Facebook LinkedIn

Consiliul ASF


Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi. Aceştia au fost numiţi pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 14 noiembrie 2018.  
 Mesajul președintelui Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,
domnul Leonardo Badea 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este o instituție tânără, cu atribuții și responsabilități fundamentale pe piața financiară non-bancară din România (piața asigurărilor, piața de capital și piața pensiilor private), care însumează peste 100 de miliarde de lei și are un impact asupra a 10 milioane de cetățeni.

Înființată în anul 2013, prin fuziunea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ASF și-a asumat două misiuni strategice: stabilitatea și dezvoltarea piețelor pe care le supraveghează și protecția consumatorilor de produse financiare non-bancare.

Pentru a aduce la îndeplinire obiectivele pe care și le-a propus, ASF a desfășurat un proces laborios de redesenare a activității de supraveghere (bazată pe riscuri), pe care a adaptat-o celor mai recente recomandări europene, dar și a cadrului legislativ primar și secundar ce guvernează sectorul financiar non-bancar din România.

Totodată, Autoritatea a transformat și procesul de reglementare și autorizare pentru creșterea eficienței acestei activități şi a acţionat în sensul reducerii costurilor referitoare la participarea companiilor pe cele trei piețe.

În domeniul protecției consumatorilor, ASF a implementat cele mai bune practici în domeniu și a transparentizat în mod substanțial întregul proces de comunicare și relaționare cu consumatorii.

În plus, ASF are în derulare un amplu program de educație financiară, la nivel național, al cărui principal scop este informarea cetățenilor cu privire la produsele financiare, dar și la drepturile pe care aceștia le au în relația cu societățile de pe piața financiară non-bancară.

Pentru a putea pune în practică aceste transformări semnificative, care presupun un demers continuu, ASF a parcurs un proces de întărire a capacităţii instituţionale prin dezvoltarea, instruirea și formarea profesională a personalului, precum şi dezvoltarea unei infrastructuri eficiente și a unei capacități adecvate de supraveghere conforme, aliniată celor mai bune practici internaționale.

Pe plan extern, ASF contribuie din plin la construcţia instituţională europeană, prin intermediul experţilor nominalizaţi în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivelul autorităţilor de supraveghere internaţionale (ESMA, EIOPA, IOSCO, IAIS etc.).

Pot spune că, la cinci ani de la înființare, ASF este o instituție europeană, modernă, preocupată în permanență de dezvoltarea și stabilitatea piețelor supravegheate și orientată către consumator.

Componenţa nominală a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
 

 
   1. Leonardo Badea - Preşedinte - membru executiv
   2. Elena Doina Dascălu - Prim-vicepreşedinte - membru executiv
   3. Gabriel Grădinescu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
   4. Cristian Roșu -  Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Asigurări Reasigurări
   5. Ştefan Daniel Armeanu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private
   6. Jozsef Birtalan - membru neexecutiv
   7. Ioan Gheorghe Țara - membru neexecutiv 
   8. Aura Gabriela Socol - membru neexecutiv
   9. Ovidiu Răzvan Wlassopol - membru neexecutiv
 
Preşedintele reprezintă ASF ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite.

În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea ASF revine prim-vicepreşedintelui. Convocarea Consiliului ASF se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 5 membri ai acestuia.

Consiliul ASF deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, prim-vicepreşedintele.

Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul ASF.

Consiliul ASF aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară.

Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul ASF şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.

Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al ASF, în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.

Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează ca sursă de finanţare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor.