Facebook LinkedIn

Ordin nr. 7/2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 05/05/2012).

  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 aprilie 2012, prin care s-a aprobat modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. I. - Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 19 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) Comitetul de audit al asigurătorilor/reasigurătorilor va întocmi un raport anual privind activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor prevăzute de prezentele norme şi de propriul regulament, care va cuprinde şi recomandările formulate şi adresate Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern şi auditul statutar.
  (4) Raportul anual al Comitetului de audit, semnat de către membrii acestuia, va fi transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar."
  2. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Firmele de audit vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit statutar, scrisoarea adresată conducerii societăţilor de asigurare/reasigurare (scrisoarea către conducere) care conţine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările pentru remedierea deficienţelor constatate.
  (2) În situaţia în care nu a fost emisă o astfel de scrisoare către conducere, firma de audit va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor o comunicare scrisă în acest sens, cu prezentarea motivaţiilor care au determinat neemiterea acesteia.
  (3) Până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, societăţile de asigurare/reasigurare, prin reprezentanţii legali, vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un plan de măsuri care va cuprinde modalităţile şi termenele concrete pentru realizarea recomandărilor formulate de firma de audit statutar în scrisoarea către conducere menţionată la alin. (1)."
  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti 26 aprilie 2012
Nr. 7