Facebook LinkedIn

Legea nr. 403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 976 din 25 octombrie 2004).

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Dupa partea introductiva a articolului 2 se introduce litera A cu urmatorul cuprins:

   "A. Definitii comune"

   2. Punctele 2 si 6 ale articolului 2 se abroga.

   3. Punctele 5, 10, 11 si 17 ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:

   "5. asigurator - persoana juridica romana sau filiala autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale, dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine;

  

............................................................................................

   10. actionar semnificativ - orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social al unui asigurator/reasigurator ori ii confera acesteia cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare in care are pozitia semnificativa, dupa caz;

  11. persoane semnificative - administratorii si / sau conducerea executiva ai/a asiguratorului / reasiguratorului / brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, dupa caz;

   ............................................................................................

   17. reasigurare - operatiunea de asigurare a unui asigurator sau reasigurator de catre un reasigurator;"

   4. Dupa punctul 19 al articolului 2 se introduc punctele 20-24, precum si literele B si C cu urmatorul cuprins:

   "20. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;

   21. autoritati competente - autoritatile nationale care, prin lege sau alte reglementari, sunt abilitate sa supravegheze piata asigurarilor;

   22. stat tert - stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

   23. unitate de cont - euro asa cum este definita in art. 4 din Statutul Bancii Europene de Investitii. Pentru echivalentul in lei se va utiliza cursul ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 31 decembrie a anului de raportare financiara;

   24. suport durabil - orice mijloc care permite clientului sa stocheze informatia adresata lui, intr-o modalitate accesibila pentru utilizari viitoare, intr-o perioada de timp corespunzatoare scopului pentru care a fost furnizata informatia si care permite reproducerea exacta a acesteia de pe dischete, CD-ROM, DVD, unitatile centrale ale computerelor pe care posta electronica este stocata, cu exceptia site-urilor Internet, care nu indeplinesc criteriile de stocare si reproducere a informatiei.

   B. Definitii pentru asiguratori

   25. stat membru gazda - statul membru, altul decat statul de origine, in care asiguratorul sau reasiguratorul isi desfasoara activitatea;

   26. stat membru de origine - statul membru in care este situat sediul social al asiguratorului sau al reasiguratorului;

   27. asigurator dintr-un stat tert - asigurator al carui sediu real se afla in afara Uniunii Europene, ale carui filiale deschise in cadrul Uniunii Europene functioneaza pe baza unei autorizatii de la autoritatea competenta a statului membru gazda. Prin sediu real se intelege centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organelor respective sunt adoptate potrivit dispozitiilor transmise de actionari sau asociati din alte state;

   28. societate-mama - persoana juridica aflata fata de o entitate cu personalitate juridica, denumita in continuare filiala, in una dintre urmatoarele situatii:

   a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot dintr-o filiala;

   b) are dreptul sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor unei filiale si este in acelasi timp actionar sau asociat al acelei filiale;

   c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei filiale la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu persoana juridica respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acelei persoane juridice, in situatia in care legislatia care guverneaza statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;

   d) este actionar sau asociat al unei filiale si in ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei;

   e) este actionar sau asociat al unei filiale si controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala, precum si orice entitate care, in opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, exercita o influenta dominanta asupra unei alte entitati;

   29. sucursala - agentia ori sucursala unui asigurator sau reasigurator. Orice prezenta permanenta a unui asigurator sau reasigurator pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie tratata ca o agentie ori sucursala, chiar daca prezenta nu ia forma unei agentii sau sucursale, dar consista, in principal, intr-o reprezentanta condusa de personalul acelei entitati ori de o persoana independenta care are un mandat permanent de a actiona in numele si pentru acea entitate;

   30. interes de participare - detinerea a 10% sau mai mult, dar nu mai mult de 20%, a unor drepturi in capitalul altor entitati, reprezentate ori nereprezentate de titluri care, creand o legatura durabila cu acestea, sunt destinate sa contribuie la activitatea societatii;

   31. participatie - detinerea directa sau prin control a cel putin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei societati;

   32. societate participativa - o entitate care este fie o societate-mama, fie alta societate care detine o participatie, fie o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:

   a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una sau mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate ori in temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entitati; sau

   b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de administratie, conducerea executiva ori in consiliul de supraveghere ale entitatii in cauza si ale uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;

   33. societate afiliata - o filiala sau o alta societate in care se detine o participatie ori o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:

   a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una ori mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate sau in temeiul unor prevederi din actele constitutive ori din statutul acelor entitati; sau

   b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de supraveghere a entitatii in cauza si a uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;

   34. holding de asigurare - o societate-mama a carei activitate principala consta in achizitionarea si detinerea de participatii in filiale, atunci cand aceste filiale sunt exclusiv sau in principal societati de asigurare, societati de reasigurare ori societati de asigurare din state terte, cel putin una dintre aceste filiale fiind o societate de asigurare;

   35. holding mixt de asigurare - o societate-mama, alta decat o societate de asigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert ori o societate de reasigurare sau un holding de asigurare, care include printre filialele sale cel putin o societate de asigurare;

   36. localizarea activelor - existenta activelor, mobiliare sau imobiliare, intr-un stat membru; activele reprezentate de creante sunt considerate situate in statul membru in care sunt realizabile;

   37. congruenta activelor - acoperirea obligatiilor subscrise intr-o anumita moneda cu active exprimate sau realizabile in aceeasi moneda;

   38. legaturi "stranse" - relatii existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate in una dintre urmatoarele situatii:

   a) participatie, care inseamna detinerea directa sau indirecta a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati; sau

   b) control, care inseamna relatia dintre o societate-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o entitate, asa cum sunt ele definite la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiasi societati-mama;

   c) doua sau mai multe persoane fizice ori juridice sunt legate permanent printr-o relatie de control de una si aceeasi persoana;

   39. reasigurator - persoana juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, precum si sucursala unei societati ori a unui holding de asigurare sau a unui holding mixt de asigurare dintr-un stat membru care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine, care practica in principal activitate de reasigurare;

   40. sediu - sediul social al unui asigurator, reasigurator, intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, persoana juridica, precum si agentia sau sucursala acestora, dupa caz;

   41. angajament - obligatia asumata printr-un contract de asigurare;

   42. stat membru al sucursalei - statul membru in care este situata sucursala care isi asuma o obligatie printr-un contract de asigurare;

   43. stat membru al angajamentului - statul membru in care asiguratul, persoana fizica, isi are resedinta sau statul membru in care asiguratul, persoana juridica, isi are sediul;

   44. stat membru al furnizarii de servicii - statul membru al angajamentului, daca acesta este asumat de un asigurator sau o sucursala a acestuia, situata in alt stat membru;

   45. filiala - entitatea, persoana juridica, aflata fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiasi societati-mama, din punct de vedere al supravegherii consolidate;

   46. piata reglementata:

   a) in cazul unei piete situate intr-un stat membru - un sistem multilateral, administrat de catre un operator de piata, ce reuneste sau faciliteaza reunirea unor terte parti care achizitioneaza sau vand instrumente financiare - in cadrul sistemului si in concordanta cu regulile nediscretionare ale acestuia - intr-o maniera ce rezulta din contract, in conformitate cu instrumentele financiare admise sa fie tranzactionate cu respectarea acestor reguli sau sisteme, si care este autorizat de catre autoritatea competenta din statul membru si functioneaza in conformitate cu cerintele autoritatii competente din statul membru;

   b) in cazul unei piete situate intr-un stat tert - o piata financiara recunoscuta de statul membru de origine al asiguratorului, care indeplineste cerinte asemanatoare. Orice instrumente financiare tranzactionate pe aceasta piata trebuie sa fie de o calitate comparabila cu cea a instrumentelor tranzactionate in cadrul pietelor reglementate sau in cadrul pietelor din statul membru respectiv;

   47. suma la risc - suma platita la decesul persoanei asigurate, diminuata cu rezerva matematica pentru riscul de deces;

   48. reprezentante de despagubiri - unitati desemnate in fiecare stat membru de catre asiguratorii din Romania autorizati sa practice clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv raspunderea transportatorului, care au in sarcina administrarea si solutionarea cererilor de despagubire ca urmare a unui accident de autovehicul;

   49. grup - grupul de societati format dintr-o societate-mama, filialele acesteia si entitatile in cadrul carora societatea-mama sau filialele acesteia detin o participatie, precum si orice entitate aflata fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 32;

   50. tranzactii intragrup - totalitatea tranzactiilor pe care o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii din cadrul unui conglomerat financiar le desfasoara direct sau indirect cu o alta societate din cadrul aceluiasi grup sau cu orice persoana fizica sau juridica ce are legaturi stranse cu societatile din cadrul grupului, in vederea indeplinirii obligatiilor sale, indiferent de natura acestora;

   51. conglomerat financiar - un grup in cadrul caruia este indeplinita una dintre conditiile:

   a) o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii se afla la conducerea grupului ori cel putin o filiala a grupului este o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii;

   b) atunci cand o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii se afla la conducerea grupului, aceasta este fie o societate-mama a unei entitati din cadrul sectorului financiar, a unei entitati care detine o participatie la o entitate din cadrul sectorului financiar sau a unei entitati aflate fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 32;

   c) atunci cand la conducerea grupului nu se afla o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii, dar activitatea grupului se desfasoara, in principal, in cadrul sectorului financiar, respectiv peste 40% din totalul bilantului grupului este aferent entitatilor din cadrul sectorului financiar;

   d) cel putin una dintre entitatile din cadrul grupului apartine sectorului asigurarilor si cel putin una dintre entitatile din cadrul grupului apartine sectorului bancar sau sectorului de investitii;

   e) atat activitatile consolidate din sectorul asigurarilor ale entitatilor din cadrul grupului, cat si activitatile consolidate din sectorul bancar si din sectorul de investitii ale entitatilor din cadrul grupului sunt semnificative.

   Orice subgrup al unui grup care indeplineste aceste conditii va fi considerat conglomerat financiar;

   52. holding financiar mixt - o societate-mama, alta decat o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii care, impreuna cu filialele sale, dintre care cel putin una este o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii cu sediul social in Uniunea Europeana, constituie un conglomerat financiar;

   53. control - relatia dintre o societate-mama si o filiala sau o relatie similara, conform uneia dintre relatiile descrise la pct. 38, intre orice persoana fizica sau juridica si o societate;

   54. stat membru in care este situat riscul:

   a) statul membru in care se afla imobilul, atunci cand acoperirea prin contractul de asigurare se refera fie la acest imobil, fie la imobilul in cauza si bunurile aflate in acesta, atat timp cat aceste bunuri sunt asigurate prin acelasi contract de asigurare;

   b) statul membru al inmatricularii, cand contractul de asigurare se refera la autovehicule de orice fel;

   c) statul membru in care contractul de asigurare, cu o durata de 4 luni sau mai mica, acopera riscuri de calatorie in strainatate, indiferent de clasa de asigurare in care sunt incadrate acestea;

   d) statul membru in care asiguratul isi are domiciliul sau, in cazul asiguratului persoana juridica, statul membru in care isi are sediul social.

