Facebook LinkedIn

└ Anunţuri reglementări europene/ internaționale

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE OJL 406 din data de 03.12.2020 a următoarelor regulamente delegate:

Regulamentul delegat (UE) 2020/1816 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește explicația din declarația privind indicii de referință a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în fiecare indice de referință furnizat și publicat. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1817 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1818 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

publicat vineri, 15.01.2021

 

******

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat documentele de consultare aferente ghidurilor privind guvernanța internă și politicile de remunerare aplicabile firmelor de investiții în baza Directivei (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (IFD).

Proiectele de ghiduri pot fi consultate la următoarele adrese:

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-guidelines-internal-governance-investment-firms

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-guidelines-remuneration-policies-investment-firms

Comentariile pot fi transmise către ABE, conform indicațiilor din fiecare document, până la data de 17 martie 2021. În data de 17 februarie 2021 (14:00 – 16:00), ABE va organiza o dezbatere publică.

postal la 07.01.2021

*****

 

ESMA a publicat în data de 05.11.2020, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ESMA privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA (ESMA 34-39-992). A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. Documentul poate fi consultat la adresa:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_ro.pdf 

postat la 07.01.2021

 ***

ESMA a publicat pe website-ul său, în data de 07.12.2020, anunțul Comitetului Mixt al Autorităților Europene de Supraveghere (ESA) - ESMA, EBA și EIOPA – care dorește să evidențieze impactul schimbării statutului tranzacțiilor de securitizări „simple, transparente și standardizate” (STS) după sfârșitul perioadei de tranziție - 31 Decembrie 2020.

Pentru ca o tranzacție de securitizare să se califice drept securitizare STS, Regulamentul (UE) 2017/2402 (Regulamentul privind Securitizarea) impune ca inițiatorul, sponsorul și entitatea special constituită în scopul securitizării” (SSPE) să fie stabiliți în Uniune (ultimul paragraf al art. 18 din Regulamentul privind Securitizarea). Prin urmare, acele tranzacții de securitizare etichetate în prezent ca „securitizări STS” vor pierde statutul STS în cazul în care una sau toate părțile din securitizare (inițiator, sponsor și / sau SSPE) sunt stabilite în Regatul Unit după sfârșitul perioadei de tranziție. Acest lucru se va aplica securitizărilor STS ABCP (ABCP) și securitizărilor STS non-ABCP. ESMA colaborează cu autoritățile naționale competente pentru a se asigura că registrul public de securitizări STS al ESMA este actualizat la 1 ianuarie 2021.

Pierderea statutului STS implică încheierea aplicării unui tratament preferențial de capital disponibil pentru investițiile în acest tip de securitizări. Acest lucru va afecta investitorii instituționali din UE, cum ar fi instituțiile de credit și entitățile de asigurare, care dețin poziții din securitizări STS în care inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul sunt stabiliți în Regatul Unit. Prin urmare, ESA îi sfătuiește pe acești investitori să evalueze impactul acestei schimbări de statut asupra bilanțului și investițiilor acestora înainte de 31 decembrie 2020.

Textul integral al Anunțului menționat anterior poate fi consultat AICI

***

ESMA  a publicat o actualizare a materialului „Întrebări și Răspunsuri referitoare la prospecte”, care poate fi accesat AICI

 precum și o actualizare a materialului ”Întrebări și Răspunsuri referitoare la transparența emitenților”, care poate fi accesat AICI

***

ANUNȚ ESMA:  În contextul ieșirii Regatului Unit (UK) din Uniunea Europeană (UE), ESMA  a publicat azi, 26 octombrie 2020,  o declarație privind impactul aplicării obligației UE de tranzacționare pentru acțiuni (STO) din 1 ianuarie 2021.

Mai multe informații regăsiți AICI.

***

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE L347/20.10.2020 a REGULAMENTULUI (UE) 2020/1503 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 10 noiembrie 2021.

Textul integral  al Regulamentul este disponibil AICI 

***

ESMA a publicat, pe website-ul său, Raportul final privind Ghidul privind portabilitatea informațiilor între Registrele centrale de securitizări (SR) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402. Scopul acestui ghid este de a stabili dispoziții comune pe care registrele centrale de securitizare ar trebui să le respecte la transferul informațiilor de la un registru central de securitizare la altul.  Ghidul include un set de dispoziții comune care se aplică tuturor cazurilor de transfer de informații de securitizare între SR, precum și două anexe detaliate care acoperă dispozițiile specifice pe care SR-urile ar trebui să le urmeze în cazul unei cereri de către o entitate raportoare de a transfera informațiile privind securitizarea de la un SR la altul sau în cazul unei cereri de retragere a înregistrări SR de la ESMA. 

Ghidul va fi tradus în limbile oficiale ale Uniunii Europene și publicat pe website-ul ESMA., fiind luat în considerare de către ESMA ca parte a supravegherii sale în ceea ce privește SR.

ESMA a publicat pe website-ul său faptul că a primit prima cerere de înregistrare ca registru central de securitizare (SR) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402. ESMA, în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402, are responsabilități directe în ceea ce privește înregistrarea și supravegherea SR, care colectează și păstrează în mod centralizat înregistrările tranzacțiilor de securitizare din UE.

Obligația de raportare pentru entitățile raportoare va începe cu înregistrarea primului SR. ESMA va anunța public când sunt înregistrate primele SR-uri.

ESMA a publicat, de asemenea, un material Întrebări și Răspunsuri privind Regulamentul (UE) 2017/2402 actualizat Acest material oferă, printre altele, îndrumări cu privire la modul de raportare a anumitor expuneri suport care beneficiază de un moratoriu al datoriilor în contextul COVID.

Documentele pot fi consultate la adresele:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updated-qas-securitisation-topics-and-guidelines-portability-0

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-receives-securitisation-repository-registration-application
 
 

***

Comisia Europeană a publicat pachetul legislativ privind Redresarea Piețelor de Capital (CMRP), pachet care face parte din strategia generală a Comisiei Europene privind atenuarea impactului crizei COVID-19 asupra piețelor financiare.

Pachetul legislativ privind Redresarea Piețelor de Capital conține propuneri legislative de modificare a:

 • Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE,
 • Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE , 
 • Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 și 
 • a Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Documentele pot fi consultate la adresa:

https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
 
Anunț publicat în data de  19.10.2020
 
 ****
 

ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a următoarelor regulamente delegate:

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1272 AL COMISIEI din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 300 din 14.09.2020).

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1273 AL COMISIEI din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 300 din 14.09.2020)

 
 
*****
ESMA confirmă faptul că elementele diferite ale noului regim în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 (Regulamentul privind Securitizarea) vor intra în vigoare în data de  23 septembrie 2020 ca urmare a publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a standardelor tehnice de punere în aplicare a regulamentului european menționat anterior.

Odată cu intrarea în vigoare a standardelor tehnice :

 • Va fi posibilă depunerea cererilor pentru entitățile care doresc să se înregistreze ca Registru Central de Securitizări (SR)
 • Vor intra în vigoare noile template-uri de prezentare a informațiilor

Depunerea cererilor pentru entitățile care doresc să se înregistreze ca Registru central de securitizări (SR)

SR-urile vor colecta și păstra la nivel central evidențele referitoare la securitizări și vor fi înregistrate și supravegheate de către ESMA. Entitățile care doresc să fie înregistrate ca SR de către ESMA își pot depune cererile începând cu data de 23 septembrie 2020.

Până când ESMA nu va înregistra cel puțin un SR, informațiile care ar trebui puse la dispoziție de către entitățile raportoare prin intermediul SR privind securitizările publice trebuie să fie puse la dispoziție prin intermediul unui site web care îndeplinește anumite cerințe.

Noile template-uri de prezentare a informațiilor

ESMA a dezvoltat un set de template-uri de prezentare a informațiilor pentru securitizări pentru a îmbunătăți și standardiza informațiile puse la dispoziția investitorilor, potențialilor investitori și autorităților competente. Aceste tamplate-uri vor intra în vigoare la 23 septembrie 2020 și trebuie să fie utilizate începând cu acea dată pentru a pune la dispoziție orice informații noi despre o securitizare în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind Securitizarea.

ESMA a publicat îndrumări cu privire la modul de completare a template-urilor de prezentare a informațiilor în materialul său de întrebări și răspunsuri privind subiectele securitizării. Părțile interesate care au întrebări care nu sunt abordate în documentul menționat anterior pot transmite la ESMA întrebările acestora prin intermediul instrumentului dedicat de întrebări și răspunsuri. Schema XML și regulile de validare, precum și instrucțiunile de raportare pentru aceste template-uri sunt disponibile pe site-ul web al ESMA

 

Informarea menționată anterior, precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate pe pagina dedicată de pe website-ul ESMA la următoarele adrese:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-confirms-securitisation-regulation-requirements-entry-force-23-september

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation 

 

 
 
 
******
 
ESMA  a publicat în data de 19.08.2020 o actualizare a instrucțiunilor de raportare și a schemei XML(versiunea 1.2.0) pentru template-urile stabilite în proiectele de standarde tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012. Actualizările abordează problemele tehnice identificate de părțile interesate începând cu luna decembrie 2019.

Template-urile de raportare și schema XML aferentă, precum și instrucțiunile de raportare vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea proiectelor de standarde tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru a facilita implementarea fără probleme a acestor actualizări, entitățile raportoare pot alege să utilizeze versiunea 1.1.0 sau versiunea 1.2.0 a schemelor XML și regulile de validare până la 1 februarie 2021. Începând cu 1 februarie 2021, entitățile raportoare pot utiliza doar versiunea cea mai recentă: Versiunea 1.2.0.

În cazul în care părțile interesate identifică probleme tehnice suplimentare cu privire la schema XML și la instrucțiunile de raportare în viitor, acestea sunt invitate să notifice ESMA la adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documentul menționat anterior, precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate pe pagina dedicată de pe website-ul ESMA la următoarele adrese:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-updated-xml-schema-and-reporting-instructions-securitisation-0

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation 

******

Declarația EIOPA privind raportarea în scopuri de supraveghere conform Solvabilitate II, în contextul COVID-19.

Ca urmare a recomandărilor EIOPA din 20 martie 2020 privind termenele anuale și trimestriale de raportare și publicare, EIOPA consideră că societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să fie în acest moment în măsură să respecte termenele prevăzute în cadrul Solvabilitate II.

În contextul actual, este extrem de important să continuăm să oferim un cadru pentru o abordare uniformă a supravegherii și să ne asigurăm că toate autoritățile competente și EIOPA primesc informații trimestriale în timp util. Prin urmare, obiectivul general al acestei Declarații este acela de a încuraja convergența și existența unor abordări consecvente în ceea ce privește supravegherea la nivelul Statelor Membre.

În acest context, se așteaptă ca societățile de asigurare și de reasigurare să raporteze în formularul de raportare trimestrială Fonduri Proprii pentru companiile solo conform Solvabilitate II (S.23.01), cu data de referință cuprinsă între 30 iunie și 31 decembrie 2020, un calcul (dacă este disponibil la data de referință) sau cel puțin o estimare a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) la fiecare dată de referință trimestrială, în locul ultimei valori calculate, conform instrucțiunilor din Standardele Tehnice de Reglementare.

Mai multe detalii găsiți pe siteul ESMA AICI

******

ESMA a publicat în data de 21.07.2020 un anunț cu privire la faptul că Autoritățile Europene de Supraveghere (ESAs) au informat Comisia Europeană prin intermediul unei scrisori cu privire la rezultatul revizuirii efectuate de către acestea cu privire la PRIIP KID urmare a publicării în data de 16 octombrie 2019 a Documentului de Consultare privind proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS) pentru modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/653.

Obiectivul acestei revizuiri a fost de a aborda principalele probleme de reglementare identificate de la punerea în aplicare a PRIIP KID, în special în ceea ce privește informațiile privind performanța și costurile, și de a permite o aplicare adecvată a KID de către OPCVM-uri..

Draft-ul Raportului Final rezultat în urma finalizării procesului de consultare publică a fost prezentat celor trei Consilii de Supraveghere ale ESA pentru aprobare în iunie. ESA a considerat că Raportul conține propuneri finale echilibrate și proporționale, ceea ce ar permite ESA-urilor să își îndeplinească principalele obiective de politică, rămânând în același timp în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Draft-ul RTS a fost adoptat de Consiliul Supraveghetor al ABE și ESMA pe baza unui sistem de vot cu majoritate calificată. În cadrul Consiliului Supraveghetor al EIOPA, deși un număr mare de membri au fost de acord cu draft-ul RTS, nu a primit sprijinul unei majorități calificate.

Acei membrii ai Consiliului De Supraveghere care nu au susținut draft-ul RTS, în general, au susținut că o revizuire parțială a Regulamentului delegat al PRIIP nu este adecvată în această etapă, înainte de o revizuire cuprinzătoare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 . Un număr de membrii ai Consiliului au indicat, de asemenea, că, pentru fondurile de investiții,  ar prefera mai degrabă ca graficul cu privire la performanța anterioară din KIID UCITS să fie inclus în KID PRIIP decât într-o publicație separată. După cum au indicat în draft-ul Raportului final, aceasta ar fi fost și preferința ESA.

Având în vedere că draft-ul RTS nu a fost adoptat de către cele trei Consilii de Supraveghere ale ESA, ESA nu este în măsură să înainteze în mod oficial un RTS Comisiei. Din motive de transparență, ESA a inclus draft-ul Raportului Final ca anexă la scrisoarea înaintată Comisiei Europene.

Documentele pot fi consultate AICI

 

 

******

 

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)  a publicat Declarația de supraveghere privind recunoașterea conform Solvabilitate II a schemelor bazate pe reasigurare în ceea ce privește COVID-19 și asigurările de credit. Citiți AICI textul declarației în limba română.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul EIOPA,  AICI

 

******

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a publicat Raportul final al Ghidului privind caracterul complet al datelor și adecvarea pragurilor registrelor centrale de securitizare (Final Report Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds), în data de 10.07.2020 . Ghidul oferă claritate participanților la piață, precum și registrelor centrale de securitizare (SRs) cu privire la nivelurile acceptate de opțiuni fără date (ND) incluse în informațiile privind securitizarea transmise registrelor centrale de securitizare (SRs).

Urmare a  consultării publice, ESMA a elaborat  forma finală a ghidului care explică modul în care registrele centrale de securitizare ar trebui să verifice dacă opțiunile ND, incluse în informațiile pe care le primește de la părțile implicate într-o operațiune de securitizare, sunt utilizate numai acolo unde este permis și nu împiedică ca transmiterea informațiilor să fie suficient de reprezentativă pentru expunerile suport din securitizare.

Ghidul va fi tradus în limbile oficiale ale Uniunii Europene și va fi publicat pe website-ul ESMA. ESMA va lua în considerare ghidul ca parte a supravegherii sale în ceea ce privește registrele centrale de securitizare.

 Documentul poate fi consultat  AICI

******

ANUNȚ: EIOPA a făcut clarificări referitoare la așteptările în ceea ce privește cerințele de supraveghere  și guvernanță a produselor de asigurare în contextul pandemiei COVID-19

Mai multe detalii găsiți AICI (RO), precum și pe site-ul EIOPA AICI (EN)

(publicat la 09.07.2020)

******

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 198) din data de 22.06.2020 a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 care poate fi regăsit AICI

Regulamentul  (UE) 2020/852 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

******

ESMA a publicat, în data de 28.05.2020, o actualizare a materialului „Întrebări și Răspunsuri” în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 . Setul de „Întrebări și Răspunsuri”, precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate AICI

*****
 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a emis o declarație publică care abordează implicațiile pandemiei COVID-19 asupra rapoartelor financiare semestriale ale emitenților listați.

Declarația publică oferă recomandări privind domeniile de interes identificate de ESMA și evidențiază:

- importanța furnizării de informații relevante și de încredere, care pot solicita emitenților să utilizeze timpul acordat de legislația națională pentru publicarea rapoartelor financiare semestriale, fără a întârzia în mod nejustificat calendarul publicării;

- importanța actualizării informațiilor incluse în ultimele declarații anuale pentru a informa în mod adecvat părțile interesate despre impactul COVID-19, în special în legătură cu incertitudini și riscuri semnificative, deprecierea activelor nefinanciare și prezentarea în declarația de profit sau pierdere; și

- necesitatea informațiilor specifice entității cu privire la impactul trecut și preconizat viitor al COVID-19 asupra orientării strategice și a țintelor, operațiunilor, performanței emitenților, precum și a tuturor acțiunilor de atenuare puse în aplicare pentru a aborda efectele pandemiei. Mai multe informații regăsiți

 Mai multe informații regăsiți AICI

 

 

 

******

Ghidul ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014.

ASF intenționează să aplice ghidul de la data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare, prin emiterea unei norme în acest sens.

 

*****

ANUNȚ: 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a emis o declarație publică privind riscurile pentru investitorii cu amănuntul atunci când tranzacționează în condiții de piață extrem de incerte din cauza pandemiei COVID-19. De asemenea, ESMA reamintește firmelor de investiții obligațiile privind conduita de afaceri conform regimului MiFID atunci când oferă servicii investitorilor cu amănuntul.

Mai multe detalii privind declarație regăsiți AICI

 ******

ANUNȚ: 

Ghidul privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare este disponibil și în limba romană. Ghidul poate fi consultat AICI

 

******

ANUNȚ: 

 • Regulamentul Delegat (UE) 2020/447 al Comisiei din 16 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare de precizare a criteriilor pentru stabilirea măsurilor de atenuare în mod corespunzător a riscului de credit al contrapărții asociat obligațiunilor garantate și securitizărilor și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205 și (UE) 2016/1178 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/5 din data de 27.03.2020. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul integral al Regulamentului este disponibil AICI
 • Regulamentul Delegat (UE) 2020/448 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 în ceea ce privește precizarea tratamentului aplicat contractelor derivate extrabursiere având legătură cu anumite securitizări simple, transparente și standardizate în scopuri de acoperire a riscului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/8 din data de 27.03.2020. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul integral al Regulamentului este disponibil AICI  

 

******

DECLARAȚIE EIOPA privind principiile de atenuare a impactului pandemiei de coronavirus /COVID-19 asupra sectorului pensiilor ocupaționale.

Citește AICI textul integral al Declarației EIOPA, în limba română.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul EIOPA AICI 

 

******

DECLARAȚIE ESMA - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a emis o declarație publică care amână datele de publicare a calculelor anuale de transparență pentru  alte instrumente financiare decât cele de capitaluri proprii și pentru datele trimestriale ale operatorilor independenți pentru instrumente derivate,  certificate de emisii de gaze cu efect de seră și produse financiare structurate conform prevederilor MiFID II.

 ESMA consideră că respectarea acestor obligații, programată inițial pentru publicare la 30 aprilie și 1 mai, ar putea crea riscuri operaționale neintenționate pentru participanții la piață în mediul actual al pieței. ESMA, în cooperare cu autoritățile competente naționale (ANC), adoptă această abordare în recunoașterea dificultăților întâmpinate de participanții pe piață cu privire la respectarea unei actualizări a calculelor de transparență pentru alte instrumente financiare decât cele de capitaluri proprii, într-o situație în care acestea se confruntă deja cu provocări semnificative generate de pandemia COVID-19. 

Mai multe informatii regăsiți AICI

 

 

******

DECLARAȚIE ESMA - Acțiuni de atenuare a impactului COVID-19 asupra termenelor privind publicarea rapoartelor periodice de către administratorii de fonduri

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare Și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, emite astăzi o declarație publică adresată administratorilor de fonduri privind obligațiile lor de a publica rapoarte anuale și semestriale. 

ESMA este conștientă de faptul că acțiunile întreprinse de statele membre pentru prevenirea contagiunii COVID-19 presupune dificultăți și provocări semnificative pentru administratorii de fonduri și auditori în pregătirea rapoartelor anuale și semestriale, în realizarea unui audit la timp a conturilor și în publicarea acestora în termenele reglementate.

Deși recunoaște importanța publicării în timp util și în mod transparent a rapoartelor periodice, ESMA este de părere că obligațiile care revin administratorilor de fonduri afectați de focarul COVID-19 ar trebui să fie luate în considerare de ANC-uri într-un mod coordonat.

În situația actuală, ESMA se așteaptă ca autoritățile naționale să adopte o abordare bazată pe riscuri și să nu acorde prioritate acțiunilor de supraveghere împotriva acestor participanți la piață în ceea ce privește termenele viitoare de raportare.

Această declarație nu aduce atingere posibilelor cerințe care decurg, de exemplu, din dreptul național al societăților comerciale.

Mai multe detalii regăsiți AICI

 

 (publicat lla 09.04.2020)

 

 

****** 

Actualizare EIOPA cu privire la alte măsuri afectate de pandemia de COVID-19

 

I. Introducere

 1. Izbucnirea pandemiei de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra activităților EIOPA, ale autorităților naționale competente și ale instituțiilor financiare, începând de la nevoia de a evalua implicațiile asupra pieței și de a propune măsuri imediate de reglementare, relevante pentru situația actuală, până la punerea în aplicare a planurilor de continuitate a afacerilor.
 2. După cum a anunțat, începând cu 16 martie 2020, EIOPA își continuă activitatea cu întreg personalul aflat în regim de telemuncă. La rândul lor, autoritățile naționale competente sunt supuse unor provocări similare.
 3. Este deosebit de important ca asigurătorii să poată menține serviciile pentru clienți. În acest sens, companiile de asigurări ar trebui să fie pregătite să pună în aplicare măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității și este important ca EIOPA și autoritățile naționale competente să ofere o degrevare din punct de vedere operațional asigurătorilor, acolo unde este posibil.
 4. În acest sens, în declarația publicată la 17 martie 2020, EIOPA a anunțat că va limita solicitările de informații și consultările adresate industriei de asigurări la elementele esențiale necesare evaluării și monitorizării impactului situației actuale asupra pieței.
 5. Pentru a se asigura că prioritățile sunt în concordanță cu situația actuală, EIOPA reprioritizează și atenuează sarcinile prin extinderea termenelor sau amânarea proiectelor în care sunt prevăzute contribuții de la autoritățile naționale și /sau industrie.

II. Consultări / cereri adresate pieței, în desfășurare în această perioadă

 1. Întrucât capacitatea instituțiilor financiare de a răspunde la documentele de consultare EIOPA sau la colectările de informații se presupune că este afectată de situația actuală, se propune ca perioada aferentă consultărilor aflate în desfășurare în prezent să fie prelungită. Detalii despre noile date de încheiere a perioadei de consultare pot fi găsite mai jos:

a) Revizuirea mijloacelor tehnice de implementare pentru pachetul privind Raportarea în scopuri de supraveghere și publicarea informațiilor în contextul regimului Solvabilitate II: termenul pentru comentarii este prelungit cu șase săptămâni, de la 20 aprilie la 1 iunie 2020;

b) Consultarea cu privire la PEPP ITSs: termenul pentru comentarii este prelungit cu patru săptămâni, de la 20 mai la 17 iunie 2020;

c) Consultarea privind Documentului de Discuție referitor la tranzițiile IBOR: termenul pentru comentarii este prelungit cu nouă săptămâni, de la 30 aprilie la 30 iunie 2020;

d) Studiul Comparativ privind Riscul de Piață și de Credit: termenul de solicitare a informațiilor este prelungit cu 5 săptămâni, de la 31 mai la 3 iulie.

III. Consultări publice în curs de aprobare în cadrul BoS (inclusiv note de discuție)

 1. Nota de Discuție privind lanțul valoric/Insurtech: publicarea comentariilor se va amâna până la o dată ce urmează a fi stabilită.
 2. Al doilea document de discuții privind principiile metodologice ale testului de stres în asigurări: publicarea pentru comentarii publice este amânată până la o dată care urmează a fi stabilită.

 

IV. Solicitările de date adresate instituțiilor financiare cu începere în primul și al doilea trimestru (informații preluate din Calendarul aferent Planului de Lucru al EIOPA pentru 2020)

 1. Lista solicitărilor de date este prezentată mai jos:

a) Era prevăzut deja să nu se lanseze în acest an solicitarea de informații privind revizuirea LTG către societățile de asigurare. Solicitarea de informații către autoritățile naționale competente va fi amânată din T2, probabil în T3.

b) Vor fi anulate: analiza sensibilității la riscuri pentru 2020, solicitarea de informații pentru completarea datelor disponibile pentru abordarea de tip „top-down” și chestionarul calitativ adresat grupurilor care raportează în scopuri de stabilitate financiară, așa cum a fost agreat în planificarea pentru exercițiul 2020 privind riscurile legate de schimbările climatice. Raportul va fi elaborat pe baza informațiilor disponibile.

c) Colectarea de date pentru activitatea privind impactul asupra asigurătorilor a randamentelor foarte scăzute, pentru completarea datelor SII, planificată pentru T1/T2 va fi lansată de asemenea mai târziu, pentru a putea încorpora și informații privind COVID-19, dacă este necesar.

 Declarația EIOPA privind distribuția dividendelor și politicile privind componenta variabilă a remunerației în contextul COVID – 19.

EIOPA consideră că este esențială asigurarea accesului la și continuitatea serviciilor de asigurare, protejând abilitatea sectorului asigurărilor de a-și îndeplini rolul de mecanism de transfer al riscului de la cetățeni și companii, precum și capacitatea sa de a mobiliza sumele economisite și de a le investi în economia reală. Acest obiectiv necesită ca toți (re)asigurătorii să ia toate măsurile necesare pentru a asigura un nivel solid al fondurilor proprii, pentru a fi capabili să protejeze deținătorii de polițe și să absoarbă eventuale pierderi.

După cum s-a menționat în Declarația EIOPA din 17 martie, în contextul actualei crize toți (re)asigurătorii ar trebui să ia măsuri pentru menținerea unui capital adecvat pentru protecția asiguraților, urmând politici prudente pentru acordarea de dividende și pentru alte modalități de distribuție, inclusiv componenta variabilă a remunerației.

În exercitarea prudenței, (re)asigurătorii ar trebui să asigure o evaluare de tip „forward-looking” a cerințelor generale de solvabilitate, luând în considerare gradul actual de incertitudine privind amploarea, magnitudinea și durata efectelor pandemiei de COVID – 19 asupra piețelor financiare și asupra economiei, precum și repercusiunile acestor incertitudini asupra situației financiare și a solvabilității acestora. 

Având în vedere aceste incertitudini, EIOPA îndeamnă (re)asigurătorii ca, în actuala conjunctură, să suspende distribuțiile discreționare de dividende și posibilitățile de răscumpărare a acțiunilor destinate remunerării acționarilor. Această suspendare ar trebui revizuită pe măsură ce impactul financiar și economic al COVID – 19 devine mai clar.

Având în vedere necesitatea menținerii unei alocări eficiente și prudente a capitalului în cadrul grupurilor de asigurări și a funcționării adecvate a Pieței Unice, EIOPA îndeamnă  la aplicarea acestei abordări prudente de către toate grupurile de (re)asigurare la nivel consolidat, precum şi în ceea ce privește distribuțiile semnificative de dividende intra-grup sau alte tranzacții similare, de fiecare dată când acestea ar putea avea un impact  considerabil asupra solvabilității și lichidității grupului sau a uneia dintre companiile acestuia. Materialitatea acestui impact ar trebui monitorizată în comun de către supraveghetorii de grup și supraveghetorii companiilor solo.  

Această abordare prudentă ar trebui de asemenea aplicată politicilor privind componenta variabilă a remunerației. Se așteaptă ca (re)asigurătorii să își revizuiască  politicile și practicile actuale de remunerare și să se asigure că acestea reflectă o planificare prudentă a capitalului și sunt în concordanță cu situația economică actuală.  Într-un asemenea context, componenta variabilă a politicilor de remunerare ar trebui stabilită la un nivel prudent și ar trebui luată în considerare amânarea acesteia.

(Re)asigurătorii care se consideră constrânși din punct de vedere legal la plata dividendelor sau a unor sume mari aferente componentei variabile a remunerației ar trebui să își informeze Autoritățile Naționale Competente în legătură cu argumentele care stau la baza acestui punct de vedere.     

Mai multe detalii găsiți AICIANUNȚ: EIOPA a publicat o Declaraţie privind măsurile care ar trebui luate de asigurători si intermediari pentru a atenua impactul pandemiei de Covid - 19 asupra consumatorilor. 

EIOPA recunoaște situația extraordinară ca urmare a pandemiei de COVID – 19 și o monitorizează atent, pe măsură ce aceasta continuă să producă perturbări la nivelul gospodăriilor și al mediului de afaceri din Europa.   

Special în acest context, EIOPA a publicat:

 • declarație pentru a atenua impactul pandemiei de COVID – 19 pe piața asigurărilor din UE; și
 • Recomandări privind flexibilitatea în supraveghere, referitoare la termenele pentru raportarea în scopuri de supraveghere şi publicarea informațiilor de către supraveghetori.

Asigurătorii și intermediarii în asigurări joacă un rol important în a facilita consumatorilor atenuarea riscurilor prin furnizarea de protecție împotriva incertitudinilor. Accesul la și continuitatea serviciilor de asigurare ar trebui să fie considerate esențiale în contextul pandemiei.  

EIOPA consideră binevenite inițiativele deja implementate de către asigurători și intermediari pentru a sprijini şi asista consumatorii, precum şi atenția acordată consumatorilor afectați de Coronavirus/COVID 19, inclusiv celor care sunt în special vulnerabili. 

Cu toate acestea, amploarea și profunzimea perturbărilor cauzate de pandemia de Coronavirus/COVID-19 ar putea submina încrederea în sectorul asigurărilor în cazul în care tratamentul echitabil al consumatorilor nu rămâne obiectivul principal al răspunsurilor din partea sectorului.  Este foarte important ca asigurătorii și intermediarii să își mențină demersurile pentru asigurarea continuității activităților și a unui tratament echitabil al consumatorilor.

EIOPA încurajează asigurătorii și intermediarii ca, în cadrul acestor demersuri, să ia în considerare implicațiile practice variate pe care pandemia de COVID – 19 le are în activitățile curente ale consumatorilor, în special din perspectiva măsurilor de distanțare socială și auto-izolare care sunt aplicate în acest moment. În actualele circumstanțe, consumatorii ar putea să nu aibă posibilitatea de a-şi îndeplini obligațiile contractuale sau ar putea fi forțați să își schimbe comportamentul obișnuit. Exemplele pot include, fără a fi limitate la:

 1. Imposibilitatea de a depune un dosar de daună în termenul prevăzut;
 2. Imposibilitatea de a face un control (de exemplu, un control al mașinii sau un control medical);
 3. Folosirea locuinței proprii ca spațiu de lucru, ceea ce ar putea să contravină condițiilor din contractele de asigurare a locuinței.

EIOPA se așteaptă ca toți participanții la piață să continue să acționeze în interesul consumatorilor, pe parcursul ciclului de viață a relației cu aceștia. Aceasta este în linie cu cerințele privind protecția consumatorilor prevăzute în legislația relevantă cum ar fi Directiva 2016/97 privind Distribuția în Asigurări (IDD) și Directiva 2009/138/EC (Directiva Solvabilitate II).

EIOPA solicită asigurătorilor și intermediarilor în special următoarele:

 1. Furnizarea către consumatori de informații clare și prompte privind drepturile contractuale. Tratamentul neuniform al excluderilor ar putea fi în detrimentul consumatorului și ar putea aduce prejudicii reputaționale extinse pentru sectorul asigurărilor. Este esențial ca în această perioadă de îngrijorări și presiuni consumatorii să înțeleagă și să fie conștienți de acoperirea oferită de polița de asigurare, de excepțiile care se aplică și de impactul pandemiei de Covid – 19 asupra respectivelor polițe de asigurare.
 2. Tratament echitabil al consumatorilor și claritate în comunicările către aceștia. EIOPA se așteaptă ca participanții la piață să trateze consumatorii în mod echitabil și să fie expliciți în toate comunicările către aceștia. Ar trebui evitată folosirea unor termeni vagi care ar putea fi interpretați în mod greșit sau care ar putea crea confuzie. De asemenea, participanții la piață ar trebui ca, în comunicările lor, să ia în considerare modul în care consumatorii ar putea reacționa la volatilitatea piețelor, cu scopul de atenua riscul de prejudicii aduse consumatorilor. Toate comunicările ar trebui să fie calibrate cu atenție.
 3.  Informarea consumatorilor privind măsurile de contingență luate de asigurători și intermediari. Consumatorii ar trebui de asemenea informați despre modul în care aceste măsuri ar putea impacta relațiile contractuale și serviciile furnizate. Posibile exemple de impact sunt, dar nu se limitează la următoarele:

 - continuitatea serviciilor (ex. furnizarea de servicii cu preponderență în mediul online);

 - valabilitatea contractelor de asigurare (ex. extindere automată temporară pe perioada situației de urgență);

 - modificări ale procedurilor de gestionare a daunelor sau a altor servicii adresate consumatorilor;

- demersuri organizaționale suplimentare pentru gestionarea întrebărilor din partea consumatorilor legate de Covid – 19 (ex: publicarea unei liste de întrebări adresate frecvent, detalii de contact, înființarea unei linii de asistență telefonică);

4.  Continuarea aplicării cerințelor POG (supraveghere şi guvernanță a produsului), avându-se în vedere impactul pandemiei de COVID – 19; în cazurile în care este necesar, reexaminarea produsului. O reexaminare ar trebui să se concentreze pe evaluarea, acolo unde este relevant, a impactului pandemiei de Covid – 19 asupra principalelor caracteristici ale produselor existente, pentru a stabili dacă acestea rămân consecvente față de necesitățile, caracteristicile și obiectivele pieței țintă și în caz contrar, pentru luarea de măsuri relevante.

În timp ce asigurătorii sunt încurajați să dezvolte noi produse ca răspuns la necesitățile de asigurare, aceștia ar trebui să definească în mod adecvat piața țintă și să evalueze modul în care asemenea produse răspund nevoilor de asigurare, obiectivelor și caracteristicilor pieței țintă,     

5. Luarea în considerare a intereselor consumatorilor și adoptarea unei flexibilități în modul în care aceștia sunt tratați, acolo unde acest lucru este îndreptățit și practicabil. În special, situația actuală ar putea face necesară flexibilitatea în ceea ce privește procesele și termenele, pentru a permite consumatorilor să își păstreze acoperirea prin asigurare care altfel ar fi pierdută.

Este importantă recunoașterea faptului că, în cazul unei pandemii, comasarea riscurilor asigurate ar putea fi dificilă, limitând ceea ce poate oferi sectorul. Ca principiu general, impunerea unei acoperiri  retroactive a unor daune care nu sunt prevăzute în contracte ar putea crea riscuri semnificative privind solvabilitatea și, în final, ar putea amenința protecția deținătorilor de polițe și stabilitatea pieței, agravând impactul financiar și economic al actualei crize sanitare. 

EIOPA și autoritățile naționale de supraveghere lucrează în comun pentru a asigura stabilitatea financiară, integritatea pieței și protecția consumatorilor și urmăresc îndeaproape evoluțiile pandemiei de Covid – 19. Având în vedere că natura riscurilor potențiale legate de conduită și protecția consumatorilor ar putea să se schimbe, inclusiv din perspectiva unei mai mari expuneri la riscurile cibernetice, EIOPA și autoritățile naționale vor continua să desfășoare activități intensificate de monitorizare a pieței și, acolo unde este necesar, să emită îndrumări suplimentare.  ANUNȚ:  Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare Și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, emite o declarație publică pentru a clarifica problemele referitoare la publicarea de către locurile de execuție și firmele a rapoartelor privind buna execuție a ordinelor în conformitate cu RTS 27 și 28 din MiFID II, în lumina a pandemiei COVID-19.

ESMA și autoritățile competente sunt conștiente de dificultățile cu care se confruntă locurile de execuție și firmele în pregătirea acestor rapoarte din cauza pandemiei COVID-19 și a acțiunilor conexe întreprinse de statele membre pentru a preveni contagiunea. În această privință, ESMA recomandă ANC-urilor să țină seama de aceste circumstanțe, luând în considerare posibilitatea ca:

 •   locurile de execuție care nu pot publica rapoartele conform RTS 27 până la 31 martie 2020, să le poată publica cât mai curând posibil după această dată și nu mai târziu până la următorul termen de raportare (adică 30 iunie 2020); și
 •  firmele să poată publica rapoartele  conform RTS 28 până la 30 aprilie 2020 sau înainte de 30 iunie 2020.

Mai multe detalii regăsiți AICI

 


ANUNȚ: ESMA a emis o declarație publică cu privire la implicațiile pandemiei COVID-19 asupra termenelor pentru publicarea rapoartelor financiare care se aplică emitenților enumerați în conformitate cu Directiva privind transparența.

Mai multe detalii găsiți AICI

 


ANUNȚ: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor valorilor mobiliare din UE, a emis o versiune revizuită a Declarației sale publice din 19 martie privind acțiunile de supraveghere coordonate privind aplicarea Regulamentului privind tranzacțiile financiare din valori mobiliare (SFTR).

Declarația revizuită clarifică faptul că SFT-urile încheiate între 13 aprilie 2020 și 13 iulie 2020 și SFT-urile supuse backloading conform SFTR se încadrează, de asemenea, în acele aspecte pentru care autoritățile competente nu trebuie să acorde prioritate în acțiunile lor de supraveghere față de contrapărti, entități responsabile de raportare și firme de investiții în ceea ce privește obligațiile de raportare în cadrul SFTR sau MiFIR și, în general, să aplice abordarea bazată pe riscuri în exercitarea puterilor de supraveghere în aplicarea lor zilnică a legislației aplicabile în acest domeniu în mod proporțional.

Declarația revizuită poate fi accesată  AICI 

 

 

ANUNȚ: Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor valorilor mobiliare din UE, a emis o declarație publică cu privire la unele implicații contabile ale măsurilor de susținere economică și de scutire adoptate de statele membre ale UE ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Măsurile includ moratorii privind rambursarea împrumuturilor și au un impact asupra calculului pierderilor din credit preconizate în conformitate cu IFRS 9.

Având în vedere informațiile periodice viitoare care urmează să fie publicate de emitenții europeni, Declarația oferă îndrumări emitenților și auditorilor cu privire la aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare, în special în ceea ce privește calculul pierderilor din credit preconizate și cerințele de divulgare aferente. 

Mai multe informații pot fi regăsite AICI

 

 INFORMARE privind obligativitatea aplicării, de către entitățile care furnizează servicii de investiții, a unor măsuri alternative, în cazul imposibilității înregistrării convorbirilor cu clienții, conform cerințelor impuse de prevederile MiFID II, în contextul situației generate de COVID-19.

În contextul situației generate de  COVID-19,  aducem în atenția entităților care furnizează servicii de investiții, astfel cum acestea sunt prevăzute in Legea nr. 126/2018, comunicatul publicat de ESMA, cu privire la clarificarea unor aspecte referitoare aplicarea cerințelor MiFID II, în ceea ce privește înregistrarea convorbirilor telefonice. Comunicatul ESMA poate fi vizualizat AICI.

Luând în considerare cele menționate anterior, precum și obligația entităților de a respecta permanent cerințele impuse de reglementările în vigoare, aducem in atenție necesitatea adoptării tuturor măsurilor necesare, în vederea asigurării unor soluții alternative pentru gestionarea cazurilor excepționale în care convorbirile telefonice cu clienții nu pot fi înregistrate, precum și stabilirea unor mecanisme și sisteme adecvate în vederea mitigării riscurilor ce pot decurge din imposibilitatea  înregistrării  acestora.

Pe această cale, solicităm entităților să informeze, cu celeritate, Autoritatea, în cazul apariției unor situații neconforme, în ceea ce privește modul de comunicare cu clienții.

  ANUNȚ ESMA: Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor valorilor mobiliare din UE, a decis să extindă data de răspuns pentru toate consultările în curs de desfășurare, cu patru săptămâni, cu o dată de închidere la, sau după, 16 martie.

Mai multe detalii găsiți AICI

 

 


DECLARAȚIA PUBLICĂ ESMA:

Acțiuni de atenuare a impactului COVID-19 pe piețele financiare ale UE cu privire la noul regim pentru stabilirea pașilor de cotare pentru internalizatori sistematici.

Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este conștientă de dificultățile pe care le întâmpină internalizatorii sistematici ai UE pentru a se conforma noului regim de stabilire a pasilor de cotare introdus în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 („MiFIR”) prin Regulamentul (UE) nr. 2019/2033  33 („Regulamentul privind firma de investiții” sau „IFR”), în situația în care acestea se confruntă deja cu provocări semnificative din cauza pandemiei COVID-19 și a acțiunilor conexe întreprinse de statele membre ale UE pentru prevenirea contagiunii sale.

În acest sens, și în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA emite această declarație publică pentru a asigura acțiuni coordonate de supraveghere necesare ca răspuns la efectele adverse ale evoluțiilor menționate anterior asupra aplicarea IFR de internalizatorii sistematici.

Conform articolului 17 a) din MiFIR, internalizatorii sistematici (SI) trebuie să respecte regimul de stabilire a pașilor de cotare  în conformitate cu articolul 49 din Directiva 2014/65/UE. În conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și (3) litera (a) din IFR, data aplicării articolului 17 a) din MiFIR (și, prin urmare, data aplicării regimului de stabilire a pașilor de cotare pentru SI) este 26 martie 2020.

ESMA înțelege că respectarea noilor cerințe privind stabilirea pașilor de cotare începând cu 26 martie 2020 ar putea crea riscuri operaționale neintenționate pentru participanții la piața în situația actuală a pieței, în contextul răspândirii crescânde a pandemiei COVID-19.

Ca răspuns la pandemie, autoritățile din UE și din țările terțe au impus măsuri legislative și constrângeri. În plus, firmele individuale iau măsuri pentru a-și proteja sănătatea afacerilor și a angajaților și pentru a asigura continuitatea activității de bază în condiții de piață extrem de stresate.

De aceea, ESMA recunoaște că, în mediul actual, resursele umane și tehnologice ale participanților la piață sunt suprasolicitate și trebuie să se concentreze pe asigurarea continuității afacerii. Modificări la infrastructurile tehnologice critice de tranzacționare într-un moment în care activitatea și operațiunile care sunt gestionate din diferite locații geografice pot crea riscuri operaționale suplimentare pentru anumiți participanți la piețele UE, într-un moment al volatilității crescute pe piețe.

ESMA recunoaște importanța punerii în aplicare la timp a articolului 17 a)  din MiFIR pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piețele UE. De asemenea, ESMA dorește să sublinieze că, din proprie inițiativă, măsura de punere în aplicare relevantă a fost modificată în trecut, asigurându-se că SI-urile respectă regimul pașilor de cotare până la dimensiunea standard a pieței.

Luând în considerare toți acești factori și ținând cont de circumstanțele extraordinare actuale, ESMA se așteaptă ca autoritățile competente să nu acorde prioritate acțiunilor de supraveghere în legătură cu noul regim stabilirea a pașilor de cotare, introdus în MiFIR, începând cu 26 martie 2020 și până la 26 iunie 2020 și, în general, să își aplice puterile de supraveghere bazate pe riscuri în acest domeniu în mod proporțional.

 

 

 


DECLARAȚIE PUBLICĂ ESMA: 

COVID-19 -  Clarificarea aspectelor legate de aplicarea cerințelor MiFID II privind înregistrarea convorbirilor telefonice.

 

Izbucnirea COVID-19 (Coronavirus) și răspândirea sa la nivel mondial au creat provocări imediate semnificative pentru societăți, economie și instituțiile financiare. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) emite această Declarație pentru a clarifica aspectele privind aplicarea de către instituțiile de credit și firmele de investiții (denumite în continuare „firme”) a cerințelor MiFID II[1] privind înregistrarea convorbirilor telefonice[2].

MiFID II prevede că registrele obligatorii care trebuie păstrate de către firme includ, printre altele, înregistrarea convorbirilor telefonice referitoare cel puțin la tranzacțiile încheiate atunci când se desfășoară pe cont propriu și la furnizarea de servicii de gestionare a ordinelor clienților legate de primirea, transmiterea și executarea ordinelor.

ESMA a emis numeroase întrebări și răspunsuri (Q&As) pentru a ajuta firmele să aplice aceste cerințe[3]. În Q&A nr. 10, ESMA a clarificat deja acest aspect

“Firmele pot permite persoanelor relevante să utilizeze dispozitive mobile pentru a desfășura activități legate de tranzacțiile încheiate atunci când se desfășoară pe cont propriu și pentru a furniza servicii de gestionare a ordinelor clienților. Acestea includ dispozitivele deținute de firmă care sunt autorizate în mod expres pentru utilizare și dispozitivele care sunt deținute personal și utilizate pentru a desfășura convorbiri relevante. Indiferent de circumstanțe, o firmă trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a împiedica o persoană relevantă să efectueze, să trimită sau să primească convorbirile telefonice și comunicațiile electronice relevante pe dispozitive pe care firma nu le poate înregistra sau copia.

Firmele au obligația de a institui, de a implementa și de a menține o înregistrare eficientă a convorbirilor telefonice și a politicii în domeniul comunicațiilor electronice. Prin urmare, această politică ar trebui să acopere cerințele referitoare la dispozitivele mobile.

De exemplu, politica ar trebui să acopere, printre alți factori, faptul că datele trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani iar persoanele relevante ar trebui să fie împiedicate să șteargă înregistrările. Aceasta ar trebui să acopere ce se întâmplă cu datele/dispozitivul în cazul în care o persoană relevantă părăsește o firmă și ce se întâmplă în cazul în care dispozitivul este pierdut sau furat. În plus, ar trebui să se prevadă și frecvența transferului datelor de pe dispozitivul mobil (fie că este proprietate personală sau autorizat în mod expres de către firmă) către baza de date proprie de păstrare a datelor firmei.”

În cazul în care nu se pot institui mecanismele mai sus menționate, firmelor li se solicită să adopte orice măsuri alternative pentru a asigura respectarea deplină a cerințelor de reglementare existente, cum ar fi utilizarea comunicațiilor electronice care pot fi înregistrate, ca alternativă la convorbirile telefonice.

Cu toate acestea, ESMA recunoaște că, având în vedere circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, pot apărea anumite scenarii în care, în pofida măsurilor luate de firmă, înregistrarea convorbirilor relevante poate să nu fie posibilă (de exemplu, din cauza lucrului brusc la distanță al unei părți semnificative a personalului sau lipsa accesului clienților la instrumentele de comunicare electronică).

În cazul în care, în cadrul acestor scenarii excepționale, firmele nu pot înregistra comunicațiile vocale, ESMA se așteaptă ca acestea să ia în considerare măsurile alternative pe care le-ar putea lua pentru a atenua riscurile legate de lipsa înregistrării. Acest lucru ar putea include utilizarea de procese verbale scrise sau de note ale convorbirilor telefonice atunci când se furnizează servicii clienților, sub rezerva furnizării de informații în prealabil către client cu privire la imposibilitatea înregistrării apelului și la faptul că se vor întocmi în schimb procese verbale sau note scrise ale convorbirii telefonice respective. În aceste scenarii, firmele ar trebui, de asemenea, să asigure o monitorizare sporită și o revizuire ex-post a ordinelor și a tranzacțiilor relevante.

În aceste condiții, ESMA se așteaptă ca firmele să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că măsurile menționate mai sus rămân temporare și că înregistrarea convorbirilor telefonice este restabilită cât mai curând posibil.

 

[1] Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului și măsurile sale de implementare

[2] Vezi articolul 16(7) din MiFID II.

[3] Vezi secțiunea Întrebări și Răspunsuri ESMA privind subiectele MiFID II și MiFIR privind protecția investitorilor și intermediarilor  (Ref: ESMA35-43-349)

 

 

 


 

Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, emite o declarație publică pentru a asigura acțiuni de supraveghere coordonate privind aplicarea Regulamentului privind tranzacțiile financiare din valori mobiliare (SFTR), în special, cu privire la cerințele privind data de începere a raportării, precum și înregistrarea registrelor centrale (TR). Această abordare este necesară pentru a răspunde la efectele cauzate de actuale evoluții adverse ca urmare a pandemiei COVID-19.

Mai multe informații găsiți AICI

 

 


Declarația EIOPA privind acțiunile de atenuare a impactului Coronavirus/COVID-19 asupra sectorului asigurărilor din UE

Context

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), în strânsă cooperare cu celelalte Autorități Europene de Supraveghere și cu Comitetul Europeanc privind Riscul Sistemic,  a monitorizat îndeaproape situația Coronavirus/COVID-19 deoarece epidemia continuă să provoace perturbări la nivelul gospodăriilor și a mediului de afaceri.

Este din ce în ce mai clar că focarul are consecințe semnificative asupra economiei la nivel global, inclusiv asupra serviciilor financiare.

Asigurătorii se vor confrunta, cel mai probabil, în viitorul apropiat cu provocări din ce în ce mai mari, atât în ceea ce privește gestionarea condițiilor de piață dificile, cât și în continuarea operațiunilor, luând în același timp măsuri de protecție a angajaților și clienților.

Mesaj cheie

 

Continuitatea activităţii

 1. Este deosebit de important ca asigurătorii să poată menține serviciile oferite clienților lor. În acest sens, societățile de asigurare ar trebui să fie pregătite să pună în aplicare măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității.
 2. Pentru a oferi un sprijin operațional ca reacție la coronavirus, autoritățile naționale competente (ANC) ar trebui să fie flexibile în ceea ce privește calendarul de raportare în scopuri de supraveghere și publicarea informațiilor pentru finalul anului 2019. EIOPA va coordona elementele specifice ale acestei abordări.
 3. Totodată, pe termen scurt, EIOPA va limita cererile de informații și consultările cu industria la elementele esențiale necesare pentru a avea acces la informații și pentru a monitoriza impactul situației actuale asupra pieței.
 4. EIOPA va extinde termenul pentru Evaluarea Impactului Holistic în contextul Revizuirii Solvabilitate II cu două luni, până la 1 iunie 2020. În zilele următoare, EIOPA va comunica detalii privind amânarea unor cerințe suplimentare de raportare și transmitere de informații.

 

Solvabilitate și cerințe de capital

Conform regimului Solvabilitate II, societățile de asigurare din Uniunea Europeană trebuie să dețină, în permanență, suficiente fonduri proprii eligibile pentru a acoperi, în mod continuu, Cerința de Capital de Solvabilitate (SCR). Cerința de Capital de Solvabilitate bazată pe risc permite societăților de asigurare să absoarbă pierderile semnificative și să ofere deținătorilor de polițe și beneficiarilor încrederea că plățile vor fi efectuate în momentul în care devin scadente.     

Totodată, cadrul Solvabilitate II include o scară de intervenție în materie de supraveghere între Cerința de Capital de Solvabilitate și Cerința de Capital Minim, care este nivelul minim de siguranță sub care resursele financiare ale companiei nu ar trebui să coboare. Acest lucru permite flexibilitate în cazuri extreme, inclusiv adoptarea de măsuri de extindere a perioadei de redresare pentru asigurătorii afectați, de exemplu, după cum este prevăzut în articolul 138 al  Directivei Solvabilitate II.

În plus, recentele teste de stres au arătat că sectorul este bine capitalizat și este capabil să reziste la șocuri severe, dar plauzibile, asupra sistemului.

Cadrul Solvabilitate II include, de asemenea, o serie de instrumente care pot fi utilizate pentru a atenua riscurile și impactul asupra sectorului. EIOPA și ANC sunt pregătite să pună în aplicare aceste instrumente, dacă și atunci când va fi necesar, în mod coordonat, pentru a se asigura că deținătorii de polițe rămân protejați, fiind protejată totodată și stabilitatea financiară.

Cu toate acestea, societățile de asigurare ar trebui să ia măsuri pentru a-și păstra cerințele de capital, urmărind politici prudente de acordare a dividendelor și alte forme de distribuire a capitalului, inclusiv remunerația variabilă.

Fără a aduce atingere instrumentelor și competențelor existente, și împreună cu autoritățile naționale și cu celelalte Autorități Europene de Supraveghere (ESAs) și ESRB, EIOPA va continua să monitorizeze situația și va lua sau va propune instituțiilor UE orice măsură necesară pentru a atenua impactul volatilității pieței asupra stabilității sectorului asigurărilor din Europa și pentru a asigura protecția deținătorilor de polițe de asigurare.


Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a emis o decizie prin care s-a solicitat temporar deținătorilor de poziții scurte nete în raport cu acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată a Uniunii Europene (UE) să notifice autoritatea competentă națională relevantă (ANC) dacă poziția atinge sau depășește 0,1 % din capitalul social emis după intrarea în vigoare a deciziei.

ESMA consideră că scăderea pragului de raportare este o acțiune de precauție care, în circumstanțele excepționale legate de pandemia COVID-19 în curs, este esențială pentru autorități pentru a monitoriza evoluția piețelor. Măsura poate susține acțiuni mai stricte, dacă este necesară pentru a asigura funcționarea ordonată a piețelor UE, stabilitatea financiară și protecția investitorilor.

ESMA consideră că circumstanțele actuale constituie o amenințare serioasă la încrederea pieței în UE și că măsura propusă este adecvată și proporțională pentru a aborda nivelul actual de amenințare pentru piețele financiare ale UE.

Măsura se aplică imediat, solicitând deținătorilor de poziții scurte nete să notifice ANC-urilor cu privire la pozițiile lor relevante la închiderea sesiunii de tranzacționare de luni începând cu 16 martie 2020. Obligațiile de transparență temporară se aplică oricărei persoane fizice sau juridice, indiferent de țara de reședință a acestora. Acestea nu se aplică acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată unde sediul principal pentru tranzacționarea acțiunilor este situat într-o țară terță, activități de formare a pieței  sau de stabilizare.

ESMA,  în coordonare cu ANC-urile, continuă să monitorizeze evoluția piețelor financiare ca urmare a situației COVID-19 și este pregătită să își folosească puterile pentru a asigura funcționarea ordonată a piețelor UE, stabilitatea financiară și protecția investitorilor.

Ca urmare a deciziei ESMA, deținătorii de poziții scurte nete în raport cu acțiuni tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București vor asigura notificarea către Autoritatea de Supraveghere Financiară a pozițiilor începând cu pragul de 0.1% din capitalul social al emitentului.

 

Mai multe detalii găsiți pe site-ul ESMA  AICI 

 


ESMA recomandă participanților la piețele financiare să ia măsuri în privința impactului COVID-19.  

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), împreună cu Autoritățile Naționale Competente (ANC), monitorizează îndeaproape situația, având în vedere impactul continuu al focarului COVID-19 pe piețele financiare din Uniunea Europeană (UE).

În urma unei discuții a Consiliului de Supraveghere (BoS), care examinează situația pieței și măsurile de urgență luate de entitățile supravegheate, ESMA face următoarele recomandări participanților la piața financiară:

 • Planul de continuitate a activității - toți participanții la piața financiară, inclusiv infrastructurile ar trebui să fie gata să își aplice planurile de urgență, inclusiv desfășurarea de măsuri de continuitate a afacerii, pentru a asigura continuitatea operațională în conformitate cu obligațiile de reglementare;
 • Informarea pieței - emitenții ar trebui să dezvăluie cât mai curând orice informație semnificativă relevantă cu privire la impactul COVID-19 asupra fundamentelor, perspectivelor sau situației financiare ale acestora, în conformitate cu obligațiile de transparență din Regulamentul privind abuzul de piață;
 • Raportare financiară - emitenții ar trebui să ofere transparență privind impactul real și potențial al COVID-19, pe cât posibil, pe baza unei evaluări calitative și cantitative a activității lor, a situației financiare și a performanței economice în raportul aferent exercițiului financiar 2019, dacă acestea nu au fost încă finalizate, sau în alt mod, în prezentările lor de raportare financiară intermediară;
 • Administrarea investițiilor - administratorii de fonduri trebuie să continue să aplice cerințele privind gestionarea riscurilor și să reacționeze în consecință.

ESMA, în coordonare cu ANC, continuă să monitorizeze evoluția piețelor financiare ca urmare a situației COVID-19 și este pregătită să își folosească puterile pentru a asigura buna funcționare a piețelor, stabilitatea financiară și protecția investitorilor.

 


ESMA a publicat o actualizare a Materialului ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la aspecte legate de prospecte”. Materialul poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

 


 

ESMA a publicat o declarație, care conține actualizări  referitoare la obligații de guvernare și raportări ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană

Textul integral al Declarației publice este disponibil AICI.


-  ESMA  a publicat în data de 21.01.2020 răspunsurile primite pe marginea documentului de consultare care prezintă modificările propuse la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (amendments to the PRIIPs KID). 

Documentul și răspunsurile primite menționate anterior pot fi consultate AICI

-  ESMA a publicat în data de 17.01.2020 un document de consultare privind Ghidurile privind completitudinea datelor și a pragurilor de consistență a registrelor centrale de securitizare. Obiectivul consultării menționate anterior este de a ajuta participanții la piață și registrele centrale de securitizare să înțeleagă utilizarea maximă preconizată de ESMA a opțiunilor ”No data” cuprinse în cadrul unei transmiteri de date într-o operațiune de securitizare.

Documentul poate fi consultat AICI

 


 

ESMA  a publicat în data de 20.12.2019 o actualizare a instrucțiunilor de raportare și a schemei XML pentru template-urile stabilite în proiectele de standarde tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012că în ședința din data de 18.12.2019 (”Regulamentul privind securitizarea”). Schema XML și instrucțiunile de raportare pentru raportarea securitizărilor au fost publicate inițial în data de 17 iulie 2019, înainte de adoptarea de către Comisia Europeană a proiectelor de standarde tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor, pentru a ajuta entitățile participante la operațiuni de securitizare să se pregătească pentru intrarea acestora în vigoare. Actualizările la schema XML și la instrucțiunile de raportare menționate mai sus reflectă unele ajustări făcute pentru a se asigura alinierea la forma finală a standardelor tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 publicate de către Comisia Europeană în data de 16 octombrie, precum și la feedback-ul primit din partea părților interesate.

În cazul în care părțile interesate identifică probleme tehnice în ceea ce privește schema XML și instrucțiunile de raportare a securitizărilor pot să se adreseze ESMA prin intermediul poștei electronice, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documentele menționate mai sus, precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate la adresele:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-updated-xml-schema-and-reporting-instructions-securitisation

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation


ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a următorului pachet legislativ:

 • REGULAMENTUL (UE) 2019/2160 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 328 din 18.12.2019) . Regulamentul poate fi descărcat AICI

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 8 iulie 2022.

 • DIRECTIVA (UE) 2019/2162 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (publicată în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 328 din 18.12.2019).Regulamentul poate fi descărcat AICI

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a pachetului legislativ privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 314/05.12.2019 au fost publicate:

DIRECTIVA (UE) 2019/2034 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE  . Regulamentul este publicat AICI

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Termen de transpunere: 26 iunie 2021

REGULAMENTUL (UE) 2019/2033 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014. Regulamentul este publicat AICI

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Regulamentul se aplică de la 26 iunie 2021, cu excepția:

- punctelor 2 și 3 de la articolul 63, care se aplică de la 26 martie 2020; 

- punctului 30 de la articolul 62, care se aplică de la 25 decembrie 2019.


ANUNȚ: 

1.  ESMA a publicat proiectul de amendamente la standardele tehnice de reglementare (RTS) referitoare la Regulamentul privind prospectul  - Raportul final privind proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) referitoare la modificarea Regulamentului  (UE) 2019/979 cu privire la standardele tehnice de reglementare potrivit Regulamentului privind prospectul

2. ESMA a publicat materialul ”Intrebari si Raspunsuri referitoare la Regulamentul privind prospectul”.

Materialele pot fi consultate pe pagina de internet a ESMA  AICI


 

ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a REGULAMENTULUI (UE) 2019/2115 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 320 din 11.12.2019).

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 31 decembrie 2019, cu excepția art. 1 care se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Descarcă AICI textul integral al REGULAMENTULUI (UE) 2019/2115.


ANUNȚ : ESMA a actualizat în data de 03.12.2019 documentul ” Întrebări și Răspunsuri referitoare la aplicarea Directivei nr. 61/2011/UE (DAFIA)”. Materialul poate fi consultat la întrebarea nr. 83 pe pagina de internet a ESMA AICI

 


ANUNȚ:   Regulamentul Delegat (UE) 2019/885 al Comisiei din 5 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 142/1 din data de 29.05.2019. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Documentul poate fi consultat AICI.


ANUNȚ:

ESMA a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul privind securitizarea) . Setul de „Întrebări și Răspunsuri”, precum si alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate  AICI

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1851 AL COMISIEI din 28 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 285/1 din data de 06.11.2019. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Documentul poate fi consultat AICI

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1866 AL COMISIEI din 3 iulie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 în vederea alinierii perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii privind creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport la perioada de derogare prelungită în temeiul articolului respectiv a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 289/4 din data de 08.11.2019. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Documentul poate fi consultat AICI


ANUNȚ:  Autoritățile Europene de Supraveghere (ESA) au emis în data de 24.10.2019 Declarația de Supraveghere - Joint ESA Supervisory Statement – application of scope of the PRIIPs Regulation to bonds pentru a promova o aplicare consecventă de către autoritățile naționale competente (ANC) a domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (Regulamentul PRIIP) piețelor de obligațiuni. Această declarație urmărește să diminueze riscul unei aplicări divergente de către autoritățile competente naționale a Regulamentului PRIIP în ceea ce privește determinarea tipului de obligațiuni pentru care este necesar să se întocmească un document cu informații esențiale (KID).

Obiectivul general al declarației este atingerea unui nivel ridicat, eficient și consistent al reglementării și al supravegherii naționale care promovează condiții de concurență echitabilă și o mai bună protecție a investitorilor de retail.

Declarația de supraveghere prevede o anexă care oferă îndrumări privind aplicarea practică a dispozițiilor care determină domeniul de aplicare al Regulamentului PRIIP, în special a considerentelor 6 și 7 și articolul 4 alineatul (1) din regulamentul european, pentru diferite particularități ale celor mai des întâlnite obligațiuni.

 Documentul menționat mai sus poate fi consultat pe site-ul oficial al ESMA AICI  

 


 

ANUNȚ: Autoritățile europene de supraveghere (ESA) au publicat în data de 16.10.2019 un document de consultare care prezintă modificările propuse la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

Documentul de consultare propune modificări în următoarele zone:

 • Exemplificări cu ceea ce poate primi investitorul de retail în schimbul investiției (scenarii de performanță);
 • Informații despre costurile investiției;
 • Probleme specifice pentru diferite tipuri de fonduri de investiții;
 • Probleme specifice pentru PRIIP-uri care oferă o gamă de opțiuni pentru investiții.

Documentul de consultare este disponibil pe site-urile web ale celor trei ESA,  iar comentariile pe marginea documentului pot fi trimise folosindu-se formularul de răspuns via site-ul ESMA de la rubrica „Your input - Consultations” până la 13 ianuarie 2020. Documentul poate fi consultat la adresele:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-changes-key-information-document-priips

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-concerning-amendments-priips-kid 

ANUNȚ : ESMA a publicat mai multe clarificări privind punerea în aplicare a proiectelor de standarde tehnice ale ESMA privind cerințele în materie de transparență în temeiul Regulamentului privind securitizarea (Regulamentul UE 2402/2017), precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate la adresele:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-updated-qas-xml-schema-and-validation-rules-securitisation

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation

 


ANUNȚ : ESMA a publicat documentul de consultare publică referitor la proiectul de Ghiduri privind cerințele de transparență în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul.

Documentul pot fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

 


ANUNȚ : ESMA a publicat materialul ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la Regulamentul privind prospectul”. Materialul poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

 


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE PE/53/2019/REV/1 OJ L188 și PE/54/2019/REV/1 OJ L188 din data de 12.07.2019 a următoarelor acte normative europene:

DIRECTIVA (UE) 2019/1160 a PARLAMENTULUI EUROPEAN și  CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1156 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014  Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică începând cu 1 august 2019, cu excepția art. 4 alin. (1)-(5), art. 5 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 16 care se aplică de la 2 august 2021.

 


ANUNȚ  privind adoptarea la nivel european a următoarelor regulamente:

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/979 AL COMISIEI din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei. (publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L nr. 166 din 21.06.2019)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 21 iulie 2019.

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/980 AL COMISIEI din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L nr. 166 din 21.06.2019)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 21 iulie 2019.

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1212 AL COMISIEI din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor (publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 223 din 04.09.2018)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 3 septembrie 2020.

 

 


ANUNȚ:  ESMA a publicat în data de 24.06.2019 un sondaj, solicitând informații din partea părților interesate cu privire la existența unui termen excesiv de scurt în domeniile din cadrul ESMA. Această consultare face parte din activitatea ESMA de a adresa solicitarea Comisiei Europene de a oferi consiliere autorităților europene de supraveghere pentru a colecta dovezi ale presiunii nejustificate pe termen scurt a sectorului financiar asupra corporațiilor.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul documentului de consultare publică, până la data de 29 iulie 2019.

AICI găsiți documentului de consultare publică care conține Instrucțiunile de transmitere a răspunsurilor.


 

ANUNȚ:  ESMA a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul privind securitizarea) Setul de Întrebări și Răspunsuri”, precum si alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate AICI

 


ANUNȚ: ASF intenționează aplicarea Ghidurilor EBA privind criteriile STS în securitizare, respectiv : 

Ghidul cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09)

- Ghidul cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08);

 


ANUNȚ:   Autoritățile Europene de Supraveghere (ESAs) au înaintat Comisiei Europene proiectul de standarde tehnice de reglementare pentru modificarea Regulamentul Delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

Amendamentul clarifică aplicarea KID pentru fondurile de investiții în cazul în care acestea sunt oferite drept opțiuni de investiții suport unui PRIIP. Acest amendament este ca urmare a unei decizii recente a co-legislatorilor europeni de a amâna aplicarea KID pentru fondurile de investiții cu doi ani (de la sfârșitul acestui an până la începutul anului 2022). Scopul propunerii ESA este de a oferi, în timp util, certitudine juridică pentru participanții la piață înainte de expirarea dispoziției actuale din Regulamentul Delegat PRIIP la sfârșitul anului 2019.

Documentele pot fi consultate accesând următoarele linkuri:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-amendment-priips-key-information-document-clarify-application

https://www.esma.europa.eu/document/joint-committee-esas-letter-priips

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2019_16_priips_rts_amendment_quick_fix.pdf

 


ANUNȚ:  ESMA a publicat materialul ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la aspecte legate de prospecte”, cu actualizările corespunzătoare. Acesta poate fi consultat pe pagina ESMA de internet AICI.

 


ANUNȚ: Materialul ESMA ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la aspecte legate de prospecte”, precum și materialul ESMA ”Întrebări și Răspunsuri referitoare la Directiva privind transparența”, cu actualizările corespunzătoare, pot fi consultate pe pagina de internet a ESMA  AICI

 


ANUNȚ:  EIOPA a publicat rezultatele exercițiului de evaluare inter pares a modului în care autoritățile competente naționale verifică cerințele de reputație a membrilor organismelor de conducere și a acționarilor cu participație calificată din cadrul companiilor de asigurare.

În cadrul acestui exercițiu, EIOPA a evaluat prevederile legislative și practicile de supraveghere naționale pe baza cărora autoritățile competente evaluează reputația membrilor conducerii executive și a acționarilor cu participație calificată, la nivel de grup și la nivel de companie solo, atât la momentul autorizării, cât și în cadrul procesului de supraveghere continuă. EIOPA a evaluat de asemenea eficacitatea cooperării între autoritățile de supraveghere.

Regăsiți aici mai multe informații privind concluziile acestui exercițiu de evaluare.

 


ANUNȚ:  ESMA a publicat o declarație referitoare la cele două decizii privind echivalența CCP (Contrapartea centrală)  și CSD (Depozitarul central) din Marea Britanie în cazul unui scenariu de no-deal pentru Brexit. Mai multe detalii găsiți AICI.

 


ANUNȚ:  EIOPA a publicat Raportul  "Evaluarea structurii piețelor intermediare de asigurări în Europa", acesta include și informații despre piața românească a intermediarilor în asigurări.

Mai multe detalii găsiți AICI.


 

ANUNȚ: EIOPA a publicat Raportul care conține rezultatete Stres testului efectuat  pentru piața europeană de asigurări în 2018. Mai multe detalii piteți AICI.


ANUNȚ: Comisia Europeană a publicat proiectul de Regulament delegat de modificare a Regulamentului (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la forma, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care se publică atunci când valorile mobiliare sunt oferite către public sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care abrogă Regulamentul Comisiei (CE) nr. 809/2004

Proiectul de regulament poate fi consultat AICI, unde pot fi transmise și eventuale observații, până pe data de 26 decembrie 2018.

 


ANUNȚ: Autoritățile europene de supraveghere (ESA - Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) au publicat o declarație ca răspuns la preocupările industriei legate de provocările operaționale grave, atât în ceea ce privește respectarea dispozițiilor tranzitorii cu privire la cerințele de prezentare a informațiilor din Regulamentul privind securitizarea,  precum și în ceea ce privește respectarea cerințelor UE cu privire la reținerea riscurilor, cerințele de transparență, resecuritizarea și criteriile privind obligațiile de acordare a creditelor pe bază consolidată de către instituțiile de credit din UE angajate în activități de securitizare în țări terțe.

Documentul poate fi consultat  AICI

 

 

ESMA a emis în data de 13.11.2018 un set de documente care vizează punerea în aplicare a noului cadru de reglementare european pentru securitizări, și care sprijină promovarea securitizărilor simple, transparente și standardizate (STS). Aceste documente includ proiectele de standarde de reglementare și de implementare (RTS / ITS) privind informațiile și template-urile care trebuie furnizate ca parte a unei cereri a unei firme de a se înregistra ca registru central de securitizări la ESMA, precum și standardele operaționale și condițiile de acces pentru informațiile colectate și păstrate de registrele centrale de securitizare. De asemenea, ESMA a publicat avizul tehnic final către Comisie privind comisioanele percepute de ESMA pentru înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de securitizare.

De asemenea, ESMA a publicat orientări suplimentare pentru participanții la piață privind aranjamentele ESMA pentru a fi notificată cu privire la statutul STS al unei securitizări. Aceste orientări constau într-un set de instrucțiuni de raportare și un template intermediar de notificare STS, până va fi creat registrul STS al ESMA, în lunile următoare. Instrucțiunile și fișierul cu template-ul pot fi găsite pe pagina web a ESMA privind politica activităților de securitizare .

Totodată, ESMA a publicat, și o declarație care abordează diverse subiecte legate de activitățile sale de implementare în temeiul Regulamentului privind securitizarea. Această declarație urmărește să furnizeze informații suplimentare pentru a facilita înțelegerea de către participanții de pe piață a rezultatelor furnizate de ESMA, dat fiind faptul că Regulamentul privind securitizarea se va aplica de la 1 ianuarie 2019.

Documentele menționate anterior pot fi consultate AICI

 


 ANUNȚ: EIOPA a publicat rezultatele exercițiului de evaluare (Peer Review)

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a publicat, pe data de 15 noiembrie 2018, rezultatele exercițiului de evaluare (Peer Review) privind aplicarea de către autoritățile naționale competente a principiului proporționalității în supravegherea îndeplinirii prevederilor cadrului Solvabilitate II, referitoare la funcțiile-cheie.  Mai multe detalii AICI

 


ANUNȚ: ESMA a publicat, în data de 08.11.2018, documentul de consultare publică privind modificările vizate ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 653/2017 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

 

 Documentul de consultare publică este împărțit în patru secțiuni:

 • Scenariile de performanță (Secțiunea 4.1.) -Având în vedere preocupările părților interesate din industrie și ale reprezentanților consumatorilor cu privire la scenariile actuale de performanță care ar putea să inducă în eroare, se propune modificarea abordării din PRIIP KID, prin includerea informațiilor privind performanța anterioară, acolo unde aceasta este disponibilă, și întărirea avertismentului privind potențialele performanțe viitoare în textele explicative. Această secțiune analizează, de asemenea, și câteva opțiuni alternative de modificare a metodologiei pentru scenariile viitoare de performanță.
 • Alte modificări tehnice (Secțiunea 4.2) - Această secțiune analizează relevanța unui număr limitat de alte modificări specifice bazate pe informațiile culese de ESA de la 1 ianuarie 2018 privind experiențele practice în aplicarea cerințelor KID pentru anumite tipuri de produse și unele aspecte tehnice care au apărut.
 • Dispoziții specifice pentru O.P.C.V.M-uri (Secțiunea 4.3) –Pentru ca O.P.C.V.M.-urile să aplice PRIIP KID este necesară modificarea Regulamentului Delegat (UE) nr. 653/2017 pentru a include dispoziții din actualul Regulament (UE) nr. 583/2010 În această secțiune se analizează în ce măsură anumite părți din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 ar trebui să fie incluse în RTS PRIIP, sub rezerva oricărei decizii luate de co-legislatori cu privire la faptul dacă OPCVM-urile și non-OPCVM –urile  trebuie să pună la dispoziția investitorului de retail PRIIP KID de la 1 ianuarie 2020.
 • Analiza preliminară a costurilor și beneficiilor( Secțiunea 5)

ESA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul documentului de consultare publică, până la data de 06 decembrie 2018. Instrucțiunile de transmitere a comentariilor le veți găsi în cadrul documentului de consultare publică, precum și la adresele :

 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-proposed-changes-key-information-document-priips .

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Joint%20Consultation%20Paper%20on%20targeted%20amendments.pdf 


ANUNȚ: În data de 9 noiembrie, 2018 ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind măsurile ESMA de intervenție temporară pe produs referitoare la marketingul, distribuția sau vânzarea de CFD și opțiuni binare către clienții de retail, în baza art. 40 din Regulamentul (UE) nr.600/2014 (MiFIR).

Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA AICI

 


ANUNȚ: ESMA a decis să prelungească cu încă trei luni măsura de interzicere a tranzacțiilor cu opțiunile binare pentru clienții retail, aflată în vigoare din data de 2 iulie 2018. Decizia se va aplica începând cu 2 ianuarie 2019. 

Anunțul ESMA poate fi accesat AICI.

 


ANUNȚ: În data de 26.09.2018, Consiliul ESMA a aprobat un nou Q&A privind aplicarea Directivei nr. 61/2011/UE (DAFIA) cu referire la procedura de notificare a distribuției transfrontaliere de FIA de tip umbrelă (cu mai multe compartimente de investiții) stipulată la art. 33 din această directivă.

Documentul este disponibil AICI.


ANUNȚ: ESMA a publicat un comunicat de presă prin care anunță că va reînnoi restricțiile privind contractele de diferență pentru următoarele trei luni

Găsiți AICI textul comunicatului de presă al ESMA în limba română.

 Mai multe detalii găsiți pe site-ul ESMA AICI.


 

ANUNȚ: ESMA a publicat un nou set de întrebări și răspunsuri  privind aplicarea Directivei nr. 65/2009/CE (UCITS).

În data de 11.07.2018, Consiliul ESMA a aprobat un nou Q&A privind aplicarea Directivei nr. 65/2009/CE (UCITS ).

Documentul este disponibil AICI.

 


ANUNȚ: ESMA a publicat o declarație privind depunerea la timp a cererilor de autorizare, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, pentru sporirea gradului de atenționare a participanților la piețele europene de capital. Mai multe detalii găsiți AICI .

Găsiți AICI textul declarației ESMA în limba română.

 ANUNȚ: 
ESMA a lansat astăzi procedura de depunere de candidaturi pentru Grupul Părților Interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor (SMSG), alcătuit din reprezentanți ai diferitelor domenii implicate in mecanismul pieței financiare (participanți la piață, mediul academic, consumatori, investitori etc.)  din întreaga Uniune Europeană.  Mai  multe detalii găsiți AICI

 


ANUNȚ: Materialul ESMA ”Intrebari si Raspunsuri privind prospectul”, actualizat, poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

 


ANUNȚ: EIOPA a publicat specificațiile tehnice pentru participarea pieței europene de asigurări la cel de-al patrulea test de stres. Mai multe detalii găsiți pe pagina de internet a EIOPA  AICI.Comisia Europeană a publicat următoarele proiecte de acte normative:

1. Pachet legislativ privind obligațiunile garantate

- Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE,

-Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate.

Proiectele de acte normative pot fi consultate AICI .

2. Regulamentul de implementare al Comisiei (EU) …/... of XXX referitor la cerințe minime de implementare a prevederilor Directivei 2007/36/EC DIRECTIVA 2007/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă. Proiectul de regulament poate fi consultat AICI .

 


ANUNȚ: Comisia Europeană a lansat o consultare publică de tip fitness check, privind cadrul de raportare corporativă.

Raportările companiilor se bazează în prezent pe o serie de directive, regulamente și recomandări ale UE, care au fost adoptate în diferite momente în timp, în ultimii 40 de ani. Pentru a stabili dacă aceste reglementări asigură o bună și coerentă informare, Comisia Europeană efectuează o verificare/evaluare completă a cadrului UE privind raportarea publică de către companii.

Obiectivele acestui test de fitness sunt:

1) să evalueze dacă cadrul de raportare publică al UE este, în general, relevant pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, aduce valoare la nivel european, este eficient, coerent la nivel intern și coerent cu alte politici ale UE, eficient și nu generează cheltuieli împovărătoare/excesive;

2) să revizuiască aspecte specifice ale legislației existente, în conformitate cu legislația UE2;    

3) să evalueze dacă cadrul public de raportare al UE este potrivit pentru noile provocări (cum ar fi sustenabilitatea și digitalizarea).

Chestionarul poate fi consultat AICI și răspunsurile pot fi  transmise  până la data limită  21 iulie 2018. 
***

ANUNȚ:  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/480 AL COMISIEI din 4 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/1 din data de 23.03.2018. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Dispoziții tranzitorii - Art. 6: Se consideră că un ELTIF autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament. Un ELTIF autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament aplică articolele 1, 3, 4 și 5 din prezentul regulament de la 1 mai 2019.***REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/292 AL COMISIEI 
din 26 februarie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și asistență între autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață  a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L/55/34 din data de 27.02.2018. Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


***


ANUNȚ:  Autoritatea Europeană pentru Piețe de Capital (ESMA) a făcut astăzi publice rezultatele celui de-al doilea test de stress la nivelul Contrapărților Centrale (CCP) din Uniunea Europeană (UE). Mai multe detalii AICI .


***ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE L12/5, L12/9 și L12/11 din 17.01.2018 a următoarelor regulamente delegate:

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/64 AL COMISIEI din 29 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a preciza modul în care trebuie aplicate criteriile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) pentru a evalua dacă anumite evenimente ar afecta în mod semnificativ și cu urmări negative integritatea piețelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanțarea gospodăriilor și a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/65 AL COMISIEI din 29 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind precizarea unor elemente tehnice ale definițiilor prevăzute articolul 3 alineatul (1) din regulament. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/66 AL COMISIEI din 29 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind precizarea modului în care trebuie evaluate cuantumul nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, cuantumul noțional al instrumentelor financiare derivate și valoarea netă a activelor fondurilor de investiții. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.***


ANUNȚ:  ESMA a lansat astăzi o consultare publică privind potențialele măsuri de intervenție asupra produselor referitoare la furnizarea de contracte pentru diferențe (CFD) și opțiuni binare către clienți de retail.

Consultarea are ca scop colectarea de informații de la părțile interesate cu privire la impactul măsurilor propuse de ESMA, în temeiul articolului 40 din MiFIR, în ceea ce privește promovarea, distribuția și vânzarea de contracte pentru diferențe (CFD) și opțiuni binare către clienți de retail. Răspunsurile la această consultare pot fi transmise către ESMA până la data de 5 februarie.

Citiți AICI Comunicatul de presă al ESMA și AICI Documentul de consultare.***


ANUNȚ: 
ESMA a publicat trei documente de consultare publică care cuprind proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

REGULAMENTUL (UE) 2017/2402 stabilește un cadru general privind securitizarea și creează un cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată (STS). De asemenea, definește securitizarea și stabilește cerințele privind îndeplinirea obligației de diligență, reținerea riscului și transparența impuse părților implicate în securitizări, criteriile pentru acordarea creditelor, cerințele privind vânzarea securitizărilor către clienții de retail, interzicerea resecuritizărilor, cerințele pentru entitățile special constituite în scopul securitizării (SSPE-uri), precum și condițiile și procedurile privind registrele centrale de securitizări.

Securitizarea presupune tranzacții care permit unui creditor sau unui împrumutător – de obicei, o instituție de credit sau o societate – să refinanțeze un pachet de împrumuturi, de expuneri sau de creanțe prin transformarea acestora în titluri de valoare tranzacționabile. Regulamentul impune ca anumite informații cu privire la securitizări să fie raportate registrelor centrale de securitizări, inclusiv detalii privind expunerile-suport, detalii cu privire la structura de securitizare în sine, precum și informații privind fluxurile de numerar din securitizare. Registrele centrale  de securitizări vor fi înregistrate și supravegheate de către ESMA. De asemenea, securitizările care doresc să fie desemnate ca STS trebuie să îndeplinească criterii suplimentare și să notifice ESMA cu privire la îndeplinirea acestor criterii.

Regulamentul privind securitizarea include o serie de mandate pentru ESMA, în ceea ce privește elaborarea de proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare a dispozițiilor prevăzute în regulament. Cele treidocumente de consultare publică cuprind proiecte de standarde tehnice privind conținutul și formatul notificării STS în temeiul Regulamentului privind securitizarea, privind cerințele de informare, standardele operaționale și condițiile de acces ale utilizatorilor în conformitate cu art. 17 alin. ( 2)  lit. c)-d) din regulament, precum și proiectul de standarde tehnice privind părțile terțe care furnizează servicii de verificare a criteriilor STS în temeiul regulamentului.

În consecință, ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul documentelor de consultare publică, până la data de 19 martie 2018. Instrucțiunile de transmitere a răspunsurilor le veți găsi în cadrul fiecărui document de consultare publică.

Comunicatul de presă ESMA poate fi citit AICI


***


ANUNȚ
 :
 Comisia Europeană a inițiat Luni, 18 decembrie 2017 o consultare publică cu tema "Building a proportionate regulatory environment to support SME listing". Consultarea publică este deschisă pe durata a 10 săptămâni, până pe 26 februarie 2018. Documentul de consultare publică poate fi vizualizat AICI

Consultarea se concentrează asupra a trei teme principale, prima vizând modalitatea de îmbunătățire, pe viitor, a conceptului de „piață de creștere pentru IMM” creat de MiFID II, cea de a doua având ca scop diminuarea poverii administrative din zona IMM și în final, ultima tema fiind identificarea unor schimbări la nivel legislativ de natura a sprijini ecosistemele locale care înconjoară IMM, respectiv locurile de tranzacționare dedicate.

Sunt așteptate, în mod particular, opiniile participanților la piață, ale IMM-urilor listate și ale celor care doresc să se listeze, ale burselor de valori, investitorilor instituționali, consumatori, organizații ale investitorilor , brokeri specializați în IMM-uri și nu în ultimul rând, ale consultanților care sprijină IMM – urile in procesul de IPO. Chestionarul aferent consultării publice poate fi completat AICI


***

REGULAMENTUL (UE) 2017/2402 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2017de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/35 din data de 28.12.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

REGULAMENTUL (UE) 2017/2401 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/1 din data de  28.12.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

 

***

ANUNȚ: 
ESMA a publicat  o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri”  în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață. Setul de „Întrebări și Răspunsuri” , precum și alte materiale relevante în materia abuzului pe piață  pot fi consultate AICI***

ANUNȚ: ESMA apublicat în data de 15.12.2017 documentul de consultare publică privind proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE. Acest proiect de standarde tehnice de reglementare (RTS) stabilește o serie de cerințe cu privire la următoarele aspecte:

 • Informațiile financiare esențiale care urmează a fi incluse în rezumatul prospectului;
 • Datele și citirea automată a informațiilor care trebuie transmise ESMA în ceea ce privește mecanismul de stocare ce oferă publicului acces gratuit și funcții de căutare;
 • Comunicările cu caracter publicitar care se raportează la oferta publică de valori mobiliare sau la admiterea lor la tranzacționare;
 • Situațiile care necesită publicarea unui supliment la prospect;
 • Publicarea prospectului;

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul documentului de consultare publică, până la data de 09 martie 2018. Instrucțiunile de transmitere a răspunsurilor le veți găsi în cadrul documentului de consultare publică, precum și AICI***


Declaraţie ESMA: 

ESMA a emis o declarație actualizată privind activitatea de pregatire cu privire la CFD-uri, opțiuni binare și alte produse speculative oferite clienților de retail

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) emite această declarație pentru a furniza o actualizare a activității sale în ceea ce privește furnizarea de contracte pentru diferență (CFD) și opțiuni binare pentru clienții de retail.

ESMA este preocupată  de o perioadă considerabilă de timp  de aspectele legate de furnizarea de produse speculative, cum ar fi CFD-uri și  opțiuni binare pentru clienții de retail și a desfășurat în acest sens activități de monitorizare și convergență în supraveghere acest domeniu. Unele autorități competente au adoptat, de asemenea, măsuri naționale pentru a limita furnizarea acestor produse către clienții de retail.

Fără a aduce atingere acestor acțiuni, ESMA rămâne preocupat de faptul că riscurile pentru protecția investitorilor nu sunt suficient controlate sau diminuate. În urma declarației ESMA, publicată în iunie 2017, ESMA ia în considerare posibila utilizare a competențelor sale de intervenție asupra produsului în temeiul articolului 40 din MiFIR pentru a aborda aceste riscuri de protecție a investitorilor. În special, ESMA ia în considerare măsuri pentru:

1. interzicerea comercializării, distribuirii sau vânzării către clienții de retail a opțiunilor binare; și

2. limitarea comercializării, distribuirii sau vânzării către clienții retail a CFD-urilor, inclusiv a rolling spoturilor.

Restricțiile privind CFD-urile aflate în prezent în curs de revizuire sunt:

· Limitarea efectului de levier la deschiderea unei poziții între 30: 1 și 5: 1, limitele variind în    funcție de volatilitatea activului suport;

· Reguli privind închiderea în marjă;

· Protecția soldului negativ pentru a oferi o limită garantată pentru pierderile clienților;

· Restricții privind beneficiile care stimulează tranzacționarea; și

· Avertizarea standardizată în ceea ce privește riscul.

ESMA va organiza o scurtă consultare publică în ianuarie 2018 cu privire la acest subiect.

Orice măsură de intervenție asupra  produsului adoptată de ESMA în temeiul articolului 40 din MiFIR poate avea o durată inițială de până la trei luni și poate fi reînnoită.

Declarația ESMA este publicată pe website-ul autorității europene și poate fi accesată AICI.

 

***

ANUNȚ: ESMA a publicat  o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri”  în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață. Documentul poate fi consultat AICI.

 

***


ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial C 218/11 din 07.07.2017 a Comunicării Comisiei - Orientări privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).

Documentul poate fi consultat AICI .


***


ANUNȚ
: ESMA a publicat  o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind prospectele de ofertă publică de vânzare. Setul de „Întrebări și Răspunsuri” poate fi consultat AICI .


***


ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial L 264/25 al UE din 13.10.2017 a  Rectificării la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 12 aprilie 2017 )

Rectificarea la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 poate fi găsită AICI


***


ANUNȚ: 
ESMA a actualizat setul de Întrebări și răspunsuri (Q&A) cu privire la aplicarea Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative (DAFIA). Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 

***

ANUNȚ
: ESMA a publicat, in data de 09.10.2017,  un comunicat de presă, însoțit de un  briefing  referitor la codul unic de identificare al unei entități, persoană juridică  (Legal Entity Identifier - LEI) ca parte a eforturilor sale de a spori gradul de conștientizare a industriei și de a facilita respectarea cerințelor LEI în conformitate cu MiFID II înainte de lansarea sa la data de 3 ianuarie 2018.

***

ANUNȚ: 
În data de 4 octombrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat de Întrebări și Răspunsuri privind derivatele pe mărfuri conform MiFID II și MiFIR.

Documentul poate fi consultat AICI


***


ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial L 210/16 al UE din 15.08.2017a  Rectificării la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente. (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 12 aprilie 2017).

Documentul poate fi consultat AICI


***


ANUNȚ: 
ESMA a publicat trei documente de consultare publică cu privire la REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE. Cele trei documente de consultare publica cuprind  proiecte de consultanță tehnică (draft technical advice) privind formatul și conținutul prospectului, prospectul UE de creștere, precum și verificarea și aprobarea prospectului.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul documentelor de consultare publică, până la data de 28 septembrie 2017. Instrucțiunile de transmitere a răspunsurilor le veți găsi în cadrul fiecărui document de consultare publică. Documentele pot fi consultate AICI

***


ANUNȚ: ESMA a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri”  în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață.
Setul de „Întrebări și Răspunsuri”, precum si alte materiale relevante în materia abuzului pe piață  pot fi consultate AICI


***


ANUNȚ: REGULAMENTUL (UE) 2017/1131 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (Text cu relevanță pentru SEE) 
a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168/8 din data de 30.06.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 iulie 2018, cu excepția articolului 11 alineatul (4), articolului 15 alineatul (7), articolului 22 și articolului 37 alineatul (4), care se aplică de la 20 iulie 2017.

***

ANUNȚ: REGULAMENTUL (UE) 2017/1129
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Text cu relevanță pentru SEE) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168/12 din data de 30.06.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  Se aplică de la 21 iulie 2019, cu excepția articolului 1 alineatul (3) și a articolului 3 alineatul (2), care se aplică de la 21 iulie 2018, precum și cu excepția articolului 1 alineatul (5) primul paragraf literele (a) și b) și a articolului 1 alineatul (5) al doilea paragraf), care se aplică de la 20 iulie 2017

***


ANUNȚ: 
Materialul „Întrebări și Răspunsuri” privind cerințele documentului cu informații esențiale (KID) referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) stabilite in Regulamentul delegat  (UE) nr. 653/2017 este publicat de către ESMA AICI .***

ANUNȚ:
ESMA a publicat  o actualizare  a Materialului „Întrebări și Răspunsuri”  în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, precum și alte materiale relevante în materia abuzului pe piață,  le puteți citi  AICI .


***

ANUNȚ: ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind protecția investitorilor în contextul MiFID II și MiFIR, in data de 06.06.2017 pe care o puteți citi  AICI .***


ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial L 120/31 al UE din 11.05.2017 a  Rectificării la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente. (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 12 aprilie 2017).

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L 132/1 al UE din 20.05.2017 a DIRECTIVEI (UE) 2017/828 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor


***


ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial - L113/15 al UE din 29.01.2017 a REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/751 AL COMISIEI din 16 martie 2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește termenul limită pentru respectarea obligațiilor de compensare de către anumite contrapărți implicate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere (Text cu relevanță pentru SEE) 


***

ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial – L113/2 al UE din 29.04.2017 a  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/747 AL COMISIEI din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de calculare a contribuțiilor ex ante, precum și circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral (Text cu relevanță pentru SEE)


***

ANUNȚ:  În data de 05.04.2017, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind elementele de structură a pieței în contextul MiFID II și MiFIR. Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI


***

ANUNȚ:  În data de 05.04.2017, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind instrumentele derivate de mărfuri.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 

***

ANUNȚ
: În data de 05.04.2017, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind aspecte legate de transparență.
Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

***

ANUNŢ:
În data de 04.04.2017, ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind protecția investitorilor. Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI


***

ANUNȚ
privind publicarea în Jurnalul Oficial L 110/9 al UE din 27.04.2017 a  Rectificării la Regulamentul delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existența unor conflicte de interese (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 160 din 17 iunie 2016)


***

ANUNȚ: Ghidul ESMA cu privire la validarea și revizuirea metodologiilor agențiilor de rating de credit poate fi consultat AICI .

***

ANUNȚ: 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/653 AL COMISIEI din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100/1 din data de 12.04.2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 ianuarie 2018. Articolul 14 alineatul (2) din regulamentul mai sus menționat se aplică până la 31 decembrie 2019.***


Comunicat IOSCO – Consiliul IOSCO a publicat Raportul final referitor la ” Examinarea lichidității pe piețele secundare de obligațiuni” 

În data de 07.03.2017, Consiliului Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) a publicat Raportul final privind ”Examinarea lichidității pe piețele secundare de obligațiuni  AICI,  din care rezultă faptul că nu au fost identificate dovezi semnificative care să demonstreze faptul că, în intervalul 2004-2015, lichiditatea în piața secundară a obligațiunilor corporative s-a redus în mod substanțial față de nivelurile istorice înregistrate în perioada în care nu a fost criză.

