Facebook LinkedIn

Legea nr.113/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421 din 16 mai 2006).

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.191 din 29 decembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
"11. La articolul 2, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
Ť5. asigurator - persoana juridica româna autorizata în conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine;ť".

2. La articolul I punctul 2 articolul 2, punctul 11 va avea urmatorul cuprins:
"11. persoane semnificative - membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executiva, actuarul, conducatorii activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, în cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanele desemnate în functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, dupa caz, precum si conducerea executiva a intermediarului în asigurari si/sau în reasigurari si membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii."

3. La articolul I punctul 4 articolul 2, punctul 30 va avea urmatorul cuprins:
"30. interes de participare - drepturile în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin certificate, care prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea de catre o entitate a unui procentaj de cel mult 20% din capitalul unei alte entitati se prezuma ca reprezinta un interes de participare;".

4. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. La articolul 2, punctul 47 va avea urmatorul cuprins:
Ť47. suma la risc - diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematica stabilita pentru contractele de asigurare care acopera riscul de deces;ť".

5. La articolul I punctul 5 articolul 2, punctul 471 va avea urmatorul cuprins:
"471. actuar - persoana fizica înregistrata în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi si a normelor emise în aplicarea acesteia, specializata în evaluarea riscului prin metode statistice care, în domeniul asigurarilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor;".

6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 2, dupa punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 481, cu urmatorul cuprins:
Ť481. organism de compensare - entitate care acorda despagubiri persoanelor pagubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel de resedinta al persoanei pagubite, provocat de un autoturism înregistrat si asigurat pe teritoriul unui stat membru;ť".

7. La articolul I punctul 7 articolul 2, punctul 55 va avea urmatorul cuprins:
"55. intermediari în asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere în asigurari în schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau înregistrat în conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise în aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;".

8. La articolul I punctul 8 articolul 2, punctul 56 va avea urmatorul cuprins:
"56. intermediar în reasigurari - persoana fizica sau juridica româna autorizata în conditiile prezentei legi, denumita în continuare broker în reasigurare, care intermediaza, în schimbul unui/unei comision/remuneratii, în principal, activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;".

9. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu urmatorul cuprins:
"121. La articolul 2, dupa punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 65, cu urmatorul cuprins:
Ť65. locul obisnuit de stationare - teritoriul statului în care autovehiculul este înmatriculat sau:
- în cazul în care nu se solicita înmatriculare pentru un anumit tip de autovehicule, dar autovehiculul detine placute de asigurare sau un semn distinctiv similar placutei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisa placuta de asigurare ori a fost emis semnul; sau
- în cazul în care nici placuta de înmatriculare, nici placuta de asigurare si nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care detine autovehiculul îsi are resedinta permanenta.ť"

10. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:
"131. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
Ť(2) Se înfiinteaza Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, autoritate administrativa autonoma de specialitate, autofinantata, cu personalitate juridica si cu sediul în municipiul Bucuresti, care îsi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.ť"

11. La articolul I, punctul 14 va avea urmatorul cuprins:
"14. La articolul 4, alineatele (5)-(9) vor avea urmatorul cuprins:
Ť(5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este condusa de un consiliu format din 7 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti.
(6) Structura organizatorica si de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, atributiile de conducere, de executie si de control ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
(7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sunt numiti de Parlament, în sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comisiilor reunite, respectiv Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor. Presedintele si vicepresedintii se nominalizeaza pe functii în lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.
(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor.
(9) Revocarea din functie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face la propunerea comisiilor reunite ale Parlamentului, respectiv Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, în sedinta comuna a celor doua Camere, daca acesta înceteaza sa îndeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave, incompatibile functiei sale.ť"

12. La articolul I, punctul 16 va avea urmatorul cuprins:
"16. La articolul 4, alineatele (20)-(23) vor avea urmatorul cuprins:
Ť(20) În cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte.
(21) Daca atât presedintele, cât si vicepresedintii se afla în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va fi asigurata de decanul de vârsta dintre ceilalti 4 membri.
(22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor delibereaza valabil în prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai, incluzând presedintele sau, în absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
(23) Hotarârile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar în caz de balotaj, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce dezbaterile este decisiv.ť"

13. La articolul I punctul 19 articolul 5, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) aproba si, dupa caz, retrage aprobarea, în conditiile legislatiei în vigoare si ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare si avizeaza si, dupa caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii;".

