Facebook LinkedIn

Declarație comună ASF, CE, EIOPA privind rezultatele exercițiului BSR


Declaraţie comună 
a Autorităţii de Supraveghere Financiară din România, Comisiei Europene şi Autorității Europene pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale privind evaluarea independentă a sectorului de asigurări din România 

***

Joint Statement by the Romanian Financial Supervision Authority, the European Commission and EIOPA on the independent assessment of the Romanian insurance sector

 

15 iulie 2015

Evaluarea activelor și pasivelor (Balance Sheet Review - BSR) şi testul de stres indică faptul că unele societăţi de asigurare din România trebuie să acţioneze rapid în vederea consolidării poziţiilor financiare şi a solvabilităţii.

Evaluarea activelor și a pasivelor şi testul de stres, care au constituit prima evaluare cuprinzătoare a sectorului de asigurări întreprinsă într-un Stat Membru UE, au fost realizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România, în strânsă cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) și Comisia Europeană (CE), cu sprijinul a cinci firme internaţionale de audit şi a unei firme internaţionale de consultanţă. Scopul exerciţiului a fost acela de a consolida, atât protecţia consumatorului, cât şi încrederea în sectorul de asigurări din România, prin intermediul unei evaluări independente, pe baza situațiilor financiare existente la 30 iunie 2014. Rezultatele acestui exerciţiu, la care au participat 13 societăţi de asigurare din România reprezentând peste 80% din piaţa de asigurări din România, au fost publicate astăzi pe site-ul ASF.

Evaluarea activelor și pasivelor a relevat un deficit de capital agregat, conform cadrului prudenţial actual (Solvabilitate I), de 1,6 miliarde LEI (aproximativ 356 milioane EURO), concentrat la patru societăţi. În conformitate cu măsurile de supraveghere convenite pentru acest exerciţiu, publicate pe site-ul ASF la 18 februarie 2015, pentru două din cele patru societăţi cu deficit de capital s-a stabilit cerința de a prezenta un plan de acţiune către ASF, până la data de 4 august 2015. Aceste planuri de acţiune trebuie să stabilească măsurile pe care societățile le vor lua până la data de 15 octombrie 2015 pentru a restabili conformitatea cu cerinţele privind marja de solvabilitate, conform Legii nr. 32/2000. Două societăţi se află deja în procedură de redresare financiară. Acestea trebuie să ia în considerare deficienţele suplimentare şi să comunice ASF, în termen de 20 de zile calendaristice de la închiderea procedurii de redresare financiară, modalitatea prin care au fost abordate aceste deficienţe.

În contextul analizei în conformitate cu cadrul Solvabilitate II, regimul care va intra în vigoare începând cu anul 2016, rezultatele indică faptul că sectorul de asigurări din România nu va fi suficient capitalizat. Patru societăţi au o rată a cerinţei de capital de solvabilitate peste 100%, în timp ce opt societăţi au rata cerinței minime de capital peste 100%. Unele din societăţile participante au implementat deja un număr de măsuri corective care vor fi luate în considerare atunci când ASF va primi planurile de acţiune.

Evaluarea cuprinzătoare a inclus, de asemenea, un test de stres care a avut ca scop măsurarea rezistenţei societăţilor de asigurare la scenarii de stres. Testul de stres a fost realizat atât pe baza a două scenarii financiare şi economice, cât şi pe baza a două scenarii de asigurări cu inundaţii și cutremure. Scenariile cu inundaţii și cutremure au fost cele mai severe, relevând faptul că numai o societate, în cazul scenariului cu cutremur, respectiv trei societăţi, în cazul scenariului cu inundații, vor îndeplini rata cerinţei de capital de solvabilitate. Scenariile financiare şi economice au fost mai puţin severe, patru dintre societăţi îndeplinind rata cerinţei de capital de solvabilitate. Pentru aceste societăţi de asigurare s-a stabilit cerința de a prezenta ASF un plan de acţiune, până la data de 4 august 2015, stabilind măsurile care vor fi întreprinse în vederea asigurării respectării cerințelor prevăzute în Directiva Solvabilitate II până la 1 ianuarie 2016.

Raportul rezultatelor evaluării activelor și pasivelor şi a testului de stres desfășurate în România poate fi regăsit pe pagina web a ASF.

***

The Balance Sheet Review and Stress Test show that a number of Romanian insurance undertakings need to take swift action to strengthen their financial and solvency positions

The Balance Sheet Review and Stress Test, which was the first comprehensive assessment of the insurance sector performed in an EU Member State, was conducted in close cooperation between Romanian Financial Supervision Authority (ASF), European Commission and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) with the support of five international auditing firms and one international consultancy firm. The exercise aimed to enhance both consumer protection and confidence in the Romanian insurance sector through an independent assessment based on the financial accounts of 30 June 2014. The results of this exercise covering 13 Romanian insurance undertakings representing more than 80% of the Romanian insurance market were published on the ASF website today.

The Balance Sheet Review found an aggregated capital shortfall under the current prudential framework (Solvency I) of RON 1.6 billion (about EUR 356 million), concentrated in four undertakings. In line with the agreed follow-up actions for this exercise published on the ASF website on 18 February 2015, two of the four undertakings with capital shortfalls will have to submit an action plan to the ASF by 4 August 2015. These action plans must set out the measures they will take by 15 October 2015 to restore compliance with the solvency margin requirements under Romanian Law 32/2000. Two undertakings are already in a financial recovery procedure. They must consider the additional shortcomings and communicate to the ASF within twenty calendar days after the closure of the financial recovery procedure how those shortcomings were addressed.

When analysed under the Solvency II framework, a regime that will be in place from the beginning of 2016, the results indicate that the Romanian insurance sector would not be sufficiently capitalised. Four undertakings have a Solvency Capital Requirement ratio above 100% while eight undertakings have the Minimum Capital Requirement ratio above 100%. Some of the participating undertakings have already implemented a number of corrective measures, which will be considered when the ASF receives the action plans.

The comprehensive assessment also included a stress test which aimed to measure the resilience of insurance undertakings under stress scenarios. The stress test was conducted on the basis of two economic and financial market scenarios as well as two insurance scenarios involving earthquakes and floods. The earthquake and flood scenarios were the most severe and revealed that only one and three undertakings, respectively, would meet the Solvency Capital Requirement ratio. The economic and financial market stress scenarios were less severe with four undertakings meeting the Solvency Capital Requirement ratio. Insurance undertakings must prepare action plans by 4 August 2015 setting out the measures that they will take to ensure compliance with Solvency II by 1 January 2016.

The report on the results of the Romanian Balance Sheet Review and Stress Test can be found on the website of the ASF.

***

Pentru informații suplimentare:                                                                                        

 

ASF

 

Silviu Udroiu

+4 021 659 63 76

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

COMISIA EUROPEANĂ

 

Maud Scelo

+32 2 29 81251

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

EIOPA

 

Anzhelika Mayer

+49(0)6995111968

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.