Raportul intitulat Examinarea lichidității pe piețele secundare ale obligațiunilor corporative” prezintă informații detaliate ale lichidității, pentru perioada 2004-2015, bazate pe rezultatele obținute din chestionarea industriei și a reglementatorilor, pe întâlniri cu reprezentanți din industrie și pe valorificarea unor studii științifice, guvernamentale etc. IOSCO a luat în considerare inclusiv răspunsurile oferite la Raportul publicat în vederea consultării  AICI, acesta fiind postat inclusiv pe adresa http://asfromania.ro/international/reglementari-europene/anunturi .

Raportul IOSCO prezintă schimbările semnificative intervenite în structura și caracteristicile pieței obligațiunilor corporative, cauzate de utilizarea tehnologiilor noi, de dezvoltarea locurilor electronice de tranzacționare, de modificarea modelelor de executare și a nivelul registrelor dealer-ilor. Totodată, rezultatele Raportului confirmă faptul că piețele obligațiunilor corporative rămân fragmentate între piețele OTC naționale și regionale și diferă semnificativ de la o jurisdicție la alta.
***

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87/ 31 martie 2017  au fost publicate:  

1Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate 

2.  Regulamentul delegat (UE) 2017/566 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții cu scopul de a preveni condițiile de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței 

3. Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile . 

4. Regulamentul delegat (UE) 2017/568 al Comisiei din 24 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare pe piețele reglementate 

5. Regulamentul delegat (UE) 2017/569 al Comisiei din 24 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea și retragerea de la tranzacționare a instrumentelor financiare 

6. Regulamentul delegat (UE) 2017/570 al Comisiei din 26 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condițiilor în care o piață este semnificativă din punctul de vedere al lichidității în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacționării 

7.  Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor 

8. Regulamentul delegat (UE) 2017/572 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacționare și posttranzacționare și a nivelului de dezagregare a datelor 

9.  Regulamentul delegat (UE) 2017/573 al Comisiei din 6 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de asigurare a unor servicii de colocare și a unor structuri de taxare echitabile și nediscriminatorii 

10. Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei din 7 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale 

11. Regulamentul delegat (UE) 2017/575 al Comisiei din 8 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacțiilor 

12. Regulamentul delegat (UE) 2017/576 al Comisiei din 8 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiții a informațiilor referitoare la identitatea locurilor de executare și la calitatea executării 

13. Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule 

14. Regulamentul delegat (UE) 2017/578 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele aplicabile acordurilor și mecanismelor de formare a pieței 

15. Regulamentul delegat (UE) 2017/579 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul direct, substanțial și previzibil al contractelor derivate în cadrul Uniunii și la prevenirea eludării normelor și a obligațiilor 

16. Regulamentul delegat (UE) 2017/580 al Comisiei din 24 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare 

17. Regulamentul delegat (UE) 2017/581 al Comisiei din 24 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce privește locurile de tranzacționare și contrapărțile centrale 

18. Regulamentul delegat (UE) 2017/582 al Comisiei din 29 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd obligația de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate și termenele pentru acceptarea compensării 

19. Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate

20. Regulamentul delegat (UE) 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare 

21. Regulamentul delegat (UE) 2017/585 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente 

 22. Regulamentul delegat (UE) 2017/586 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente atunci când acestea cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al verificărilor la fața locului și al investigațiilor 

23. Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent 

24. Regulamentul delegat (UE) 2017/588 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă 

25. Regulamentul delegat (UE) 2017/589 al Comisiei din 19 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice

26. Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente 

27. Regulamentul delegat (UE) 2017/591 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri 

28. Regulamentul delegat (UE) 2017/592 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile pe baza cărora se stabilește când o activitate trebuie considerată ca fiind auxiliară în raport cu activitatea principală 

 și

Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare***

ANUNŢ: În data de 13.03.2017, ESMA a publicat primul  Set de Întrebări și Răspunsuri (Q & As) privind dispozițiile CSDR.

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI 


***


ANUNȚ privind publicarea în 
Jurnalul Oficial L64/116 al UE din 10.03.2017 a  RECTIFICĂRII la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 12 iunie 2014). 

***


ANUNȚ privind publicarea în 
Jurnalul Oficial – L65/1 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/389 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (Text cu relevanță pentru SEE) .


***

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/9 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/390 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Text cu relevanță pentru SEE.)


***

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/44 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/391 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Text cu relevanță pentru SEE).


***


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/48 al UE din 10.03.2017  a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/392
 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare

*** 

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/116 al UE din 10.03.2017 REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/393 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)


***

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/145 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/394 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)


***


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – al UE din 25.02.2017 a  
Regulamentului delegat (UE) 2017/323 AL COMISIEI din 20 ianuarie 2017 de corectare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2016/2251 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală.

***

ANUNŢ: În data de 09.02.2017 , ESMA a publicat o revizuire a proiectului de standarde tehnice de implementare (ITS) privind raportarea pozițiilor în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II).

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI


***

Autoritățile europene de supraveghere (ESA) au publicat azi un document de consultare privind conținutul actelor delegate care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)
. Documentul consultat AICI.

Părțile interesate sunt invitate să transmită observații cu privire la abordarea propusă în respectivul document în ceea ce privește procedurile de monitorizare, de guvernanță și de control pentru creatorii de PRIIP care vizează obiective de mediu sau sociale („EOS PRIIPs”). Documentul poate fi consultat AICI.
Data până la care se pot transmite observații este 23 martie 2017.


***

ANUNŢ:
 ESMA a emis, în data de 11.10.2016, o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind prestarea de servicii și alte activități de investiții în legătură cu CFD-urile și alte produse speculative către investitorii de retail.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI .


***


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/180 AL COMISIEI
din 24 0ctombrie 2016 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referință și pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor (Text cu relevanță pentru SEE) a fost publicat  în Jurnalul Oficial – L29/1 al UE din 03.02.2017. 

***

ANUNȚ: 
Materialul „Întrebări și Răspunsuri” privind prospectele de ofertă publică de vânzare, cu actualizări corespunzătoare, precum și alte materiale relevante în materia prospectelor a fost publicat de către ESMA și poate fi citit AICI

Materialul „Întrebări și Răspunsuri” în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață,cu actualizări corespunzătoare, precum și alte materiale relevante în materia abuzului pe piață a fost publicat de către ESMA și poate fi citit AICI

***

Anunţ ESMA privind publicarea Opiniei ESMA nr. 34-43-296 privind clasele de unități de fond OPCVM

În data de 30.01.2017 a fost publicată pe site-ul ESMA o Opinie privind clasele de unități de fond OPCVM, în conformitate cu atribuțiile ESMA conferite la art. 29 alin. (1) din Regulamentul (U.E.) 1095/2010.

Opinia ESMA către autoritățile naționale competente privind clasele de unități de fond OPCVM descrie cadrul de principii generale și operaționale recomandate de ESMA către statele membre U.E. în procesul de autorizare a OPCVM cu mai multe clase de unități de fond (principles-based framework for share classes).

Reținem că strategiile de acoperire a riscurilor (aranjamentele de hedging) utilizate la nivel de clasă de unități de fond O.P.C.V.M. nu se conformează în general unei strategii investiționale comune la nivelul O.P.C.V.M. (common investment strategy), cu excepția strategiei de acoperire a riscului valutar (currency hedging at the share class level) (paragrafele 17-18).

Prevederi tranzitorii aplicabile în U.E.

Actualele clase de unități de OPCVM neconforme (care utilizează alte strategii de investiții decât pentru acoperirea riscului valutar – currency risk hedging[1]) vor continua să funcționeze până la răscumpărarea lor integrală la inițiativa actualilor investitori sau până la lichidarea acestor clase de OPCVM. Cu toate acestea, opinia ESMA este că aceste clase de unități de OPCVM neconforme (și care vor opta să NU își modifice prospectele pentru a respecta Opinia ESMA de față) ar trebui să nu mai ofere posibilitatea subscrierii pentru noi investitori în termen de 6 luni de la publicarea Opiniei. Suplimentar, actualii investitori în clasele de unități de fond OPCVM neconforme nu vor mai putea realiza noi subscrieri în termen de 18 luni de la publicarea Opiniei.

 Textul Opiniei ESMA este disponibil AICI .

  --------
     [1]
Interest-rate hedging, volatility hedging, duration hedging.

***

ANUNȚ: 
REGULAMENTUL (UE) 2016/2340 al Parlamentului European și  al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare.

Documentul poate fi consultat AICI.

***


25.11.2016

ANUNŢ
: În data de 18.11.2016, ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A-MIFID II/MIFIR) privind transparența și structura pieței.

Documentele pot fi consultate AICI .

***

ANUNȚ ESMA privind publicarea, în data de 14.10.2016, a Ghidului privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva OPCVM [1] (ESMA/2016/575) și a Ghidului privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA [2] (ESMA/2016/579)ghiduri ce au fost traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva OPCVM (ESMA/2016/575) se aplică societăților de administrare a investițiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva OPCVM (UCITS), precum și autorităților competente; acesta se aplică, de asemenea, și societăților de investiții (de tip OPCVM) care nu au desemnat o societate de administrare autorizată conform aceleiași directive (societăți de investiții autoadministrate).

Acest ghid clarifică anumite aspecte privind politicile și practicile de remunerare pentru societățile de administrare a investițiilor și personalul identificat [3] din cadrul acestora. Scopul ghidului este de a asigura aplicarea comună, uniformă și consecventă a prevederilor privind remunerația de la articolele 14a și 14b din Directiva UCITS V[4]. Anexa II la prezentul ghid oferă informații despre orientările care se aplică societăților de administrare în ansamblu și despre cele care se aplică doar personalului identificat al acestora.

Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2016/579) modifică alineatul 33, Secțiunea VIII - Orientări privind apartenența AFIA la un grup din Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2013/232) („Ghidul privind remunerarea DAFIA”), după cum urmează:

- paragraful 32 – aplicarea principiului de remunerație sectorială se aplică tuturor AFIA care sunt deținuți de grupuri financiar-bancare;
- paragraful 33 – în cazul în unui AFIA membru al unui grup i se aplică și regulile prudențiale din alte sectoare financiare (bancar, asigurări etc.), există posibilitatea ca personalului identificat (identified staff) al AFIA să i se aplice și regulile de remunerare specifice sectorului respectiv (ex. sectorul bancar – conform CRD IV [5]).

Ghidul privind remunerarea DAFIA (ESMA/2013/232), modificat prin ghidul de față ESMA/2016/579, se aplică AFIA şi autorităţilor naționale competente. Scopul acestora este să asigure aplicarea comună, uniformă şi coerentă a prevederilor referitoare la remunerare de la articolul 13 şi articolul 22 alin. (2) literele e) şi f) din DAFIA şi din anexa II la aceasta. ”
[1] Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

[2] Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010

[3] categoriile de personal, inclusiv cadrele superioare de conducere, persoanele care își asumă riscurile, cele cu funcții de control și orice angajat care primește o remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu persoanele aflate în funcții de conducere și persoanele care își asumă riscurile, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății de administrare sau asupra profilurilor de risc ale OPCVM pe care le administrează și categoriile de personal aparținând entității (entităților) cărora le-au fost delegate activitățile de administrare a investițiilor de către OPCVM, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilurilor de risc ale OPCVM pe care le administrează societatea de administrare.

[4] DIRECTIVA 2014/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile, ce face obiectul unui proiect de lege de transpunere transmis spre adoptare Parlamentului României.

[5] Directiva 36/2013/UE.

 ***

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA a instrucțiunilor privind evaluare membrilor  organe de conducere

Textul integral al documentului menționate anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI .

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 28.01.2016. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”

2.11.2016


***

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA
a instrucțiunilor de raportare - MIFIR

Textul integral al documentului menționat anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI

2.11.2016

***


ANUNȚ: 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1904 AL COMISIEI din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția în cazul produselor a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295/11 din data de 29.10.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 31 decembrie 2016

***

ANUNŢ
: În data de 11 octombrie 2016, ESMA a publicat actualizarea Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind dispozițiile din MiFID referitoare la oferirea CFD și altor produse speculative clienților de retail. Documentul oferă răspunsuri la întrebări identificate de autoritățile competente legate de aspecte practice privind oferirea de astfel de produse.

Documentul integral poate fi regăsit AICI

***


ANUNȚ ESMA
privind publicarea documentului de consultare pe marginea proiectului de orientări privind cerințele de guvernanță a produsului conform MiFID II

Documentul poate fi accesat AICI.
ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în materialul de consultare până pe data de 5 ianuarie 2017, la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica Your input/Consultations.

06.10.2016

***


ANUNȚ ESMA  privind publicarea  documentului de consultare pe marginea proiectului de orientări privind noțiunile specifice legate de organul de conducere al operatorilor de piață și al furnizorilor de servicii de raportare a datelor conform MiFID II

Documentul poate fi accesat  AICI.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în materialul de consultare până pe data de 5 ianuarie 2017, la adresa www.esma.europa.eu, rubrica Your input/Consultations.

06.10.2016***


Comunicat  IOSCO - Consiliul IOSCO a publicat spre consultare Raportul referitor la ”Examinarea lichidității pe piețele secundare ale obligațiunilor corporative” 

În data de 5 august 2016, Consiliului Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) a publicat spre consultare Raportul denumit ”Examinarea lichidității pe piețele secundare de obligațiuni”,  ca urmare a îngrijorărilor exprimate de participanții la piață despre lichiditatea în această piață.

Potrivit descrierii din raportul publicat spre consultare, IOSCO nu a identificat dovezi care să demonstreze că lichiditatea în piața secundară a obligațiunilor corporative s-a redus în mod deosebit față de nivelurile istorice din perioadele în care nu a fost criză. Cu toate că reglementatorii continuă să monitorizeze îndeaproape impactul reformelor din domeniul reglementării, IOSCO nu a identificat dovezi semnificative în ceea ce privește respectivele reforme care să fi influențat scăderea lichidității în piață. 

În plus, studiul IOSCO a descoperit schimbări importante în caracteristicile și în structura piețelor secundare ale obligațiunilor corporative, inclusiv în ceea ce privește stocurile oferite de dealeri, o utilizare mai mare a tehnologiei și a locurilor de tranzacționare electronice, precum și schimbările în rolul participanților și a modelelor de executare a tranzacțiilor (ex. dealeri care au trecut de la modelul de a tranzacționa în nume propriu la modelul de intermediere).

Concluziile raportului se bazează pe analize detaliate ale valorilor lichidității, pe rezultatele obținute din chestionarea industriei și a reglementatorilor, pe întâlniri cu reprezentanți din industrie și pe valorificarea unor studii științifice, guvernamentale etc. Analiza acestor informații a permis IOSCO să dezvolte o imagine asupra lichidității din piața secundară a obligațiunilor, deși analiza informațiilor colectate de membrii din jurisdicții diferite a constituit o provocare datorită diferențelor intervenite în ceea ce privește metodele de colectare a datelor, scopul, calitatea și consistența informațiilor. Datorită acestor provocări, IOSCO se așteaptă să realizeze în lunile următoare un studiu cu privire la cerințele referitoare la raportarea și dezvăluirea publică a informațiilor care privesc piețele obligațiunilor corporative.

IOSCO încurajează publicul să comenteze analizele, informațiile și concluziile cuprinse în raport. De asemenea, sunt solicitate participanților la piață informații referitoare la lichiditatea din piața secundară a obligațiunilor corporative care pot să ajute IOSCO la îmbunătățirea analizei.

Observațiile asupra raportului pot fi comunicate cel mai târziu până la data de 30.09.2016. Găsiți mai multe informații AICI.

08.08.2016

***

În data de 26 iulie 2016 a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1212 AL COMISIEI de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la procedurile și formularele standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului, ce stabilește procedurile și formularele comune cu ajutorul cărora autoritățile competente transmit Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) informații în ceea ce privește sancțiunile și măsurile pe care le impun, astfel cum sunt menționate la articolul 99e din Directiva 2009/65/CE

În data de 24 martie 2016 a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/438 AL COMISIEI de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor.

În data de 23 decembrie 2015 a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE REGULAMENTUL (UE) 2015/2365 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 
***


ANUNȚ:

ESMA a publicat AICI materialul „Întrebări și Răspunsuri” privind prospectele de ofertă publică de vânzare,cu actualizări corespunzătoare, precum și alte materiale relevante în materia prospectelor.

Materialul „Întrebări și Răspunsuri” în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață,cu actualizări corespunzătoare, precum și raportul final referitor la ghidul privind MAR sunt publicate de către ESMA la adresele:

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f[0]=im_esma_sections%3A22

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf .

 


Regulamentul (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014. Regulamentul  a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE, în data de 29 iunie 2016,  a intrat în vigoare în data de 30 iunie 2016 și se va aplica începând cu 1 ianuarie 2018.

Regulamentul introduce un cadru comun care să asigure precizia și integritatea indicilor utilizați ca indici de referință pentru instrumentele financiare și contractele financiare sau pentru a măsura performanța fondurilor de investiții din Uniune, având în vedere că anumite fonduri de investiții se bazează pe aceștia pentru măsurarea performanțelor, cu scopul urmăririi randamentului sau stabilirii alocării activelor dintr-un portofoliu sau cu scopul calculării comisioanelor de performanță. Astfel, un anumit indice de referință poate fi utilizat direct, ca referință pentru instrumentele financiare și contractele financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, sau indirect, în cadrul unei combinații de indici de referință.

Descărcați AICI varianta în limba engleză a Regulamentului (UE) 2016/1011.       


ANUNȚ: EIOPA  a lansat în consultare publică documentul pentru actele delegate privind implementarea IDD 

În data de 4 iulie 2016, la recomandarea Comisiei Europene, EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) a lansat spre consultare publică documentul pentru actele delegate privind implementarea IDD - Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 referitoare la distribuția de asigurări.

 Documentul urmăreşte trei obiective de nivel înalt:

 • se asigură că produsele de asigurare satisfac nevoile consumatorilor și, prin urmare, este prevenită sau atenuată vânzarea neconformă, de-a lungul întregului ciclu de viață a produsului;
 • se asigură că diferite plăți către terțe părți, cum ar fi comisioanele, nu au un impact negativ asupra calității serviciilor furnizate către client;
 • se asigură că produsele vândute clienţilor de către asigurători și intermediari  sunt adecvate și corespunzătoare nevoilor consumatorilor.

EIOPA invită la comunicarea într-o manieră clară a oricăror aspecte sesizate în cadrul acestui document, acordarea răspunsurilor funcţie de aplicabilitate şi descrierea alternativelor ce ar putea fi luate în considerare. Mai multe informații găsiți AICI.

Comentariile pot fi transmise pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până în data de 03 octombrie 2016, în formatul pus la dispoziţie de EIOPA.

 


ANUNȚ privind publicarea de către ESMA, în data de 31 mai 2016,  a  proiectului de Orientări cu privire la reguli și proceduri în cazul insolvenței unui participant conform CSDR


Proiectul de orientări a fost elaborat de ESMA în baza art. 41 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR) pentru a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a art. 41 din CSDR referitor la regulile și procedurile în cazul insolvenței unui participant.
Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA,  AICI .

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în proiect până pe data de 30 iunie 2016. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input - Consultations”
COMUNICAT DE PRESĂ ESMA

ESMA reaminteşte despre responsabilităţile firmelor de investiţii la momentul vânzării instrumentelor financiare supuse regimului de recapitularizare internă conform BRRD (bail-in)

ESMA a publicat o declaraţie prin intermediul căreia readuce în atenţia instituţiilor de credit și firmelor de investiții (denumite in continuare firme) obligaţia de a acţiona în cel mai bun interes al clienților la momentul vânzării de instrumente financiare supuse regimului de recapitularizare internă conform BRRD (bail-in). În vedereaîndeplinirii obligaţiilor impuse de noul regim de rezoluție prevăzut de BRRD (în vigoare din ianuarie 2016), este foarte probabil să se emită un procent semnificativ de instrumente cu risc de pierdere (instrumente ce pot fi utilizate de către instituțiile de credit pentru absorbția riscului), ESMA fiind îngrijorată cu privire faptul că investitorii – în special investitorii de retail – nu sunt conștienți de riscurile la care pot fi expuşi în momentul în care intrăîn posesia acestor instrumente.

Declarația subliniază obligația firmelor de a se supune obligațiilor din MiFID  și importanța:

 • Furnizării către investitori (existenți sau noi) a informaţiilor complete şi actualizate elaborate sub supravegherea funcţiei de conformitate din cadrul firmelor;
 • Administrării potenţialelor conflicte de interese, în particular, la momentul vânzării de către firmă, direct către clienții săi, a instrumentelor financiare supuse regimului de recapitalizare internă conform BRRD (bail-in), practică cunoscută ca și plasament privat (self-placement);
 • Asigurării asupra faptului că produsul este adecvat investitorului, prin colectarea mai multor informaţii despre acesta, pentru a reflecta faptul că investitorul poate suferi pierderi financiare fără intrarea firmei în insolvenţă.

Steven Maijoor, Președintele ESMA a declarat:

„Protecţia investitorilor este o parte principală a misiunii ESMA şi suntem îngrijoraţi că investitorilor le-ar putea fi dificil să înţeleagă riscurile inerente ale unor astfel de investiţii, ţinând cont de complexitatea şi noutatea regimului BRRD.

Măsurile prudenţiale ale redresării şi rezoluţiei sunt extrem de importante, dar pentru a se conforma acestora, firmele nu trebuie să facă compromisuri în legătură cu tratamentul adresat clienţilor.”

Regimul BRRD conţine prevederi referitoare la modul în care firmele naţionale şi transfrontaliere care se află în dificultate şi care prezintă un interes public ar trebui să fie administrate. Firmelor UE le este solicitat să deţină anumite instrumente, precum obligaţiunile, în vederea absorbţiei pierderilor, în eventualitatea unui eşec. Aceste măsuri de rezoluţie au fost introduse ca şi alternativă la salvarea instituțiilor de credit din fonduri publice.

Pentru a elabora această declaraţie, ESMA a colaborat îndeaproape cu EBA, ţinând cont de experienţa acestei autorităţi în legătură cu BRRD.

Note pentru editori

 • ESMA Statement on potential risks associated with investing in contingent convertible instruments

   https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-902_statement_brrd.pdf

 • ESMA Opinion on MiFID practices for firms selling complex products

   https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016903_press_release_brrd_statement.pdf


Misiunea ESMA este aceea de a spori protecția investitorilor și de a promova funcționarea stabilă a piețelor financiare. Îndeplinește aceste obiective prin intermediul a patru activităţi:

 • Evaluarea riscului investitorilor, a pieţelor şi stabilităţii financiare;
 • Realizarea unei document unic pentru pieţele financiare din UE;
 • Promovarea convergenţei în supraveghere;
 • Supravegherea directă a entităţilor financiare specifice.

ESMA realizează misiunea în cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară (ESFS) prin cooperarea activă cu EBA, EIOPA, ESRB și cu autoritățile naționale competente în domeniul piețelor de valori mobiliare.

