Facebook LinkedIn

Consiliul ASF


Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi. Aceştia au fost numiţi pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 14 noiembrie 2018.  
  

Componenţa nominală a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
 
 
   1. Nicu Marcu - Președinte - membru executiv
   2. Elena Doina Dascălu - Prim-vicepreşedinte - membru executiv
   3. Gabriel Grădinescu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
   4. Cristian Roșu -  Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Asigurări - Reasigurări
   5. Ştefan Daniel Armeanu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private
   6. Jozsef Birtalan - membru neexecutiv
   7. Ioan Gheorghe Țara - membru neexecutiv 
   8. Aura Gabriela Socol - membru neexecutiv
   9. Ovidiu Răzvan Wlassopol - membru neexecutiv
 
 
Preşedintele reprezintă ASF ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite.

În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea ASF revine prim-vicepreşedintelui. Convocarea Consiliului ASF se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 5 membri ai acestuia.

Consiliul ASF deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, prim-vicepreşedintele.

Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul ASF.

Consiliul ASF aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară.

Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul ASF şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.

Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al ASF, în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.

Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează ca sursă de finanţare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor.