Facebook LinkedIn

└ Piaţa de capital

Reglementări europene - Instrumente şi Investiţii Financiare - Piaţa de Capital


O P C V M
(Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare)

 

Regulamentul delegat (UE) 2020/1816 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește explicația din declarația privind indicii de referință a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în fiecare indice de referință furnizat și publicat.

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1817 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1818 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088

Regulamentul (UE) 2019/2089 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință

REGULAMENTUL (UE) 2019/2088 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

DIRECTIVA (UE) 2019/1160 a PARLAMENTULUI EUROPEAN și  CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1156 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014  Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică începând cu 1 august 2019, cu excepția art. 4 alin. (1)-(5), art. 5 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 16 care se aplică de la 2 august 2021.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1619 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/438 în ceea ce privește sarcinile de păstrare ale depozitarilor 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/708 AL COMISIEI, din 17 aprilie 2018, de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la modelul care trebuie utilizat de către administratorii fondurilor de piață monetară la raportarea către autoritățile competente, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) 2017/1131 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (Text cu relevanță pentru SEE) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168/8 din data de 30.06.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 iulie 2018, cu excepția articolului 11 alineatul (4), articolului 15 alineatul (7), articolului 22 și articolului 37 alineatul (4), care se aplică de la 20 iulie 2017.

Directiva 2007/16/CE
privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

Directiva 2010/43/UE a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare

Directiva nr. 2010/42/UE a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip „master-feeder” și procedura de notificare

Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web

Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente

Directiva nr. 2014/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

Regulamentul (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014. Regulamentul a intrat în vigoare în data de 30 iunie 2016 și se va aplica începând cu 1 ianuarie 2018.

REGULAMENTUL (UE) 2015/2365 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al UE in data de 23 decembrie 2015.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/438
AL COMISIEI din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1286/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/653 AL COMISIEI din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

Furnizori de servicii de finanțare participativă REGULAMENTUL (UE) 2020/1503 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937AOPC/FIA 

(Alte Organisme de Plasament Colectiv/ Fonduri de Investiții Alternative)

 

Regulamentul delegat (UE) 2020/1816 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește explicația din declarația privind indicii de referință a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în fiecare indice de referință furnizat și publicat. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1817 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1818 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088

Regulamentul (UE) 2019/2089 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință

REGULAMENTUL (UE) 2019/2088 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

DIRECTIVA (UE) 2019/1160 a PARLAMENTULUI EUROPEAN și  CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1156 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014  Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică începând cu 1 august 2019, cu excepția art. 4 alin. (1)-(5), art. 5 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 16 care se aplică de la 2 august 2021.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/819 al COMISIEI din 1 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conflictele de interese, măsurarea impactului social și informarea investitorilor în domeniul fondurilor europene de antreprenoriat social. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 11 decembrie 2019.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/820 al COMISIEI din 4 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conflictele de interese în domeniul fondurilor europene cu capital de risc. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 11 decembrie 2019.

DIRECTIVA (UE) 2019/1160 a PARLAMENTULUI EUROPEAN și  CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1156 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014  Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică începând cu 1 august 2019, cu excepția art. 4 alin. (1)-(5), art. 5 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 16 care se aplică de la 2 august 2021.

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/708 AL COMISIEI, din 17 aprilie 2018, de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la modelul care trebuie utilizat de către administratorii fondurilor de piață monetară la raportarea către autoritățile competente, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1618 AL COMISIEI, din 12 iulie 2018, de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește sarcinile de păstrare ale depozitarilor

REGULAMENTUL (UE) 2017/1991 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social


REGULAMENTUL (UE) 2017/1131 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (Text cu relevanță pentru SEE) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168/8 din data de 30.06.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 iulie 2018, cu excepția articolului 11 alineatul (4), articolului 15 alineatul (7), articolului 22 și articolului 37 alineatul (4), care se aplică de la 20 iulie 2017.

Directiva nr. 2011/61/UE
 a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/480 AL COMISIEI din 4 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760
al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/1 din data de 23.03.2018. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dispoziții tranzitorii - Art. 6: Se consideră că un ELTIF autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament. Un ELTIF autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament aplică articolele 1, 3, 4 și 5 din prezentul regulament de la 1 mai 2019.

Regulamentul nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul nr.346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei de stabilire a procedurii pentru AFIA care optează să intre sub incidența Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referință al unui AFIA din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative

State terţe (non-UE) cu care A.S.F. a încheiat un Memorandum de Înţelegere referitor la Directiva 61/2011/UE privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (DAFIA): https://www.esma.europa.eu/content/AIFMD-MoUs-signed-EU-authorities-updated

REGULAMENTUL (UE) 2015/2365 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al UE in data de 23 decembrie 2015.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1286/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/653 AL COMISIEI din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

FURNIZAREA DE SERVICII DE INVESTIŢII

 

 

Regulamentul (UE) Nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. Link Ro.

