoarea conform |Valoarea de piaţă*)|Dobânzi de|Linked/Asigurări|
| de credit | se tranzacţionează |achiziţiei|scadenţei|evidenţelor contabile|la data raportării | încasat | Tradiţionale |
| | | | | | | | |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
|Total titluri de stat| X | X | X | | | | |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

B. Obligaţiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice locale

                                                               Lei
+----------------------+------------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| Denumirea | Denumirea bursei de | Data | Data | Valoarea conform |Valoarea de piaţă*)|Dobânzi de| Unit |
|administraţiei publice|valori mobiliare unde se|achiziţiei|scadenţei|evidenţelor contabile|la data raportării | încasat |Linked/Asigurări|
| locale | tranzacţionează | | | | | | Tradiţionale |
+----------------------+------------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----------------------+------------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| Total | X | X | X | | | | |
+----------------------+------------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile emise de autorităţi ale administraţiei publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

C. Obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei monetare şi de capital, asimilate acestora, tranzacţionate pe o piaţă supravegheată

                                                                    Lei
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| | Denumirea bursei de | Data | Data | Valoarea conform |Valoarea de piaţă*)|Dobânzi de| Unit |
|Denumirea emitentului|valori mobiliare unde|achiziţiei|scadenţei|evidenţelor contabile|la data raportării | încasat |Linked/Asigurări|
| | se tranzacţionează | | | | | | Tradiţionale |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+
| Total | X | X | X | | | | |
+---------------------+---------------------+----------+---------+---------------------+-------------------+----------+----------------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precede această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

D. Acţiuni şi alte participaţii cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacţionate pe o piaţă

                                                                  Lei
+---------------------+------------------------+-------------+-----------+--------------------+---------------------+
| | Denumirea bursei de | Număr de | Valoarea | | |
|Denumirea emitentului|valori mobiliare unde se| acţiuni | conform |Valoarea de piaţă la|Unit Linked/Asigurări|
| | tranzacţionează |achiziţionate|evidenţelor| data raportării | Tradiţionale |
| | | | contabile | | |
+---------------------+------------------------+-------------+-----------+--------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------+------------------------+-------------+-----------+--------------------+---------------------+
| Total | X | | | | |
+---------------------+------------------------+-------------+-----------+--------------------+---------------------+


E. Unităţi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri de investiţii

                                                           Lei
+------------------+-------------------+-----------+-------------+---------------------+
| | | Valoarea | Valoarea de | |
|Denumirea fondului|Număr de unităţi de| conform |piaţă la data|Unit Linked/Asigurări|
| |fond achiziţionate |evidenţelor| raportării | Tradiţionale |
| | | contabile | | |
+------------------+-------------------+-----------+-------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------+-------------------+-----------+-------------+---------------------+
| Total | | | | |
+------------------+-------------------+-----------+-------------+---------------------+


F. Depozite, conturi curente la instituţii de credit şi disponibilităţi în casierie

                                                          Lei
+--------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+------------+
| | |Disponibilităţi|Total depozite,| |Unit Linked/|
|Instituţia de credit|Valoarea depozitelor*)| în conturi |conturi curente|Dobânzi de| Asigurări |
| | la data raportării | curente şi | şi casierie | încasat |Tradiţionale|
| | | casierie*) | | | |
+--------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+--------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+------------+
| Total | | | | | |
+--------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+------------+


*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

G. Terenuri, construcţii în proprietatea societăţii (libere de sarcini)

                                                                            Lei
+----------------------+---------------+----------+-----------+--------+-----------------+---------+------------------+------------+
| | | | Valoarea | | | | Numele | |
|Date de identificare a| | Valoarea | conform |Valoarea|Durata asigurării| Suma |asigurătorului sau|Unit Linket/|
| terenului sau |Data dobândirii|achiziţiei|evidenţelor|de piaţă| (luni) |asigurată| reasigurătorului | Asigurări |
|construcţiei (adresă) | | |contabile*)| | | | în cazul |Tradiţionale|
| | | | | | | | autoasigurării | |
+----------------------+---------------+----------+-----------+--------+-----------------+---------+------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----------------------+---------------+----------+-----------+--------+-----------------+---------+------------------+------------+
| Total | X | | | | X | | X | |
+----------------------+---------------+----------+-----------+--------+-----------------+---------+------------------+------------+


*) Construcţiile la valoarea rămasă.

ANEXA Nr. 14 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea privind situaţia primelor brute subscrise de asigurători pe categorii de asiguraţi persoane fizice şi juridice
la data de: |___________________|

                                                     Lei
+----+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Prime brute subscrise*) pe categorii de asiguraţi |
| | +--------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
| | | Asigurări de viaţă | Asigurări generale |
|Nr. | Clasa de asigurări +--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|crt.| | |societăţi | bănci şi | alţi |instituţii| | |societăţi | bănci şi | alţi |instituţii| |
| | |persoane|comerciale|cooperative|intermediari| guverna- |altele|persoane|comerciale|cooperative|intermediari| guverna- |altele|
| | | fizice | nefi- | de credit | financiari | mentale | | fizice | nefi- | de credit | financiari | mentale | |
| | | | nanciare | | | | | | nanciare | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 1. |I. Asigurări de accidente | | | | | | | | | | | | |
| |(inclusiv accidentele de | | | | | | | | | | | | |
| |muncă şi bolile | | | | | | | | | | | | |
| |profesionale) | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 2. |II. Asigurări de sănătate | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 3. |III. Asigurări de mijloace | | | | | | | | | | | | |
| |de transport terestru | | | | | | | | | | | | |
| |(altele decât feroviare) | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 4. |IV. Asigurări de mijloace | | | | | | | | | | | | |
| |de transport feroviar | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 5. |V. Asigurări de mijloace | | | | | | | | | | | | |
| |de transport aerian | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 6. |VI. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |mijloace de transport | | | | | | | | | | | | |
| |maritim, lacustru şi | | | | | | | | | | | | |
| |fluvial | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 7. |VII. Asigurări de bunuri | | | | | | | | | | | | |
| |în tranzit | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 8. |VIII. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |incendiu şi alte | | | | | | | | | | | | |
| |calamităţi naturale | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
| 9. |IX. Alte asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |bunuri | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|10. |X. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |răspundere civilă pentru | | | | | | | | | | | | |
| |autovehicule | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|11. |XI. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |răspundere civilă pentru | | | | | | | | | | | | |
| |mijloace de transport | | | | | | | | | | | | |
| |aerian | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|12. |XII. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |răspundere civilă pentru | | | | | | | | | | | | |
| |mijloace de transport | | | | | | | | | | | | |
| |maritim, lacustru şi | | | | | | | | | | | | |
| |fluvial | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|13. |XIII. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |răspundere civilă | | | | | | | | | | | | |
| |generală | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|14. |XIV. Asigurări de credite | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|15. |XV. Asigurări de garanţii | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|16. |XVI. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |pierderi financiare | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|17. |XVII. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |protecţie juridică | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|18. |XVIII. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |asistenţă a persoanelor | | | | | | | | | | | | |
| |aflate în dificultate în | | | | | | | | | | | | |
| |cursul deplasărilor sau | | | | | | | | | | | | |
| |absenţelor de la | | | | | | | | | | | | |
| |domiciliu ori de la locul | | | | | | | | | | | | |
| |de reşedinţă | | | | | | | | | | | | |
| |permanentă | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|19. |I. Asigurări de viaţă, | | | | | | | | | | | | |
| |anuităţi şi asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |viaţă suplimentare, | | | | | | | | | | | | |
| |prevăzute la pct. A | | | | | | | | | | | | |
| |lit. a), b) şi c), cu | | | | | | | | | | | | |
| |excepţia celor | | | | | | | | | | | | |
| |prevăzute la pct. II şi III| | | | | | | | | | | | |
| |din anexa nr. 1 la Legea | | | | | | | | | | | | |
| |nr. 32/2000, cu | | | | | | | | | | | | |
| |modificările şi | | | | | | | | | | | | |
| |completările ulterioare | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|20. |II. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |căsătorie, asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |naştere | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|21. |III. Asigurări de viaţă si | | | | | | | | | | | | |
| |anuităţi care sunt legate | | | | | | | | | | | | |
| |de fonduri de investiţii, | | | | | | | | | | | | |
| |prevăzute la pct. A lit. a)| | | | | | | | | | | | |
| |şi b) din anexa nr. 1 la | | | | | | | | | | | | |
| |Legea nr. 32/2000, cu | | | | | | | | | | | | |
| |modificările şi | | | | | | | | | | | | |
| |completările ulterioare | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|22. |IV. Asigurări | | | | | | | | | | | | |
| |permanente de | | | | | | | | | | | | |
| |sănătate prevăzute la | | | | | | | | | | | | |
| |pct. A lit. d) din anexa | | | | | | | | | | | | |
| |nr. 1 la Legea | | | | | | | | | | | | |
| |nr. 32/2000, cu | | | | | | | | | | | | |
| |modificările şi | | | | | | | | | | | | |
| |completările ulterioare | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|23. |B1. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |accidente (inclusiv | | | | | | | | | | | | |
| |accidentele de muncă | | | | | | | | | | | | |
| |şi bolile profesionale) | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+
|24. |B2. Asigurări de | | | | | | | | | | | | |
| |sănătate | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
+----+---------------------------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+--------+----------+-----------+------------+----------+------+


*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.

ANEXA Nr. 15 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea indicatorilor privind activitatea aferentă asigurărilor agricole, asigurărilor de răspundere civilă medicală şi a asigurărilor facultative de locuinţe
la data de: |___________________|

                                           Lei
+----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------+-----------+
| | |Asigurări agricole, din care:| Asigurări de | Asigurări |
|Nr. | Indicatori +-------------+---------------+ răspundere |facultative|
|crt.| | culturi | asigurarea |civilă medicală|de locuinţe|
| | | agricole | animalelor | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 1. |Număr de contracte în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare - buc.| | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 2. |Număr de contracte încheiate în perioada de raportare - buc. | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 3. |Prime brute subscrise*) - total, din care: | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 4. |a) asigurări directe | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 5. |b) primiri în reasigurare | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 6. |Prime brute subscrise cedate în reasigurare - total, din care: | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 7. |a) asigurări directe | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 8. |b) primiri în reasigurare | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
| 9. |Rezerva de daune avizate şi neavizate - total, din care: | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
|10. |a) aferente anilor anteriori | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
|11. |b) pentru anul de raportare | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
|12. |Indemnizaţii brute plătite**) - total, din care: | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
|13. |a) pentru asigurări directe | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
|14. |b) pentru primiri în reasigurare | | | | |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+
|15. |Subvenţii primite de la autorităţile statului | | | X | X |
+----+------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------+

*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
**) Indemnizaţiile nu vor fi diminuate cu recuperări şi regrese.

ANEXA Nr. 16 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea privind împrumuturile acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare şi asigurate de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare
la data de: |____________________|

                                                             Lei
+----+---------------------+-----------+-----------------------------------------------+-------------------+------------------------+
|Nr. |Denumirea instituţiei| Tipul |Suma asigurată brută rezultată din operaţiunile| | Suma asigurată netă |
|crt.|de credit/instituţiei|operaţiunii| efectuate de instituţia de credit/instituţia | Suma asigurată |pentru care asigurătorul|
| |financiare nebancare | |financiară nebancară (sold la data raportării) | cedată în | este răspunzător după |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+ reasigurare (sold | cedarea în reasigurare |
| | | | total | din care răspunderea |la data raportării)| (sold la data |
| | | | |proprie a asigurătorului*)| | raportării) |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+-------------------+------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-5 |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+-------------------+------------------------+
| 1. | | | | | | |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+-------------------+------------------------+
| 2. | | | | | | |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+-------------------+------------------------+
| 3. | | | | | | |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+-------------------+------------------------+
| 4. | | | | | | |
+----+---------------------+-----------+--------------------+--------------------------+-------------------+------------------------+


*) Se determină în funcţie de contractul încheiat cu instituţia de credit/instituţia financiară nebancară.

ANEXA Nr. 17 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea privind activele financiare deţinute de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare
la data de: |_____________________|

                                                  Lei
+----------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------------+
| | | Sold la: |
| |Nr. rd.+------------+------------+
| Denumirea elementului de activ |bilanţ | Începutul | Sfârşitul |
| | |exerciţiului|perioadei de|
| | | financiar | raportare |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
| A | B | 1 | 2 |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|Plasamente deţinute la societăţile afiliate şi sub forma de interese de | | | |
|participare şi alte plasamente în imobilizări financiare | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|1. Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate (261-29611-29621) | 11 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|2. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor afiliate | 12 | | |
|(26711+26721+26731+26741-29615-29625) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|3. Participări la societăţile în care există interese de participare | 13 | | |
|(263-29613-29623) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor în care există | 14 +------------+------------+
|interese de participare (26713+26723+26733+26743-29617-29627) | +------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|5. Alte plasamente în imobilizări financiare | 15 +------------+------------+
|(265+26712+26714+26722+26724+26732+26734+26742+26744-29614- | +------------+------------+
|29616-29619-29624-29626-29629) | +------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|TOTAL (rd. 11 la 15) | 16 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|Alte plasamente financiare | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de| 17 +------------+------------+
|plasament (2711+2712+273-29711-29713-29721-29723) | +------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722) | 18 +------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|3. Părţi în fonduri comune de investiţii (274-29714-29724) | 19 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631) | 20 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) | 21 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|6. Depozite la instituţiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641-29651) | 22 +------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|7. Alte plasamente financiare (278-29718-29728) | 23 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|TOTAL (rd. 17 la 23) | 24 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|Depozite la societăţi cedente (268-29642-29652) | 25 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul | 26 +------------+------------+
|de investiţii este transferată contractanţilor (241-294) | +------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+
|Casa şi conturi la bănci (543+544+547+548+551+552) | 60 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+------------+------------+


ANEXA Nr. 18 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea aferentă primirilor în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă
la data de: |__________________|

                                                         Lei
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| |Denumirea asigurătorului| |Clasele de asigurare|Prime brute subscrise| Cheltuieli cu | Indemnizaţii brute |
|Nr. | de la care au fost | Tip | pentru care s-au | din primiri în | comisioanele pentru |plătite pentru primirile|
|crt.| primite riscuri |contract| primit riscuri | reasigurare în |primirile în reasigurare| în reasigurare în |
| | | | |perioada de raportare|în perioada de raportare| perioada de raportare |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| 1. | | | | | | |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| 2. | | | | | | |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| 3. | | | | | | |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| 4. | | | | | | |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+
| | Total | x | x | | | |
+----+------------------------+--------+--------------------+---------------------+------------------------+------------------------+


ANEXA Nr. 19 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă
la data de: |__________________|

                                                       Lei
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+--------------------------+
| | | | | Ponderea | |Clasele de|Primele brute| |
| | Denumirea | Ratingul stabilit | | participării | |asigurare | subscrise*) | |
|Nr. |reasigurătorului|de către agenţiile |Sediul social al|reasigurătorului| Tip | pentru | cedate în | Venituri înregistrate |
|crt.|căruia i-au fost| de rating |reasigurătorului| în capitalul |contract|care s-au | reasigurare | de la reasigurători |
| |cedate riscurile|pentru reasigurător| (ţara) | social al | | cedat | în perioada |în perioada de raportare: |
| | | | | asigurătorului | | riscuri |de raportare | |
| | | | | (%) | | | | |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| | | | | | | | | din | din |
| | | | | | | | |comisioane de|indemnizaţii|
| | | | | | | | | reasigurare | recuperate |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| 1. | | | | | | | | | |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| 2. | | | | | | | | | |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| 3. | | | | | | | | | |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| 4. | | | | | | | | | |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+
| | Total | x | x | x | x | x | | | |
+----+----------------+-------------------+----------------+----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+

*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.

ANEXA Nr. 20 la norme
Raportare trimestrială
Raportări privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
Formularul 1

Situaţia primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale, a rezervei de catastrofă constituite, a nivelului reţinerii proprii şi a acumulării răspunderilor asumate
la data de: |_____________|

                                       Lei
+----+------------+---------------------------+--------------------------------------------------------+-------------------+---------------+
| | | Prime brute subscrise*) | | | |
| | | pentru contractele care | Rezerva brută de catastrofă | | Acumularea |
| | | acoperă riscuri de | | Nivelul reţinerii | răspunderilor |
| | | catastrofe naturale | | proprii**) a | asumate prin |
| | Clase +------------+--------------+------------------+----------------------+--------------+ societăţii pentru | contracte de |
|Nr. |de asigurare| | |Constituită pentru| Constituită pentru | Soldul | contractele care |asigurare care |
|crt.| |În perioada |Cumulat de la |primele subscrise | primele subscrise |rezervei brute| acoperă riscuri |acoperă riscuri|
| | |de raportare| începutul | în perioada de | cumulat de la |de catastrofă | de catastrofe (la | de catastrofe |
| | |(trimestru) | exerciţiului | raportare |începutul exerciţiului| la sfârşitul |sfârşitul perioadei| (la sfârşitul |
| | | | financiar | (evidenţiate în |financiar (evidenţiate| perioadei de | de raportare) | perioadei de |
| | | | | coloana 2) | în coloana 3) | raportare | | raportare) |
| +------------+------------+--------------+------------------+----------------------+--------------+-------------------+---------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----+------------+------------+--------------+------------------+----------------------+--------------+-------------------+---------------+
| 1. | | | | | | | | |
+----+------------+------------+--------------+------------------+----------------------+--------------+-------------------+---------------+
| 2. | | | | | | | | |
+----+------------+------------+--------------+------------------+----------------------+--------------+-------------------+---------------+
| | Total | | | | | | | |
+----+------------+------------+--------------+------------------+----------------------+--------------+-------------------+---------------+

*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
**) Se va anexa modul de calcul al reţinerii proprii a societăţii pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale. Nivelul reţinerii proprii se determină ca o estimare cumulată pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale şi pentru care asigurătorul răspunde.
Pentru calculul echivalentului în lei al nivelului reţinerii proprii şi al acumulării răspunderilor asumate se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

Formularul 2
Situaţia contractelor de reasigurare care includ acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
la data de: |_________________|

+----+-------------------------+--------+------------------------+------------------------+----------------+--------------+---------------------+
| | Clase de asigurare care | |Capacitatea contractului|Prioritatea contractului| Răspunderea | Prime cedate | Valoarea |
| |fac obiectul contractelor| Tip | de reasigurare | de reasigurare |reasigurătorilor|în reasigurare|indemnizaţiilor brute|
|Nr. | de reasigurare |contract| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |plătite de asigurător|
|crt.| | | | | | | - EUR - |
| +-------------------------+--------+------------------------+------------------------+----------------+--------------+---------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+-------------------------+--------+------------------------+------------------------+----------------+--------------+---------------------+
| 1. | | | | | | | |
+----+-------------------------+--------+------------------------+------------------------+----------------+--------------+---------------------+
| 2. | | | | | | | |
+----+-------------------------+--------+------------------------+------------------------+----------------+--------------+---------------------+
| | Total | x | x | | x | | |
+----+-------------------------+--------+------------------------+------------------------+----------------+--------------+---------------------+

Formularul 3
Acumularea maximă aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale*)
la data de: |_________________|

+----+------------+----------------------------------------+----------------------------------------------+
| | | Agregat sume asigurate | din care: |
| | Clase |pentru contracte de asigurare în vigoare+---------------------+------------------------+
|Nr. |de asigurare| la sfârşitul perioadei de raportare |Sume asigurate cedate| Sume asigurate în |
|crt.| | - EUR - | în reasigurare*) |reţinerea asigurătorului|
| | | | - EUR - | - EUR - |
| +------------+----------------------------------------+---------------------+------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 |
+----+------------+----------------------------------------+---------------------+------------------------+
| 1. | | | | |
+----+------------+----------------------------------------+---------------------+------------------------+
| 2. | | | | |
+----+------------+----------------------------------------+---------------------+------------------------+
| | Total | | | |
+----+------------+----------------------------------------+---------------------+------------------------+

*) Vor fi luate în calcul numai contractele de reasigurare proporţională.

Formularul 4
Expunerea maximă - Dauna maximă posibilă aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale
la data de: |_________________|

+----+------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | Dauna maximă posibilă aferentă | Dauna maximă posibilă în sarcina | Dauna maximă posibilă (netă) |
| | | contractelor în vigoare | reasigurătorilor | în sarcina asigurătorului |
| | Clase | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|Nr. |de asigurare+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|crt.| |pentru contractele|pentru contractele|pentru contractele|pentru contractele|pentru contractele|pentru contractele|
| | | proporţionale | neproporţionale | proporţionale | neproporţionale | proporţionale | neproporţionale |
| +------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 1. | | | | | | | |
+----+------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 2. | | | | | | | |
+----+------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| | Total | | | | | | |
+----+------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

ANEXA Nr. 21 la norme
Raportare trimestrială
Raportarea privind repartizarea primelor brute subscrise*) pe judeţe pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă
la data de: |______________________|

Formularul 1
I. Asigurări de accidente şi boala (inclusiv accidentele de muncă şi boli profesionale)
II. Asigurări de sănătate
III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)
IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar
V. Asigurări de mijloace de transport aerian
VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial
VII. Asigurări de bunuri în tranzit
VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale
IX. Alte asigurări de bunuri
X. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule
XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian
XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial
XIII. Asigurări de răspundere civilă generală
XIV. Asigurări de credite
XV. Asigurări de garanţii
XVI. Asigurări de pierderi financiare
XVII. Asigurări de protecţie juridică
XVIII. Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă

                                                     Lei
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|Nr. | Judeţ |I |II|III|IV|V |VI|VII|VIII|IX|X |XI|XII|XIII|XIV|XV|XVI|XVII|XVIII|Total|
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 1. |ALBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 2. |ARAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 3. |ARGEŞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 4. |BACĂU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 5. |BIHOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 6. |BISTRIŢA-NĂSĂUD| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 7. |BOTOŞANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 8. |BRĂILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
| 9. |BRAŞOV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|10. |BUCUREŞTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|11. |BUZĂU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|12. |CĂLĂRAŞI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|13. |CARAŞ-SEVERIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|14. |CLUJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|15. |CONSTANŢA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|16. |COVASNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|17. |DÂMBOVIŢA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|18. |DOLJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|19. |GALAŢI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|20. |GIURGIU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|21. |GORJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|22. |HARGHITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|23. |HUNEDOARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|24. |IALOMIŢA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|25. |IAŞI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|26. |ILFOV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|27. |MARAMUREŞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|28. |MEHEDINŢI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|29. |MUREŞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|30. |NEAMŢ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|31. |OLT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|32. |PRAHOVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|33. |SĂLAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|34. |SATU MARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|35. |SIBIU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|36. |SUCEAVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|37. |TELEORMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|38. |TIMIŞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|39. |TULCEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|40. |VÂLCEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|41. |VASLUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+
|42. |VRANCEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--+--+---+--+--+--+---+----+--+--+--+---+----+---+--+---+----+-----+-----+

*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.

Formularul 2
I. Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, prevăzute la pct. A lit. a), b) şi c), cu excepţia celor prevăzute la pct. II şi III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere
III. Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii, prevăzute la pct. A lit. a) şi b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
IV. Asigurări permanente de sănătate prevăzute la pct. A lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000
B1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale)
B2. Asigurări de sănătate

                                          Lei
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Nr. | Judeţ | I | II | III | IV | B1 | B2 | Total |
|crt.| | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 1. |ALBA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 2. |ARAD | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 3. |ARGEŞ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 4. |BACĂU | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 5. |BIHOR | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 6. |BISTRIŢA-NĂSĂUD | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 7. |BOTOŞANI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 8. |BRĂILA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 9. |BRAŞOV | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|10. |BUCUREŞTI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|11. |BUZĂU | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|12. |CĂLĂRAŞI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|13. |CARAŞ-SEVERIN | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|14. |CLUJ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|15. |CONSTANŢA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|16. |COVASNA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|17. |DAMBOVIŢA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|18. |DOLJ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|19. |GALAŢI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|20. |GIURGIU | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|21. |GORJ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|22. |HARGHITA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|23. |HUNEDOARA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|24. |IALOMIŢA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|25. |IAŞI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|26. |ILFOV | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|27. |MARAMUREŞ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|28. |MEHEDINŢI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|29. |MUREŞ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|30. |NEAMŢ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|31. |OLT | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|32. |PRAHOVA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|33. |SĂLAJ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|34. |SATU MARE | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|35. |SIBIU | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|36. |SUCEAVA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|37. |TELEORMAN | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|38. |TIMIŞ | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|39. |TULCEA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|40. |VÂLCEA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|41. |VASLUI | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|42. |VRANCEA | | | | | | | |
+----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+


