└ Asigurări

Reglementări europene - Asigurări

ASIGURĂRI GENERALE  Directiva 91/371/CEE a Consiliului din 20 iunie 1991 privind aplicarea Acordului  între Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiana privind  asigurarea directa, alta decât asigurarea de viaţă
ASIGURĂRI AUTO

 Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie  2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de  asigurare a acestei răspunderi

INTERMEDIARI  Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 decembrie  2002 privind intermedierea de asigurări
 SOLVENCY II  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie  2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de  reasigurare (Solvabilitate II)
SUPRAVEGHERE SUPLIMENTARĂ   Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie  2002 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor  de asigurare şi a întreprinderilor de investiţii care aparţin unui conglomerate  financiar şi de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 98/78/CE şi  2000/12/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului
 DIVERSE  
 Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situaţiile  financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare

 Directiva 91/675/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 de instituire a unui  comitet de asigurări