Directiva Consiliului Nr. 93/22/CEE privind serviciile de investiţii în domeniul valorilor mobiliare

Directiva 2006/73/CE a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale întreprinderilor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate

Regulamentul (CE) Nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul directivei în cauză

EMITENŢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1272AL COMISIEI din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 300 din 14.09.2020).

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1273 AL COMISIEI din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 300 din 14.09.2020)

REGULAMENTUL (UE) 2019/2160 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 328 din 18.12.2019) . 
 DIRECTIVA (UE) 2019/2162DIRECTIVA (UE) 2019/2162 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (publicată în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 328 din 18.12.2019)
REGULAMENTUL (UE) 2019/2115 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 320 din 11.12.2019).  
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/979 AL COMISIEI din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei. (publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L nr. 166 din 21.06.2019). Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 21 iulie 2019.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/980 AL COMISIEI din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L nr. 166 din 21.06.2019). Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 21 iulie 2019.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1212 AL COMISIEI din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor (publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 223 din 04.09.2018)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 3 septembrie 2020.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/292 AL COMISIEI din 26 februarie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și asistență între autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață  a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L/55/34 din data de 27.02.2018. Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Text cu relevanță pentru SEE) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168/12 din data de 30.06.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  Se aplică de la 21 iulie 2019, cu excepția articolului 1 alineatul (3) și a articolului 3 alineatul (2), care se aplică de la 21 iulie 2018, precum și cu excepția articolului 1 alineatul (5) primul paragraf literele (a) și b) și a articolului 1 alineatul (5) al doilea paragraf), care se aplică de la 20 iulie 2017

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE(UE) 2016/347 AL COMISIEIdin 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65/49 din data de 11.03.2016. Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 3 iulie 2016.

REGULAMENTUL DELEGAT 2016/522 AL COMISIEI din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/1 din data de 05.04.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se aplică de la 3 iulie 2016.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/523 AL COMISIEI din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/19 din data de 05.04.2016. Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se aplică de la 3 iulie 2016.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 58/13 din data de 04.03.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul delegat (UE) al Comisiei Europene nr.382/2014 din 7 martie 2014 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de suplimente la prospect. Regulamentul poate fi vizualizat laAICI

Regulamentul delegat al UE nr. 759/2013de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce priveşte cerinţele în materie de informare pentru titlurile de împrumut convertibile şi preschimbabile. Link ROLink EN.

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului şi a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE

Regulamentul (CE) Nr. 809/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar. Link RO.

Regulamentul (CE) Nr. 1289/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte elementele legate de prospecte şi comunicate cu caracter publicitar. Link RO.

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE
Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2004/109/CE

Directiva 2008/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

Directiva 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Link RO.

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Rectificarea Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului  privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)

Directiva 2003/124/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind definiţia şi publicarea informaţiilor confidenţiale şi definiţia manipulărilor pieţei

Directiva 2003/125/CE a Comisiei privind modalităţile de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea echitabilă a recomandărilor de investiţii şi menţionarea conflictelor de interese

Directiva 2004/72/CE a Comisiei privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte practicile comerciale admise, definirea informaţiei confidenţiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaţii confidenţiale, declararea operaţiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilităţi de conducere şi notificarea operaţiunilor suspecte

Regulamentul CE Nr. 2273/2003 AL COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare şi stabilizarea instrumentelor financiare. Link RO.

Regulamentul CE 486/2012  AL COMISIEI (din 30 martie 2012) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce priveşte formatul şi conţinutul prospectului, al prospectului de bază, al rezumatului  şi al condiţiilor finale şi în ceea ce priveşte cerinţele de publicitate.

BURSE DE VALORI ŞI SISTEME DE TRANZACŢIONARE

 

 

 

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Rectificarea Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Regulamentul CE Nr. 1287/2006 al Comisiei privind măsurile de implementare prevăzute în Directiva 2004/39/CE cu privire la păstrarea evidenţelor şi înregistrărilor de către firmele de investiţii, raportarea tranzacţiilor, transparenta pieţei, admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare, precum şi definirea termenilor propuşi în Directiva 2004/39/CE

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului  privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)

Directiva 2003/124/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind definiţia şi publicarea informaţiilor confidenţiale şi definiţia manipulărilor pieţei

Directiva 2003/125/CE a Comisiei privind modalităţile de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea echitabilă a recomandărilor de investiţii şi menţionarea conflictelor de interese

Directiva 2004/72/CE a Comisiei privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte practicile comerciale admise, definirea informaţiei confidenţiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaţii confidenţiale, declararea operaţiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilităţi de conducere şi notificarea operaţiunilor suspecte

Regulamentul CE Nr. 2273/2003  al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare şi stabilizarea instrumentelor financiare

CONGLOMERATE FINANCIARE

 

Directiva 2002/87/CE privind supravegherea suplimentara a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi a societăţilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar

AGENŢIILE DE RATING

Regulamentul Nr.1060/2009 privind agenţiile de rating

Rectificare la Regulamentul Nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating