Facebook LinkedIn

Legea nr. 283/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.897 din 07 octombrie 2005).

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, punctul 9 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"9. franşiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare."

2. La articolul I, după punctul 14 se introduce un punct nou, punctul 141, cu următorul cuprins:

"141. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

ŤAsigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehiculeť"

3. La articolul I punctul 23, alineatul 2 al articolului 56 va avea următorul cuprins:

"Personalul poliţiei de frontieră nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de înmatriculare fiind garanţia asigurării."

4. La articolul I punctul 26, alineatul 3 al articolului 60 va avea următorul cuprins:

"Disponibilităţile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în alte plasamente sau alocări stabilite prin legislaţia în vigoare."

5. La articolul I punctul 30, alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, rămâne în sarcina persoanei păgubite o franşiză stabilită prin normele adoptate în baza prezentei legi."

6. La articolul I punctul 31, alineatul 6 al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"Disponibilităţile Fondului de protecţie a victimelor străzii, astfel constituite, vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale."

7. La articolul I punctul 34, litera c) a alineatului 1 şi alineatul 2 ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:

"c) nedepunerea la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracţiune.

Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează după cum urmează:

a) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi cu limitarea operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor;

b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

c) pentru faptele agenţilor de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

d) pentru faptele brokerilor, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) şi cu interzicerea temporară sau definitivă a activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei;

e) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g) ori pentru faptele brokerilor prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), săvârşite în mod repetat sau cu rea-credinţă, cu limitarea operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI

DAN RADU RUŞANU NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.
Nr. 283.