ANEXA Nr. 22 la norme
Raportare lunară
Activitatea de asigurări generale
Determinarea coeficientului de lichiditate
la data de: |__________________|

A. Total titluri de stat (în lei şi valută)

                                                Lei
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| Denumirea instituţiei de credit | Valoarea de piaţă la data raportării*) |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| Total titluri de stat | |
+------------------------------------+-----------------------------------------+

*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

A.1 . Titluri de stat în lei

                                        Lei
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Denumirea instituţiei |Data achiziţiei|Data scadenţei|Valoarea de piaţă la|
| de credit | | | data raportării*) |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Total titluri de stat | X | X | |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+

A.2 . Titluri de stat în valută
                                                  Lei
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Denumirea instituţiei de |Data achiziţiei|Data scadenţei|Valoarea de piaţă la|
| credit | | | data raportării*) |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Total titluri de stat | X | X | |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+

B. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

                                                  Lei
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Denumirea |Data achiziţiei|Data scadenţei|Valoarea de piaţă la|
| administraţiei publice | | | data raportării*) |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Total obligaţiuni | X | X | |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+

*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile emise de către administraţia publică locală care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
În cazul în care obligaţiunile emise de către administraţia publică locală nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

C. Total depozite bancare
                                    Lei
+---------------------------------------+--------------------------------------+
| Denumirea instituţiei de credit | Valoarea totală a depozitelor*) |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
| Total depozite | |
+---------------------------------------+--------------------------------------+

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

C.1 . Depozite la instituţii de credit în lei

                                                  Lei
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+
| Denumirea instituţiei |Data constituirii|Data scadenţei|Valoarea depozitului|
| de credit | | | la data raportării |
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+
| Total depozite | X | X | |
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+

C.2 . Depozite la instituţii de credit în valută

+---------------------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------+
|Denumirea instituţiei| | | Valoarea depozitului la data raportării |
| de credit |Data constituirii|Data scadenţei+-----------+-------------------+-----------------+
| | | |În valută*)|Tip (EUR, USD etc.)|Echivalent în lei|
+---------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------------+-----------------+
| Total depozite | X | X | X | X | |
+---------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------------+-----------------+

D. Disponibilităţi în conturi curente şi în casierie

+---------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------+
|Denumirea instituţiei|Disponibil în conturi curente|Disponibil în casierie|Total disponibil în lei|
| de credit +--------------+--------------+-----------+----------+ (6=2+3+4+5) |
| | În valută*) | În lei |În valută*)| În lei | |
+---------------------+--------------+--------------+-----------+----------+-----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------+--------------+--------------+-----------+----------+-----------------------+
| Total | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-----------+----------+-----------------------+

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

E. Obligaţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

                           Lei
+----------+--------------------+-------------+-------------------+----------------+---------------+-------------------+
|Denumirea |Număr de obligaţiuni| Număr de |Valoarea de piaţă*)| Valoarea de |Valoarea maximă|Valoarea ponderată |
|societăţii|emise de respectivul| obligaţiuni |a unei obligaţiuni | piaţă la data | admisă a |cu coeficientul de |
| emitente | emitent |achiziţionate| | raportării |obligaţiunilor | risc |
+----------+--------------------+-------------+-------------------+----------------+---------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6=5%(2X4) |7=0,75Xmin (5 şi 6)|
+----------+--------------------+-------------+-------------------+----------------+---------------+-------------------+
| X | X | X | X | | | |
+----------+--------------------+-------------+-------------------+----------------+---------------+-------------------+

*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
În cazul în care obligaţiunile corporatiste nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

F. Acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

                                 Lei
+----------+-------------------+-------------+-----------------+-------------+-------------------+---------------------+
|Denumirea | Număr de acţiuni | Număr de |Valoarea de piaţă| Valoarea de | Valoarea maximă | Valoarea ponderată |
|societăţii| emise de | acţiuni | a unei acţiuni |piaţă la data|admisă a acţiunilor| cu coeficientul de |
| emitente |respectivul emitent|achiziţionate| | raportării | | risc |
+----------+-------------------+-------------+-----------------+-------------+-------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6=5%(2X4) |7=0,50 x min (5 şi 6)|
+----------+-------------------+-------------+-----------------+-------------+-------------------+---------------------+
| Total | X | X | X | | | |
+----------+-------------------+-------------+-----------------+-------------+-------------------+---------------------+

G. Titluri de participare la OPCVM

                                              Lei
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
| |Numărul titlurilor| | | 20% | Valoarea ponderată |
|Denumirea fondului| de participare |Valoarea de piaţă|Valoarea de piaţă |din valoarea activului| cu coeficientul de |
| | deţinute | a unui titlu |la data raportării| net al fondului | risc |
| | | | | la data raportării | |
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |6=0,90xmin (4 şi 5) |
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
| Total | X | X | | | |
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
H. Total active lichide

                                    lei
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
|Nr. | Tipuri de active | Valoare | MESAJ |Valoarea maximă|
|crt.| | | | admisă |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
| 1. |Total titluri de stat (A) | | X | |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
| 2. |Obligaţiuni emise de | | X | |
| |administraţia publică locală (B)| | | |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
| 3. |Total depozite bancare (C) | | X | |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
| 4. |Disponibilităţi în conturi | | X | |
| |curente şi în casierie (D) | | | |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
| 5. |Valoarea obligaţiunilor | | | |
| |tranzacţionate pe pieţe | | | |
| |reglementate (E) | | | |
+----+--------------------------------+------------+ | |
| 6. |Valoarea acţiunilor | | | |
| |tranzacţionate pe pieţe | | | |
| |reglementate (F) | | | |
+----+--------------------------------+------------+ | |
| 7. |Titluri de participare la | | | |
| |OPCVM (G) | | | |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
| 8. |Total active lichide (H) | | X | |
+----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+
Valori mobiliare şi titluri de participare la OPCVM (E+F+G)
NOTĂ: ----------------------------------------------------------- < = 0,50
Total active lichide (H)
+------------------------------------------+-----------------------------------+
|I. Obligaţiile pe termen scurt: rezerva de| |
|daună brută | |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
+------------------------------------------+-----------------------------------+
|Coeficientul de lichiditate pentru | |
|asigurări generale: | |
+------------------------------------------+-----------------------------------+