06.06.2016Informații suplimentare:

Catherine Sutcliffe

Senior Communications Officer
Tel: +33 (0) 158 36 51 80
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 COMUNICAT ESMA:
 Transmiterea notificărilor conform art. 4(1) din Regulamentul nr. 596/2014 privind abuzul pe piaţă (MAR)

24 Mai 2016


1. UE, Parlamentul European și Consiliul UE au finalizat negocierile tripartite prin intermediul unui acord politic cu privire la amânarea datei de aplicare a Directivei 2014/65/UE (MiFID II) și a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 (MiFIR), până la data de 3 ianuarie 2018. Se preconizează că acordul va fi adoptat de Parlamentul European și ECOFIN la începutul lunii iunie 2016, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acordul prevede totodată și amânarea datei aplicării anumitor dispoziții ale MAR, în special în ceea ce privește art. 4. În mod specific, cerințele stabilite în conformitate cu art. 4(2) și 4(3) se vor aplica începând cu 3 ianuarie 2018, în timp ce data aplicării cerinței prevăzute la art. 4(1) rămâne 3 iulie 2016.

2. Cerința art. 4(1) din MAR referitoare la notificarea datelor de referinţă aferente instrumentelor financiare urmează să se aplice începând cu 3 iulie 2016. Conform acestei cerințe, operatorii de piață din cadrul piețelor reglementate, societățile de investiții și operatorii care desfășoară activități în cadrul MTF sau OTF sunt obligați să notifice autoritățile competente (AC) cu privire la orice instrumente financiare pentru care se face o cerere de admitere la tranzacționare în cadrul locurilor de tranzacționare, care este admisă la tranzacționare sau care este tranzacționată pentru prima dată. Cu toate acestea, din moment ce conceptul de OTF va intra în vigoare abia la 3 ianuarie 2018, aşa cum este prevăzut în art. 39(4) din MAR, obligația de raportare în conformitate cu art. 4(1) din MAR se va aplica de la 3 iulie 2016 pentru operatorii din cadrul pieţelor reglementate și societățile de investiții și operatorii de piață care tranzacţionează în cadrul MTF .

3. Aranjamentele operaționale respective, noile formate de date, sistemele informatice și infrastructurile care trebuie implementate de către AC, ESMA și participanții din cadrul pieței în acord cu prevederile art. 4 din MAR, sunt în esență aceleași ca și cele necesare pentru implementarea dispozițiilor art. 27 din MiFIR. În vederea reducerii sarcinilor referitoare la raportare, ESMA a fost de acord să pună în aplicare aceste cerințe, în același mod, prin standarde tehnice elaborate în conformitate cu MAR și MiFIR, care au fost deja înaintate Comisiei la data de 28 septembrie 2015.

4. Deși standardele tehnice de implementare a art. 4 din MAR care specifică formatele tehnice necesare pentru transmiterea datelor de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial în data de 17 martie 2016, standardele tehnice de reglementare emise în aplicarea art.4 din MAR care precizează datele ce trebuie raportate în datele de referință nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial. Prin urmare, operatorii locurilor de tranzacționare nu se află în posesia unor cerințe legale definitive necesare pentru a dezvolta sisteme informatice adecvate și nu pot începe transmiterea datelor în conformitate cu art. 4 din MAR, în iulie 2016.

5. ESMA a recunoscut anterior că aranjamentele operaționale pentru colectarea și publicarea datelor de referință sunt complexe și necesită alinierea sistemelor IT și a infrastructurilor utilizate de locurile de tranzacționare, AC și ESMA. Mai precis, în octombrie 2015, ESMA a comunicat CE (ref: ESMA/2015/1513), riscurile și provocările tehnice pentru mai multe AC, ESMA și un număr mare de locuri de tranzacționare, care împiedică punerea în aplicare a colectării, verificarii și publicarii noilor sisteme de date de referință în termenul prevăzut inițial de MiFID/MiFIR, respectiv ianuarie 2017.

6. Punerea în aplicare a cerințelor art. 4 (1) din MAR va fi, în practică, realizată prin aceleași sisteme informatice dezvoltate pentru punerea în aplicare a art. 27 din MiFIR. În majoritatea Statelor Membre și ESMA, acele sisteme IT nu vor fi gata până la 3 iulie în 2016.  

7. Luând în considerare cele de mai sus, este de așteptat ca operatorii locurilor de tranzacționare care în prezent sunt obligaţi să respecte prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 1287/2006, să continue să se conformeze acestor cerințe şi după data de 3 iulie 2016, până când vor fi dezvoltate sistemele informatice respective și disponibilitatea acestora va fi comunicată de către AC și ESMA. În același timp, Statele Membre pot solicita informații suplimentare cu privire la instrumentele financiare care urmează să fie furnizate în temeiul Regulamentului nr. 1287/2006. 

8. Operatorii locurilor de tranzacționare vor fi notificaţi de AC și ESMA în cursul anului 2016 cu privire la disponibilitatea preconizată a sistemelor informatice pentru transmiterea datelor de referință și le vor fi furnizate instrucțiuni suplimentare cu privire la pregătirea şi lansarea raportării folosind noile formate în conformitate cu art. 4 din MAR. 

9. Această comunicare este făcută înaintea primirii confirmării acordului politic în Parlamentul European și ECOFIN, aşa cum este subliniat la para. 1.

  Comunicatul publicat pe siteul ESMA îl puteți citi AICI  


ANUNȚ ESMA:

Materialul ”Întrebări și Răspunsuri” privind prospectele de ofertă publică de vânzare, cu actualizări corespunzătoare, precum și alte materiale relevante în materia prospectelor sunt publicate de ESMA AICI.

Materialul ” Întrebări și Răspunsuri” privind abuzul pe piață, cu actualizări corespunzătoare, precum și alte materiale relevante în materia abuzului pe piață sunt publicate de ESMA  AICI.


ANUNT:

21.04.2016

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/523 AL COMISIEI din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/19 din data de 05.04.2016. Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se aplică de la 3 iulie 2016.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE(UE) 2016/347 AL COMISIEI
 din 10 martie 2016 
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65/49 din data de 11.03.2016. Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 3 iulie 2016.


REGULAMENTUL DELEGAT 2016/522 AL COMISIEI din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/1 din data de 05.04.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se aplică de la 3 iulie 2016.
Proiectul de standarde tehnice pentru reglementarea informatiilor semnificative pentru Pachetele de produse de investiții cu componentă de asigurări în regim de retail a fost finalizat  de EIOPA, ESMA și EBA și trimis Comisiei Europene 


Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană pentru Sectorul Bancar (EBA) au finalizat, aprobat și trimis spre Comisia Europeană proiectul de Standard Tehnic de Reglementare referitor la Documentele cu informații semnificative (KIDs)  privind Pachetele de produse de investiții cu componentă de asigurări în regim de retail.

KID va asigura creșterea nivelului de transparență și comparabilitate a informațiilor în ceea ce privește riscurile, randamentul și costurile produselor de investiții în domeniul bancar, al asigurărilor și al pieței de capital.

Documentul poate fi consultat pe siteul EIOPA, AICI.


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al U.E. a Regulamentului delegat (UE) 438/2016 privind aplicarea Directivei 65/2009/CE (UCITS)

În data de 24.03.2016 a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L78/24.03.2016, Regulamentul delegat  (UE) 438/2016 din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 13 octombrie 2016.

Regulamentul este obligatoriu și se aplică direct în toate statele membre.

Textul regulamentului contemplă obligațiile depozitarului O.P.C.V.M., fiind emis în aplicarea Directivei 91/2014/UE (UCITS V), ce face obiectul la nivel național a unui proiect de act normativ (aflat în prezent în consultare publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice).

Textul Regulamentului (UE) 438/2016 este disponibil AICI

30.03.2016


ANUNȚ: A apărut REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 58/13 din data de 04.03.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


21.03.2016


ANUNȚ privind publicarea de către ESMA standardelor tehnice finale (TS) privind cerinţele de marjă pentru instrumentele derivate OTC care nu sunt compensate la nivel central

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA AICI

11.03.2016


Anunţ ESMA referitor la actualizarea Documentului Q&A privind aplicarea Directivei 65/2009/CE (UCITS) cu menţiuni privind perioada tranzitorie aferentă UCITS V- 01.02.2016

În data de 01.02.2016, ESMA a completat prevederile Documentului Q&A privind aplicarea Directivei 65/2009/CE (UCITS) cu 3 noi întrebări cu privire la faptul că documentul privind informații cheie destinat investitorilor (KIID) poate fi actualizat cu privire la politicile de remunerare ale SAI și după 18.03.2016 (termenul limită de transpunere a Directivei 91/2014/UE – UCITS V), iar prospectele OPCVM pot de asemenea fi actualizate la următoarea lor modificare, dar nu mai târziu de 18.03.2017. Până la data  modificării prospectelor OPCVM, ESMA recomandă ca SAI să își actualizeze însă pe site-ul propriu eventualele modificări intervenite privind depozitarul activelor OPCVM sau politica de remunerare a angajaților SAI, în scopul corectei și completei informări a investitorilor.

De asemenea, ultima întrebare din Q&A specifică faptul că noile contracte dintre SAI și un depozitar OPCVM trebuie să fie încheiate în perioada tranzitorie specificată în actele delegate pe care Parlamentul European urmează să le adopte în cursul lunii martie 2016.  

Textul documentului Q&A elaborat de către ESMA (2016/ESMA/181) este disponibil AICI 

29.02.2016COMUNICAT DE PRESĂ AL COMISIEI EUROPENE

Comisia Europeană amână data intrării în aplicare a pachetului MiFID II

Bruxelles, 10 februarie 2016


Comisia a propus amânarea cu un an a datei de punere în aplicare a Directivei revizuite privind pieţele de instrumente financiare(MiFID II), având în vedere provocările tehnice cu care se confruntă autoritățile de reglementare şi participanţii la piaţă în ceea ce priveşte implementarea acesteia.

Comisia Europeană a propus astăzi amânarea cu un an pentru ca autorităţile competente şi participanţii la piaţă să fie în măsură să aplice normele prevăzute în Directiva privind pieţele de instrumente financiare, revizuită, cunoscută ca MiFID II. Noul termen este 3 ianuarie 2018.

Motivul acestei amânări îl reprezintă infrastructura tehnică complexă care trebuie instituită pentru ca pachetul MiFID II să funcţioneze eficient. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) trebuie să colecteze date de la aproximativ 300 locuri de tranzacționare cu privire la aproximativ 15 milioane de instrumente financiare. Pentru a atinge acest obiectiv, ESMA trebuie să lucreze îndeaproape cu autoritățile competente naţionale şi cu locurile de tranzacţionare. Cu toate acestea, Comisia Europeană a fost informată de către ESMA că nici autorităţile competente şi nici participanții la piaţă nu sunt în măsură să asigure că sistemele necesare ar fi instituite până la data de 3 ianuarie 2017, data iniţială la care pachetul MiFID II trebuia să devină operaţional. În lumina acestor circumstanţe excepţionale, în vederea asigurării securității juridice  şi a evitării unei potențiale perturbări a pieţei, s-a considerat necesară o amânare.

Jonathan Hill, Comisarul European pentru Stabilitate Financiară, Servicii Financiare şi Uniunea Pieţelor de Capital a declarat: „Având în vedere complexitatea provocărilor tehnice semnalate de către ESMA, este normal să se amâne termenul de punereîn aplicare pentru MiFID II. Astfel, vom acorda încă un an în vederea unei pregătiri şi ajustări corespunzătoare a sistemelornecesare. Între timp, avansăm cu legislaţia de nivel II în vederea implementării MiFID II şi preconizăm că vom anunţa aceste măsuri în scurt timp.”

Această amânare nu va afecta data prevăzută pentru adoptarea măsurilor de  implementare de „nivel II” în baza MiFID II/MiFIR. Comisia Europeană va continua adoptarea acestora indiferent de noua dată de punere în aplicare a MiFID II. Prin aceasta, se va oferi noilor prevederi securitate juridică.

A fost deja prevăzută o perioadă de 30 de luni între adoptare şi punerea în aplicare a MiFID II pentru a ţine seama de nivelul ridicat de complexitate a pachetului. Amânarea datei de punere în aplicare se limitează strict la ceea ce este necesar astfel încât activitatea de implementare tehnică să poată fi finalizată.

Context

MiFID, care acoperă pieţele de valori mobiliare, societăţile de servicii de investiţii financiare şi intermediarii de investiţii, a fost adoptată în urma crizei financiare pentru a ajuta la construirea unei pieţe mai competitive şi mai integrate a UE. Cu toate acestea, evenimentele şi evoluția pieței din ultimul timp au scos la iveală punctele slabe ale unora dintre principiile care stau la baza acestea, şi au subliniat domeniile unde este nevoie de consolidare sau revizuire.

Scopul MiFID II este de a soluţiona aceste puncte slabe prin consolidarea şi înlocuirea normelor europene curente privind pieţele de valori mobiliare. În special:

 • asigură că tranzacționarea se desfășoară pe platforme reglementate;
 • introduce norme privind tranzacţionarea de mare frecvenţă;
 • îmbunătăţeşte transparenţa şi supravegherea pieţelor financiare – inclusiv a pieţelor de instrumente financiare derivate – şi abordează chestiunea volatilității preţurilor instrumentelor financiare derivate pe mărfuri;
 • îmbunătăţeşte condiţiile de concurenţă în domeniul tranzacționării şi al compensării instrumentelor financiare;
 • bazându-se pe normele aflate deja în vigoare, normele MiFID revizuite consolidează protecţia investitorilor prin introducerea unor cerinţe solide de ordin organizaţional şi în materie de conduită.

Obiectivul acestor norme este de a spori eficienţa, rezilienţa şi transparenţa piețelor financiare şi de a crea un mediu mai stabil pentru pieţele de valori mobiliare, intermediarii de investiţii şi locurile de tranzacţionare din UE.

 

Pentru mai multe informaţii:

Textul directivei MiFID II şi regulamentului

Persoane de contact:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Tel.: 00 32 2 295 6194) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Tel.: 00 32 2 295 1958)

 


Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) a publicat pe site-ul propriu Calendarul desfăşurării testului de stres care va avea loc pe parcursul anului 2016 pe piaţa asigurărilor din Uniunea Europeană.  La acest test vor participa asigurători din statele membre, inclusiv din România.

12.02.2016Declarație ESMA, din 2.01.2016, referitoare la posibilitatea existenței unor administratori de fonduri de tip OPCVM care practica "closet indexing" și la activitatea de supraveghere pe care ESMA o desfășoară în acest sens.
Declaraţia poate fi vizualizată pe site-ul ESMA.


Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) a publicat în data de 26 ianuarie 2016 rezultatele primului Test de stres desfăşurat la nivelul Uniunii Europene privind pensiile ocupaţionale.  Acest exerciţiu a fost efectuat în cursul anului 2015, cu participarea autorităţilor din 17 State Membre şi a avut ca obiective :

 • realizarea unei analize comprehensive a pieţei europene de pensii ocupaţionale
 •  testarea rezilienţei schemelor de pensii de tip DB (beneficii definite) şi a schemelor de pensii  hibride în condiţii de piaţă adverse şi în contextul creşterii speranţei de viaţă.  Scenariile de stres folosite în cursul  exerciţiului au fost elaborate în cooperare cu reprezentanţi ai Comitetului European pentru Risc Sistemic (ESRB).
 • identificarea unor potenţiale vulnerabilităţi ale schemelor de pensii DC (contribuţii definite)
 • identificarea aspectelor care necesită o intensificare a supravegherii.

Schemele de pensii DB şi hibride au demonstrat o relativă rezilienţă la o scădere cu 20% a ratei mortalităţii, dar par a fi mai sensibile la o scădere abruptă a ratei dobânzii şi la creşterea ratei inflaţiei, precum şi la scăderea severă a preţurilor activelor.

Scenariile aplicate schemelor DC au relevat că impactul asupra nivelului pensiilor depinde de intervalul de timp pe care membrii îl au până la pensionare. Membrii cu o perioadă de contribuţie mai mare au un beneficiu mai mare la pensionare, dar şi o perioadă mai scurtă de recuperare în urma scăderii preţului activelor. Membrii tineri sunt cei mai afectaţi de către rata scăzută de profitabilitate pe termen lung a activelor.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa Raportul EIOPA .

 ANUNȚ: 
Comisia Europeană a publicat un Proiect de Regulament privind reglementarea prospectului ce urmează a se publica în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau admiterii la tranzacționare. 
Prin noua propunere de Regulament se are în vedere simplificarea prospectului pentru a facilita finanțarea de pe piața de capital a companiilor (în special pentru IMM-uri).

Principalele acțiuni propuse sunt:

 • lărgirea sferei de cuprindere pentru excepția de la publicarea unui prospect pentru emisiuni de până la 10.000.000 euro (statele membre pot fixa praguri inferioare, dar nu mai mici de 500.000 euro);
 • introducerea unui regim special pentru IMM-uri care se finanțează de pe piața de capital;
 • introducerea unui regim special pentru societăți ale căror valori mobiliare au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
 • creare unui regim pentru ”emitenții frecvenți”, așa cum sunt definiți aceștia în cadrul regulamentului;
 • crearea unui registru centralizat prin ESMA, prin care investitorii să poată accesa informații legate de prospectele publicate.

Proiectul de regulament poate fi accesat AICI.

21.01.2016
COMUNICAT IOSCO: 

Consiliul IOSCO a publicat Raportul Final referitor la Planificarea recuperării şi Planurile de contingență pentru Intermediari

Consiliului Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare  (IOSCO) a publicat recent Raportul Final referitor la Planurile de contingență pentru Intermediari și Planificarea recuperării constând în 2 rapoarte prin care se urmărește dezvoltarea capacităților piețelor financiare și ale intermediarilor în ceea ce privește gestionarea riscurilor, rezistența la evenimente catastrofice și reluarea urgentă a serviciilor în cazuri de perturbare a activității ( http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS416.pdf )               

Primul Raport referitor la Mecanisme de Gestionare Efectivă a Riscurilor de Tranzacționare Electronică pentru Locurile de Tranzacționare și Planurile de Contingență http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD522.pdf oferă o înțelegere aprofundată a pașilor pe care Locurile de Tranzacționare îi urmează pentru gestionarea riscurilor asociate cu tranzacționarea electronică și pentru modul de pregătire în privința acestora,  precum și gestionarea perturbărilor prin intermediul planurilor de contingență.

Cel de-al doilea Raport cu privire la Planificarea Recuperării și Planurile de Contingență pentru Intermediari http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD523.pdf  stabilește 2 standarde pentru reglementatori și practici sigure pe care reglementatorii ar putea să le ia în considerare în cazul  supravegherii intermediarilor. De asemenea, aceste practici sigure se pot dovedi folositoare intermediarilor care dezvoltă și implementează planuri de contingență. 
14.12.2015

Comunicat de presă

ESMA caută candidaţi pentru grupul reprezentanţilor părţilor interesate

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) caută candidaţi pentru a reprezenta interesele părţilor interesate ale pieţelor financiare ca membri ai Grupului părţilor interesate (SMSG).

Rolul SMSG este de a facilita activitatea de consultare dintre ESMA, Consiliul de supraveghere şi părţile interesate în domeniile de responsabilitate ale ESMA şi oferă  acesteia consultanţă tehnică în dezvoltarea de politici. Acest lucru asigură faptul că părţile interesate pot contribui la elaborarea politicilor încă de la începutul procesului de elaborare.

Candidaţii selectaţi îşi vor prelua rolurile în iulie 2016.

Steven Maijoor, Preşedinte ESMA, a declarat: "SMSG joacă un rol-cheie în furnizarea de consultanţă din perspectiva unei game largi de părţi interesate de pe piaţa financiară către ESMA şi Consiliu de supraveghere în ceea ce priveşte privire  activităţile sale şi aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea politicilor pentru pieţele financiare. Căutăm cea mai largă posibilă reprezentare a părţilor interesate, în ceea ce priveşte segmentul, genul şi zona geografică şi încurajăm toate părţile interesate să se prezinte pentru  selecţie."

SMSG a fost înfiinţat în temeiul articolului 37 din Regulamentul ESMA şi este format din 30 de membri, reprezentând consumatorii, utilizatorii de servicii financiare, participanţii la pieţele financiare, academicieni, angajaţii din sectorul financiar şi IMM-urilor. Acesta se întruneşte cel puţin de patru ori pe an şi de două ori cu Consiliul de supraveghere al ESMA. Fiecare membru al SMSG este desemnat pentru o perioadă de doi ani şi jumătate şi poate avea două mandate consecutive.

 

Procesul de aplicare

Apelul privind exprimare interesului pentru calitatea de membru în SMSG este deschis reprezentanţilor părţilor interesate din Uniunea Europeană şi SEE. Termenul limită pentru aplicaţie este de 29 ianuarie 2016.

Documentele relevante pentru cerere pot fi găsite aici:

- Cerere de exprimare a interesului

- Formular de aplicare

Cererile trebuie să fie însoţite de un CV, de preferinţă în format Europass. Candidaţii sunt invitaţi să furnizeze o scrisoare de intenţie, menţionând în mod clar motivele pentru care aplică.

Procesul de selecţie

Detaliile procesului de selecţie pot fi găsite în Cererea pentru exprimarea interesului. Decizia finală cu privire la componenţa SMSG va fi luată de Consiliul de supraveghere al ESMA în mai 2016.

 

Note pentru editori

1. ESMA este o autoritate independentă a UE, care a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 2011 şi care lucrează în strânsă colaborare cu celelalte autorităţi europene de supraveghere responsabile pentru sectorul bancar (EBA) şi pentru sectorul asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale (EIOPA), precum şi cu Comitetul european pentru riscuri sistemice (ESRB).

2. Misiunea ESMA este de a creşte gradul de protecţie a investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Ca o instituţie independentă, ESMA realizează acest obiectiv prin construirea unui cadru de reglementare unic pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării consecvente în întreaga UE. ESMA contribuie la reglementarea societăţilor de servicii financiare, cu o acoperire pan-europeană, fie prin supravegherea directă sau prin coordonarea activă a activităţii naţionale de supraveghere.


Mai multe informaţii:

David Cliffe

Acting Head

Corporate Affairs Department

Tel: +33 (0)1 58 36 43 24

Mob: +33 6 42 48 29 06

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

ANUNT: ESMA a publicat, cu luarea in considerare a modificărilor aduse Directivei 2004/109/EC privind transparenta de Directiva 2013/50/UE următoarele documente

- Documentul ”Întrebări si Răspunsuri privind transparență”.
Documentul cuprinde o serie de aspecte legate de transparența emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și are în vedere și modificări ale Directivei 2004/109/EC aduse prin Directiva 2013/50/UE.

- Formular standard privind notificarea statului membru de origine. Formularul se referă la notificarea statului membru de origine în contextul Directivei 2004/109/EC, modificată prin Directiva 2013/50/UE care prevede ca emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa transmita informatia privind statul membru de origine catre autoritatea competenta din statul membru de origine, catre toate autoritatile competente din statele membre gazda si catre autoritatea competenta din statul membru in care emitentul are sediul social.

- Formular standard privind notificarea detinerilor majore. Formularul se refera la notificarea detinerilor majore din drepturile de vot catre autoritatile competente si emitenti, in contextul Directivei 2004/109/EC privind transparenta, modificată prin Directiva 2013/50/UE.

- Lista indicativa a instrumentelor financiare subiect al cerințelor de notificare. Această lista se referă la instrumentele financiare pentru care se face notificarea deținerilor din drepturile de vot, in contextul Directivei 2004/109/EC privind transparența, modificată prin Directiva 2013/50/UE.

