Facebook LinkedIn

Ordin nr. 4/2011

pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial 

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 28/02/2011).

   Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 februarie 2011 prin care s-au adoptat Normele privind raportul actuarial,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 121 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind raportul actuarial, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Normele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.115/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 în 29 iunie 2006.
  Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 23 februarie 2011
  Nr. 4


  ANEXĂ
  NORME privind raportul actuarial

  Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele din prezentele norme, actuarul aflat în relaţii de muncă cu un asigurător şi desemnat de acesta are obligaţia de a elabora, de a certifica şi de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportul actuarial anual.
  Art. 2. - (1) Raportul actuarial va fi elaborat pe fiecare categorie de asigurări.
  (2) Raportul actuarial va purta următoarele denumiri:
  a) Raport actuarial anual privind activitatea de asigurări de viaţă;
  b) Raport actuarial anual privind activitatea de asigurări generale.
  Art. 3. - Raportul actuarial va fi structurat conform modelului prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentele norme.
  Art. 4. - Raportul actuarial va cuprinde cel puţin următoarele elemente, în funcţie de categoria de asigurări pentru care se emite:
  a) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, incluzând prezentarea oricăror situaţii prevăzute la art. 121 alin. (3)-(5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care s-au întâmplat în cadrul perioadei pentru care a fost emis raportul actuarial;
  b) opinia actuarului cu privire la adecvarea nivelului primelor de asigurare, rezervelor tehnice şi a capitalurilor proprii, incluzând prezentarea analizelor detaliate care au stat la baza fundamentării opiniei;
  c) descrierea tehnică a tuturor produselor de asigurare, incluzând toate detaliile tehnice ale produselor de asigurare practicate de către asigurător necesare efectuării calculului primelor şi rezervelor tehnice, precum şi prezentarea tuturor opţiunilor şi garanţiilor contractelor de asigurare;
  d) prezentarea datelor/tabelelor statistice, precum şi a tabelelor de mortalitate/morbiditate utilizate în calculul primelor şi rezervelor tehnice pentru fiecare produs de asigurare. Aceste informaţii vor fi prezentate fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, menţionându-se referinţele corespunzătoare din punctul de vedere al utilizării datelor/tabelelor în cadrul calculului matematic asociat pentru fiecare tarif de primă şi pentru fiecare tip de rezervă tehnică;
  e) prezentarea criteriilor de stabilire a primelor pentru fiecare produs de asigurare, incluzând comisioane şi cheltuieli incluse în primă. În cazul în care în stabilirea tarifelor de primă practicate de asigurător au fost utilizate metode de calcul actuariale/statistice, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luaţi în considerare. În cazul în care în stabilirea tarifelor de primă practicate de asigurător nu au fost utilizate metode de calcul actuariale/statistice, se va prezenta o analiză detaliată privind adecvarea nivelului primelor de asigurare;
  f) structura pe tip de active a fiecărui program investiţional, randamente investiţionale, structura costurilor, precum şi modul de calcul al preţului unităţii pentru fiecare program investiţional, pentru asigurările de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii;
  g) prezentarea dobânzilor tehnice garantate pentru fiecare produs de asigurare practicat şi adecvarea lor în conformitate cu politica investiţională a asigurătorului, incluzând prezentarea unei analize comparative între ratele dobânzilor tehnice garantate şi randamentele prezente/viitoare ale activelor admise să acopere rezervele tehnice;
  h) descrierea modului de calcul al sumelor de răscumpărare, restituiri de prime şi al sumelor asigurate reduse pentru fiecare produs de asigurare;
  i) descrierea modului de calcul al beneficiilor obţinute din investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice, precum şi a modului în care acestea sunt distribuite asiguraţilor, pentru produsele de asigurare care oferă asiguraţilor aceste drepturi;
  j) descrierea modului de calcul în cazul unor reduceri de prime acordate asiguraţilor, pentru fiecare produs de asigurare care oferă asiguraţilor acest drept;
  k) prezentarea detaliată a metodologiilor de calcul al rezervelor tehnice pentru fiecare tip de rezervă tehnică şi pentru fiecare tip de produs de asigurare/clasă de asigurare, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luaţi în considerare, menţionarea datelor la care aceste metodologii au fost aprobate de către conducerea asigurătorului, respectiv a termenelor de când acestea au fost aplicate în mod consecvent. În cazul în care în cadrul perioadei pentru care se realizează raportul actuarial a fost modificată o anumită metodologie de calcul al rezervelor tehnice, se va prezenta analiza care a stat la baza fundamentării luării acestei măsuri;
  l) descrierea modului de calcul al cheltuielilor de achiziţie reportate pentru fiecare tip de produs de asigurare;
  m) descrierea tehnică a tratatelor de reasigurare în vigoare şi prezentarea primelor cedate şi a comisioanelor din reasigurare;
  n) prezentarea detaliată a metodologiilor de calcul al rezervelor tehnice cedate în reasigurare, respectiv formulele de calcul al rezervelor tehnice nete de reasigurare pentru fiecare tip de rezervă tehnică şi pentru fiecare tip de produs de asigurare/clasă de asigurare, în conformitate cu tratatele de reasigurare în vigoare, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luaţi în considerare;
  o) descrierea tipurilor de active pe care asigurătorul le utilizează în acoperirea rezervelor tehnice, gradul lor de dispersie, precum şi randamentul investiţional obţinut în perioada analizată, informaţii despre evaluarea activelor, metoda aleasă, active asupra cărora s-au creat sarcini, incluzând prezentarea unei analize referitoare la controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice brute;
  p) analiza gradului de adecvare a capitalurilor şi a solvabilităţii asigurătorului.
  Art. 5. - Raportul actuarial, semnat de către actuarul asigurătorului şi ştampilat, se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de până la 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru care se face analiza.
  Art. 6. - Raportul actuarial pentru anul 2010 va fi transmis în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
  Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

  ANEXĂ la norme

  RAPORT ACTUARIAL ANUAL privind activitatea de asigurări generale/de viaţă 
- model -

  Numele asigurătorului ..................................................................................
  Perioada pentru care se realizează evaluarea ..............................................
  I. Certificat actuarial
  II. Produse de asigurare
  III. Date statistice, tabele de morbiditate/mortalitate, dobânzi tehnice garantate
  IV. Prime de asigurare
  V. Fonduri de investiţii
  VI. Sume de răscumpărare/retur de prime
  VII. Participare la profit
  VIII. Rezerve tehnice
  IX. Cheltuieli de achiziţie reportate
  X. Reasigurări
  XI. Active admise să acopere rezervele tehnice
  XII. Marja de solvabilitate

  Întocmit, actuar ...................
  Nr. şi data înregistrării în Registrul actuarilor........................