ANEXA Nr. 23 la norme
Raportare lunară
Activitatea de asigurări de viaţă Determinarea coeficientului de lichiditate
la data de: |___________________|

A. Total titluri de stat (în lei şi în valută)

+---------------------------------------+--------------------------------------+
| Denumirea instituţiei de credit |Valoarea de piaţă la data raportării*)|
+---------------------------------------+--------------------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
| Total titluri de stat | |
+---------------------------------------+--------------------------------------+


*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.
Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

A1. Titluri de stat în lei

                                        Lei
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Denumirea instituţiei |Data achiziţiei|Data scadenţei|Valoarea de piaţă la|
| de credit | | | data raportării*) |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Total titluri de stat | X | X | |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+

A2. Titluri de stat în valută

                                        Lei
+-------------------------+---------------+--------------+---------------------+
| Denumirea instituţiei |Data achiziţiei|Data scadenţei|Valoarea de piaţă la |
| de credit | | | data raportării*) |
+-------------------------+---------------+--------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------------------------+---------------+--------------+---------------------+
| Total titluri de stat | X | X | |
+-------------------------+---------------+--------------+---------------------+

B. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

                                                Lei
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Denumirea administraţiei |Data achiziţiei|Data scadenţei|Valoarea de piaţă la|
| publice locale | | | data raportării*) |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+
| Total obligaţiuni | X | X | |
+--------------------------+---------------+--------------+--------------------+

*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile emise de către administraţia publică locală care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
În cazul în care obligaţiunile emise de către administraţia publică locală nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

C. Total depozite bancare

                                        Lei
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| Denumirea instituţiei de credit | Valoarea totală a depozitelor |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| 1 | 2 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| Total depozite | |
+--------------------------------------+---------------------------------------+

C.1 . Depozite la instituţii de credit în lei

                                                Lei
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+
| Denumirea instituţiei |Data constituirii|Data scadenţei|Valoarea depozitului|
| de credit | | | la data raportării |
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+
| Total depozite | X | X | |
+------------------------+-----------------+--------------+--------------------+

C.2 . Depozite la instituţii de credit în valută

+---------------------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------+
|Denumirea instituţiei| | | Valoarea depozitului la data raportării |
| de credit |Data constituirii|Data scadenţei+-----------+-------------------+-----------------+
| | | |În valută*)|Tip (EUR, USD etc.)|Echivalent în lei|
+---------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------------+-----------------+
| Total depozite | X | X | X | X | |
+---------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------------+-----------------+

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

D. Disponibilităţi în conturi curente şi în casierie

+---------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------+
|Denumirea instituţiei|Disponibil în conturi curente|Disponibil în casierie|Total disponibil în lei|
| de credit +--------------+--------------+-----------+----------+ (6=2+3+4+5) |
| | În valută*) | În lei |În valută*)| În lei | |
+---------------------+--------------+--------------+-----------+----------+-----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------+--------------+--------------+-----------+----------+-----------------------+
| Total | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-----------+----------+-----------------------+

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

E. Obligaţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

                                                               Lei
+------------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------------+-------------------+
| Denumirea |Număr de obligaţiuni| Număr de | Valoarea de | Valoarea de |Valoarea maximă|Valoarea ponderată |
| societăţii |emise de respectivul| obligaţiuni |piaţă*) a unei|piaţă la data| admisă a |cu coeficientul de |
| emitente | emitent |achiziţionate| obligaţiuni | raportării |obligaţiunilor | risc |
+------------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6=5%(2X4) |7=0,75Xmin (5 şi 6)|
+------------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------------+-------------------+
| X | X | X | X | | | |
+------------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------------+-------------------+

*) În vederea determinării valorii de piaţă pentru obligaţiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârşitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
În cazul în care obligaţiunile corporatiste nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.

F. Acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

                                                       Lei
+-------------------+-------------------+-------------+------------+-------------+---------------+---------------------+
| Denumirea | Număr de acţiuni | Număr de |Valoarea de | Valoarea de | Valoarea |Valoarea ponderată cu|
|societăţii emitente| emise de | acţiuni |piaţă a unei|piaţă la data| maximă admisă |coeficientul de risc |
| |respectivul emitent|achiziţionate| acţiuni | raportării | a acţiunilor | |
+-------------------+-------------------+-------------+------------+-------------+---------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6=5%(2X4) |7=0,50 x min (5 şi 6)|
+-------------------+-------------------+-------------+------------+-------------+---------------+---------------------+
| Total | X | X | X | | | |
+-------------------+-------------------+-------------+------------+-------------+---------------+---------------------+

G. Titluri de participare la OPCVM

                                                        Lei
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
| |Numărul titlurilor| | | 20% | Valoarea ponderată |
|Denumirea fondului| de participare |Valoarea de piaţă|Valoarea de piaţă |din valoarea activului| cu coeficientul de |
| | deţinute | a unui titlu |la data raportării| net al fondului | risc |
| | | | | la data raportării | |
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |6=0,90xmin (4 şi 5) |
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+
| Total | X | X | | | |
+------------------+------------------+-----------------+------------------+----------------------+--------------------+

H. Total active lichide

                                                        Lei
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
|Nr. | Tipuri de active |Valoare| Mesaj |Valoarea maximă|
|crt.| | |avertizare| admisă |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
| 1. |Total titluri de stat (A) | | X | |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
| 2. |Obligaţiuni emise de administraţia | | X | |
| |publică locală (B) | | | |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
| 3. |Total depozite bancare (C) | | X | |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
| 4. |Disponibilităţi în conturi curente şi | | X | |
| |în casierie (D) | | | |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
| 5. |Valoarea obligaţiunilor tranzacţionate| | | |
| |pe pieţe reglementate (E) | | | |
+----+--------------------------------------+-------+ | |
| 6. |Valoarea acţiunilor tranzacţionate pe | | | |
| |pieţe reglementate (F) | | | |
+----+--------------------------------------+-------+ | |
| 7. |Titluri de participare la OPCVM (G) | | | |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
| 8. |Total active lichide (H) | | X | |
+----+--------------------------------------+-------+----------+---------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| Valori mobiliare şi titluri de participare la OPCVM (E+F+G) |
| NOTĂ: ----------------------------------------------------------- <=0,50 |
| Total active lichide (H) |
+------------------------------------------------------------------------------+

I. Obligaţiile pe termen scurt:

+----------+
| |
+-------------------------------------------------------------------+----------+
|I.1. 0,5% din sumele asigurate în cazul asigurărilor de deces | |
+-------------------------------------------------------------------+----------+
|I.2. Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate şi 10% din valorile | |
|de răscumpărare în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces | |
|şi la care este garantată o valoare de răscumpărare | |
+-------------------------------------------------------------------+----------+
|I.3. 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care nu| |
|acoperă riscul de deces şi la care este garantată o valoare de | |
|răscumpărare | |
+-------------------------------------------------------------------+----------+
|I.4. Rezerva de daună brută | |
+-------------------------------------------------------------------+----------+
+----------------------------------+--------------------------------+
|Coeficientul de lichiditate pentru| |
|asigurări de viaţă: | |
+----------------------------------+--------------------------------+


ANEXA Nr. 24 la norme
Raportare lunară
Raportarea privind situaţia modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viaţă şi activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative
la data de: |_____________________|

                                                Lei
+----+-----------------------+----------------------+--------+--------+----------------------+
| | Denumirea elementului | Sold la începutul |Creşteri|Reduceri| Sold la sfârşitul |
|Nr. | |exerciţiului financiar| | |perioadei de raportare|
|crt.+-----------------------+----------------------+--------+--------+----------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+-----------------------+----------------------+--------+--------+----------------------+
| 1. |Capitaluri proprii*) | | | | |
+----+-----------------------+----------------------+--------+--------+----------------------+
| 2. |Capital social subscris| | | | |
+----+-----------------------+----------------------+--------+--------+----------------------+
| 3. |Capital social vărsat | | | | |
+----+-----------------------+----------------------+--------+--------+----------------------+

*) Se vor înregistra valorile capitalurilor proprii determinate în conformitate cu formularul din secţiunea a 4-a - Situaţia modificării capitalurilor proprii din reglementările contabile în vigoare.

ANEXA Nr. 25 la norme
Raportare lunară
Raportarea privind situaţia activităţii desfăşurate pe teritoriul statelor membre*) de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare autorizate conform Legii nr. 32/2000
la data de: |________________|

                                    Lei
+----------------------------------------+ +----------------------------------------+ +----------------------------------------+
|A. Situaţia primelor brute subscrise**) | | B. Situaţia indemnizaţiilor brute | | C. Situaţia comisioanelor plătite |
| | | plătite***) | | intermediarilor în asigurări |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|Nr. |Clasa de | |b) State|Total| |Nr |Clasa de | |b) State|Total| |Nr. |Clasa de | |b) State|Total|
|crt.|asigurări|a) România|membre*)|a)+b)| |crt.|asigurări|a) România|membre*)|a)+b)| |crt.|asigurări|a) România|membre*)|a)+b)|
| |generale | | | | | |generale | | | | | |generale | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 1. | I | | | | | 1. | I | | | | | 1. | I | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 2. | II | | | | | 2. | II | | | | | 2. | II | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 3. | III | | | | | 3. | III | | | | | 3. | III | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 4. | IV | | | | | 4. | IV | | | | | 4. | IV | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 5. | V | | | | | 5. | V | | | | | 5. | V | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 6. | VI | | | | | 6. | VI | | | | | 6. | VI | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 7. | VII | | | | | 7. | VII | | | | | 7. | VII | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 8. | VIII | | | | | 8. | VIII | | | | | 8. | VIII | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 9. | IX | | | | | 9. | IX | | | | | 9. | IX | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|10. | X | | | | |10. | X | | | | |10. | X | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|11. | XI | | | | |11. | XI | | | | |11. | XI | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|12. | XII | | | | |12. | XII | | | | |12. | XII | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|13. | XIII | | | | |13. | XIII | | | | |13. | XIII | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|14. | XIV | | | | |14. | XIV | | | | |14. | XIV | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|15. | XV | | | | |15. | XV | | | | |15. | XV | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|16. | XVI | | | | |16. | XVI | | | | |16. | XVI | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|17. | XVII | | | | |17. | XVII | | | | |17. | XVII | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|18. | XVIII | | | | |18. | XVIII | | | | |18. | XVIII | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| | Total | | | | | | Total | | | | | | Total | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
|Nr. |Clasa de | |b) State|Total| |Nr. |Clasa de | |b) State|Total| |Nr. |Clasa de | |b) State|Total|
|crt.|asigurări|a) România|membre*)|a)+b)| |crt.|asigurări|a) România|membre*)|a)+b)| |crt.|asigurări|a) România|membre*)|a)+b)|
| |de viaţă | | | | | |de viaţă | | | | | |de viaţă | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 1. | I | | | | | 1. | I | | | | | 1. | I | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 2. | II | | | | | 2. | II | | | | | 2. | II | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 3. | III | | | | | 3. | III | | | | | 3. | III | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 4. | IV | | | | | 4. | IV | | | | | 4. | IV | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 5. | B1 | | | | | 5. | B1 | | | | | 5. | B1 | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| 6. | B2 | | | | | 6. | B2 | | | | | 6. | B2 | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+
| | Total | | | | | | Total | | | | | | Total | | | |
+----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+ +----+---------+----------+--------+-----+

*) State membre definite conform art. 2 lit. A pct. 20 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor; raportarea se va întocmi distinct pentru fiecare stat membru.
**) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
***) Indemnizaţiile nu vor fi diminuate cu recuperări şi regrese.

ANEXA Nr. 26 la norme
Raportare lunară
Raportarea privind răscumpărările pentru activitatea de asigurări de viaţă
la data de: |_____________________|

+------------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
| Situaţia cererilor de răscumpărare totală (buc.) |Total|Clasa I|Clasa II|Clasa III|Clasa IV|Clasa B1|Clasa B2|
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|1.|Numărul cererilor de răscumpărare plătite în luna de raportare,| | | | | | | |
| |din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|2.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|3.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|4.|Numărul cererilor de răscumpărare rămase de plătit la sfârşitul| | | | | | | |
| |lunii de raportare, din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|5.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|6.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|7.|Numărul cererilor de răscumpărare respinse/anulate în luna de | | | | | | | |
| |raportare, din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|8.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|9.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
+------------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
| Situaţia sumelor de răscumpărare totală (lei) |Total|Clasa I|Clasa II|Clasa III|Clasa IV|Clasa B1|Clasa B2|
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|1.|Sume plătite în luna de raportare pentru cererile de | | | | | | | |
| |răscumpărare, din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|2.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|3.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|4.|Sume rămase de plătit la sfârşitul lunii de raportare, din | | | | | | | |
| |care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|5.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|6.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|7.|Sume aferente cererilor de răscumpărare respinse/anulate, din | | | | | | | |
| |care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|8.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|9.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
+------------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
| Situaţia cererilor de răscumpărare parţială (buc.) |Total|Clasa I|Clasa II|Clasa III|Clasa IV|Clasa B1|Clasa B2|
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|1.|Numărul cererilor de răscumpărare plătite în luna de raportare,| | | | | | | |
| |din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|2.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|3.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|4.|Numărul cererilor de răscumpărare rămase de plătit la sfârşitul| | | | | | | |
| |lunii de raportare, din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|5.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|6.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|7.|Numărul cererilor de răscumpărare respinse/anulate în luna de | | | | | | | |
| |raportare, din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|8.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|9.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
+------------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
| Situaţia sumelor de răscumpărare parţială (lei) |Total|Clasa I|Clasa II|Clasa III|Clasa IV|Clasa B1|Clasa B2|
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|1.|Sume plătite în luna de raportare pentru cererile de | | | | | | | |
| |răscumpărare, din care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|2.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|3.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|4.|Sume rămase de plătit la sfârşitul lunii de raportare, din | | | | | | | |
| |care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|5.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|6.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|7.|Sume aferente cererilor de răscumpărare respinse/anulate, din | | | | | | | |
| |care: | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|8.|a) pentru cereri înregistrate în luna de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+
|9.|b) pentru cereri înregistrate anterior lunii de raportare | | | | | | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-----+-------+--------+---------+--------+--------+--------+

ANEXA Nr. 27 la norme
Raportare lunară

S. C. .............................. - S.A.
Str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ........,
sectorul ..............., localitatea ....................,
telefon .............../fax ............
Persoană de contact ...............,
telefon .........., e-mail ................

Raportarea privind virarea contribuţiei la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ...................

                                                Lei
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
|Nr. | | Total |Pentru luna |Pentru lunile în |Documentul/|
|crt.| Specificaţii |(col. 3+col. 4)|de raportare|care s-a efectuat| data |
| | | | | regularizarea*) | |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 1. |Volumul de prime brute încasate | | | luna 01 | X |
| |din asigurări directe: | | | | |
| |- generale | | | luna 02 | |
| |- viaţă | | | ... | |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 2. |Cota procentuală aprobată de C.S.A.| X | | | X |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 3. |Contribuţia datorată pentru: | | | | X |
| |- asigurări generale | | | | |
| |- asigurări de viaţă | | | | |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 4. |Majorări de întârziere | | X | | X |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 5. |Suma virată - total, din care: | | | | |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 6. |aferentă fondului de garantare: | | | | |
| |- asigurări generale | | | | |
| |- asigurări de viaţă | | | | |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+
| 7. |aferentă majorărilor de întârziere | | X | | |
+----+-----------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----------+

*) În situaţia în care asigurătorul a evidenţiat în luna de raportare regularizări aferente lunilor anterioare, acestea se vor prezenta separat pentru fiecare lună, distinct pentru asigurările generale şi de viaţă.

ANEXA Nr. 28 la norme
Raportare lunară

S. C. .............................. - S.A.
Str. .............. nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ........,
sectorul ............., localitatea ....................,
telefon .............../fax ............
Persoană de contact .....................,
telefon ................, e-mail................

Situaţia privind taxa de funcţionare pentru activitatea de asigurare şi/sau reasigurare pentru luna .................

                                                 Lei
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
|Nr. | Specificaţii |TOTAL*) cumulat de la| Din care, pentru |Nr. şi data documentului|
|crt.| | începutul anului |luna de raportare**)| de plată***) |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| 1. |Volum prime brute încasate | | | X |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| 2. |Cota procentuală stabilită de CSA % | | | X |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| 3. |Taxa de funcţionare datorată | | | X |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| 4. |Majorări de întârziere datorate | | | X |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| 5. |Suma virată, total, din care: | | | |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| |- aferentă taxei de funcţionare | | | |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+
| |- aferentă majorărilor de întârziere| | | |
+----+------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------------+

*) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.
**) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.
***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care:
- taxă de funcţionare;
- majorări de întârziere;
- luna pentru care se virează fiecare sumă.

ANEXA Nr. 29 la norme
Raportare lunară

S. C. .............................. - S.A.
Str. .............. nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ........,
sectorul............, localitatea ..........................,
telefon.............../fax ............
Persoană de contact .....................,
telefon ................, e-mail ................

Situaţia rectificativă privind taxa de funcţionare pentru activitatea de asigurare şi/sau reasigurare pentru luna ...........................

                                                Lei
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
|Nr. | Specificaţii | Suma raportată | Suma | Diferenţe |Nr. şi data documentului|
|crt.| | iniţial*) |rectificată**)| (+/-) | de plată***) |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| | 1 | 2 | 3 |4 = col. 3 - col. 2| 5 |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 1. |Volum prime brute încasate | | | | X |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 2. |Cota procentuală stabilită de CSA % | | | | X |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 3. |Taxa de funcţionare datorată | | | | X |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 4. |Majorări de întârziere datorate | | | | X |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 5. |Suma virată, total, din care: | | | | |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| |- aferentă taxei de funcţionare | | | | |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+
| |- aferentă majorărilor de întârziere| | | | |
+----+------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------+------------------------+

*) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniţial pentru luna respectivă.
**) În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate iniţial.
***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care:
- taxă de funcţionare;
- majorări de întârziere;
- luna pentru care se virează fiecare sumă.