Facebook LinkedIn

Legea nr. 76/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003).

    Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 2, punctele 6, 10 si 13 vor avea urmatorul cuprins:

    "6. broker de asigurare - persoana juridica româna sau straina, autorizata în conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori în legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

    ...............................................................................................

    10. actionar semnificativ - persoana fizica sau juridica care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau în legatura cu alte persoane fizice sau juridice, actionând în mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5% din capitalul social al societatii de asigurari, fie i-ar conferi cel putin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii societatii de asigurare în care au pozitia semnificativa;

    ...............................................................................................

    13. prime brute subscrise - primele încasate si de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra în vigoare în exercitiul financiar, înainte de deducerea oricaror sume din acestea;"

   2. La articolul 4, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ale reprezentantelor sale pe care aceasta le înfiinteaza, Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public de interes national sau local, dupa caz, în termen de 60 de zile de la data cererii. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate utiliza propriile venituri pentru construirea, achizitionarea sau închirierea unor imobile corespunzatoare, conform prevederilor legale în vigoare."

   3. La articolul 4, dupa alineatul (18) se introduce alineatul (181) cu urmatorul cuprins:

    "(181) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia, însarcinat sa exercite atributii de supraveghere, nu raspund civil ori penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act ori fapt în legatura cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor de supraveghere."

   4. La articolul 4, alineatul (19) va avea urmatorul cuprins:

    "(19) Presedintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca autoritate administrativa autonoma, ca persoana juridica de drept public si în raporturi de drept comun."

   5. La articolul 4, dupa alineatul (24) se introduce alineatul (241) cu urmatorul cuprins:

    "(241) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor îsi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia situatiei în care au votat împotriva unei hotarâri si au consemnat opinia separata în procesul-verbal."

   6. La articolul 4, alineatul (25) va avea urmatorul cuprins:

    "(25) În exercitarea atributiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate încheia acorduri de cooperare cu organisme similare, cu autoritati publice sau cu institutii din alte tari, privind asigurarea schimbului de informatii confidentiale necesare în activitatea de supraveghere. Aceste informatii nu vor putea fi facute publice decât prin acordul explicit al autoritatilor care le-au transmis sau, în anumite cazuri, doar în scopul pentru care autoritatile si-au dat acordul."

   7. La articolul 5, literele e) si j) vor avea urmatorul cuprins:

    "e) aproba actionarii semnificativi directi sau indirecti, persoane fizice sau juridice, precum si persoanele semnificative ale asiguratorilor, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme;

    ...............................................................................................

    j) aproba propriul buget de venituri si cheltuieli."

   8. La articolul 5, dupa litera j) se introduc literele k)-n) cu urmatorul cuprins:

    "k) aproba orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat autorizarea de constituire si functionare asiguratorilor si brokerilor de asigurare;

    l) autorizeaza anual practicarea asigurarilor obligatorii si încaseaza ca venituri proprii o contributie procentuala din valoarea primelor brute încasate aferent asigurarilor respective, în vederea exercitarii supravegherii si controlului activitatii de asigurari obligatorii, în conditiile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acestei legi;

    m) aplica masurile sanctionatorii prevazute în prezenta lege în legatura cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibila cu principiile de conducere prudentiala a activitatii asiguratorilor, stabilite prin norme;

    n) îndeplineste alte atributii prevazute de lege."

   9. La articolul 6, dupa litera c) a alineatului (2) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:

    "d) în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autoritati publice sau cu institutii din alte tari, conform prevederilor art. 4 alin. (25)."

   10. La articolul 8, litera f) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

    "f) aproba actionarii semnificativi directi sau indirecti si persoanele semnificative ale asiguratorului;"

   11. La articolul 12, literele d), f) si g) ale alineatului (4) vor avea urmatorul cuprins:

    "d) societatea prezinta calcule specifice pentru activitatea de asigurari de viata, daca solicita autorizare pentru practicarea acestei categorii de asigurari;

    ...............................................................................................

    f) societatea va desfasura numai operatiuni de asigurare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3;

    g) în cazul unui asigurator strain, daca face dovada ca în tara în care este înregistrat s-a constituit legal."

   12. Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 131. - (1) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator, întocmit sau emis, dupa caz, de catre organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, conform legii, constituie titlu de creanta.

    (2) La data scadentei titlul de creanta devine titlu executoriu, în baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale, conform dispozitiilor Codului de procedura civila."

   13. La articolul 16, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Capitalul social varsat sau, dupa caz, fondul de rezerva libera varsat, prevazute la alin. (1) lit. a), trebuie sa fie depuse integral în forma baneasca, atât la constituirea, cât si la majorarea acestora."

   14. La articolul 20, litera c) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:

    "c) sa îsi organizeze procedurile de control intern, astfel încât sa îndeplineasca prevederile legale si sa prezinte organelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate documentele, situatiile si informatiile solicitate de acestea."

   15. La articolul 21, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

    "a) rezerva de primire se calculeaza lunar prin însumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii;"

   16. La articolul 21, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu urmatorul cuprins:

    "(41) Primele brute subscrise, pe baza carora se vor calcula rezervele tehnice prevazute la alin. (1) lit. a), d) si e) si la alin. (3), se vor stabili în conformitate cu prevederile normelor."

   17. La articolul 21, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

    "(6) În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor si plata despagubirilor în valuta, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine în valuta. Evaluarea se va efectua în conformitate cu prevederile normelor."

   18. Dupa articolul 24 se introduc articolele 241 si 242 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 241. - Asiguratorii sunt obligati sa puna la dispozitie asiguratilor sau potentialilor asigurati, înainte de încheierea contractului de asigurare, cel putin urmatoarele informatii: durata contractului, modalitatile de executare, suspendare sau încetare a acestuia, mijloacele si termenele de plata a primelor de asigurare, metodele de calcul si de distributie a rezultatelor financiare, procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, precum si alte informatii necesare protejarii intereselor acestora.

    Art. 242. - Asiguratorii si brokerii de asigurare efectueaza operatiunile de asigurare si de reasigurare de regula în lei, iar daca îsi asuma obligatii de plata în moneda straina, aceste operatiuni se efectueaza în moneda straina, potrivit legii."

   19. La articolul 25, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare "Carte verde" vor constitui Biroul Român Carte Verde, în conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Activitatea Biroului Român Carte Verde este supusa reglementarii si supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor."

   20. La articolul 39, litera c) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

    "c) aprobarea prealabila a actionarilor semnificativi directi, a celor indirecti si a persoanelor semnificative ale asiguratorului, conform prevederilor art. 5 lit. e);"

   Art. II. - Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Bucuresti, 12 martie 2003