Documentele publicate de ESMA pot fi consultate la AICI

Precizare –Prevederi ale Directivei 2013/50/UE de modificare a Directivei 2004/109/EC privind transparența sunt preluate la nivelul legislației naționale prin proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, care a fostpublicat pe site-ul A.S.F. în data de 08.10.2010 șiînaintat, în aceeași zi, Ministerului Finanțelor Publice, în vederea promovării acestuia şi iniţierii procesului de avizare interministerială.

29.10.2015EIOPA lansează procedura de selecție a 
membrilor grupurilor părților interesate ale acesteia. 

Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (EIOPA) lansează o solicitare de exprimare a interesului pentru înființarea unor grupuri ale părților interesate, Grupul părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, IRSG) și Grupul părților interesate din domeniul pensiilor ocupaționale (Occupational Pensions Stakeholder Group, OPSG), ca urmare a expirării mandatului lor la începutul anului viitor.

Grupurile părților interesate (SG) sunt înființate în temeiul articolului 37 din Regulamentul EIOPA în vederea facilitării consultării cu părțile interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile EIOPA. Membrii lor își exercită mandatul pentru o perioadă de 2,5 ani, cu posibilitatea de reînnoire a acestuia o singură dată. Mai multe informații despre activitățile grupurilor părților interesate se pot găsi aici: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups

Membrii IRSG și OPSG (în total 30 în fiecare grup) sunt persoane numite pentru a reprezenta în proporții echilibrate următoarele categorii:

Pentru IRSG - companii de asigurare și de reasigurare, intermediari în asigurări care operează în Uniune, reprezentanți ai angajaților acestora, consumatori, utilizatori ai serviciilor de asigurare și reasigurare, reprezentanți ai IMM-urilor și ai asociațiilor profesionale relevante.

Pentru OPSG - instituții de furnizare de pensii ocupaționale care operează în Uniune, reprezentanți ai angajaților, ai beneficiarilor de scheme de pensii, ai IMM-urilor și ai asociațiilor profesionale relevante.

Cel puțin cinci membri din fiecare grup sunt reprezentanți independenți de vârf din mediul academic.

Grupurile părților interesate ale EIOPA se reunesc cel puțin de 4 ori pe an la Frankfurt. Cele două grupuri și consiliul supraveghetorilor din cadrul EIOPA participă la o reuniune comună a 5-a oară.

EIOPA acoperă costurile de cazare și deplasare pentru următoarele categorii: consumatori, reprezentanți din mediul academic, beneficiari, reprezentanți ai asociațiilor patronale/sindicate și utilizatori ai serviciilor financiare. Alți membri ai grupurilor părților interesate au posibilitatea de a beneficia de tarife preferențiale de cazare la unele hoteluri din Frankfurt.

EIOPA prevede încheierea procedurii de selecție până în februarie 2016. Primele reuniuni ale grupurilor părților interesate, în noua lor componență, sunt prevăzute pentru data de 26 aprilie 2016 (IRSG) și 28 aprilie 2016 (OPSG).

Cererea de exprimare a interesului și documentele de candidatură (disponibile numai în limba engleză) pot fi accesate pe site-ul EIOPA la următoarea adresă:

https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups/sg-selection-process

EIOPA depune eforturi pentru a asigura un echilibru geografic și de gen adecvat în cadrul grupurilor părților interesate ale acesteia.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 8 noiembrie 2015.

08.09.2015ANUNȚ 
: În data de 31.08.2015, ESMA a publicat un document de consultare publică (CP) privind proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare a prevederilor  MiFID II .

 Consultarea se referă la problematici privind:

(1) suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare de pe locurile de tranzacționare în care sunt acestea admise;
(2) notificarea și prevederi privind informaţiile transmise furnizorilor de servicii de raportare a datelor; 
(3) rapoartele săptămânale referitoare la poziţiile agregate pe derivate  pe mărfuri şi certificate de emisii de gaze.

Textul integral al documentelor menționate anterior poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA la adresa:

https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-MIFID-II-standards-regarding-trading-suspensions-data-service-providers-and-deriv?t=326&o=home

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 31 octombrie 2015. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.

ESMA va lua în considerare toate comentariile primite pentru a finaliza proiectul de implementarea standardelor tehnice, care vor fi trimise pentru aprobare Comisiei Europene pe 3 ianuarie 2016. MiFID II / MiFIR şi măsurile de implementare vor fi aplicabile de la 3 ianuarie 2017.

04.09.2015ANUNȚ :

În data de 27.08.2015, ESMA a lansat o consultare publică privind revizuirea articolului 26 din Standardele tehnice de reglementare (153/2013) în conformitate cu Regulamentul European privind infrastructura pieței (EMIR), referitor la conturile clienților CPC ". 

Consultarea se adresează:

 • contrapărților centrale (CPC);
 • membrilor compensatori;
 • contrapărţilor financiare și nefinanciare care au acces la  serviciile CPC în calitate de clienți ai membrilor compensatori.

 Documentul poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-review-EMIR-standards-relating-CCP-client-accounts?t=326&o=home

 ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 30 septembrie 2015. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.

01.09.2015ANUNȚ privind publicarea de către ESMA


a patru rapoarte cuprinzând concluziile cu privire la modalitatea în care prevederile Regulamentului UE nr. 648/2012 au fost aplicate de la data emiterii acestuia,  precum şi recomandările cu privire la aspectele care ar trebui luate în considerare de către Comisia Europeana în procesul de revizuire a EMIR.
 
Trei dintre cele trei rapoarte au fost elaborate ca urmare a cerinţei impuse de art. 85 din EMIR şi acoperă problematica contrapărţilor nefinanciare, problemele privind prociclicitatea şi cele privind segregare şi portabilitatea în cazul unei CCP.
 
Cel de-al patrulea document întocmit cuprinde răspunsul ESMA către Comisia Europeana cu privire la problematicile ce ar trebui abordate in procesul de revizuire al EMIR cu privire la obligația de compensare, procedura de recunoaștere a CCP-urile din state nemembre, precum şi cu privire la supravegherea şi controlul registrelor de tranzacţii.
 
Textul integral al documentelor menționate anterior pot fi consultate integral AICI.
 


17.08.2015

 


COMUNICAT DE PRESĂ ESMA  

ESMA a avizat extinderea desfășurării activității în baza unui paşaport în conformitate cu DAFIA pentru jurisdicţii non-UE

ESMA a publicat Avizul referitor la aplicarea regimului de paşaport în conformitate cu DAFIA  la Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative (AFIA) din statele non-UE şi pentru Fondurile Alternative de Investiţii (FIA), precum și Opinia referitoare la funcționarea regimului de pașaport pentru Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative din UE și la regimurile naționale de plasamente private. Atât Avizul, cât și Opinia vor fi luate în considerare de cătreComisia Europeană, Parlament și Consiliu.

Avizul ESMA  – Extinderea regimului de pașaport pentru Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative (AFIA) din statele non-UE şi pentru Fondurile Alternative de Investiţii (FIA)

Avizul se referă la posibila extindere a regimului de pașaport, în prezent disponibil doar pentru entitățile din UE pentru Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative din statele non-UE şi pentru Fondurile Alternative de Investiţii, care sunt în acest moment subiect al regimului național de plasamente private european. ESMA a desfășurat o evaluare de tip „country-by-country”, acest demers permiţând flexibilitate pentru luarea în considerare a circumstanţelor diferite din fiecare jurisdicţie non-UE în ceea ce priveşte specificul reglementărilor, cum ar fi protecţia investitorilor, competiţia, posibilele perturbări ale pieţei şi monitorizarea riscului sistemic.

ESMA a evaluat şase (6) jurisdicții – Guernsey, Hong Kong, Jersey, Singapore, Elveția și S.U.A. – state care au fost selectate pe baza unor factori, incluzând suma activităților deja desfășurate de aceste țări în baza regimurilor naționale de plasamente private, cunoștințele și experiența autorităților naționale din UE pentru gestionarea colaborării cu contrapărțile și eforturile depuse de participanții la piață din aceste țări de a se angaja în procesul stabilit de ESMA.

Concluzia Avizului este aceea că nu există obstacole pentru extinderea regimului de pașaport la Guernsey și Jersey, în timp ce Elveția va înlătura orice obstacol existent prin adoptarea legislației aflată în pregătire. Nu a fost formulată o decizie finală cu privire la celelalte trei jurisdicții din cauza îngrijorărilor legate de competiție, chestiuni de reglementare,  precum și a lipsei elementelor de probă suficiente pentru a evalua corespunzător criteriile relevante.  

Pași viitori

Avizul și Opinia ESMA au fost transmise Comisiei, Parlamentului și Consiliului în vederea examinării posibilității de activare a prevederilor relevante în cadrul DAFIA pentru extinderea regimului de pașaport prin intermediul unui Act Delegat.

Cu toate acestea, instituțiile ar putea lua în considerare ideea de a aștepta până la momentul în care ESMA va furniza un aviz pozitiv pentru un număr suficient de state non-UE, înainte de introducerea regimului de pașaport, pentru evitarea impactului de piață negativ pe care l-ar putea avea decizia de extindere a acestui regim doar la câteva state non-UE.

ESMA dorește să finalizeze în scurt timp evaluarea pentru Hong Kong, Singapore și S.U.A. și  să evalueze un alt grup de state non-UE până la momentul furnizării unui aviz pentru toate statele non-UE pentru care este necesară includerea în acest regim de pașaport.

Opinia ESMA  – Funcționarea regimului de pașaport pentru Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative din UE și regimurile naționale de plasamente private

Opinia referitoare la funcționarea regimului de pașaport pentru Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative din UE și la regimurile naționale de plasamente private cuprinde evaluarea preliminară a operațiunilor acestor două mecanisme. Opinia preliminară este aceea că, ținând cont de perioada scurtă de timp de la momentul implementării AIFMD în Statele Membre, o evaluare definitivă asupra funcționării acestora este dificilă, fiind recomandată întocmirea unui nou punct de vedere, după o perioadă mai lungă.

Note pentru editori

 1. Opinia ESMA 1235/2015 privind funcționarea pașaportului DAFIA la nivel european și a Regimului Național al Plasamentelor Private.
 2. Avizul ESMA 1236/2015 adresat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la aplicarea regimului de pașaport pentru Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative (AFIA) din statele non-UE şi pentru Fondurile Alternative de Investiţii (FIA).
 3. Consultarea publică 1340/2014 referitoare la regimul de pașaport DAFIA și Administratorii Fondurilor de Investiţii Alternative din statele non-UE.
 4. Scrisoarea ESMA adresată Comisiei Europene, Consiliul și Parlament cu privire la Aviz și Opinie.
 5. Următoarele jurisdicții au fost identificate pentru a fi evaluate: Australia, Bahamas, Bermuda, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Canada, Insulele Caiman, Cucacao, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Japonia, Jersey, Mexic, Mauritius, Singapore, Africa de Sud, Korea de Sud, Elveía, Tailanda, S.U.A., Insulele Virgine.
 6. ESMA este o autoritate europeană independentă care a fost înființată la data de 1 ianuarie 2011 și colaborează îndeaproape cu celelalte Autorități Europene de Supraveghere competente în domeniul bancar (EBA) și în domeniul asigurărilor și pensiilor private (EIOPA), precum şi cu Comitetul European pentru Risc Sistemic (ESRB).
 7. Misiunea ESMA este aceea de a spori protecția investitorilor și de a promova, în Uniunea Europeană, funcționarea stabilă a piețelor financiare. În calitate de autoritate independentă, ESMA îndeplinește acest obiectiv prin realizarea unui cadru unic de reglementare a piețelor financiare din cadrul UE și prin aplicarea consecventă a acestuia la nivelul UE. ESMA contribuie la reglementarea firmelor de servicii financiare la nivel pan-european, fie prin supraveghere directă, fie prin coordonarea activă cu autoritățile naționale de supraveghere.

Informații suplimentare:

David Cliffe

Team Leader - Communications
Tel: +33 (0) 158 36 43 24
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.ANUNȚ ESMA referitor la publicarea  următoarelor documente:

 - Raport final cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la aspecte legate de prospect, în conformitate cu Directiva Omnibus II.   Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2015-1014_-_final_report_-_draft_rts_on_prospectus_related_issues_under_the_omnibus_ii_directive.pdf

 - Opinie - Evaluare ESMA cu privire la legile și regulamentele israeliene cu privire la prospecte.

Documentul poate fi accesat la următorul link:  http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2015-1015_-_opinion_on_israel_prospectus_framework.pdf
 


ANUNȚ ESMA

În data de 30.06.2015, ESMA a publicat raportul final asupra proiectului de Standarde tehnice MiFID II/MiFIR privind autorizarea, pașaportul, înregistrarea societăților din țări terțe și cooperarea dintre autoritățile competente.

Comisia Europeană are la dispoziție o perioadă de trei luni pentru aprobarea standardelor.

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-Final-Report-draft-technical-standards-MiFID-II-and-MiFIR?t=326&o=homeANUNȚ ESMA

În data de 30.06.2015, ESMA a publicat documentul de consultare referitor la Proiectul de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu Regulamentul CSD privind procedura buy-in

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Draft-Regulatory-Technical-Standards-CSD-Regulation.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 6 august 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input - Consultations”.ANUNȚ IOSCO

  - În data de 25.06.2015, IOSCO a publicat materialul consultativ Report on Elements of International Regulatory Standards on Fees and Expenses of Investment Funds”, având ca obiect stabilirea unor practici unitare pentru organismele de plasament colectiv (OPC) și autoritățile competente, privind comisioanele plătite de investitori și comisioanele și cheltuielile organismelor de plasament colectiv.

Propunerile și observațiile pe marginea materialului IOSCO se pot trimite până cel târziu în data de 23.09.2015 la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Textul materialului IOSCO este disponibil la adresa: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD491.pdf

30.06.2015Regulamentul delegat (UE) 2015/942 al Comisieidin 4 martie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 529/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne în contextul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

25.06.2015Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei
 din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor

22.06.2015Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880 al Comisiei din 4 iunie 2015  privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

09.06.2015Regulamentul delegat (UE) 2015/850 al Comisiei  din 30 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor.

02.06.2015ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ -

În data de 21.05.2015, Comisia Europeană a lansat în consultare publică un document de lucru destinat procesului de revizuire a Regulamentului UE nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR).

Textul integral al materialului supus consultării publice se regăsește la adresa http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/docs/consultation-document_en.pdf.

Părțile interesare pot transmite comentarii și opinii către Comisia Europeană până la data de 13 august 2015 conform precizărilor ce se pot regăsi la adresa http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm.

26.05.2015 ANUNȚ ESMA 

În data de 22.05.2015, ESMA a publicat Opinia tehnică nr. 880/2015 privind impactul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR) asupra prevederilor din Directiva 65/2009/EC (UCITS IV) referitoare la investiţiile OPCVM în instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţei (OTC financial derivatives) decontate prin intermediul unei Contrapărţi Centrale (CCP).

În urma analizării implicaţiilor aduse prin Regulamentul UE nr. 648/2012 (EMIR) asupra prevederilor art. 50 (1) (g) (iii) și ale art. 52 din Directiva UCITS IV, în ceea ce priveşte limitele investiţionale ale OPCVM în instrumente financiare derivate tranzacţionate OTC, ESMA  susține necesitatea modificării directivei mai sus amintite, considerând că   determinarea limitelor privind riscul de contraparte al OPCVM aferent investiţiilor in instrumente financiare derivate trebuie realizată fără a mai lua în calcul tipul instrumentului financiar derivat în care OPCVM investeşte (i.e. OTC financial derivative vs. exchange traded derivatives), ci criteriul decontării/nedecontării centrale (prin intermediul unui contrapărți centrale) a tranzacţiilor cu respectivele instrumente financiare derivate.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate OTC dar a căror decontare nu se realizează prin intermediul unei CCP, ESMA consideră oportună aplicarea în continuare a prevederilor art. 52 din Directiva UCITS IV. 

Textul Opiniei ESMA este disponibil la adresa: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-880_esma_opinion_on_impact_of_emir_on_ucits.pdf

26.05.2015REGULAMENTUL (UE) 2015/760 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, publicat în data de 19.05.2015, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 123, cu următoarele precizări: 

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 9 decembrie 2015.”

Regulamentul în limba română poate fi accesat AICI.ANUNȚ ESMA
14.05.2015

În data de 11.05.2015, ESMA a lansat o consultare publică pe marginea proiectelor de standarde tehnice privind obligaţia de compensare conform Regulamentului (EU) no. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

Detalii suplimentare  cu privire la acesta consultare publică precum şi textul integral al materialului suspus consultării publice se regăseşte  https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-technical-standard-No-4-central-clearing-IRS.

ESMA va lua în considerare toate comentariile primite până pe data de 15 iulie 2015.

Toate contribuțiile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la secțiunea ‘Your input - Consultations’.ANUNȚ ESMA privind publicarea documentului de consultare pe marginea Proiectului de Orientări pentru evaluarea cunoștințelor și competențelor personalului din cadrul firmelor de investiții care furnizează consultanță de investiții sau informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele firmei de investiții

29.04.2015

Documentul poate fi accesat la următoarea adresă: http://www.esma.europa.eu/content/Draft-guidelines-assessment-knowledge-and-competence.

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document și răspunsuri la întrebările din Anexa I a documentului până pe data de 10 iulie 2015. Contribuțiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/585 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor de risc de marjă. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98/15.04.2015.
 IOSCO demarează consultări cu privire la planurile de contingență ale locurilor de tranzacționare și intermediarilor

Organizaţia Internaţională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) a publicat, în data de 7 aprilie 2015, două rapoarte - consultări publice care au ca obiectiv  îmbunătățirea capacităţii piețelor financiare și intermediarilor de a gestiona riscurile, inclusiv cele provenite din catastrofe şi măsurile de recuperare rapidă în cazul perturbărilor produse de materializarea riscurilor. Cele două rapoarte – consultări au fost realizate în baza chestionarelor  IOSCO de anul trecut, la acestea contribuind cu răspunsuri atât reglementatori – membri IOSCO, cât și participanții la piețele financiare (operatori și intermediari).

Primul document de raport – consultare publică oferă o privire de ansamblu asupra pașilor ce trebuie urmați de  locurile de tranzacționare  pentru a gestiona riscurile asociate cu tranzacționarea electronică, precum și modul de gestionare a întreruperilor prin planuri de contingență. Documentul este disponibil la această adresă.

Al doilea raport – consultare publică se referă la planurile de contingență ale intermediarilor și propune standarde și practici pe care reglementatorii le pot aborda în cadrul supravegherii intermediarilor. Aceste practici sunt utile și în activitatea intermediarilor ce îsș dezvoltă planuri de contingență. Raportul – consultare publică este disponibil la această adresă.

Comentariile pentru cele două rapoarte trebuie transmise IOSCO până în data de 6 iunie 2015.

 COMUNICAT DE PRESA ESMA: LANSAREA PROIECTELOR DE DATE CENTRALIZATE PENTRU MiFIR ȘI EMIR. 

ESMA a lansat două proiecte majore, ca urmare a solicitarii unui număr reprezentativ de Autorități Naționale Competente, care și-au delegat responsabilitățile către Autoritatea Europeana de Supraveghere a pieței valorilor mobiliare:

Proiectul privind Instrumentele Datelor de Referință (Instrument Reference Data Project), care va oferi o facilitate centralizată în legătură cu instrumentele și datele de tranzacţionare, precum și în legătură cu calcularea pragurilor de transparență și lichiditate conform MiFIR

Proiectul privind Registrele Centrale de Tranzacții (Trade Repositories Project), care va oferi un punct unic de acces la datele din registrele centrale de tranzacții conform EMIR

Agreând faptul că ESMA va elabora aceste soluţii centralizate, Autorităţile Naţionale Competente au delegat către ESMA o parte din cerinţele referitoare la colectarea datelor în conformitate cu MiFIR şi Directiva privind Abuzul pe Piaţă (MAR), precum și crearea unui punct unic de acces pentru datele colectate de la cele șase registre centrale de tranzacții. Ambele proiecte permit ESMA colectarea de date direct de la infrastructurile pieței (locuri de tranzacționare sau registre centrale de tranzacții) într-un mod mai eficient și mai armonizat, precum și de a le face disponibile Autorităților Naționale Competente și publicului prin intermediul unui sistem centralizat.

Prin intermediul Proiectului privind Instrumentele Datelor de Referință vor fi colectate date direct de la aproximativ 300 locuri de tranzacționare din UE și vor fi transmise conform MiFIR/MAR către ESMA, care, la rândul ei, va efectua și publica pragurile de transparență și lichiditate. Odată finalizată, baza de date va furniza atât autorităților naționale competente, cât și participanților la piața financiară, acces la toate datele privind instrumentele financiare admise la tranzacționare în cadrul piețelor reglementate din UE sau a locurilor de tranzacționare stabilite conform MiFID (Oragnised Trading Facilities și Multilateral Trading Facilities).

Proiectul privind Registrele Centrale de Tranzacții va permite ESMA și celor 27 autorități naționale competente accesul imediat, prin intermediul unei platforme unice, la peste 300 milioane de rapoarte săptămânale referitoare la contractele cu instrumente financiare derivate primite de la 5000 contrapărți centrale diferite din   UE.

Ambele proiecte reprezintă o soluție clară de cooperare la nivelul UE pentru realizarea unui sistem central în vederea sprijinirii pieței unice și se preconizează că vor produce beneficii importante de armonizare și de reducere reală a costurilor, în comparaţie cu crearea unor sisteme similare în fiecare țară, ceea ce ar conduce la reducerea costurilor pentru întregul sistem financiar și contribuabilii din UE.

Acțiuni viitoare 

În prezent, proiectele sunt în etapa de elaborare de către ESMA, la începutul anului 2017 va demara Proiectul privind Instrumentele Datelor de Referință, iar în 2016 Proiectul privind Registrele Centrale de Tranzacții.ANUNT SOLVENCY II! 

Consultare publică pentru implementarea standardelor tehnice STA privind schimbul de informații dintre supraveghetori, până la 22 mai 2015.

Mai multe detalii găsiți AICIANUNȚ privind publicarea de către ESMA a documentului de consultare pe marginea proiectului de orientări privind instrumentele complexe de datorie și depozitele structurate

Documentul poate fi accesat AICI

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 15 iunie 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a consultării privind cerințele de informare pentru instrumentele financiare structurate private și bilaterale

Documentul poate fi accesat AICI

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 20 mai 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.
ANUNȚ SOLVENCY II:
 

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat  Decizia nr. 412/10.03.2015 referitoare la aplicarea Ghidului privind identificatorul persoanei juridice, publicată pe siteul ASF la secțiunea Solvency II, rubrica Etapa de pregătire.

Termenele până la care societăţile raportează Autorității de Supraveghere Financiară modul în care respectă prevederile deciziei menţionate sunt următoarele:

 • societăţile cărora li se aplică noul regim de supraveghere, Solvabilitate II, până la 30.06.2015
 • societăţile cărora li se aplică regimul naţional de supraveghere până la 30.06.2016.


27.02.2015

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a DOCUMENTULUI DE CONSULTARE privind proiectul de standarde tehnice de reglementare aferente MiFIR. Documentul completează documentul de consultare publicat de ESMA în data de 19.12.2014.

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-Addendum-Consultation-Paper-Implementing-rules-MiFID-IIMiFIR?t=326&o=home

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 20 martie 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.
 26.02.2015

ANUNT!   COMISIA EUROPEANA A PUBLICAT CARTEA VERDE PRIVIND UNIUNEA PIETELOR DE CAPITAL (CMU)

În data de 18 februarie 2015, Comisia Europeană a lansat spre consultare publică Cartea Verde privind Uniunea Piețelor de Capital - CMU.
Documentul a fost publicat cu scopul lansării unei dezbateri la nivelul UE cu privire la obstacolele şi posibilele măsuri necesare în vederea creării CMU . Citiți aici textul integral al CMU.

Pe baza rezultatelor consultării, Comisia va identifica acțiunile necesare pentru a atinge următoarele obiective:

-          Îmbunătăţirea accesului la finanțare pentru toate întreprinderile şi proiectele de infrastructură la nivel european;

-          Sprijinirea obținerii în mod facil a finanțării pentru IMM-uri;

-          Crearea unei piețe unice de capital prin eliminarea obstacolelor pentru investițiile transfrontaliere;

-          Diversificarea finanțării economiei şi reducerea costurilor pentru atragerea capitalurilor.

Principiile cheie care ar trebui să stea la baza Uniunii Piețelor de Capital sunt:

 • maximizarea beneficiilor piețelor de capital pentru economie, dezvoltare şi locuri de muncă;
 • crearea unei piețe unice de capital aferentă tuturor celor 28 State Membre prin înlăturarea barierelor pentru investițiile transfrontaliere la nivelul UE, dar şi promovarea legăturilor puternice cu piețele globale de capital;
 • construirea pe temelii solide de stabilitate financiară, având un cadru unic de reglementare pentru serviciile financiare, aplicat în mod consistent;
 • asigurarea unui nivel efectiv al protecției investitorilor;
 • sprijinirea atragerii investițiilor la nivel global şi creşterea competitivităţii la nivelul UE.


Comisia așteaptă opinii pe baza documentului din partea tuturor părților interesate, inclusiv a Parlamentului European, Consiliului, altor instituții europene, dar şi din partea parlamentelor naționale, a industriei, a sectorului financiar, etc. Comentariile sunt așteptate până la data de 13 mai 2015. După încheierea consultării publice, Comisia va adopta un Plan de Acțiune (în vara anului 2015) prin care va fi stabilit atât planul de lucru, cat si calendarul pentru a pune în aplicare elementele constitutive ale CMU (anul 2019).

Împreuna cu documentul de consultare privind CMU au fost publicate încă doua documente de consultare referitoare la revizuirea Directivei privind prospectul http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm si securitizare http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm)REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/227
 al Comisiei  din 9 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 Regulamentul delegat (EU) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE care reprezintă o parte din măsurile Solvabilitate II de nivel 2 aplicabile direct a fost publicat în data de 07.01.2015, în Jurnalul Oficial OJ L 12 .

În data de 02.02.2015, EIOPA a publicat pe website-ul propriu primul set de ghiduri Solvabilitate II

Toate documentele pot fi accesate utilizând link-urile publicate pe website-ul ASF la secţiunea Legislație – Legislație sectorială – Piața de asigurări-reasigurări – Solvency II: Documente utile.
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE  (UE) 2015/81 al Consiliului din 19 decembrie 2014 de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție


REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 
2015/79  al Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grevarea cu sarcini a activelor, modelul punctelor de date unic și normele de valida

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit
 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/62 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/63 AL COMISIEI din 21 octombrie 2014  de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției
 ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a OPINIEI TEHNICE 2014/1569 privind actele delegate aferente MiFID II și MiFIR și a DOCUMENTULUI DE CONSULTARE privind standardele tehnice și de implementare pentru MiFID II și MiFIR.

Documentele pot fi accesate la următorul link: http://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-provides-implementing-rules-MiFID-II?t=326&o=home

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 2 martie 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.UPDATE:  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

Rectificarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385/13.12.2014.
 


 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1286/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_352_R_0001&from=RO

Regulamentul a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 / 09.12.2014.

 ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a unui CONSULTATION PAPER privind segregarea activelor în conformitate cu Directiva nr. 61/2011/UE (DAFIA)

În data de 01.12.2014 a fost publicat pe site-ul ESMA un document de consultare referitor Ghidul ESMA privind segregarea activelor în conformitate cu Directiva nr. 61/2011/UE –DAFIA- (ESMA/2014/1326), care se află în consultare publică până în data de 31.01.2015.

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-AIFMD-asset-segregation-requirements?t=326&o=home.ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a OPINIEI TEHNICE 2014/1417 privind actele delegate aferente Directivei (UE) nr. 91/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

În data de 28.11.2014 a fost publicată pe site-ul ESMA Opinia tehnică privind actele delegate aferente Directivei (UE) nr. 91/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (UCITS V).

Opinia tehnică a ESMA (emisă ca urmare a solicitării Comisiei Europene transmisă în data de 03.07.2014) sintetizează observațiile primite de către autoritatea europeană în cadrul sesiunii de consultare publică pe marginea subiectului finalizată în data de 24.10.2014

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-submits-advice-delegated-acts-required-UCITS-V-Directive?t=326&o=home

Principalele aspecte analizate în cadrul Opiniei tehnice a ESMA se referă la protecția activelor OPCVM împotriva insolvenței, în cazul delegării activității de depozitare către o terță parte, precum și la cerințele de independență impuse în relația SAI/societate de investiții autoadministrată și depozitarul activelor OPCVM.

În continuare, precizăm că ESMA va coopera îndeaproape cu Comisia Europeană în vederea transpunerii de către aceasta a opiniei tehnice în acte delegate aferente UCITS V.ESMA a publicat materialul actualizat Întrebări și Răspunsuri referitoare la prospectele de ofertă publică de vânzare sau de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată

Scopul documentului ESMA este promovarea unor practici și abordări de supraveghere comune la nivel european în ceea ce privește aplicarea Directivei privind prospectul (Directiva 2003/71/CE) și a actelor emise în aplicarea acesteia.

Răspunsurile din cadrul documentului sunt menite să ofere participanților la piață, precum și emitenților de valori mobiliare clarificări cu privire la modalitatea corectă de aplicare a regulilor referitoare la prospecte. De asemenea, documentul ESMA se adresează autorităților competente desemnate în conformitate cu Directiva 2003/71/EC, astfel încât în activitatea de supraveghere, acțiunile acestora să conveargă, cu luarea în considerare a răspunsurilor ESMA.

Materialul ESMA Întrebări și Răspunsuri referitoare la prospectele de ofertă publică de vânzare sau de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată poate fi consultat accesând următorul link:

http://www.esma.europa.eu/page/prospectus

 
Anunț privind publicarea de către ESMA a răspunsurilor primite pe marginea Discussion paper-ului privind impactul Regulamentului nr. 648/2012 (EMIR) în calcularea de către OPCVM a riscului de contraparte aferent tranzacţiilor OTC cu instrumente financiare derivate

În data de 28.10.2014, ESMA a publicat răspunsurile primite de la participanţii la piaţă interesaţi privind impactul Regulamentului nr. 648/2012 (EMIR) în calcularea de către OPCVM a riscului de contraparte aferent tranzacţiilor OTC cu instrumente financiare derivate.

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/consultation/Discussion-paper-Calculation-counterparty-risk-UCITS-OTC-financial-derivative-transacti#responses.

Documentul respectiv a fost supus consultării publice în perioada 22 iulie-22 octombrie 2014.
 
ESMA a publicat Raportul final privind proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la notificările de dețineri de praguri majore în cadrul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și cu privire la o listă indicativă a instrumentelor financiare care fac obiectul cerințelor de notificare în conformitate cu Directiva 2013/50/UE de modificare a Directivei 2004/109/EC privind transparența.

Raportul final poate fi accesat pe website-ul ESMA la adresa: http://www.esma.europa.eu/page/transparency

1
4.10.2014ESMA a publicat Materialul de consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) referitoare la aspecte legate de prospectele de ofertă publică sau de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată, realizate în conformitate cu Directiva 2014/51/UE (”Directiva Omnibus II”)

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare publică, până pe data de 19 decembrie 2014. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”.

Materialul de consultare publică poate fi accesat pe website-ul ESMA la adresa:http://www.esma.europa.eu/page/prospectus

14.10.2014Ca urmare a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor din 25 septembrie 2014, ESMA a lansat următoarele consultări publice:

1.   Consultare privind actele delegate solicitate de Directiva UCITS V  (http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-delegated-acts-required-UCITS-V-Directive)

Termen de transmitere a comentariilor:  24/10/2014

  2.       Consultare privind proiectul de Standarde Tehnice de Implementare privind indicii principali și bursele recunoscute conform Regulamentului privind Cerințele de Capital (http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-draft-Implementing-Technical-Standards-main-indices-and-recognised-exchang)

Termen de transmitere a comentariilor:  01/11/2014

  3.       Consultare privind obligațiile de compensare conform EMIR – nr. 3 (http://www.esma.europa.eu/consultation/Consulation-clearing-obligation-under-EMIR-no3)

Termen de transmitere a comentariilor:  06/11/2014

  4.       Consultare privind măsurile de implementare ale Regulamentelor privind EuSEF (European Social Entrepreneurship Fund) și EuVECA (European Venture Capital Fund)

(http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-implementing-measures-Regulations-EuSEF-and-EuVECA)
Termen de transmitere a comentariilor:  10/12/2014

  5.       Consultare privind proiectul de Standarde Tehnice de Reglementare (RTS) conform Directivei Omnibus II  (http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-draft-RTS-prospectus-related-issues-under-Omnibus-II-Directive)

Termen de transmitere a comentariilor:  19/12/2014

  6.       Consultare privind proiectul de Ghiduri pentru aplicarea C6 si C7 a Anexei I din MiFID (http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-draft-guidelines-application-C6-and-C7-Annex-I-MiFID)


Termen de transmitere a comentariilor:  05/01/2015
 
Comisia Europeană a publicat un Proiect de directivă de modificare a Directivei 2007/36/EC privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă. Proiectul de directivă tratează aspecte legate de guvernanța corporativă a emitenților listați, acționari (investitori instituționali și administratori de active), intermediari și consultanți de vot.

Proiectul de directivă poate fi vizualizat la:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexa_en.htmRegulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 926/2014
 
al Comisiei din 27 august 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la formularele, modelele și procedurile standard folosite pentru notificările referitoare la exercitarea dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254/20.08.2014

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014ANUNȚ

privind publicarea DIRECTIVEI (UE) NR. 91/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

Termen de transpunere în legislaţia naţională: 18 martie 2016

În data de 28.08.2014 a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE Directiva (UE) nr. 91/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (UCITS V).


Principalele modificări introduse prin textul directivei se referă la:
 
A. Atribuţiile şi funcţiile depozitarilor
Depozitarii OPCVM sunt răspunzători pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a activelor OPCVM, chiar dacă au delegat această activitate către un sub-depozitar (cu excepția cazurilor excepționale, sintagmă definită expres similar Directivei UE nr. 61/2011 - DAFIA).
Pe de altă parte, sarcinile de supraveghere a tranzacţiilor cu numerar nu pot fi delegate de depozitar către o terţă parte.

De asemenea, scopul secțiunii din UCITS V dedicate depozitarilor se circumscrie principiului că un fond de investiții nu poate avea mai mult de un depozitar, ce asigură simultan păstrarea în siguranță a activelor OPCVM, monitorizarea fluxurilor financiare ale OPCVM (plăți/încasări) și asigurarea serviciilor auxiliare cu respectarea strictă a legislației naționale (precum obligația de certificare a calculului VAN și de păstrare a evidențelor, adică verificare a actelor de proprietate de la auditor/SAI și a locului fizic unde se află respectivele active ale clienților).

Păstrarea în siguranță a activelor OPCVM se bazează pe obligația de segregare a activelor proprii de cele ale clienților, pe obligația de returnare a activelor clienților în cazul pierderii acestora (se aplică doar pentru activele aflate în custodia depozitarului) și pe interdicția de reutilizare a activelor investitorilor de retail de către depozitar sub condiţia obţinerii acordului prealabil al SAI.
Mai mult, UCITS V stabileşte condiţiile pe care trebuie să le respecte entităţile care pot îndeplini funcţia de depozitar. Astfel, activitatea de depozitare poate fi realizată de banca centrală sau de instituții de credit sau de alte entități, care trebuie să respecte simultan 3 cerinţe:
i) obținerea autorizației la nivel național de la autoritatea naţională competentă;
ii) să intre sub supravegherea prudențială și să respecte cerințele de capital impuse de Directiva nr. 36/2013 (CRD IV);
iii) să înființeze o sucursală în statul membru de origine. 
 
B. Practicile de remunerare impuse
Noile reguli stabilite prin UCITS V obligă SAI să nu își asume riscuri hazardate sau excesive, doar cu scopul de a-și realiza cerințele de bonus sau remunerația variabilă bazată pe anumite praguri de profitabilitate/rentabilitate. Astfel, alinierea intereselor SAI cu cele ale investitorilor se obține prin:
- obligația ca minim 50% din remunerația variabilă a SAI să fie plătită sub formă de unități de fond ale OPCVM administrat, din care un procent de minim 40% nu va putea fi vândut mai devreme de 3 ani;
- introducerea unor ajustări de performanță negativă de tipul claw-back, în sensul că SAI va trebui să returneze o parte din bonusurile încasate în anii anteriori, în cazul unei contraperformanțe în anii următori;
- interdicția de acordare de remunerații variabile garantate aprioric;
- obligația creării unui Comitet de Remunerare în cadrul SAI de dimensiuni semnificative;
- politicile de remunerare trebuie să includă măsuri de evitare a conflictului de interese şi sunt menţionate expres în textul prospectului OPCVM sau ca document distinct ataşat acestuia;
- SAI are obligaţia menţionării în raportul anual al fiecărui OPCVM a valorii sumelor plătite către managerii de fond/personalul cu sarcini în administrarea OPCVM.

C. Regimul sancţionatoriu
Textul UCITS 5 prevede o listă de sancțiuni administrative, ce pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice de autorităţile naţionale competente, ca urmare a constatării a circa 20 de încălcări de la prevederile Directivei (UE) nr. 65/2009 (UCITS IV).

Sancţiunile administrative pentru persoanele juridice sunt plafonate la suma de 5 milioane euro sau 10% din cifra de afaceri anuală.

Sancţiunile administrative pentru persoanele fizice sunt plafonate la suma de 5 milioane euro sau la dublul sumei obţinute prin încălcarea prevederilor UCITS V (în situaţia în care această sumă poate fi determinată).

UCITS V prevede obligativitatea ca depozitarii OPCVM, OPCVM, SAI, statele membre/ autorităţile competente şi ESMA să dispună de canale sigure de recepţionare a plângerilor formulate de petenţi referitoare la încălcarea legislaţiei naţionale ce transpune directiva în cauză.   

Totodată, sancţiunile aplicate de autorităţile naţionale competente trebuie publicate fără întârziere pe website-ul instituţiei (cu nominalizarea expresă a persoanelor responsabile), cu excepţia cazurilor când se apreciază că ar fi afectată stabilitatea financiară a pieţelor.
COMUNICAT

 Aducem la cunoștința societăților de servicii de investiții financiare faptul că raportarea privind cerințele prudențiale transmisă potrivit prevederilor Regulamentului U.E. nr. 680/2014  de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului va fi însoţită de balanţa analitică de verificare aferentă lunii respective de raportare, precum şi de o declaraţie semnată de conducătorul societăţii şi avizată de reprezentantul compartimentului de control intern şi de persoana desemnată pentru funcţia de audit intern, cu privire la faptul că informaţiile cuprinse în acestea sunt corecte şi complete.

Declarația va fi transmisă prin intermediul sistemului de raportare electronic SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip ”.pdf” sau pe suport hârtie.

Balanța analitică de verificare va fi transmisă prin intermediul sistemului de raportare electronică SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip ”.xls” (de preferat) sau ”.pdf”.
ESMA a lansat un proces de alcătuire a unui nou Grup de lucru consultativ  (Consultative Working Group - CWG) pentru Comitetul permanent privind post-tranzacționarea (PTSC), având în vedere că a expirat termenul de doi ani pentru CWG-ul existent. 
În acest sens, ESMA a publicat pe site-ul propriu (www.esma.europa.eu/content/Post-Trading-Consultative-Working-Group-PTCWG-Call-Members-2014-renewal) un anunț care aduce în atenția părților interesate  posibilitatea de a deveni membri ai CWG.
CWG are în principal drept obiective:

a) să formuleze sfaturi și să asiste PTSC în elaborarea sfaturilor care sunt transmise Comisiei Europene;

b) să formuleze sfaturi și să asiste PTSC în evaluarea impactului potențial al standardelor tehnice, orientărilor și recomandărilor.
ESMA urmărește asigurarea reprezentativității în grupul de lucru consultativ (CWG) a următoarelor categorii de persoane:

- reprezentanții utilizatorilor finali/ consumatorilor (reprezentanți ai organizațiilor de protecție a utilizatorilor finali/ consumatorilor active în domeniul post-tranzacționării);- utilizatorii serviciilor de post - tranzacționare (ex. administratorii de fonduri, contrapărți nefinanciare, emitenți)
- furnizorii de infrastructuri de piață în domeniul post-tranzacționării (contrapărți centrale, depozitari centrali, registre centrale de tranzacții, registratari);
- custozi, membri compensatori și furnizori de servicii auxiliare;
- cadre universitare, cu un palmares dovedit în materie de post-tranzacționare.
Pentru a asigura diversitatea membrilor, aplicanții pot să aplice pentru una din toate categoriile menționate mai sus, chiar dacă aceștia se încadrează în mai multe categorii (de ex. un custode care este de asemenea un emitent trebuie să indice dacă aplică în calitate de emitent sau custode).

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 18 august 2014.REGULAMENTUL (UE) nr. 806/2014
 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/30.07.2014.

 COMUNICAT referitor la implementarea machetelor destinate S.S.I.F.-urilor și S.A.I.-urilor
în sistemul de raportare electronică ”SIR@CNVM”

Având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191/28.06.2014 a Regulamentului U.E. nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, aducem la cunoștința societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor faptul că, până la data  implementării efective a machetelor în sistemul de raportare electronică ”SIR@CNVM”, se vor utiliza machetele de raportare, care pot fi descărcate aici, urmând ca acestea să fie transmise, până la data de 11 august 2014 la A.S.F (pentru raportarea privind cerințele prudențiale având data de referință 30 iunie 2014), pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Totodată, precizăm că machetele care trebuie completate de societățile de servicii de investiții financiare care aplică abordarea standard/de bază în ceea ce privește determinarea cerințelor de capital sunt următoarele:
Anexa I: ADECVAREA CAPITALULUI (CA): CA1, CA2, CA3, CA4
             RISCUL DE CREDIT: CR SA
             RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE:  CR SETT
             RISCUL OPERATIONAL: OPR, OPR Informații detaliate
             RISCUL DE PIAȚĂ (MKR): MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM.
Anexa VIII: FORMULARE PENTRU RAPORTAREA EXPUNERILOR MARI.

De asemenea, societățile de administrare a investițiilor vor transmite informațiile privind fondurile proprii și fondurile proprii bazate pe cheltuieli generale fixe utilizând machetele cuprinse în Anexa I – Formularele privind adecvarea capitalului (CA), respectiv CA1, CA2, CA3, CA4.REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 694/2014 AL COMISIEI
 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 24.06.2014.

Aspectul esențial al regulamentului îl reprezintă clasificarea tipurilor de administratori de fonduri alternative de investiții (AFIA) în funcție de tipul de FIA pe care îl administrează, după cum urmează:

1. AFIA al unui (unor) FIA de tip deschis - un AFIA al unui FIA de tip deschis este considerat a fi un AFIA care administrează un FIA ale cărui acțiuni sau unități sunt, la cererea oricăruia dintre acționari sau dintre deținătorii de unități ai fondului, răscumpărate sau rambursate înainte de începerea fazei de lichidare sau de închidere a activității, în mod direct sau indirect, din activele FIA și în conformitate cu procedurile și frecvența stabilite în regulile sau în actul constitutiv, în prospectul sau în documentele de ofertă ale acestuia;

2. AFIA al unui (unor) FIA de tip închis - Un AFIA al unui FIA de tip închis este un AFIA care administrează orice alt FIA decât cel de tipul descris la punctul (1).REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 680/2014 AL COMISIEI
 din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191/28.06.2014 și intră în vigoare în ziua următoare datei publicării. 

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 710/2014 AL COMISIEI din 23 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188/27.06.2014 și intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicare.

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI
 din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 174/ 13.06.2014.

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 650/2014 AL COMISIEI din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 185/ 25.06.2014.DIRECTIVA 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014.
Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Termen limită impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 130, alin (1), statele membre sunt obligate să asigure aplicarea prevederilor directivei începând cu 1 ianuarie 2015.În cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerințe și obligații intră în vigoare.REGULAMENTUL (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei.

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicare: Conform art. 39, alin (2), regulamentul se aplică începând cu 3 iulie 2016. Termenul este corelat cu termenul impus pentru Directiva 2014/57/UE.

În cuprinsul regulamentului, sunt expres stipulate datele de la care se aplică anumite cerințe și obligații.DIRECTIVA  2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului
 din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014
Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Termen limită impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 13, alin (1) statele membre sunt obligate să asigure aplicarea prevederilor directivei începând cu 3 iulie 2016, sub rezerva intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014.
În cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerințe și obligații intră în vigoare.REGULAMENTUL (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014
Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Aplicare: Conform art. 55, regulamentul se aplică începând cu 3 ianuarie 2017. Termenul este corelat cu termenul impus pentru Directiva 2014/65/UE.
În cuprinsul regulamentului, sunt expres stipulate datele de la care se aplică anumite cerințe și obligații.

 DIRECTIVA 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului
 din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE. 

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014
Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Termen limită impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 93, alin (1), statele membre sunt obligate să asigure aplicarea prevederilor directivei începând cu 3 ianuarie 2017.
În cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerințe și obligații intră în vigoare.REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 620/2014 AL COMISIEI
din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
Jurnalul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172 din 12.06.2014.REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 604/2014 AL COMISIEI
din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții.
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 167/06.06.2014.
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 602/2014 AL COMISIEI
din 4 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru a facilita convergența practicilor de supraveghere cu privire la punerea în aplicare a ponderilor de risc suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
(Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166/05.06.2014)
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 593/2014 AL COMISIEI
din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de riscREGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 594/2014 AL COMISIEI
din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat socialREGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 591/2014 AL COMISIEI
din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
 
3 iunie 2014

ESMA atenționează Standard&Poor`s pentru erori în ceea ce privește controlul intern  
Autoritatea europeană de valori mobiliare și piețe (ESMA) a publicat un avertisment public prin care atenționează Standard&Poor`s Credit Market Services France SAS și Standard&Poor`s Credit Market Services Europe Limited (S&P) pentru încălcarea Regulamentului nr. 1060/2009 (Regulamentul privind agențiile de rating). 

Comunicatul ESMA în limba română poate fi citit aici.
Comunicatul ESMA în limba engleză poate fi citit aici.

 
REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat în data de 27.05.2014, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158.

Regulamentul în limba română poate fi citit aici
 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 484/2014
 AL COMISIEI din 12 mai 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la capitalul ipotetic al unei contrapărți centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.

 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 523/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și valoarea activelor instituției (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 524/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și le comunică reciproc (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 525/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 526/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproximative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 527/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 528/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 529/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 530/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).