Facebook LinkedIn

Organisme europene

Publicarea “Raportului de Larosiere” în anul 2009, a adus în atenţia publică nevoia de redefinire a arhitecturii financiare europene, precum şi sporirea gradului de armonizare a politicilor financiare naţionale. În  acest context, în data de 22 septembrie 2010, Parlamentul European a adoptat un pachet legislativ privind noua arhitectură a Sistemului European de Supraveghere Financiară (SESF).
 

Regulamentele cuprinse în respectivul pachet legislativ prevăd crearea unor autorităţi europene responsabile de supraveghere macro şi micro prudenţială a sistemului financiar european.

 

Supraveghere Macroprudenţială

ESRB - Consiliul European pentru Risc Sistemic

Consiliul European pentru Risc Sistemic (ESRB) este organismul independent al Uniunii Europene, responsabil cu identificarea şi monitorizarea riscurilor sistemice şi elaborarea de recomandări în vederea prevenirii sau reducerii acestora.
 
ESRB contribuie la funcţionarea armonioasã a pieţei interne, asigurând, astfel, o contribuţie sustenabilă a sectorului financiar la creşterea economică.
 
ESRB face parte din Sistemul European de Supraveghere Financiară (SESF), al cărui scop este de a asigura supravegherea sistemului financiar al Uniunii.
 
În vederea atingerii obiectivelor, ESRB colectează şi analizează toate informaţiile relevante din din punct de vedere al riscului sistemic; identifică şi clasifică riscurile sistemice în funcţie de prioritate; emite avertismente, atunci când aceste riscuri sistemice sunt considerate importante; formulează recomandări pentru acţiunile de remediere ca răspuns la riscurile identificate; monitorizează măsurile adoptate în urma avertismentelor şi recomandărilor; cooperează îndeaproape cu celelalte autorităţi din cadrul SESF.

ASF participă la reuniunile General Board şi Advisory Technical Committee din cadrul ESRB. Atât reuniunile General Board, cât şi reuniunile Advisory Technical Committee se desfășoară de 4 ori/an.

 


Supraveghere Microprudenţială

ESMA - Autoritatea  Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), constituită în baza Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea Autorităţii Europene de Valori Mobiliare şi Pieţe, înlocuieşte fostul CESR (Comitetul Reglementatorilor de Valori Mobiliare) şi este  autoritatea competentă cu rol în furnizarea de expertiză tehnică pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană în domeniul reglementării şi supravegherii valorilor mobiliare.

ESMA contribuie la păstrarea stabilităţii sistemului financiar european şi la îmbunătăţirea protecţiei investitorilor prin asigurarea integrităţii, transparenţei, eficienţei şi a bunei funcţionări a pieţelor de valori mobiliare.

Ca instituţie independentă, ESMA îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

ESMA favorizează convergenţa în supraveghere atât între reglementatorii de valori mobiliare cât şi în celelalte sectoare financiare, colaborând strâns cu celelalte autorităţi europene de supraveghere din domeniul bancar (EBA) şi al asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale (EIOPA).

ASF este membru cu drepturi depline al ESMA şi, în această calitate, participă atât la procesul de elaborare a documentelor de lucru în cadrul grupurilor şi a comitetelor permanente (elemente de legislaţie primară şi secundară, ghiduri şi recomandări, rapoarte, opinii, avize tehnice pentru Comisia Europeană), cât şi la procesul decizional, în cadrul reuniunilor Consiliului Supraveghetorilor (BoS) şi prin intermediul procedurilor scrise (written procedures).EIOPA - Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale

Înfiinţată în anul 2011 în baza Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea Autorităţii Europene pentru Pensii Ocupaţionale, EIOPA  înlocuieşte fostul CEIOPS (Comitetul European al Supraveghetorilor în Asigurărişi Pensii Ocupaţionale) şifuncţionează ca autoritate independentă cu rol în furnizarea de expertiză tehnică pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană.

Responsabilităţile de bază sunt de a sprijini stabilitatea sistemului financiar, transparenţa pieţelor şi produselor financiare, precum şi protecţia consumatorilor de asigurări şi a membrilor şi beneficiarilor schemelor de pensii private.

Competenţele de reglementare ale EIOPA în sectorul asigurărilor, al reasigurărilor şi al pensiilor ocupaţionale includ elaborarea de standarde tehnice, emiterea de ghiduri şi recomandări şi furnizarea de avize în domeniul de competenţă al EIOPA.

ASF este membru cu drepturi depline al EIOPA
și, în această calitate, participă
atât la procesul de elaborare a documentelor de lucru în cadrul grupurilor şi a comitetelor permanente (elemente de legislaţie primară şi secundară, ghiduri şi recomandări, rapoarte, opinii, avize tehnice pentru Comisia Europeană), cât şi la procesul decizional, în cadrul reuniunilor Management Board și ale Consiliului Supraveghetorilor (BoS) şi prin intermediul procedurilor scrise (written procedures).

Din cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară (SESF) mai fac parte:

  • Autoritatea Europeană Bancară (EBA)
  • Comitetul Comun al autorităţilor de supraveghere (ESAs Joint Committee)