Facebook LinkedIn

Ordin nr. 17/2011

pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04/01/2012).  

  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 13 decembrie 2011, prin care s-a adoptat modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. I. Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 litera e), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3. suprafaţa sediului social să nu fie mai mică de 15 m2, acesta să nu fie situat la subsolurile clădirilor, cu excepţia clădirilor de birouri tip centru de afaceri, şi să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea şi arhivarea documentelor;"
  2. La articolul 2, literele f), h), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "f) din documentele prezentate să rezulte că nu este şi nu va fi acţionar ori asociat direct sau indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare ori de reasigurare şi că nu are şi nu va avea ca acţionar sau asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică;
  [...]
  h) conducătorii executivi să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin 2 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puţin 4 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar şi/ori al pensiilor private; această prevedere se aplică şi administratorilor, atunci când aceştia au atribuţii similare conducerii executive. Prin funcţie de conducere operativă se înţelege inclusiv funcţia de şef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum şi funcţia de director de agenţie sau de sucursală a unei entităţi care operează în aceste domenii;
  [...]
  k) conducătorii executivi să nu deţină aceeaşi funcţie la o altă persoană juridică română sau străină, după obţinerea autorizaţiei de funcţionare ori după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi în timpul exercitării funcţiei la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, cu excepţia domeniului privind pregătirea profesională a intermediarilor în asigurări;
  l) conducătorii executivi să aibă contract de muncă/management şi administratorii să aibă contract de administrare/mandat, după caz, cu brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare;".
  3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează, pentru fiecare persoană nominalizată în calitate de conducător executiv şi/sau administrator, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 2, luând în considerare informaţiile legate de activitatea, experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi orice alte circumstanţe relevante."
  4. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) un scurt studiu de fezabilitate (maximum 10 pagini), care să cuprindă sintetic următoarele informaţii:
  1. scurtă prezentare a activităţii ce urmează să fie desfăşurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăşurarea activităţii;
  2. structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, cu precizarea distinctă a răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru conducătorii executivi şi administratorii din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare;
  3. bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari;".
  5. La articolul 4, litera k) se abrogă.
  6. La articolul 4, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "l) copia contractului de închiriere sau de comodat ori a actului de proprietate al sediului social, înregistrat la administraţia financiară teritorială, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. e);".
  7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Conducătorii executivi trebuie să aibă contract de muncă/management şi administratorii trebuie să aibă un contract de administrare/mandat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în cadrul brokerului de asigurare."
  8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Dacă în termen de 45 de zile de la data la care se solicită completarea documentaţiei depuse în vederea autorizării desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori dacă în cazul modificării condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare nu se completează documentaţia, solicitarea se clasează."
  9. La articolul 13, alineatele (1), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie se va face numai ulterior aprobării ori, după caz, avizării prealabile de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu excepţia deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru.
  [...]
  (6) Orice modificare a condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu excepţia deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va trebui înştiinţată cu privire la aceste modificări, în termen de 30 de zile lucrătoare.
  [...]
  (8) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare au obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări avizări pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională."
  10. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) publicitatea mincinoasă, promisiuni false sau prezentarea eronată a unor materiale având drept scop recrutarea de noi colaboratori sau potenţiali clienţi în vederea realizării unor campanii ulterioare în domeniul asigurărilor."
  11. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Este permisă vânzarea produselor de asigurare prin reţele (multilevel marketing) ca o formă a vânzării directe prin care produsele de asigurare sunt oferite potenţialilor asiguraţi/asiguraţilor prin intermediul asistenţilor în brokeraj şi/sau al personalului propriu, care primesc un comision de la un broker de asigurare/reasigurare pentru vânzările proprii ale acestuia."
  12. Anexele nr. 2, 3 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3.
  13. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
   
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti, 21 decembrie 2011
Nr. 17

   
ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 2 la norme)
   
DECLARAŢIE*)
  ___________
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 din norme.

  Subsemnatul, ........................................................., (numele şi prenumele) declar că ..................................................................................................................................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) nu este şi nu va fi acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare sau de reasigurare şi că nu are şi nu va avea ca acţionar ori asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare sau de reasigurare ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică.

  Data .........................................
  Semnătura ...............................
   
ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 3 la norme)

  DECLARAŢIE*)
  ___________
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme.

  Subsemnatul,......................................................, (numele şi prenumele) propus pentru funcţia de (având funcţia de)**) ................................................................................. 
 la .............................................................................................., (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) declar că nu voi deţine aceeaşi funcţie la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare ori după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu excepţia domeniului privind pregătirea profesională a intermediarilor în asigurări şi voi avea domiciliul/reşedinţa în ..............................................................
  ___________
  **) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste funcţii.

  Data .........................................
  Semnătura ...............................

   
ANEXA Nr. 3
  (Anexa nr. 5 la norme)

  DECLARAŢIE*)
  ___________
  *) Se va completa de către administrator(i) şi/sau conducerea executivă.

  Subsemnatul,......................................................................................................................................................, (numele şi prenumele) declar că:
  a) nu mă aflu în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, nu am fost sancţionat şi nu mi s-a respins ori retras o autorizaţie sau aprobare de către o asemenea autoritate, nu m-am aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activităţii brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;
  b) nu am exercitat, fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a), o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;
  c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări ori a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări străin, nu am participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
  d) intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări unde am activat nu s-a aflat în situaţia de a nu depune la un asigurător sau la un reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare ori de reasigurare, în perioada în care am exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere a intermediarului în cauză;
  e) entităţile la care am exercitat sau exercit responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunt sau am fost acţionar semnificativ ori asociat nu s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, şi nu au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie;
  f) nu am făcut şi nu fac obiectul unor proceduri penale.

  Data .........................................
  Semnătura ...............................