14. La articolul I, dupa punctul 19 se introduc doua noi puncte, punctele 191 si 192, cu urmatorul cuprins:
"191. La articolul 5, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
Ťa1) stabileste obiectivele, organizarea si functionarea activitatii de audit public intern;ť.
192. La articolul 5, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
Ťb1) aproba, în vederea acordarii avizului prealabil pentru înregistrarea ca asigurator sau reasigurator, actionarii, directi si/sau indirecti, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi;ť".

15. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu urmatorul cuprins:
"221. La articolul 5, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l1), cu urmatorul cuprins:
Ťl1) îndeplineste calitatea de administrator al Fondului de garantare;ť".

16. La articolul I, dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu urmatorul cuprins:
"231. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
ŤArt. 7. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va prezenta Parlamentului, respectiv Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, în termen de 6 luni de la expirarea fiecarui exercitiu financiar, un raport asupra pietei asigurarilor din România, precum si o informare privind activitatile desfasurate.ť"

17. La articolul I punctul 24 articolul 8 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) avizeaza, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, la asiguratorii sau reasiguratorii autorizati, inclusiv la cei ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata bursiera, persoanele fizice sau juridice care intentioneaza, direct si/sau indirect, dupa caz, sa devina actionari semnificativi, sa îsi majoreze cota de participare, sa renunte la calitatea de actionar semnificativ sau sa îsi diminueze cota de participare;".

18. La articolul I punctul 25 articolul 8 alineatul (2), litera h2) va avea urmatorul cuprins:
"h2) stabileste/precizeaza alte obiective de interes privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, Fondului de protectie a victimelor strazii si a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala."

19. La articolul I punctul 27 articolul 8 alineatul (2), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) constata si aplica sanctiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, actionarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii ori conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala pentru încalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor si avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

20. La articolul I punctul 30 articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Deciziile, avizele si circularele nu sunt supuse publicarii, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) si h1)."

21. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu urmatorul cuprins:
"301. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
ŤArt. 10. - (1) Constituie venit propriu la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:ť".

22. La articolul I punctul 32 articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) sucursale apartinând unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii prevazute la art. 12 si cu respectarea conditiilor stabilite potrivit cap. III2;".

23. La articolul I, dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu urmatorul cuprins:
"331. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
Ť(2) Un asigurator nu poate fi înregistrat în registrul comertului fara avizul prealabil în vederea înregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.ť"

24. La articolul I, dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu urmatorul cuprins:
"421. La articolul 12 alineatul (12), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
Ťf) nu pot detine, direct si/sau indirect, calitatea de actionar, precum si cea de persoana semnificativa a unui asigurator sau reasigurator persoanele nominalizate în anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, cu modificarile ulterioare, precum si în lista întocmita în conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta.ť"

25. La articolul I, dupa punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 461, cu urmatorul cuprins:
"461. La articolul 13, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
Ť(7) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (71) achita, la depunerea cererii de autorizare, o taxa de autorizare reprezentând 40% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).ť"

26. La articolul I punctul 47 articolul 13, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:
"(9) Un asigurator, reasigurator sau un broker de asigurare si/sau de reasigurare, Fondul de protectie a victimelor strazii sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala care solicita aprobarea pentru modificari la conditiile si documentele în baza carora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi în relatiile cu tertii va achita o taxa de aprobare, avizare sau de certificare, dupa caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a României din data platii."

27. La articolul I, punctul 48 va avea urmatorul cuprins:
"48. La articolul 13, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:
Ť(10) Orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia asiguratilor, pagubitilor si a institutiilor publice, care solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii, certificari sau puncte de vedere, va achita o taxa reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a României din data platii.
(11) Pentru toate autorizatiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor îndreptatite, în conditiile prevazute în normele emise în aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentând 25% din sumele prevazute la alin. (1) si la art. 36 alin. (1).ť"

28. La articolul I punctul 49 articolul 1510, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sucursalele si agentiile asiguratorilor si reasiguratorilor autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care desfasoara prin intermediul acestora activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul altor state membre, în baza dreptului de stabilire, sunt obligate sa aiba o marja de solvabilitate continând active negrevate de orice sarcini sau datorii, din care se scad activele necorporale. Marja de solvabilitate va fi calculata în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi."

29. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651, cu urmatorul cuprins:
"651. La articolul 25, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
Ť(2) Asiguratorii pot încheia întelegeri referitoare la coasigurare, pool-uri si alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurarii sau reasigurarii unor riscuri, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi.
(3) Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare, Carte Verde, vor constitui Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde. Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România este o asociatie profesionala, independenta si autonoma, care, în baza Conventiei Internationale Carte Verde, are rol de reglementare a activitatii asiguratorilor emitenti de documente internationale de asigurare.ť"

30. La articolul I punctul 66 articolul 25, alineatul (31) va avea urmatorul cuprins:
"(31) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) se vor afilia pâna cel târziu la data de 31 ianuarie 2006 la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. Asiguratorii care primesc autorizatia de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) sunt obligati sa se afilieze în termen de maximum 30 de zile de la primirea autorizatiei la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România."

31. La articolul I punctul 67 articolul 25, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) pe teritoriul României si în afara lui au obligatia de a constitui Fondul comun Carte Verde."

32. La articolul I, dupa punctul 67 se introduce un nou punct, punctul 671, cu urmatorul cuprins:
"671. Dupa articolul 25 se introduce articolul 251 cu urmatorul cuprins:
ŤArt. 251. - (1) Toti asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului) trebuie sa constituie Fondul de protectie a victimelor strazii, denumit în continuare Fond.
(2) Fondul se constituie ca asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la asociatii si fundatii, ale prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.
(3) Actul constitutiv al asociatiei, precum si modificarile ulterioare vor fi avizate în prealabil de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Fondul este condus de un consiliu director format din 5 membri, care sunt supusi avizului prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(5) Un membru al consiliului director al Fondului va fi numit de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(6) Membrii Fondului sunt obligati sa contribuie printr-o cotizatie la constituirea si mentinerea stabilitatii financiare a acestuia, proportional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea asigurarii de raspundere civila care acopera daune ce rezulta din folosirea autovehiculelor terestre, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului, pâna la acoperirea tuturor obligatiilor de plata.
(7) Nivelul cotizatiei si termenele de plata ale acesteia se stabilesc anual de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Cuantumul cotizatiei este de pâna la 5% din volumul primelor brute încasate pentru aceasta asigurare.
(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului, precum si rectificarile acestuia se aproba de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(9) În caz de deficit, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate majora în cursul anului nivelul cotizatiei.
(10) Fondul se constituie în scopul:
a) de a furniza informatii persoanelor vatamate prin accidente de autovehicule, în calitate de centru de informare (CEDAM);
b) de a despagubi persoanele pagubite prin accidente de autovehicule, daca:
- autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat sau nu era asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate ca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligatia sa încheie o astfel de asigurare;
- în termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despagubire, persoana rezidenta în România care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulatie produs pe teritoriul unui stat situat în limitele teritoriale de acoperire, cu exceptia României, sau pe teritoriul unui stat tert al carui birou national a aderat la sistemul Carte Verde, de un autovehicul care are locul obisnuit de stationare într-un stat membru al Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, nu a primit un raspuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despagubiri al acesteia ori daca societatea de asigurare respectiva nu si-a desemnat un reprezentant de despagubire pe teritoriul României sau daca în termen de doua luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu poate fi identificata. Fondul îndeplineste aceste atributii în calitate de organism de compensare.
(11) Asiguratorii mentionati la alin. (1) au obligatia sa desemneze în fiecare stat apartinând Spatiului Economic European si în Confederatia Elvetiana un reprezentant însarcinat cu regularizarea daunelor provocate de autovehicule supuse obligatiei de asigurare în România rezidentilor în aceste state, cu conditia ca accidentul sa se produca pe teritoriul unui alt stat decât statul de resedinta al persoanei vatamate.
(12) Fondul are legitimare procesuala activa în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relatie juridica cu el, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de Fond.
(13) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator la Fond constituie, potrivit legii, titlu de creanta.
(14) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, în baza caruia Fondul va declansa procedura silita de recuperare a creantelor, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
(15) În vederea recuperarii sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entitatii care a determinat prejudiciul.
(16) Anual, Fondul va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un raport de activitate, ale carui forma si continut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
(17) Raportul va fi însotit de situatiile financiare anuale, întocmite potrivit legislatiei în vigoare si auditate în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.
(18) În termen de 6 luni de la sfârsitul anului precedent Fondul va publica un raport, ale carui forma si continut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
(19) Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor banesti la dispozitia Fondului, precum si persoanele îndreptatite a fi despagubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.ť"

33. La articolul I punctul 68, titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V
Separarea managementului asigurarilor de viata si asigurarilor generale pentru asiguratorii cu activitate compozita"

34. La articolul I punctul 84 articolul 35, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) În vederea obtinerii autorizatiei, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d) si h)."

35. La articolul I punctul 98, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"98. La articolul 35, dupa alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu urmatorul cuprins:"

36. La articolul I punctul 105 articolul 381, alineatele (1), (3), (6), (9) si (11)-(14) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 381. - (1) Încalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte se constata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, Fondului sau entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala.

............................................................................................


(3) Sanctiunile se stabilesc de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor în baza referatelor de constatare întocmite de catre directiile de specialitate care efectueaza controlul permanent la sediul autoritatii de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asiguratorului, reasiguratorului, intermediarului în asigurari si/sau în reasigurari, Fondului sau entitatii care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala.

............................................................................................


(6) Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care efectueaza controlul permanent în conformitate cu prevederile alin. (5), vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, Consiliului director al Fondului sau conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala despre încalcarea prevederilor prezentei legi, ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte si vor solicita acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii, sa remita un raspuns prin care sa explice motivul încalcarii.

............................................................................................


(9) Termenele prevazute la alin. (6) si, respectiv, alin. (7) curg de la data de înregistrare a primirii notificarii de catre asiguratori, reasiguratori, intermediarii în asigurari si/sau în reasigurari, Fondul sau entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, si, respectiv, de la data de înregistrare a raspunsului la notificare de catre directia de specialitate emitenta a notificarii.

............................................................................................


(11) Controalele periodice si tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, daca este cazul, Consiliului director al Fondului, agentilor de asigurare sau de reasigurare si agentilor de asigurare subordonati, persoane juridice, cu 30 de zile înainte de data începerii.
(12) Asiguratorii, reasiguratorii, intermediarii în asigurari si/sau în reasigurari, persoane juridice, Fondul sau entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala au obligatia de a pune la dispozitie echipelor de control periodic sau inopinat, dupa caz, un spatiu adecvat, care pe perioada desfasurarii controlului sa fie folosit numai de catre membrii echipei.
(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor si informarilor periodice sau anuale ori a reclamatiilor si sesizarilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, Fondului sau a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, si nu pot dura mai mult de 3 zile lucratoare consecutive.
(14) Nici un asigurator, reasigurator si intermediar în asigurari si/sau în reasigurari, Fondul sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala nu poate refuza efectuarea unui control inopinat."

37. La articolul I punctul 107 articolul 39 alineatul (2), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"b) înmatricularea asiguratorilor sau reasiguratorilor la Oficiul National al Registrului Comertului fara avizul prealabil în vederea înregistrarii, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) încalcarea, în orice mod, de catre asiguratori, reasiguratori, intermediari în asigurari si/sau în reasigurari, Fond sau de entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, a dispozitiilor art. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), h1), h2), h3), i), j), l), l1) si m), ale art. 18, ale normelor emise în aplicarea prezentei legi, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte;".

38. La articolul I, dupa punctul 107 se introduce un nou punct, punctul 1071, cu urmatorul cuprins:
"1071. La articolul 39 alineatul (2), litera e) va avea urmatorul cuprins:
Ťe) nesolicitarea de catre asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau de reasigurare a aprobarii sau avizului, dupa caz, a/al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru actionarii semnificativi directi si/sau indirecti si pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, în cazul Fondului, a avizului prealabil pentru membrii Consiliului director;ť".

39. La articolul I punctul 111 articolul 39 alineatul (2), literele m3) si m4) vor avea urmatorul cuprins:
"m3) nerespectarea de catre asiguratori, reasiguratori, brokeri de asigurare si/sau de reasigurare, Consiliul director al Fondului sau de conducerea entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete si eronate a rapoartelor, raportarilor, analizelor, documentelor si informatiilor prevazute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea ei sau prin decizii ori avize;
m4) nerespectarea prevederilor art. 251 si ale normelor emise în aplicarea acestuia de catre Consiliul director al Fondului;".

40. La articolul I, dupa punctul 111 se introduce un nou punct, punctul 1111, cu urmatorul cuprins:
"1111. La articolul 39 alineatul (2), dupa litera m4) se introduce o noua litera, litera m5), cu urmatorul cuprins:
Ťm5) nerespectarea de catre conducerea entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau de catre lectori a prevederilor art. 381 alin. (6), (9), (12) si (14) si ale normelor emise în aplicarea prezentei legi;ť".

41. La articolul I punctul 113 articolul 39 alineatul (3), literele c) si e) vor avea urmatorul cuprins:
"c) amenda aplicabila: asiguratorilor sau reasiguratorilor, de la 0,5% pâna la 1% din capitalul social; intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, cu forma juridica de societate pe actiuni, de la 3% la 6%; brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, cu forma juridica de societate cu raspundere limitata, de la 10% pâna la 20% din capitalul social; agentilor de asigurare, persoane juridice, cu forma juridica de societate cu raspundere limitata, de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); agentilor de asigurare, persoane fizice, subagentilor si agentilor de asigurare subordonati, persoane fizice, precum si lectorilor, de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); conducatorilor entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); membrilor consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerii executive, conducatorilor activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, în cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanelor desemnate în functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, conducatorului sau, dupa caz, conducerii executive a intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, persoane juridice, membrilor Consiliului director al Fondului, între 1-6 salarii nete sau indemnizatii de sedinta de consiliu ale persoanelor respective din luna precedenta celei în care a fost constatata contraventia. În cazul în care prin aplicarea acestor amenzi se depaseste limita maxima prevazuta pentru amenzi în legea-cadru care reglementeaza regimul juridic al contraventiilor, se va aplica aceasta;

............................................................................................


e) retragerea autorizatiei asiguratorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobarii acordate entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor, dispunerea catre asiguratori, reasiguratori si brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agentilor de asigurare subordonati sau a asistentilor în brokeraj din registrele speciale în care acestia au fost înregistrati, precum si retragerea aprobarii pentru entitatile si/sau persoanele mentionate la art. 5 lit. h3)."

42. La articolul I punctul 114 articolul 39 alineatul (3), litera c1) va avea urmatorul cuprins:
"c1) anularea votului exprimat sau suspendarea temporara a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;".

43. La articolul I punctul 119 articolul 421, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu are calitate procesuala si nu poate fi chemata în judecata în procesele declansate împotriva asiguratorilor/reasiguratorilor/intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, chiar daca acestia se afla în procedura de redresare financiara sau de faliment, în procesele împotriva Fondului, pentru a raspunde de neîndeplinirea obligatiilor asumate de acestia potrivit legii si/sau conventiilor internationale, sau în cazul proceselor împotriva entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor."

44. La articolul I punctul 124 anexa nr. 3, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
"3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata (Jurnalul Oficial nr. L345 din 19 decembrie 2002, p. 0001):
- expunere de motive (18), art. 1, 2, 4, 5, art. 6 alin. (4) si (5), art. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, anexa, anexa 2."

45. La articolul I punctul 125 anexa nr. 3, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
"5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurari (Jurnalul Oficial nr. L009 din 15 ianuarie 2003, p. 0003):
- art. 1, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 4, 6, 7, art. 7 alin. (3), art. 8, 9, 10, 11, 12, 14."

46. La articolul I, punctul 126 va avea urmatorul cuprins:
"126. La anexa nr. 3, dupa punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11-14, cu urmatorul cuprins:
Ť11. Directiva a IV-a a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale (78/660/CEE), publicata în Jurnalul Oficial nr. L222 din 14 august 1978:
- art. 17
12. Regulamentul Consiliului (CE) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat în Jurnalul Oficial nr. L294 din 10 noiembrie 2001:
- art. 1 alin. (1)
13. Directiva 77/91, publicata în Jurnalul Oficial nr. L026 din 31 ianuarie 1977:
- art. 6 alin. (1)
14. Directiva 78/473/CEE de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative în domeniul coasigurarii comunitare, publicata în Jurnalul Oficial nr. L151 din 7 iunie 1978, p. 0025-0027:
- art. 10.ť"


Art. II. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga articolul V din Legea nr. 403/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 25 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare.


Art. III. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2005 si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005.


Art. IV. - (1) Fondul de protectie a victimelor strazii se constituie cel mai târziu la data de 31 octombrie 2006.
(2) În termen de 60 de zile de la înscrierea Fondului de protectie a victimelor strazii în Registrul asociatiilor si fundatiilor, acesta va prelua întreaga activitate, bunurile mobile si imobile afectate activitatii, precum si disponibilitatile financiare de la administratorul Fondului de protectie a victimelor strazii, numit în baza art. 2 alin. (1) din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.108/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 24 iunie 2005.
(3) La data preluarii, art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
(4) De la data preluarii, prevederile art. 611 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor interpreta ca vizeaza numai Fondul de garantare.
(5) Prevederile art. 251 din Legea nr. 32/2000, care implica statutul de stat membru pentru România, intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 4 mai 2006.
Nr. 113.