   C. Definitii pentru intermediari

   55. intermediarii in asigurari - brokerii de asigurare si agentii de asigurare;

   56. intermediar in reasigurari - persoana juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi, denumita in continuare broker de reasigurare, care intermediaza in principal activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in reasigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;

   57. broker de asigurare:

   a) persoana juridica romana ori straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

   b) un intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii;

   58. agent de asigurare - persoana fizica sau juridica imputernicita, in baza autorizarii unui asigurator ori reasigurator, sa incheie in numele si in contul asiguratorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator/reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare;

   59. stat membru de origine al intermediarului:

   a) in cazul in care intermediarul este o persoana fizica - statul membru in care este situata resedinta acestuia si in care isi desfasoara activitatea;

   b) in cazul in care intermediarul este o persoana juridica - statul membru in care este situat sediul social sau, in cazul in care legislatia statului respectiv nu prevede existenta unui sediu social, statul membru in care este situat sediul central;

   60. stat membru gazda al intermediarului - statul membru, altul decat statul membru de origine, in care un intermediar in asigurari sau in reasigurari isi desfasoara activitatea in baza dreptului la stabilire si a libertatii de a presta servicii;

   61. sucursala unui intermediar in asigurari sau in reasigurari - dezmembramant fara personalitate juridica al unui intermediar in asigurari sau in reasigurari care, in baza unui mandat, este imputernicita sa desfasoare, partial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare;

   62. activitatea de intermediere in asigurari - activitatea de introducere, propunere ori indeplinire a altor activitati preliminarii incheierii contractelor de asigurare sau oferirea de asistenta pentru administrarea ori indeplinirea unor contracte, indeosebi in cazul unei daune. Aceste activitati nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari, in cazul in care sunt indeplinite de catre un asigurator sau de un angajat al acestuia care actioneaza sub responsabilitatea asiguratorului.

   Nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari nici urmatoarele: furnizarea de informatii in mod ocazional, in contextul unei alte activitati profesionale al carei scop nu consta in oferirea de asistenta clientilor in vederea incheierii sau administrarii unui contract, administrarea daunelor unui asigurator pe baze profesionale, precum si regularizarea daunelor;

   63. activitatea de intermediere in reasigurari - activitatea de introducere, propunere ori indeplinire a altor activitati preliminarii incheierii contractelor de reasigurare sau oferirea de asistenta pentru administrarea ori indeplinirea unor contracte, indeosebi in cazul unei daune. Aceste activitati nu vor fi considerate activitati de intermediere in reasigurari, in cazul in care sunt indeplinite de catre un reasigurator sau de un angajat al acestuia care actioneaza sub responsabilitatea reasiguratorului.

   Nu vor fi considerate activitati de intermediere in reasigurari nici urmatoarele: furnizarea de informatii in mod ocazional, in contextul unei alte activitati profesionale al carei scop nu consta in oferirea de asistenta clientilor in vederea incheierii sau administrarii unui contract, administrarea daunelor unui reasigurator pe baze profesionale, precum si regularizarea daunelor."

   5. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

   "(2) Un asigurator poate desfasura numai una dintre cele doua categorii de asigurari prevazute la alin. (1)."

   6. Dupa alineatul (2) al articolului 3 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

   "(3) Clasele de asigurari aferente categoriilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite in anexa nr. 1."

   7. La articolul 4, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:

   "(9) Revocarea din functie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finante si banci, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave, incompatibile functiei sale."

   8. Dupa alineatul (9) al articolului 4 se introduce alineatul (91) cu urmatorul cuprins:

   "(91) Nici un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nu va fi schimbat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (9)."

   9. La articolul 4 alineatul (17), litera c) va avea urmatorul cuprins:

   "c) prin revocarea de catre Parlament conform prevederilor alin. (9) si (91);"

   10. La articolul 4, alineatul (25) va avea urmatorul cuprins:

   "(25) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate efectua schimburi de informatii cu autoritatile competente din statele membre, in vederea imbunatatirii activitatii de supraveghere, in conditiile in care informatiile vor fi supuse conditiilor de confidentialitate stabilite in normele emise in aplicarea prezentei legi."

   11. La articolul 4, dupa alineatul (25) se introduc alineatele (251)-(256) cu urmatorul cuprins:

   "(251) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate incheia memorandumuri de colaborare cu autoritati similare privind schimbul informatiilor confidentiale, necesare activitatii de supraveghere, memorandumuri care sa stipuleze ca divulgarea acelor informatii publicului se face doar cu acordul explicit al acelor autoritati sau, in cazurile specificate, doar pentru scopurile pentru care autoritatile respective si-au dat acordul.

   (252) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate incheia acorduri de cooperare cu autoritati din state terte numai daca informatiile trimise catre acele autoritati beneficiaza de acelasi nivel de confidentialitate cu care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trateaza acele informatii in Romania, in conformitate cu legislatia nationala.

   (253) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa coopereze cu Comisia Europeana in vederea furnizarii catre aceasta a informatiilor necesare intocmirii raportului prevazut la art. 40 din Directiva nr. 92/49/EEC.

   (254) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor coopereaza permanent cu Comisia Europeana in vederea imbunatatirii supravegherii activitatii de asigurare.

   (255) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza Comisia Europeana asupra dificultatilor aparute prin aplicarea prezentei legi, precum si asupra oricaror bariere care pot sa apara in detrimentul activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare autorizati sau stabiliti in Romania, in comparatie cu sucursalele aflate in afara teritoriului Romaniei.

   (256) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Europeana analizeaza in timp util aceste dificultati in vederea unei solutionari corespunzatoare."

   12. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 5. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are urmatoarele atributii principale:

   a) elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, si avizeaza actele administrative individuale, daca au legatura cu activitatea de asigurare, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari, iar in ceea ce priveste reglementarile contabile, si dupa avizul/informarea Ministerului Finantelor Publice;

   b) autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sa desfasoare activitate de asigurare, reasigurare ori intermediere in asigurari si/sau reasigurari, dupa caz, si avizeaza orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare;

   c) autorizeaza practicarea asigurarilor obligatorii stabilite prin lege si incaseaza ca venituri proprii o contributie procentuala din valoarea primelor brute incasate, aferente asigurarilor respective, in vederea exercitarii supravegherii si controlului activitatii de asigurari obligatorii, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

   d) aproba actionarii semnificativi directi ori indirecti, persoane fizice sau juridice, aproba si retrage aprobarea persoanelor semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

   e) aproba divizarea sau fuzionarea unui asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau de reasigurare autorizat in Romania, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

   f) aproba transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societatilor de asigurare din Romania, aflate pe teritoriul altor state membre, catre un alt asigurator roman sau catre un alt asigurator ori o sucursala stabilita pe teritoriul Uniunii Europene, dupa consultarea autoritatii competente a statului membru al sucursalei, precum si pentru sucursalele din Romania ale asiguratorilor cu sediul social in afara Uniunii Europene, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

   g) aproba suspendarea sau, dupa caz, incetarea activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, dupa verificarea situatiei financiare a acestora, la cererea acestora;

   h) supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor/reasiguratorilor/intermediarilor in asigurari si in reasigurari, conform procedurii stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi, inclusiv a sucursalelor aflate pe teritoriul statelor membre, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii, dupa consultarea autoritatii competente a statului membru al sucursalei. In vederea protejarii intereselor asiguratilor sau ale potentialilor asigurati dispune efectuarea de controale ale activitatii acestora;

   i) asigura o supraveghere suplimentara, potrivit modalitatilor prevazute in norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, a urmatoarelor entitati:

   1. orice societate de asigurare care este o societate participativa in cel putin o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert;

   2. orice societate de asigurare a carei societate-mama este, dupa caz, un holding de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert;

   3. orice societate de asigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare;

   j) solicita prezentarea de informatii si documente referitoare la activitatea de asigurare, atat de la asiguratori, reasiguratori, brokeri de asigurare si/sau de reasigurare si agenti de asigurare, cat si de la oricare alta persoana, fizica sau juridica, care are legatura, directa ori indirecta cu activitatea acestora, inclusiv informatii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare si al rezervelor tehnice;

   k) ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;

   l) aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora;

   m) aplica masurile de sanctionare prevazute de lege, inclusiv in legatura cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibila cu principiile de conducere prudentiala a activitatii asiguratorilor, stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

   n) primeste si raspunde sesizarilor si reclamatiilor privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurare si in reasigurare;

   o) aproba propriul buget de venituri si cheltuieli;

   p) participa, in calitate de membru, la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale referitoare la supravegherea in asigurari;

   q) informeaza autoritatile competente din statele membre pe teritoriul carora sunt sucursale ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ori a agentilor de asigurare romani sau unde se presteaza de catre acestia servicii, despre orice masuri sanctionatorii luate impotriva acestora, inclusiv despre retragerea autorizatiei de functionare;

   r) deschide si mentine Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, ale carui forma si continut se stabilesc prin norme date in aplicarea prezentei legi;

   s) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege."

   13. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 8. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme in aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si norme prudentiale specifice, conform practicilor in asigurari."

   14. La articolul 8, litera f) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

   "f) aproba actionarii semnificativi directi sau indirecti, persoane fizice ori juridice, precum si persoanele semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, in conformitate cu criteriile stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;"

   15. La articolul 8, dupa litera k) a alineatului (2) se introduce litera l) cu urmatorul cuprins:

   "l) aplica alte masuri prevazute de legislatia in vigoare."

   16. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera a) se introduce litera a1) cu urmatorul cuprins:

   "a1) sumele provenite, potrivit legii, din amenzi contraventionale;"

   17. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 11. - (1) Activitatea de asigurare in Romania poate fi exercitata numai de:

   a) persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;

   b) sucursale ale unor societati de asigurare si/sau reasigurare din statele membre care desfasoara activitate de asigurari pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii;

   c) filiale si/sau sucursale ale unor societati de asigurare si/sau de reasigurare din state terte, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12.

   (2) Un asigurator nu poate fi inmatriculat in registrul comertului fara autorizatia emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

   18. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 12. - (1) Cererea de autorizare pentru desfasurarea activitatii de asigurare va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in formatul si insotita de documentele prevazute de legislatia in domeniu.

   (2) In cazul in care considera necesar, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita informatii suplimentare, poate desfasura investigatii proprii sau cu sprijinul altor autoritati competente ori poate sa foloseasca informatii provenite din alte surse.

   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 4 luni de la data depunerii documentatiei complete.

   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia de functionare mentionata la alin. (3), in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

   a) intocmirea unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel putin informatii privind:

   1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asiguratorul isi propune sa le acopere;

   2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea tarifelor de prime;

   3. principiile programului de reasigurare;

   4. componentele fondului minim de siguranta;

   5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor si, in cazul asigurarii de la clasa nr. 18 de la lit. B din anexa nr. 1, resursele de care dispune asiguratorul pentru acordarea asistentei.

   Pentru primele trei exercitii financiare, studiul de fezabilitate cuprinde si:

   1. estimarea cheltuielilor generale de administratie si cheltuielile cu comisioanele;

   2. estimarea primelor si a daunelor;

   3. bugetul de venituri si cheltuieli;

   4. estimarea resurselor financiare necesare respectarii obligatiilor si a marjei de solvabilitate;

   b) in cazul practicarii clasei de asigurari generale nr. 18 - Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta, studiul de fezabilitate prevazut la lit. a) cuprinde, pentru aceasta clasa, si urmatoarele informatii:

   1. dovezi privind existenta personalului calificat;

   2. dovezi privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;

   3. reteaua de asistenta ce urmeaza a fi folosita pentru indeplinirea obligatiilor aferente acestei clase de asigurari;

   c) din studiul de fezabilitate prezentat rezulta ca societatea dispune de marja de solvabilitate minima;

   d) capitalul social varsat de catre solicitant in contul unei banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau, in cazul unei societati mutuale, fondul de rezerva libera varsat in conformitate cu prevederile legale din domeniu;

   e) numele societatii nu induce in eroare publicul;

   f) societatea va desfasura exclusiv activitate de asigurare;

   g) in cazul unui asigurator strain, solicitantul trebuie sa demonstreze ca este legal constituit in tara de origine;

   h) asiguratorii care solicita autorizarea pentru clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv raspunderea transportatorului, trebuie sa numeasca un reprezentant de despagubiri in fiecare stat membru;

   i) asiguratorul detine un fond de siguranta in conformitate cu prevederile legale.

   (5) Pentru asiguratorii din statele terte se adauga urmatoarele cerinte:

   a) sucursalele apartinand societatilor de asigurare, societatilor de reasigurare, precum si societatilor mutuale cu sediul social in state terte detin, pe teritoriul Romaniei, active in valoare de cel putin jumatate din fondul de siguranta prevazut la alin. (4) lit. i);

   b) sucursalele apartinand societatilor de asigurare, societatilor de reasigurare, precum si societatilor mutuale cu sediul social in state terte constituie, pe teritoriul Romaniei, un depozit initial drept garantie, in valoare de o patrime din fondul de siguranta prevazut la alin. (4) lit. i).

   (6) Autorizatia acordata unui asigurator de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este valabila pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii.

   (7) Autorizatia se acorda pentru o anumita clasa, exceptand situatia in care asiguratorul doreste sa acopere anual anumite riscuri incluse in clasa respectiva, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1.

   (8) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia pentru grupele de clase mentionate la lit. C din anexa nr. 1, daca asiguratorul solicita aceasta si indeplineste toate conditiile prevazute in lege.

   (9) Autorizatia acordata pentru o clasa sau un grup de clase este valabila si pentru a subscrie riscuri suplimentare dintr-o alta clasa, daca se indeplinesc conditiile prevazute la lit. D din anexa nr. 1.

   (10) Asiguratorul care solicita autorizatie pentru o noua clasa de asigurari sau extinderea la unele ori la toate riscurile acoperite de aceeasi clasa de asigurari trebuie sa prezinte pentru acestea planul de fezabilitate prevazut la art. 12 alin. (4) lit. a)-c), dupa caz, precum si dovada existentei fondului de garantie, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

   (11) Asiguratorii autorizati sa practice asigurari de viata pot, de asemenea, sa primeasca autorizatie pentru clasele 1 si 2, prevazute la lit. B din anexa nr. 1. Asiguratorii autorizati sa practice asigurari generale, dar numai pentru clasele 1 si 2, prevazute la lit. B din anexa nr. 1, au dreptul sa primeasca autorizatie de functionare si pentru categoria asigurarii de viata.

   (12) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va respinge cererea de autorizare in cazul neindeplinirii cerintelor prevazute la alin. (4) si (5), precum si atunci cand constata una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

   a) documentatia prezentata nu este intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

   b) din documentatia prezentata rezulta ca:

   1. asiguratorul nu va desfasura o activitate in conformitate cu prevederile prezentei legi;

   2. actionarii semnificativi si persoanele semnificative nu indeplinesc criteriile stabilite prin norme;

   3. necesitatea asigurarii unui management prudential al asiguratorului nu este satisfacuta in raport cu calificarea actionarilor si a membrilor, in mod direct sau indirect;

   c) analiza studiului de fezabilitate indica faptul ca asiguratorul nu poate asigura realizarea obiectivelor stabilite si in conditii compatibile cu reglementarile privind practica prudentiala, care sa protejeze in mod adecvat asiguratii;

   d) exista o forma de asociere prin intermediul careia actionariatul, pana la ultima persoana fizica implicata, nu este adus la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (13) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de autorizare.

   (14) Impotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor persoana implicata poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei.

   (15) Prin decizia de acordare a autorizatiei emisa de presedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se stabileste data de la care asiguratorul va incepe sa-si desfasoare activitatea."

   19. La articolul 13, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

   "(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va calcula dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale."

   20. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(9) cu urmatorul cuprins:

   "(6) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 3 alin. (2) achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare reprezentand 75% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).

   (7) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (10) achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare reprezentand 40% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).

   (8) Un asigurator sau reasigurator care solicita autorizarea pentru un transfer de portofoliu, inclusiv in cazurile prevazute de art. 23 alin. (4), achita o taxa de autorizare de transfer de portofoliu, reprezentand 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).

   (9) Un asigurator, reasigurator sau un intermediar in asigurari si/sau in reasigurari care solicita avizarea modificarilor intervenite in actul constitutiv, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi in relatiile cu tertii va achita o taxa de avizare sau de certificare, dupa caz, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii."

   21. Articolul 131 se abroga.

   22. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 14. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor retrage autorizatia de functionare in cazul in care constata ca un asigurator autorizat se afla in una dintre urmatoarele situatii:

   a) nu a inceput sa desfasoare activitatea de asigurare in termen de 12 luni de la data eliberarii autorizatiei;

   b) renunta la activitatea de asigurare si solicita in mod expres retragerea autorizatiei de functionare;

   c) inceteaza sa mai desfasoare activitatea de asigurare pe o perioada de 6 luni consecutive;

   d) nu mai indeplineste conditiile pe baza carora a fost autorizat;

   e) nu a dus la indeplinire masurile specificate in planul de redresare financiara sau aceste masuri nu si-au atins scopul, dupa caz;

   f) incalca dispozitiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.

   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza autoritatile competente ale celorlalte state membre despre retragerea autorizatiei unui asigurator care desfasoara activitatea de asigurare pe teritoriul acestora.

   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ia masurile legale in cazul informatiilor primite de la autoritatile competente din celelalte state membre privind retragerea autorizatiei unui asigurator care desfasoara activitate de asigurare pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii.

   (4) Decizia de retragere a autorizatiei se motiveaza si se comunica asiguratorului. Impotriva deciziei de retragere a autorizatiei asiguratorul poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare."

   23. Dupa articolul 15 se introduc capitolele III1-III3 cu urmatorul cuprins:

   "CAPITOLUL III1

    Dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii ale asiguratorilor

   Art. 151. - Asiguratorii autorizati potrivit prevederilor art. 12 pot sa desfasoare activitate de asigurare pe teritoriul oricarui stat membru prin intermediul unei sucursale, cu notificarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   Art. 152. - Notificarea prevazuta la art. 151 va cuprinde urmatoarele informatii si documente:

   1. denumirea statului membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa isi stabileasca o sucursala;

   2. studiul de fezabilitate, clasele de asigurari pe care intentioneaza sa le practice, precum si structura organizatorica a viitoarei sucursale;

   3. sediul viitoarei sucursale din statul membru gazda, de la care pot fi obtinute si la care pot fi transmise documente, care va fi si adresa la care se vor transmite toate informatiile si documentele catre persoana sau persoanele semnificative;

   4. numele persoanelor semnificative, care au capacitatea de a reprezenta si angaja asiguratorul in relatiile cu tertii pe teritoriul statului membru respectiv, precum si in relatia cu autoritatile competente si alte institutii din acel stat;

   5. declaratia pentru asiguratorul care doreste sa practice clasa 10, exclusiv raspunderea transportatorului, prevazuta la lit. B din anexa nr. 1, din care sa rezulte ca este membru al Biroului National si al Fondului National de Garantare din statul membru pe teritoriul caruia isi propune sa deschida o sucursala, dupa caz.

   Art. 153. - (1) In termen de 3 luni de la depunerea documentatiei prevazute la art. 152, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite aceste informatii autoritatii competente a statului membru pe teritoriul caruia se va stabili sucursala, informand si asiguratorul in cauza, cu exceptia cazului in care constata ca:

   a) situatia financiara a asiguratorului nu permite indeplinirea obligatiilor asumate;

   b) persoanele semnificative prevazute la pct. 4 al art. 152 au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

   c) persoanele semnificative prevazute la pct. 4 al art. 152 nu dispun de calificarea si experienta necesare;

   d) structura organizatorica nu asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii asiguratorului.

   (2) Informarea prevazuta la alin. (1) este insotita de confirmarea ca asiguratorul poseda marja de solvabilitate minima.

   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite asiguratorului in cauza, in termen de 3 luni de la depunerea documentatiei prevazute la art. 152, motivarea refuzului comunicarii informatiilor prevazute la art. 152.

   (4) Impotriva refuzului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor comunicat in conditiile prevazute la alin. (3) asiguratorul poate face plangere, potrivit legii, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia.

   Art. 154. - Sucursala poate sa isi inceapa activitatea astfel:

   a) de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ii transmite asiguratorului confirmarea primita de la autoritatea competenta a statului membru al sucursalei; sau

   b) daca in termen de doua luni de la transmiterea informarii in conformitate cu art. 153 alin. (1) nu se primeste nici o confirmare din partea autoritatii competente a statului membru al sucursalei.

   Art. 155. - Orice modificare a informatiilor prevazute la art. 152 si 157 se comunica de catre asigurator, in scris, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si autoritatii competente a statului membru al sucursalei sau statului membru al furnizarii de servicii, cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea modificarii.

   Art. 156. - Oricare asigurator autorizat sa desfasoare activitati in Romania care, in baza libertatii de a presta servicii, doreste sa desfasoare aceasta activitate pentru prima data in unul sau mai multe state membre, in mod direct si nu prin intermediul unei sucursale, trebuie, in prealabil, sa notifice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor despre aceasta intentie, mentionand si natura obligatiilor pe care intentioneaza sa si le asume.

   Art. 157. - (1) In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prevazute la art. 156, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor comunica autoritatilor competente ale statului sau statelor membre ale furnizarii de servicii urmatoarele informatii:

   a) dovada detinerii de catre asigurator a marjei minime de solvabilitate, calculata in concordanta cu prevederile legale in vigoare;

   b) clasele de asigurari pe care a fost autorizat sa le practice asiguratorul;

   c) natura obligatiilor pe care asiguratorul isi propune sa si le asume in statul membru al furnizarii de servicii.

   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va instiinta asiguratorul in cauza despre data comunicarii prevazute la alin. (1).

   (3) Asiguratorul care intentioneaza, in baza libertatii de a presta servicii, sa acopere riscurile prevazute la clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, altele decat raspunderea transportatorului, trebuie:

   a) sa comunice numele si adresa reprezentantei de despagubiri;

   b) sa dea o declaratie ca a devenit membru al Biroului National si al Fondului National de Garantare din statul membru al furnizarii de servicii.

   Art. 158. - (1) In termen de 30 de zile Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite asiguratorului motivele refuzului comunicarii informatiilor prevazute la art. 157.

   (2) Impotriva refuzului transmiterii comunicarii prevazute la alin. (1) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor asiguratorul poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicarea refuzului, potrivit legii.

   Art. 159. - Asiguratorul poate incepe sa desfasoare activitate de asigurare incepand cu data comunicarii prevazute la art. 157 alin. (2).

   Art. 1510. - Oricare asigurator care desfasoara activitate de asigurare, in baza dreptului de stabilire sau in baza libertatii de a presta servicii, si nu respecta prevederile legale in vigoare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate documentele legale solicitate de catre aceasta privind desfasurarea activitatii, pe care si asiguratorii cu sediul social in Romania au obligatia sa le transmita.

   Art. 1511. - (1) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca asiguratorul care desfasoara activitate de asigurare, in baza dreptului de stabilire sau in baza libertatii de a presta servicii, nu respecta legislatia romana in vigoare, ii solicita acestuia sa adopte masuri de remediere.

   (2) In cazul in care se constata ca nu s-au adoptat toate masurile necesare pentru remedierea situatiei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine in vederea luarii unor masuri de remediere. Masurile de remediere luate vor fi comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (3) In cazul in care masurile luate de autoritatile competente din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate si/sau insuficiente si daca asiguratorul in cauza continua sa incalce prevederile legislatiei romane in vigoare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor isi exercita atributiile ce ii revin conform legii, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine, in vederea sanctionarii nerespectarii prevederilor legislatiei nationale, fiind in drept sa dispuna inclusiv interzicerea desfasurarii activitatii de asigurare si a incheierii de noi contracte de asigurare.

   (4) Impotriva unui asigurator care desfasoara activitate de asigurare in Romania pe baza dreptului de stabilire Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate lua toate masurile potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv asupra proprietatilor pe care acesta le detine pe teritoriul Romaniei.

   (5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va asigura accesul la legislatia in vigoare si la intreaga documentatie care a stat la baza masurilor prevazute la alin. (3) asiguratorilor care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii, precum si autoritatilor competente din statele membre de origine ale acestor asiguratori.

   Art. 1512. - Masurile prevazute la art. 1511 vor fi motivate si comunicate asiguratorului in cauza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

   Art. 1513. - (1) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor intentioneaza sa efectueze controale in vederea supravegherii financiare a asiguratorilor si reasiguratorilor romani care desfasoara activitati de asigurare sau reasigurare pe teritoriul Uniunii Europene, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, va informa autoritatile competente ale statului membru gazda privind intentia sa.

   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va permite autoritatii competente sa efectueze controale in vederea supravegherii financiare a asiguratorului stabilit in Romania, care desfasoara activitati de asigurare in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, dupa ce a fost informata de catre autoritatile competente din statul membru de origine al asiguratorului cu privire la intentia acestora de a desfasura activitatea de control, in mod direct sau prin intermediul altor persoane imputernicite in acest sens. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are dreptul de a participa la aceste controale.

   Art. 1514. - Informatiile si documentele solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu art. 1510 si art. 363 alin. (2) vor fi redactate in limba romana.

   CAPITOLUL III2

   Reguli aplicabile sucursalelor stabilite pe teritoriul Romaniei care apartin asiguratorilor

   cu sediul social in afara Uniunii Europene

   Art. 1515. - (1) Oricare asigurator cu sediul social in afara Uniunii Europene si care doreste sa stabileasca o sucursala sau o agentie pe teritoriul Romaniei este obligat sa solicite autorizarea oficiala a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda aceasta autorizatie daca asiguratorul indeplineste cel putin urmatoarele conditii:

   a) este indreptatit sa desfasoare activitate de asigurare conform art. 2 lit. A pct. 1;

   b) deschide o agentie sau o sucursala pe teritoriul Romaniei;

   c) se obliga sa deschida conturi specifice activitatii de asigurare pe care o desfasoara si sa inregistreze toate datele privind tranzactiile efectuate;

   d) desemneaza un reprezentant, cu aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

   e) poseda in Romania active in suma prevazuta la art. 12 alin. (5);

   f) se obliga sa mentina marja de solvabilitate in conformitate cu art. 16 alin. (5);

   g) prezinta un studiu de fezabilitate in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. a) si, dupa caz, lit. b);

   h) trimite orice informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile art. 1510.

   Art. 1516. - Transferul de portofoliu se va face in conformitate cu prevederile art. 5 lit. f) si ale normelor de aplicare a prezentei legi.

   Art. 1517. - Asiguratorul trebuie sa se conformeze prevederilor art. 21 si 22.

   Art. 1518. - Asiguratorul trebuie sa se conformeze prevederilor art. 12 alin. (4) lit. i) si alin. (5) lit. a) si b), ale art. 16 alin. (5), (51), (6) si (61), ale art. 18 si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi.

   Art. 1519. - (1) Orice asigurator care a primit autorizatie de la mai multe state membre poate cere sa i se aplice urmatoarele avantaje care vor fi acordate numai impreuna:

   a) marja de solvabilitate prevazuta la art. 1518 va fi calculata avandu-se in vedere intreaga activitate desfasurata in cadrul Uniunii Europene; in acest caz se va tine seama numai de activitatile efectuate de toate agentiile sau sucursalele stabilite in cadrul Uniunii Europene;

   b) depozitul solicitat conform art. 12 alin. (5) lit. b) va fi depus numai in unul dintre aceste state membre;

   c) activele reprezentand fondul de siguranta pot fi localizate in oricare dintre statele membre pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea.

   (2) Cererea de a beneficia de avantajele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie adresata autoritatilor competente ale statelor membre in cauza. Cererea trebuie sa denumeasca autoritatea competenta a statului membru care va supraveghea in viitor marja de solvabilitate pentru intreaga activitate a agentiilor si sucursalelor stabilite in Uniunea Europeana. Alegerea trebuie sa fie motivata. Depozitul va fi depus in acel stat membru.

   (3) Avantajele prevazute la alin. (1) pot fi acordate numai cu acceptul tuturor autoritatilor competente ale statelor membre carora le-a fost adresata. Avantajele vor fi acordate de la data la care autoritatea competenta nominalizata informeaza celelalte autoritati competente ca va supraveghea marja de solvabilitate pentru intreaga activitate a agentiilor si sucursalelor stabilite in Uniunea Europeana. Autoritatea competenta nominalizata trebuie sa obtina de la celelalte state membre informatiile necesare pentru a supraveghea marja de solvabilitate agregata a agentiilor si sucursalelor stabilite pe teritoriul lor.

   (4) La cererea unuia sau mai multor state membre, avantajele acordate, conform prezentului articol, pot sa fie anulate simultan de catre toate statele membre in cauza.

    CAPITOLUL III3

    Reguli aplicabile filialelor apartinand unor societati-mama guvernate de

    legi dintr-un stat tert, precum si privind dobandirea calitatii de

    actionar semnificativ de catre o societate-mama

   Art. 1520. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa informeze Comisia Europeana despre:

   a) orice autorizatie acordata unei filiale directe ori indirecte apartinand uneia sau mai multor societati-mama dintr-un stat tert;

   b) orice achizitie prin care o societate-mama dobandeste calitatea de actionar semnificativ al unui asigurator persoana juridica romana care il transforma pe acesta intr-o filiala a acelei societati-mama.

   (2) Cand o autorizatie este acordata unei filiale directe sau indirecte a uneia sau mai multor societati-mama dintr-un stat tert, structura acelui grup trebuie sa fie specificata intr-un document remis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pe care aceasta il va transmite Comisiei Europene.

   Art. 1521. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa informeze Comisia Europeana despre dificultatile intampinate de asiguratorii romani, persoane juridice, in stabilirea sau desfasurarea activitatii lor intr-un stat tert.

   (2) La cererea Comisiei Europene, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va transmite acesteia informatii referitoare la:

   a) orice cerere de autorizare formulata de filiale directe ori indirecte ale uneia sau mai multor societati-mama din statul tert in cauza;

   b) orice planuri privind dobandirea de catre un asigurator dintr-un stat tert a calitatii de actionar semnificativ al unui asigurator, persoana juridica romana, acesta din urma devenind o filiala a acelui asigurator.

   (3) Ca urmare a prevederilor alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru o perioada de pana la 3 luni, care poate fi prelungita numai cu acordul expres al Comisiei Europene, poate suspenda sau limita deciziile privind:

   a) acordarea autorizatiei pentru cererile primite pana la momentul adoptarii deciziei de suspendare, precum si pentru cererile primite in aceasta perioada;

   b) acordarea dreptului de dobandire in mod direct sau indirect a calitatii de actionar semnificativ al unui asigurator persoana juridica romana de catre o societate-mama din statul tert in cauza.

   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune incetarea masurilor prevazute la alin. (3) ca urmare a primirii din partea Comisiei Europene a unei notificari privind incheierea unui acord cu statul tert in cauza.

   (5) Masurile prevazute la alin. (3) vor fi intreprinse cu respectarea obligatiilor asumate de catre Uniunea Europeana in cadrul tuturor acordurilor internationale, bilaterale sau multilaterale privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare."

   24. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:

   "b) marja de solvabilitate minima;".

   25. La articolul 16 alineatul (1), dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:

   "c) fondul de siguranta."

   26. La articolul 16, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

   "(5) Asiguratorul trebuie sa detina in orice moment o marja de solvabilitate disponibila corespunzatoare activitatii desfasurate de catre acesta. Marja de solvabilitate disponibila, precum si solvabilitatea ajustata in vederea exercitarii supravegherii suplimentare se calculeaza si se raporteaza conform prevederilor stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

   27. La articolul 16, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu urmatorul cuprins:

   "(51) In functie de clasele de asigurari practicate, asiguratorii sunt obligati sa isi determine marja de solvabilitate minima, ale carei modalitati de calcul si de raportare se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei legi."

