Facebook LinkedIn

Cooperare internaţională

ASF participă la activitatea organizaţiilor internaţionale de profil în calitate de membru al acestora. De asemenea, ASF încheie acorduri de cooperare cu alte autorităţi de reglementare şi supraveghere a sectorului financiar, în vederea schimbului de informaţii şi asistenţă tehnică, pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Potrivit Legii 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, A.S.F. se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din actele normative, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile la care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisia  de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) sunt parte.  Deasemenea, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile încheiate de CNVM, CSA şi de CSSPP, aflate în executare la data adoptării ordonanţei de urgenţă îşi menţin valabilitatea şi sunt preluate de către A.S.F.
 
 • IOSCO - Organizaţia Internaţională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare

Organizaţia Internaţională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) reuneşte reglementatorii din domeniul valorilor mobiliare din întreaga lume, fiind recunoscut ca organismul internaţional de standardizare din acest domeniu.

Creată în 1983, organizaţia reuneşte 120 de reglementatori de valori mobiliare şi peste 80 de alţi participanţi la piaţa (burse, organizaţii financiare regionale şi internaţionale, etc.), acoperind peste 95% din piaţa globală a valorilor mobiliare.

Principale obiective ale organizaţiei sunt: cooperarea şi schimbul de informaţii în vederea promovării unor standarde înalte de dezvoltare a pieţelor interne; stabilirea unor principii generale de supraveghere a tranzacţiilor internaţionale cu valori mobiliare şi oferirea de asistenţă reciprocă în vederea promovării integrităţii pieţelor interne.

În luna mai 2002, IOSCO a adoptat textul Memorandumului de Înţelegere Multilateral privind consultarea, cooperarea si schimbul de informaţii între reglementatorii de valori mobiliare, membri ai IOSCO. Semnatarii acordului au abilitatea conferită prin lege de a colecta informaţii relevante pentru investigaţii, de a face schimb de informaţii cu autorităţile semnatare ale MMoU şi de a proteja confidenţialitatea informaţiilor transmise sau primite. Prevederile MMoU nu creează obligaţii legale suplimentare şi nici nu înlocuiesc legile naţionale în vigoare. CNVM a devenit semnatar al Memorandumului in noiembrie 2008.

ASF are calitatea de membru al IOSCO, fiind reprezentată în :

 • Comitetul Preşedinţilor;
 • Comitetul Regional European - structura ce abordează problematica regională specifică a pieţelor de capital;
 • Comitetul Pieţelor Emergente -  structura ce promovează creşterea eficienţei pieţelor emergente de valori mobiliare, prin stabilirea unor principii şi standarde comune şi prin facilitarea schimbului de informaţii.


 • IOPS - Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Pensii

Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Pensii (IOPS) este un organism internaţional independent care promovează şi reprezintă  interesele supraveghetorilor de sisteme de pensii private la nivel mondial.

Organizaţia, creată în anul 2004, numără în prezent 89 de membri şi observatori din 78 de state şi teritorii din întreaga lume şi acoperă toate categoriile şi nivelurile de dezvoltare economică, aducând împreună toate tipurile de sisteme de pensii şi sisteme de supraveghere a acestora.

Obiectivul IOPS este acela de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa sistemelor de supraveghere a pensiilor private la nivel internaţional, prin stimularea dezvoltării şi creşterea eficienţei operaţionale a acestora, aspecte care să conducă la crearea în cât mai multe ţări a unor surse sigure pentru furnizarea pensiilor.


ASF are calitatea de membru al IOPS, fiind reprezentată în:

 • Comitetul Tehnic - structura responsabilă de dezvoltarea principiilor, standardelor şi bunelor practici în domeniul supravegherii şi reglementarii sectorului de pensii private.
 • Comitetul Executiv - structura ce asigură îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor Organizaţiei, având sarcina de a propune numirea Preşedinţilor şi a vice-preşedinţilor IOPS, stabilirea taxelor şi cotizaţiilor, controlul activităţii Secretariatului şi stabilirea agendei Adunării Generale Anuale şi agenda Conferinţelor.
 • Adunarea Generală a Membrilor.

 

 • IAIS - Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări

Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS) este organismul internaţional independent responsabil de dezvoltarea principiilor şi a standardelor internaţionale în domeniul supravegherii sectorului de asigurări.

Asociaţia a fost creată în anul 1994 şi reuneşte membrii din 140 de state - autorităţi de reglementare şi supraveghere, precum şi 130 de observatori, reprezentând instituţii internaţionale, asociaţii profesionale şi companii de asigurare-reasigurare.

Obiectivul IAIS este de a dezvolta o piaţă globală corectă, sigură şi stabilă în beneficiul deţinătorilor de poliţe de asigurări, prin promovarea unei supravegheri eficiente şi coerente a industriei de asigurări.

ASF este membră a IAIS fiind semnatară a Memorandumului Multilateral de Cooperare (MMoU), care stabileşte un cadru comun de cooperare şi schimb de informaţii între supraveghetorii în asigurări.


ASF este reprezentată în:

 • Comitetul Tehnic -  structura responsabilă de elaborarea standardelor tehnice şi a liniilor directoare;
 • Comitetul pentru Stabilitate Financiară – structura responsabilă de elaborarea strategiei IAIS pentru contribuţia la stabilitatea financiară globală şi coordonarea activităţilor desfăşurate de IAIS împreună cu G20 şi Comitetul de Stabilitate Financiară;
 • Comitetul pentru Implementare – structura ce promovează dezvoltarea unor pieţe de asigurare echitabile, sigure şi stabile, prin implementarea principiilor de supraveghere, a standardelor şi liniilor directoare şi evaluarea implementării acestora.
 • Adunarea Generală Membrilor.

 

 • IFREFI - Institutul Francofon de Reglementare Financiară

Institutul Francofon de Reglementare Financiară(IFREFI) a fost creat în iunie 2002 la iniţiativa autorităţile de reglementare financiară francofone.

IFREFI este o structură de dialog şi cooperare care are drept principale obiective schimbul de informaţii şi experienţă şi elaborarea de studii şi cercetări cu privire la pieţele financiare. De asemenea, Institutul îşi propune promovarea formării profesionale prin organizarea de seminarii de pregătire, pe diverse tematici.

ASF este membră a IFREFI începând cu anul 2004.


 • INFE - Reţeaua Internaţională pentru Educaţie Financiară

Reţeaua Internaţională pentru Educaţie Financiară (INFE) a fost creată în 2008, la iniţiativa Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică  (OECD), cu scopul  de a promova şi de a facilita cooperarea internaţională între factorii de decizie şi părţile interesate cu privire la aspecte legate de educaţie financiară (INFE).  În prezent, INFE cuprinde 230 de instituţii din 100 de state.
 
Principalele obiective ale INFE sunt promovarea şi creşterea gradului de conştientizare privind importanţa educaţiei financiare; schimbul de informaţii şi opinii privind programele, iniţiativele şi rezultatele cercetărilor din domeniul educaţiei financiare, precum şi identificarea şi dezvoltarea bunelor practici şi a instrumentelor eficiente din domeniul educaţiei financiare.

În calitate de membru al INFE, ASF contribuie la elaborarea şi revizuirea documentelor în lucru şi la promovarea la nivel naţional a principiilor, a ghidurilor şi a rapoartelor pe care această organizaţie le publică în vederea sprijinirii programelor de educaţie financiară.