Facebook LinkedIn

Ordonanta de urgenta nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 916 din 10 noiembrie 2006).

Avand in vedere urgenta armonizarii legislatiei din domeniul asigurarilor cu reglementarile din domeniul institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare si, respectiv, al administrarii fondurilor de pensii facultative, pentru crearea unui cadru unitar de reglementare si supraveghere a entitatilor care actioneaza in aceste sectoare, care nu ar fi posibil decat dupa ce se realizeaza modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 litera C, punctele 582 si 64 vor avea urmatorul cuprins:
"582. agent de asigurare subordonat - persoana fizica sau juridica ce, pe langa activitatea sa profesionala principala, intermediaza in numele si in contul unuia sau mai multor asiguratori produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actioneaza intr-o piata reglementata;
...............................................................................................................................
64. bancassurance - activitatea de intermediere a produselor de asigurari care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfasurata prin reteaua acestor institutii in conditiile prevazute prin norme emise in aplicarea prezentei legi;".
2. Dupa alineatul (19) al articolului 12 se introduc trei noi alineate, alineatele (20), (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(20) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) lit. f), asiguratorii pot desfasura, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.
(21) Activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfasurarea activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie organizate, evidentiate si administrate distinct de activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitatii de asigurare, fara posibilitate de transfer.
(22) Activele, pasivele, veniturile si cheltuielile prevazute la alin. (21) sunt destinate exclusiv operatiunilor legate de fondurile de pensii facultative si activitati conexe."
3. Dupa alineatul (18) al articolului 35 se introduc doua noi alineate, alineatele (19) si (20), cu urmatorul cuprins:
"(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare si/sau de reasigurare pot intermedia, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative.
(20) Contractul de asigurare de raspundere civila prevazut la alin. (5) lit. c) se refera numai la activitatea de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari reglementata in conformitate cu prezenta lege si cu normele emise in aplicarea acesteia."
4. La anexa nr. 3, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu urmatorul cuprins:
"15. Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind activitatea si supravegherea institutiilor pentru pensii ocupationale, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 235 din 23 septembrie 2003, p. 10-21:
- punctul 19 din preambul."
Art. II. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata, dupa aprobarea acesteia de Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
---------------
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu
p. Ministrul finantelor publice,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat


Bucuresti, 8 noiembrie 2006.
Nr. 87.