   28. La articolul 16, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

   "(6) Fiecare asigurator autorizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 12, este obligat sa constituie un fond de siguranta care reprezinta o treime din marja de solvabilitate minima. In functie de clasele de riscuri subscrise, valoarea minima a fondului de siguranta se stabileste prin norme emise in aplicarea prezentei legi. In cazul societatilor mutuale, fondul de siguranta reprezinta cel putin trei patrimi din valoarea minima a fondului de siguranta stabilita pentru asigurator."

   29. La articolul 16, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu urmatorul cuprins:

   "(61) In cazul sucursalelor apartinand societatilor de asigurare cu sediul social in state terte, deschise pe teritoriul Romaniei, fondul de siguranta reprezinta cel putin jumatate din valoarea minima a fondului de siguranta stabilita pentru asigurator."

   30. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 18. - (1) Valoarea minima si natura activelor pastrate in Romania de fiecare asigurator, avute in vedere la stabilirea marjei de solvabilitate, trebuie sa ii permita acestuia sa acopere totalul obligatiilor sale in tara in orice moment al exercitarii activitatii de asigurare.

   (2) Activele societatii de asigurare admise sa reprezinte rezervele tehnice nu pot fi grevate de sarcini si nu pot face obiectul unor garantii de orice fel, in favoarea tertilor.

   (3) Activele libere de sarcini admise sa reprezinte rezervele tehnice constituite de sucursale stabilite pe teritoriul Romaniei, apartinand unor societati de asigurare cu sediul social in state terte, trebuie pastrate in Romania pana la valoarea minima a fondului de siguranta, iar surplusul poate fi pastrat in statele membre."

   31. La articolul 20 alineatul (3), dupa litera c) se introduc literele d)-g) cu urmatorul cuprins:

   "d) sa intocmeasca situatii financiare consolidate, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;

   e) sa transmita orice alte raportari financiare, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;

   f) sa tina un registru special al activelor, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

   g) sa asigure auditarea situatiilor financiare anuale de catre un auditor financiar."

   32. Dupa articolul 20 se introduce articolul 201 cu urmatorul cuprins:

   "Art. 201. - (1) Auditorul financiar va verifica situatiile financiare anuale ale asiguratorilor sau reasiguratorilor in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit, si va inainta un raport Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (2) Pe perioada indeplinirii atributiilor sale legale, auditorul are obligatia sa raporteze Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor despre orice fapta sau decizie care:

   a) constituie o incalcare de catre asigurator sau reasigurator a legislatiei in vigoare;

   b) afecteaza functionarea continua a asiguratorilor sau reasiguratorilor; sau

   c) conduce la refuzul certificarii conturilor sau la certificarea sub rezerva.

   (3) Auditorul financiar are obligatia de a raporta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la orice fapte sau decizii de care ia cunostinta in timpul ori pe perioada auditului la un asigurator care are legaturi stranse rezultate dintr-o relatie de control cu asiguratorii sau reasiguratorii la care el efectueaza auditul.

   (4) Transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a informatiilor prevazute la alin. (2) si (3) nu constituie o incalcare a oricarei restrictii privind divulgarea de informatii si nu va atrage nici un fel de raspundere asupra persoanei in cauza.

   (5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza Camera Auditorilor Financiari din Romania privind orice incalcare a prevederilor alin. (1)-(3), in vederea luarii de catre aceasta a masurilor necesare pentru remedierea acestor incalcari."

   33. La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

   "a) rezerva de prime - se calculeaza lunar prin insumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii;".

   34. La articolul 21, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

   "(3) Asiguratorul care exercita o activitate de asigurari de viata are obligatia, cu respectarea prevederilor art. 28, sa constituie si sa mentina rezerve tehnice, inclusiv rezerve matematice, pentru fondul asigurarilor de viata."

   35. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 22. - (1) Categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate se stabilesc prin norme, la elaborarea carora se va tine seama de categoriile si de clasele de asigurari practicate.

   (2) Activele admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului aflat in procedura de lichidare constituie gajul general al asiguratilor creditori, creantele acestora bucurandu-se de prioritate absoluta fata de orice alte creante in ceea ce priveste aceste active."

   36. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

   "(4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conditiile legii, si in cazul in care asiguratorul fuzioneaza, se divizeaza, intra in procedura de redresare financiara, reorganizare sau lichidare, dupa caz."

   37. Articolul 241 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 241. - (1) Orice potential asigurat poate sa incheie un contract de asigurare cu oricare asigurator autorizat de catre o autoritate competenta din statele membre.

   (2) Asiguratorii trebuie sa comunice asiguratilor sau potentialilor asigurati, inainte de semnarea contractului de asigurare, cel putin urmatoarele informatii: durata contractului, modul de derulare a acestuia, suspendarea sau rezilierea contractului, mijloacele si termenele de plata a primelor, metodele de calcul si distributie a bonificatiilor, modalitatile de solutionare a reclamatiilor privind contractele, precum si alte informatii necesare pe durata derularii contractului, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi."

   38. La articolul 25, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

   "(3) Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare, Carte verde, vor constitui Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, in conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Activitatea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania este supusa reglementarii si supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prin norme emise in aplicarea prezentei legi."

   39. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

   "(4) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei si in afara lui au obligatia de a constitui Fondul de compensare, din care vor fi despagubite persoanele indreptatite conform prevederilor normelor emise in aplicarea prezentei legi. Contributia asiguratorilor la Fondul de compensare va fi stabilita prin norme emise in aplicarea prezentei legi, acest fond urmand a fi administrat de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania."

   40. La articolul 26, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:

   "d) sa tina un registru special al activelor, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2."

   41. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 27. - (1) Administrarea asigurarilor de viata si a fondului asigurarilor de viata aferent, inclusiv investirea si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor tehnice se efectueaza potrivit prevederilor stabilite prin norme."

   42. La articolul 27 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:

   "a) sa initieze examinarea activitatii de asigurare de viata, constand din calcularea, conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial, a obligatiilor aferente fondului asigurarilor de viata si a rezervelor tehnice necesare, precum si o apreciere asupra concordantei dintre fondul asigurarilor de viata si activele aferente; examinarea se efectueaza la fiecare 12 luni sau la intervale mai scurte, in cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor considera necesar;".

   43. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 29. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita asiguratorului intocmirea unui plan de redresare financiara, daca se constata ca onorarea obligatiilor asumate fata de asigurati este pusa in pericol. In vederea aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, planul de redresare trebuie sa prevada, in principal:

   a) estimarea cheltuielilor de administratie, in special a cheltuielilor generale curente si a cheltuielilor cu comisioanele;

   b) estimarea in detaliu a veniturilor si cheltuielilor aferente asigurarilor directe, primirilor si cedarilor in reasigurare;

   c) un bilant previzionat;

   d) estimarea resurselor financiare destinate acoperirii obligatiilor subscrise si a marjei de solvabilitate minime;

   e) programul de reasigurare;

   f) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise pe o anumita perioada, astfel incat acestea sa nu depaseasca anumite valori;

   g) interzicerea vanzarii sau reinnoirii contractelor de asigurare de un anumit tip;

   h) interzicerea efectuarii anumitor investitii;

   i) majorarea capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera varsat;

   j) orice masuri pe care le considera necesare in vederea redresarii.

   (2) Atunci cand pozitia financiara a asiguratorului pune in pericol interesele asiguratilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicita acestuia majorarea marjei de solvabilitate minime in vederea asigurarii capacitatii acestuia de a indeplini cerintele marjei de solvabilitate minime in viitorul apropiat. Nivelul pana la care se va majora marja de solvabilitate se va stabili pe baza datelor cuprinse in planul de redresare prevazut la alin. (1).

   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are competenta sa diminueze valoarea tuturor elementelor luate in calculul marjei de solvabilitate disponibile, in special in cazul in care de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar au existat variatii semnificative ale valorii de piata a acestor elemente.

   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are competenta sa diminueze valoarea deducerii elementelor aferente reasigurarii luate in calculul marjei de solvabilitate, daca:

   a) structura si calitatea contractelor de reasigurare s-au modificat semnificativ fata de anul financiar precedent;

   b) riscurile transferate prin reasigurare sunt nesemnificative sau inexistente.

   (5) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a solicitat planul de redresare prevazut la alin. (1), nu transmite confirmarea prevazuta la art. 153 alin. (2), nu comunica informatiile prevazute la art. 157 alin. (1) sau nu aproba transferul de portofoliu conform normelor emise in aplicarea prezentei legi."

   44. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:

   "CAPITOLUL VII

     Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari"

   45. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 33. - (1) In conditiile prezentei legi, intermediarii in asigurari sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare, iar intermediarii in reasigurari sunt brokerii de reasigurare. Intermediarii in asigurari si in reasigurari sunt autorizati si/sau inregistrati la autoritatea competenta din Romania, in conformitate cu normele emise in aplicarea prevederilor prezentei legi, sau la autoritatea competenta din statul membru de origine, dupa caz.

   (2) Asiguratorii nu pot exercita activitati de asigurare prin intermediari neautorizati si/sau neinregistrati, cu exceptia celor care, avand o activitate profesionala, alta decat intermedierea in asigurari, intermediaza contracte de asigurare care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) contractul de asigurare intermediat necesita doar cunostinte referitoare la riscul acoperit prin acesta.

   b) nu fac parte din categoria asigurarilor de viata;

   c) nu acopera riscuri de raspundere civila;

   d) sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci cand acesta acopera urmatoarele riscuri: intreruperea activitatii, pierderea ori deteriorarea marfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri legate de calatoria rezervata de acel furnizor, chiar daca contractul de asigurare intermediat acopera riscuri din categoria asigurarilor de viata ori de raspundere civila, daca acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea calatorie;

   e) primele anuale nu depasesc echivalentul in lei a 500 euro si durata contractului de asigurare intermediat, inclusiv orice reinnoire, nu depaseste 5 ani.

   (3) Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari sunt obligati sa puna la dispozitie clientilor, inainte de incheierea, modificarea ori reinnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare, cel putin urmatoarele informatii referitoare la: denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) si registrul in care a fost inscris, precum si modalitatile prin care se poate verifica inscrierea; orice interes de participare sau orice participatie, dupa caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mama a unei anumite societati de asigurare le detine in drepturile de vot sau in capitalul agentului de asigurare; procedurile de solutionare a eventualelor litigii dintre clienti si intermediar.

   (4) Primele de asigurare platite de clienti prin intermediari in asigurari se considera transferate asiguratorului la momentul platii; despagubirile sau sumele asigurate platite de catre asigurator prin intermediari se considera ca fiind transferate clientilor numai in momentul incasarii efective de catre acestia a sumelor/ despagubirilor respective.

   (5) In caz de faliment al intermediarului, sumele prevazute la alin. (4) se transfera prin conturi bancare separate utilizate pentru plata altor categorii de clienti, acestea neputand fi utilizate la indestularea altor creditori decat cei prevazuti la alin. (4).

   (6) Calitatea de agent de asigurare este incompatibila cu cea de broker de asigurare si/sau de reasigurare."

   46. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 34. - (1) O persoana fizica sau juridica poate desfasura o activitate ca agent de asigurare, daca detine o autorizatie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, denumita in prezenta lege contract de agent, pentru a actiona in numele acestuia.

   (2) Agentul de asigurare persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) sa aiba pregatirea profesionala de specialitate si/sau competentele, cunostintele si aptitudinile corespunzatoare exercitarii acestei activitati, in concordanta cu cerintele prevazute in normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in aplicarea prezentei legi;

   b) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala sau o garantie echivalenta furnizata de un asigurator in numele caruia agentul de asigurare lucreaza sau al carui imputernicit este, valabile pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, in concordanta cu cerintele prevazute de norme;

   c) sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

   d) sa indeplineasca cerintele legale in vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor;

   e) sa se bucure de o buna reputatie.

   (3) Agentul de asigurare persoana juridica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu exceptia prevazuta la art. 33 alin. (2);

   b) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila, in conformitate cu cerintele prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

   c) sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii;

   d) sa se bucure de o buna reputatie, iar denumirea agentului sa cuprinda obligatoriu sintagma agent de asigurare;

   e) asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative, dupa caz, sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

   f) conducatorul executiv sa indeplineasca conditiile privind pregatirea si experienta necesare pentru a detine aceasta functie, conform normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (4) Asiguratorii sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, atat in sistem computerizat, cat si pe suport de hartie, totalitatea agentilor de asigurare cu care au incheiat contracte de agent; asiguratorii vor actualiza periodic toate datele referitoare la contractele de agent incheiate.

   (5) Datele inscrise in registrul agentilor se transmit in sistem computerizat atat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cat si asociatiei sau uniunii profesionale din care face parte asiguratorul, acestea fiind permanent accesibile publicului la sediu si pe site-ul Internet al asiguratorului, autoritatii de supraveghere si asociatiei sau uniunii profesionale sus-mentionate; aceste date se verifica periodic de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

   (6) Cerintele profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca agentul de asigurare persoana fizica, datele care se inscriu in registrul agentilor, obligatiile asiguratorilor privind supravegherea agentilor, precum si alte informatii referitoare la agentul de asigurare se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

   (7) Agentii de asigurare, persoane fizice, au dreptul sa se inregistreze la camera de munca in a carei raza teritoriala domiciliaza, pentru a beneficia de dispozitiile legale privind vechimea in munca, fondurile de pensii si de asigurari sociale.

   (8) Un agent de asigurare persoana fizica sau juridica nu poate intermedia aceleasi clase de asigurari decat pentru un singur asigurator.

   (9) Daca un asigurat a incheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asiguratorul in numele caruia actioneaza agentul este raspunzator fata de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare."

   47. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 35. - (1) O persoana juridica poate desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare, daca are o autorizatie de functionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).

   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide cu privire la eliberarea autorizatiei de functionare in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor, din care sa rezulte ca solicitantul va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).

   (4) Prin decizia de acordare a autorizatiei emise de catre presedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se stabileste data de la care brokerul de asigurare si/sau de reasigurare va incepe sa isi desfasoare activitatea.

   (5) Orice broker de asigurare si/sau reasigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) sa fie persoana juridica, in a carei denumire sa fie cuprinsa obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, dupa caz;

   b) sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei; aceasta valoare va fi actualizata prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

   c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila valabil pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, in concordanta cu cerintele prevazute de normele date in aplicarea prezentei legi;

   d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare;

   e) sa pastreze si sa puna la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la cerere, registrele si inregistrarile contabile care sa evidentieze si sa explice operatiunile efectuate in timpul desfasurarii activitatii, incluzand informatii asupra contractelor de asigurare si/sau de reasigurare incheiate si asupra intelegerilor cu asiguratorii si/sau cu reasiguratorii;

   f) sa se conformeze solicitarilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in ceea ce priveste raportarile, precum si activitatile pe care le desfasoara, astfel cum vor fi stabilite prin norme;

   g) sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii.

   (6) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor refuza o cerere de autorizare de functionare pentru un broker de asigurare si/sau de reasigurare, daca, dupa caz:

   a) asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative, dupa caz, au cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala;

   b) conducatorul executiv nu indeplineste conditiile privind pregatirea si experienta pentru a detine aceasta pozitie, in conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

   c) numele solicitantului induce in eroare publicul;

   d) solicitantul nu respecta conditiile prevazute la alin. (5).

   (7) Autorizatia de functionare acordata unui broker de asigurare si/sau de reasigurare poate fi retrasa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in cazul in care:

   a) aceasta constata ca brokerul de asigurare si/sau de reasigurare se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (6);

   b) brokerul de asigurare si/sau de reasigurare nu a achitat taxele prevazute la art. 36.

   (8) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica, cel putin o data pe an, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si intr-o publicatie de larga circulatie lista actualizata cuprinzand brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare in aplicarea prezentei legi.

   (9) Un broker de asigurare si/sau de reasigurare nu poate fi actionar semnificativ sau persoana semnificativa a unui asigurator si/sau reasigurator. Un asigurator si/sau reasigurator nu poate fi actionar sau administrator al unui broker de asigurare si/sau de reasigurare.

   (10) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, au dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in numele acestora, in moneda prevazuta in contractul de asigurare sau de reasigurare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare sau de reasigurare in numele asiguratorului sau reasiguratorului, dupa caz.

   (11) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare nu isi pot desfasura activitatea prin agenti de asigurare.

   (12) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare se pot asocia in uniuni profesionale si pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.

   (13) Activitatile de publicitate ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari trebuie sa respecte prevederile legale care reglementeaza aceasta activitate, in vederea protejarii interesului public.

   (14) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca activitatea de publicitate nu respecta aceste reguli, va solicita intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari care au sediul social sau domiciliul, dupa caz, in Romania sa inceteze imediat aceste practici, in caz contrar constatandu-se contraventii conform art. 39 alin. (2) lit. d) sau e)."

   48. La articolul 36, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

   "(3) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate."

   49. La articolul 36, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

   "(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3), se calculeaza majorari de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind colectarea creantelor bugetare."

   50. Dupa articolul 36 se introduce capitolul VII1 cu urmatorul cuprins:

   "CAPITOLUL VII1

    Dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii a intermediarilor

    in asigurari si/sau in reasigurari

   Art. 361. - (1) Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, autorizati si/sau inregistrati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa desfasoare activitate de intermediere pe teritoriul Romaniei, dupa caz, pot desfasura activitate de intermediere pe teritoriul oricarui stat membru.

   (2) Intermediarii in asigurari si/sau reasigurari isi desfasoara activitatea conform alin. (1), cu conditia informarii prealabile a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (3) Intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari transmite spre informare Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente si informatii referitoare la:

   a) statul membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa desfasoare activitatea de intermediere;

   b) structura sa organizatorica;

   c) adresa sediului sau din statul membru gazda de la care pot fi obtinute si la care pot fi transmise documente;

   d) numele, calificarea si experienta conducatorului executiv, care are capacitatea sa il reprezinte si sa il angajeze in relatiile cu tertii pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada ca acesta nu are cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala.

   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite aceste informatii in termen de 30 de zile de la primirea lor autoritatii competente din statul membru respectiv, numai in cazul in care statul membru a comunicat Comisiei Europene ca doreste sa fie informat despre astfel de actiuni.

   (5) In cazul in care statul membru in cauza nu si-a exprimat dorinta prevazuta la alin. (4), intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari isi poate incepe activitatea imediat.

   Art. 362. - In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor doreste sa fie informata despre intentia oricarui intermediar in asigurari si/sau in reasigurari dintr-un stat membru de a desfasura activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, va comunica aceasta cerinta Comisiei Europene. Intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari va transmite, prin autoritatea competenta din statul membru de origine, documentele si informatiile solicitate, conform prevederilor legale in vigoare.

   Art. 363. - (1) Intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul social intr-un stat membru care, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, doreste sa desfasoare activitate de intermediere pe teritoriul Romaniei, are obligatia respectarii si se supune reglementarilor legislatiei romane.

   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicita unui intermediar in asigurari si/sau in reasigurari care desfasoara activitate de intermediere pe teritoriul Romaniei orice informatii si documente necesare verificarii respectarii de catre acesta a legislatiei nationale.

   Art. 364. - (1) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata nerespectarea prevederilor legislatiei nationale de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor art. 363, solicita acestora luarea masurilor necesare in vederea remedierii situatiei.

   (2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca intermediarul nu ia toate masurile necesare pentru remedierea situatiei, aceasta informeaza in acest sens autoritatea competenta din statul membru de origine.

   (3) In cazul in care masurile luate de autoritatea competenta din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate si/sau insuficiente si daca intermediarul in cauza continua sa incalce prevederile legislatiei nationale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor isi exercita atributiile ce ii revin conform legii, fiind in drept sa aplice sanctiunile prevazute de lege, inclusiv interzicerea desfasurarii activitatii de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari pe teritoriul Romaniei.

   Art. 365. - In cazul retragerii autorizatiei de functionare a unui intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, care isi are sediul social pe teritoriul Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va informa toate autoritatile competente pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea acel intermediar, in baza libertatii de a presta servicii.

   Art. 366. - (1) Activitatile de publicitate ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari trebuie sa respecte prevederile legale care reglementeaza aceasta activitate in vederea protejarii interesului public.

   (2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata incalcarea prevederilor alin. (1) de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, care isi desfasoara activitatea in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, solicita incetarea imediata a acestor practici, in caz contrar urmand sa informeze autoritatea competenta din statul membru de origine."

   51. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 37. - (1) Nici o fapta sau omisiune a asiguratorului ori a agentului sau, constand in incalcarea oricarei prevederi a prezentei legi, a legii aplicabile contractului de asigurare si a conditiilor sau a cuantumului primelor de asigurare, precum si a altor elemente privind incheierea contractului de asigurare, nu poate fi invocata de asigurator pentru anularea unui contract de asigurare.

   (2) Un asigurat care a incheiat un contract de asigurare de viata individual trebuie sa aiba la dispozitie o perioada de 20 de zile de la data semnarii contractului de catre asigurator in intervalul careia poate sa anuleze acel contract.

   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica la contractele cu o durata de 6 luni sau mai mica."

   52. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 38. - (1) Activitatile de publicitate trebuie sa respecte prevederile care reglementeaza aceasta activitate, in vederea protejarii interesului public.

   (2) Atunci cand Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata incalcarea prevederilor alin. (1), solicita asiguratorului sau reasiguratorului cu sediul social in Romania sa inceteze imediat aceste practici, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 39 alin. (2) lit. d) sau e).

   (3) In cazul in care asiguratorii si reasiguratorii care desfasoara activitate de asigurare pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii nu respecta prevederile alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicita incetarea imediata a acestor practici, iar in cazul in care asiguratorii si reasiguratorii respectivi nu se vor conforma, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va informa autoritatile competente ale statelor membre de origine."

   53. La articolul 39, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

   "(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

   a) nerespectarea, in orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1), precum si a deciziilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emise potrivit art. 8 alin. (2);

   b) inmatricularea persoanei juridice in registrul comertului fara autorizatia prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

   c) incalcarea, in orice mod, a dispozitiilor art. 18 privind pastrarea activelor in Romania;

   d) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la conducerea activitatii de catre asigurator sau reasigurator;

   e) nesolicitarea de catre asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau de reasigurare, dupa caz, a aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a actionarilor semnificativi directi sau indirecti si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare;

   f) incalcarea, in orice mod, de catre asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau reasigurare a obligatiilor privind tinerea evidentelor si transmiterea rapoartelor prevazute de lege si/sau de normele adoptate in aplicarea acesteia;

   g) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 16 si 35 cu privire la mentinerea limitei minime a capitalului social si, dupa caz, a fondului de rezerva libera varsat, a marjei de solvabilitate minima si, dupa caz, a fondului de siguranta;

   h) nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 21 si 22 privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice si, respectiv, acoperirea acestora prin categoriile de active admise;

   i) nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 23 privind transferul de portofoliu;

   j) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute la art. 26-28;

   k) nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 34 privind desfasurarea activitatii agentilor de asigurare;

   l) desfasurarea activitatii de catre asiguratori/reasiguratori/brokeri de asigurare si/sau de reasigurare cu incalcarea, in orice mod, a prevederilor art. 11-14, precum si ale normelor adoptate in aplicarea prezentei legi;

   m) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (13) si (14) si la art. 38 alin. (2) privind activitatea de publicitate si de reclama;

   n) desfasurarea de catre asiguratori sau reasiguratori a activitatii de asigurare sau de reasigurare prin intermediari neautorizati si/sau neinregistrati potrivit legii;

   o) neindeplinirea ori indeplinirea in mod defectuos a obligatiei de tinere a registrului agentilor de asigurare, potrivit legii;

   p) neindeplinirea de catre asiguratori sau reasiguratori, in orice mod, a obligatiei privind supravegherea agentilor de asigurare, prevazuta de art. 20 alin. (3) lit. b) si de normele date in aplicarea prezentei legi;

   q) efectuarea oricaror modificari ale documentelor si/sau ale conditiilor pe baza carora s-a acordat autorizatia de functionare, fara avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

   r) desfasurarea activitatii de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari fara indeplinirea si mentinerea cerintelor profesionale prevazute de prezenta lege si de normele date in aplicarea acesteia;

   s) nerespectarea prevederilor art. 471 alin. (1) si (3);

   t) nerespectarea prevederilor art. 241 alin. (2) si a normelor emise in aplicarea prezentei legi."

   54. La articolul 39 alineatul (3), literele c)-e) vor avea urmatorul cuprins:

   "c) amenda aplicabila: asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, de la 0,05% pana la 1% din capitalul social; agentilor de asigurare persoane juridice si persoane fizice, de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; administratorilor, directorilor, directorilor executivi, intre 1-6 salarii nete ale persoanelor respective din luna precedenta celei in care a fost constatata contraventia;

   d) interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare si/sau de reasigurare, partiala sau totala, pentru asiguratori si/sau reasiguratori, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, iar pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 56 si 57;

   e) retragerea autorizatiei asiguratorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare."

   55. La articolul 39, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

   "(8) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta oricarei persoane constand in desfasurarea activitatii de asigurare in/din Romania, conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1, fara autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si desfasurarea activitatii fara inscrierea in Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari."

   56. La articolul 39, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:

   "(9) Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de prezenta lege se prescrie in termen de 6 luni de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data savarsirii acesteia."

   57. La articolul 39, alineatele (10) si (11) vor avea urmatorul cuprins:

   "(10) Amenzile contraventionale stabilite prin lege si aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se fac venituri la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

   (11) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, in masura in care prezenta lege nu prevede altfel."

   58. La articolul 40, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 40. - (1) Impotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu art. 8 alin. (2), persoana fizica sau juridica in cauza poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei."

   59. Dupa articolul 41 se introduce articolul 411 cu urmatorul cuprins:

   "Art. 411. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, impreuna cu asociatiile profesionale din domeniu, va incuraja stabilirea unor proceduri adecvate in vederea solutionarii pe cale amiabila a disputelor existente intre intermediarii in asigurari sau reasigurari si clienti.

   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va incuraja asociatiile profesionale din domeniu sa coopereze in vederea solutionarii pe cale amiabila a disputelor privind intermedierea transfrontaliera a activitatii de asigurare si/sau de reasigurare."

   60. Dupa articolul 42 se introduce articolul 421 cu urmatorul cuprins:

   "Art. 421. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

   (2) In cazul contestarii in instanta a actelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, instanta judecatoreasca se pronunta asupra legalitatii acestor acte."

   61. La articolul 43 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:

   "d) contributiile platite de asiguratori, reasiguratori si de brokerii de asigurare si/sau de reasigurare la uniunile profesionale de profil."

   62. La articolul 43, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

   "(3) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare ori agent de asigurare autorizat sau inregistrat, dupa caz, intocmit ori emis de catre organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, conform legii, constituie titlu de creanta.

   (4) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale, conform dispozitiilor Codului de procedura civila."

   63. Dupa articolul 47 se introduc articolele 471-474 si anexele nr. 1-3 cu urmatorul cuprins:

   "Art. 471. - (1) Fiecare asigurator are obligatia de a raporta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor volumul primelor brute subscrise, al daunelor si al comisioanelor, fara deducerea reasigurarii, defalcate pe fiecare stat membru si pe fiecare clasa de asigurari pentru care a fost autorizat sa o practice, aferente contractelor de asigurare incheiate in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii.

   (2) Raportarea prevazuta la alin. (1) nu va include informatiile privind contractele de raspundere civila a transportatorilor, incadrata in categoria de asigurari generale, clasa nr. 10 - Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, prevazuta la lit. B din anexa nr. 1.

   (3) Forma, continutul si termenele de prezentare a raportului prevazut la alin. (1) se vor stabili prin normele emise in aplicarea prezentei legi.

   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va transmite, la cerere, autoritatii competente a statului membru pe teritoriul caruia asiguratorul isi desfasoara activitatea, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, situatia centralizata a raportarilor prevazute la alin. (1).

   Art. 472. - Asiguratorii, reasiguratorii si intermediarii in asigurari si in reasigurari au dreptul sa utilizeze datele cu caracter personal ale asiguratilor sau beneficiarilor contractelor de asigurare sau reasigurare, inscrise in acestea, inclusiv codul de identificare fiscala, numai in scopul gestionarii contractelor de asigurare sau reasigurare si al instrumentarii dosarelor de dauna, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

   Art. 473. - Prezenta lege transpune directivele Uniunii Europene din domeniul asigurarilor, prevazute in anexa nr. 3.

   Art. 474. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege."

   Art. II. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme de aplicare a Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse acesteia prin prezenta lege.

   Art. III. - (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia definitiilor si a prevederilor din prezenta lege care implica statutul de stat membru al Romaniei, precum si a lit. C si D din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

   (2) Asiguratorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, erau autorizati sa desfasoare simultan asigurari de viata si asigurari generale se vor conforma prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, pana la data de 31 decembrie 2005.

   Art. IV. - (1) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica pe baza anuala, in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia.

   (2) Prevederile art. 26 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica pana la data de 31 decembrie 2005, cu exceptia lit. d), care ramane in vigoare si dupa aceasta data.

   Art. V. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, disponibilul existent al Fondului Comun Carte Verde se preia de catre Fondul de compensare prevazut la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

   Art. VI. - Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

  

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                      p. PRESEDINTELE SENATULUI,

         VALER DORNEANU                                   DORU IOAN TARACILA

   Bucuresti, 11 octombrie 2004.

   Nr. 403.

   ANEXA Nr. 1

   A. Asigurari de viata

   Tipuri de asigurari care au o baza contractuala:

   a) asigurari de viata care includ: asigurarea la termen de supravietuire, asigurarea de deces, asigurarea la termen de supravietuire si de deces (mixta de viata), asigurarea de viata cu rambursarea primelor, asigurarea de casatorie, asigurarea de nastere;

   b) anuitati;

   c) asigurari de viata suplimentare: asigurari de deces din accident, asigurari de vatamari corporale, asigurari de incapacitate permanenta din boala, asigurari de incapacitate permanenta din accident, asigurari de incapacitate temporara din boala, asigurari de incapacitate temporara din accident, asigurari de spitalizare, asigurari de cheltuieli medicale, asigurari de boli grave, asigurari de somaj, cand acestea sunt subscrise suplimentar unui contract de asigurari de viata;

   d) asigurari permanente de sanatate.

   Clasele de asigurari de viata

   I. Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, prevazute la lit. A a), b) si c), cu exceptia celor prevazute la pct. II si III

   II. Asigurari de casatorie, asigurari de nastere

   III. Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii, prevazute la lit. A a) si b)

   IV. Asigurari permanente de sanatate, prevazute la lit. A d)

   B. Asigurari generale

   Clasele de asigurari generale:

   1. Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale), pentru care se acorda:

   - despagubiri financiare;

   - despagubiri in natura;

   - despagubiri mixte (financiare si in natura);

   - despagubiri pentru vatamari corporale suferite de persoane in timpul transportului.

   2. Asigurari de sanatate, pentru care se acorda:

   - despagubiri financiare;

   - despagubiri in natura;

   - despagubiri mixte (financiare si in natura).

   3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare), care acopera:

   - daune survenite la mijloacele de transport terestru cu motor;

   - daune survenite la mijloacele de transport terestru, altele decat cele cu motor.

   4. Asigurari de mijloace de transport feroviar, care acopera:

   - daune survenite la mijloacele de transport feroviar care se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane.

   5. Asigurari de mijloace de transport aerian, care acopera:

   - daune survenite la mijloacele de transport aerian.

   6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial, care acopera:

   - daune survenite la mijloace de transport fluvial;

   - daune survenite la mijloace de transport lacustru;

   - daune survenite la mijloace de transport maritim.

   7. Asigurari de bunuri in tranzit, care acopera:

   - daune suferite de marfuri, bagaje si alte bunuri transportate.

   8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale, care acopera:

   - daune suferite de proprietati si bunuri (altele decat bunurile cuprinse in clasele 3, 4, 5, 6 si 7), cauzate de:

   - incendiu;

   - explozie;

   - furtuna;

   - alte fenomene naturale in afara furtunii;

   - energie nucleara;

   - surpare de teren.

   9. Alte asigurari de bunuri, care acopera:

   - daune suferite de proprietati si bunuri (altele decat bunurile cuprinse in clasele 3, 4, 5, 6 si 7), atunci cand aceste daune sunt cauzate de grindina sau inghet, furt, altele decat cele prevazute la pct. 8.

   10. Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, care acopera:

   - daune care rezulta din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv raspunderea transportatorului).

   11. Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian, care acopera:

   - daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport aerian (inclusiv raspunderea transportatorului).

   12. Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial, care acopera:

   - daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport maritim, lacustru si fluvial (inclusiv raspunderea transportatorului).

   13. Asigurari de raspundere civila generala, care acopera:

   - daune din prejudicii produse tertilor, altele decat cele mentionate la pct. 10, 11 si 12.

   14. Asigurari de credite care acopera urmatoarele riscuri:

   - insolvabilitate;

   - credit de export;

   - vanzare in rate;

   - credit ipotecar;

   - credit agricol.

   15. Asigurari de garantii pentru:

   - garantii directe;

   - garantii indirecte.

   16. Asigurari de pierderi financiare, care acopera:

   - riscuri de somaj;

   - insuficienta veniturilor;

   - pierderi datorate conditiilor meteorologice nefavorabile;

   - nerealizarea beneficiilor;

   - riscurile aferente cheltuielilor curente;

   - cheltuielile comerciale neprevazute;

   - deprecierea valorii de piata;

   - pierderile de renta sau alte venituri similare;

   - pierderile comerciale indirecte, altele decat cele mentionate anterior;

   - pierderile financiare necomerciale;

   - alte pierderi financiare, conform clauzelor contractului de asigurare.

   17. Asigurari de protectie juridica, care acopera:

   - cheltuielile cu procedura judiciara si alte cheltuieli, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedura civila sau penala, apararea ori reprezentarea asiguratului intr-o procedura penala, administrativa sau impotriva unei reclamatii indreptate impotriva acestuia.

   18. Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta.

   Riscurile cuprinse intr-o clasa nu pot fi clasificate intr-o alta clasa, cu exceptia cazului mentionat la lit. C.

   C. Denumirea autorizatiei acordate simultan pentru mai multe clase de asigurare:

   a) clasele nr. 1 si 2 se acorda sub denumirea "Asigurari de accidente si boala";

   b) clasele nr. 1 (a patra liniuta), 3, 7 si 10 se acorda sub denumirea "Asigurari auto";

   c) clasele nr. 1 (a patra liniuta), 4, 6, 7 si 12 se acorda sub denumirea "Asigurari maritime si de transport";

   d) clasele nr. 1 (a patra liniuta), 5, 7 si 11 se acorda sub denumirea "Asigurari de aviatie";

   e) clasele nr. 8 si 9 se acorda sub denumirea "Asigurari de incendii si alte daune la proprietati";

   f) clasele nr. 10, 11, 12 si 13 se acorda sub denumirea "Asigurari de raspundere civila";

   g) clasele nr. 14 si 15 se acorda sub denumirea "Asigurari de credite si garantii".

   D. Riscuri auxiliare

   Asiguratorul autorizat sa subscrie un risc principal dintr-o clasa poate sa subscrie riscuri cuprinse intr-o alta clasa, fara ca autorizatia sa prevada aceste riscuri, daca acestea:

   - sunt legate de riscul principal;

   - privesc obiectul care se afla sub incidenta riscului principal; si

   - sunt garantate prin contractul care reglementeaza riscul principal.

   Riscurile cuprinse la lit. B in clasele nr. 14 "Asigurari de credite", nr. 15 "Asigurari de garantii" si nr. 17 "Asigurari de protectie juridica" nu pot fi considerate riscuri secundare pentru alte clase.

   Riscurile cuprinse la lit. B in clasa nr. 17 "Asigurari de protectie juridica" pot fi considerate riscuri auxiliare clasei nr. 18 "Asigurari de asistenta", atunci cand sunt legate de riscul principal si cand riscul principal se refera numai la asistenta furnizata persoanelor care sunt in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta.

   Asigurarile de protectie juridica pot fi considerate riscuri auxiliare, cu respectarea prevederilor primului alineat, daca litigiile sau riscurile care decurg din acestea sunt aferente utilizarii mijloacelor de transport maritim.

   E. Riscuri majore sunt:

   a) riscurile cuprinse in clasele nr. 4, 5, 6, 7, 11 si 12 de la lit. B;

   b) riscurile cuprinse in clasele nr. 14 si 15 de la lit. B, atunci cand titularul contractului de asigurare exercita din punct de vedere profesional o activitate industriala, comerciala sau independenta si riscul se refera la aceasta activitate;

   c) riscurile cuprinse in clasele nr. 3, 8, 9, 10, 13 si 16 de la lit. B, in masura in care titularul contractului de asigurare depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii, incepand cu 1 ianuarie 2007:

   - totalul activelor: 6,2 milioane euro, stabilit pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;

   - cifra de afaceri: 12,8 milioane euro, stabilita pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;

   - numarul mediu de angajati in cursul exercitiului: 250;

   d) in cazul in care titularul contractului de asigurare face parte dintr-un grup care are obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate, criteriile mentionate la lit. c) se vor aplica conturilor consolidate.

   ANEXA Nr. 2

   REGISTRUL SPECIAL

   1. In perioada desfasurarii activitatii sale, fiecare societate de asigurare trebuie sa tina la sediul ei central un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice calculate si mentinute in conformitate cu reglementarile prevazute de prezenta lege si ale normelor date in aplicarea acesteia.

   2. In situatia exercitarii de catre societatea de asigurare a unei activitati de asigurare generala sau a unei activitati de asigurare de viata, aceasta este obligata sa tina la sediul ei central registrul special pentru categoria de activitate respectiva.

   3. Valoarea totala a activelor inscrise, evaluate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, trebuie sa fie, in orice moment, cel putin egala cu valoarea rezervelor tehnice.

   4. In situatia in care un activ inscris in registru este grevat de sarcini in favoarea unui creditor sau a unui tert, cu consecinta indisponibilizarii unei parti din valoarea acestui activ pentru acoperirea angajamentelor, aceasta situatie se inscrie in registru, iar suma indisponibila nu este inclusa in valoarea totala mentionata la pct. 3.

   5. Daca un activ admis sa acopere rezervele tehnice este grevat de sarcini in favoarea unui tert sau a unui creditor, fara a indeplini conditiile prevazute la pct. 4, ori daca un astfel de activ este grevat de sarcini in favoarea unui creditor sau a unui tert ori daca un creditor are un drept de a cere compensarea creantei sale cu creanta societatii de asigurare, in caz de insolventa si faliment ale acesteia, aceasta situatie se inscrie in registru, iar acelor active li se aplica prevederile legale in vigoare.

   6. Componenta activelor inscrise in registru conform pct. 1-5, in momentul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, nu trebuie sa se modifice si nu se poate opera vreo schimbare in registru, cu exceptia corectarii erorilor pur materiale, decat cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea judecatorului-sindic.

   7. Sub rezerva pct. 6, lichidatorii trebuie sa adauge la valoarea activelor respective toate veniturile obtinute din fructificarea lor, precum si valoarea primelor incasate in activitatea in cauza intre momentul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului si cel al platii daunelor aferente activitatii de asigurare sau, dupa caz, cel al transferului de portofoliu.

   8. Daca produsul realizarii unor active este mai mic decat valoarea lor estimata in registre, lichidatorii sunt obligati sa furnizeze o justificare privind acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si judecatorului-sindic.

   ANEXA Nr. 3

   DIRECTIVE

   ale caror prevederi au fost transpuse in prezenta lege

   1. Prima Directiva a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare directa, alta decat cea de viata (Jurnalul Oficial L 228, 16/08/1973, p. 0003)

   Versiunea consolidata cuprinzand modificarile aduse prin urmatoarele directive: 76/580, 84/641, 87/343, 87/344, 88/357, 90/618, 92/49, 95/26, 2000/26, 2002/13, 2002/87:

   - art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 a), art. 29 a), art. 29 b), art. 37, anexele A, B, C

   2. Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea si falimentul societatilor de asigurari (Jurnalul Oficial L 110,20/04/2001,p.0028):

   - art. 10(3), anexa

   3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata (Jurnalul Oficial L 345, 19/12/2002, p. 0001):

   - expunere de motive (18), art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 14, art. 15, art. 18, art. 20, art. 24, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, art. 53, art. 54, art. 55, art. 61, art. 67, art. 69, anexa, anexa 2

   4. Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si a firmelor de investitii intr-un conglomerat financiar si cuprinzand modificari la directivele Consiliului 73/239/CEE, 92/49/CEE si 93/22/CEE si directivele 98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Jurnalul Oficial L035,11/02/2003,p. 0001):

   - art. 2(2), art. 2(6), art. 2(9), art. 2(10), art. 2(11), art. 2(12), art. 2(13), art. 2(14), art. 2(15), art. 2(16)

   5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea in asigurari (Jurnalul Oficial L 009, 15/01/2003, p. 0003):

   - art. 1, art. 1(2), art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 7(3), art. 9, art. 11, art. 12

   6. Directiva 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decat asigurarea de viata, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE (a treia directiva privind "asigurarea, alta decat de viata") (Jurnalul Oficial L 228, 11/08/1992, p. 1):

   - expunere de motive (7), art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 27, art. 29, art. 30, art. 32, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 44, art. 45, art. 46, art. 51, art. 56, art. 57

   7. Directiva 98/78/CE din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare (Jurnalul Oficial L 330, 05/12/1998, p. 0001):

   - expunere de motive (10)-(11), art. 1(b), art. 1(g), art. 1(h), art. 1(i), art. 1(j), art. 9

   8. Directiva 83/349/CEE din 13 iunie 1983 in temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind conturile consolidate (Jurnalul Oficial L 193, 18/07/1983, p. 0001):

   - art. 1

   9. Directiva 2000/26/CE din 16 mai 2000 privind armonizarea legislatiilor statelor membre privind asigurarea de raspundere civila pentru daunele decurgand din circulatia autovehiculelor si de modificare a directivelor Consiliului 73/239/CEE si 88/357/CEE (a patra directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 181, 20/07/2000, p. 0065):

   - art. 4, art. 6

   10. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, care modifica urmatoarele directive: 85/611/CEE, 93/6/CEE si 2000/12/CE si care abroga Directiva 93/22/CEE - art. 4(14).