Facebook LinkedIn

IDD

   Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului  European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în
 Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene la data de 2.02.2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului  European și a Consiliului European din 9.12.2002 privind  intermedierea în asigurări .


   IDD completează prevederile privind vânzarea produselor de investiții conform prevederilor Directivei nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) și  prevederilor privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări conform Regulamentului (UE)  nr. 1286/2014 al Parlamentului  European și al Consiliului European (PRIIPs).

   IDD a intrat în vigoare  în data de 22 februarie 2016, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție o perioadă de 24 luni pentru transpunerea acestei directive în  legislațiile naționale.

 

REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 09.12.2019

 

Regulamentul UE nr. 2019/2088 se aplică de la 10 martie 2021.

La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), care are ca element central obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice („Acordul de la Paris”), care a fost aprobat de Uniune la 5 octombrie 2016 și a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, urmărește să consolideze răspunsul la schimbările climatice, printre altele, prin corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă la schimbările climatice.

Pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris și pentru a reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice, obiectivul global este acela de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

Întrucât Uniunea Europeană se confruntă din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin sectorul serviciilor financiare.

Prin urmare, participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să aibă obligația de a prezenta informații specifice cu privire la abordările lor în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității.

Regulamentul UE nr. 2019/2088 vizează să reducă asimetriile la nivel de informații din relațiile comitent-prepus în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate, luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității, promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale, și investițiile durabile prin impunerea participanților la piața financiară și consultanților financiari a obligației de a prezenta investitorilor finali informații precontractuale și continue atunci când acționează în calitate de prepuși ai acelor investitori finali (comitenți).

Regulamentul completezează obligațiile de prezentare a informațiilor stabilite în Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 și (UE) 2016/2341 și în Regulamentele (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013, (UE) 2015/760 și (UE) 2019/1238, precum și în dreptul intern care reglementează produsele de pensii personale și individuale.

Regulamentul UE nr. 2019/2088 poate fi regăsit  AICI  1. Regulamentul Delegat (UE) 2019/1935 al Comisiei din 13.05.2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro pentru asig...
  2. EIOPA - Consultare publică asupra avizului tehnic privind integrarea factorilor și riscurilor de sustenabilitate în actele delegate aferente Directivei Solvency II și Directivei IDD
  3. DIRECTIVA (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei (UE) 2016/97 (IDD) în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre, a fost publicată în Jurnalul Oficial
  4. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei nr. 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate în Jurnalul Oficial al UE – 20 decembrie 2017
  5. EIOPA – Raport final asupra Ghidurilor aferente Directivei 2016/97 – IDD, privind produsele de învestiții bazate pe asigurări care au o structură complexă ce conduce la înțelegerea cu dificultate a riscurilor, de către clienți
  6. Ministerul Finanțelor Publice – Proiect de lege privind distribuția de asigurări – IDD, proiectpublicat pe site-ul Ministerului – 26 septembrie 2017
  7. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate pe site-ul Comisiei – 21 septembrie 2017
  8. Completare la comunicatul privind Regulamentul (EU) 2017/1469 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID)
  9. Comisia Europeană – Regulament de Punere în Aplicare (EU) 2017/1469 al Comisiei din 11 august 2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (IPID - Insurance Product Information Document)