Facebook LinkedIn

Ordin nr. 18/2012

pentru modificarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, pentru ajustarea unor sume exprimate în euro 

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 05.10.2012).

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (51) şi (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 alin.(3) din Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit:
- Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 septembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea art. 19 alin. (1) din Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.5/2008, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data 18 septembrie 2012, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, la Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: 

  Art. I. - Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
  1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
 "(4) La valoarea astfel obţinută se aplică un procent de 18% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 61,3 milioane euro şi, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 61,3 milioane euro, iar rezultatele astfel obţinute se adună." 
  2. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  "(5) Conform perioadei de referinţă prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obţinută în cazul perioadei de referinţă de 36 de luni sau la o şeptime din valoarea obţinută în cazul perioadei de referinţă de 84 de luni, după caz, se aplică un procent de 26% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 42,9 milioane euro şi, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 42,9 milioane euro, iar rezultatele astfel obţinute se adună." 
  3. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
  "(2) Valoarea minimă a fondului de siguranţă pentru asigurările generale este echivalentul în lei a 2,5 milioane euro. Dacă asigurătorul subscrie unul sau mai multe riscuri încadrate în clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 menţionate la titlul B «Asigurări generale» din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea minimă a fondului de siguranţă va fi echivalentul în lei a 3,7 milioane euro. În cazul societăţilor mutuale, valoarea minimă a fondului de siguranţă se reduce cu o pătrime." 
  4. La articolul 9 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins: 
  "c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activităţii de reasigurare generală, la data raportării, reprezintă mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente întregii activităţi de asigurări generale, la data raportării, valoarea minimă a fondului de siguranţă este echivalentul în lei a 3,4 milioane euro." 
  5. La anexă, valorile B14 şi C12 din formularul de raportare se modifică potrivit noilor limite: "B14 = echivalentul în lei a 61,3 milioane euro", respectiv "C12 = echivalentul în lei a 42,9 milioane euro". 
  Art. II. - Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
  - La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
  "(2) Valoarea minimă a fondului de siguranţă pentru asigurările de viaţă este echivalentul în lei a 3,7 milioane euro. În cazul societăţilor mutuale, valoarea minimă a fondului de siguranţă se reduce cu o pătrime." 
  Art. III. - Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
  1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 19 - (1) Ulterior autorizării unui reasigurător, orice persoană fizică sau juridică care intenționează să devină acționar semnificativ, direct și/sau indirect, ori intenţionează să renunţe la această calitate, în mod direct ori indirect, sau își propune majorarea sau diminuarea drepturilor sale de vot ori a poziției de acționar semnificativ, direct sau indirect, se supune prevederilor normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor referitor la notificarea intenției și la procesul de dobândire a calității de acționar și trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor." 
   2. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
  "(2) Valoarea minimă a fondului de siguranţă pentru activitatea de reasigurare este echivalentul în lei a 3,4 milioane euro." 
  Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2012, cu excepția prevederilor art. III, alin. (1), care intră în vigoare la data publicării.
  Art. V. – Modificările specificate în prezentul ordin sunt în acord cu actele Comisiei Europene privind adaptarea, în funcţie de inflaţie, a unor valori stabilite prin directivele din domeniul asigurărilor de viaţă, al asigurărilor generale şi al reasigurărilor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 365/05, p.4 si 365/06,p.5, din data de 15 decembrie 2011.
  Art. VI. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu
Bucureşti, 28.09.2012 
Nr. 18