Facebook LinkedIn

Principii Generale privind Politica de Protecție a Consumatorilor la nivelul ASF

 

Scop și domeniu de aplicare

Prin Politica de protecţie a consumatorilor urmărim consolidarea cadrului organizatoric integrat, necesar elaborării programelor ASF în domeniul protecţiei consumatorilor şi a educaţiei financiare, prin acţiuni preventive de monitorizare şi avertizare cu privire la eventuale încălcări ale drepturilor şi intereselor consumatorilor şi prin acţiuni reactive în urma operațiunilor de supraveghere, control și de soluţionare a petiţiilor.  

În acest context, asigurarea protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, alături de menținerea stabilității celor 3 piețe supravegheate, configurează întreaga noastră strategie, în jurul căreia se circumscriu toate atribuțiile și competențele conferite de cadrul legal.

De asemenea, prin orientarea proactivă a întregii activităţi a ASF, prin continuarea consolidării supravegherii pe bază de riscuri, atât din perspectiva supravegherii prudențiale, cât și din cea privind conduita, precum și prin implementarea noilor prevederi legislative specifice protecției consumatorilor (MIFID II, IDD) asigurăm adaptarea și dezvoltarea continuă a funcției de protecție a consumatorilor. 

Activitățile care vizează protecția consumatorilor la nivelul ASF sunt în concordanță cu principiile generale impuse la nivelul autorităților europene și susțin organizarea și dezvoltarea unui cadru stabil de supraveghere și reglementare.

În funcție de evoluția piețelor, îmbunătățirea permanentă a activității de protecție a consumatorilor și actualizarea pârghiilor și a modalităților prin care acțiunile sunt duse la îndeplinire reprezintă o preocupare permanentă a Autorității de Supraveghere Financiară.

Astfel, toate structurile organizatorice din cadrul ASF au drept scop intrinsec protecția consumatorilor prin abordarea unitară a aspectelor de reglementare și de supraveghere a activității entităților reglementate și prin asigurarea disciplinei financiare, a respectării regulilor de conduită şi a transparenţei acestora.

Prin monitorizarea activităților care reprezintă practici abuzive sau înșelătoare ale unor furnizori de servicii financiare nebancare și punerea la dispoziție a mecanismelor prin care se asigură cunoașterea informațiilor referitoare la produsele financiare și a drepturilor consumatorilor pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză, vizăm crearea unui cadru adecvat pentru sporirea încrederii consumatorilor și implicit pentru dezvoltarea piețelor financiare nebancare.

Principiile generale privind Politica de protecție a consumatorilor la nivelul ASF respectă prevederile legale în vigoare și sprijină activitatea de protecție a consumatorilor, în toate aspectele sale.

 

Obiective și principii

La nivel integrat, obiectivele majore consacrate de prevederile Ordonanței de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și de prevederile legislaţiei sectoriale de supraveghere financiară au în vedere:

 • asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
 • promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor;
 • asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.

Principiile generale care stau la baza prezentei Politici de Protecție a Consumatorilor de produse financiare pot fi rezumate astfel:

 1. Asigurarea unui tratament al consumatorilor echitabil și corect – acest obiectiv trebuie să fie parte integrantă a guvernanței și a culturii organizaționale a furnizorilor de servicii financiare nebancare. O protecție a consumatorilor eficientă presupune un tratament echitabil și corect, atât din partea furnizorului de servicii financiare, cât și din partea autorității competente. Pentru îndeplinirea scopului final de a proteja consumatorul, actele normative cuprind reguli stricte și clare, atât în ce privește organizarea și funcționarea entităților supravegheate, cât și în ce privește respectarea unor standarde de conduită;
 2. Asigurarea transparenței – consumatorii trebuie să fie informați complet, corect și precis asupra beneficiilor, riscurilor și caracteristicilor semnificative ale produselor/serviciilor financiare pe care intenționează să le contracteze în vederea sprijinirii luării unei decizii care să corespundă cât mai bine nevoilor și intereselor lor;
 3. Educația financiară și conștientizarea - dezvoltarea unor mecanisme adecvate pentru a ajuta consumatorii potențiali și pe cei existenți să își îmbunătățească cunoștințele și priceperile, pentru a înțelege corect riscurile și pentru a face alegeri în cunoștință de cauză; furnizorii de servicii financiare trebuie să se asigure că informațiile despre drepturile și obligațiile consumatorilor sunt clare și ușor de înțeles, fiind prezentate într-o formă accesibilă acestora;
 4. Respectarea regulilor de conduită – urmărirea celui mai bun interes al consumatorului și evitarea sau prevenirea conflictelor de interese; Noua abordare în materie de supraveghere implică deopotrivă monitorizarea riscurilor, prospectivă și proporțională, precum și verificarea conformității privind respectarea regulilor conduită.  Prin asigurarea  convergenței proceselor și practicilor de supraveghere construim premisele necesare asigurării unei mai bune protecții a consumatorilor;
 5. Protejarea consumatorilor împotriva practicilor abuzive sau înșelătoare – punerea la dispoziția consumatorilor a informațiilor relevante și instituirea unor proceduri interne de verificare și control menite să asigure protecție împotriva fraudelor și a înșelăciunilor de orice fel;
 6. Gestionarea petițiilor consumatorilor de produse financiare nebancare – asigurarea unui mecanism accesibil de depunere și, respectiv, de soluționare a sesizărilor sau reclamațiilor, atât la nivelul furnizorilor de servicii financiare, cât și la nivelul A.S.F.

 

Măsuri Sectoriale

Prin implementarea standardelor tehnice adoptate de autoritățile europene în domeniul serviciilor financiare, ASF asigură armonizarea legislației și a celor mai bune practici pentru  protecția consumatorilor de produse financiare nebancare din România și contribuie astfel la consolidarea și integrarea piețelor financiare supravegheate  în cadrul pieței unice europene. Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului de protecţie a consumatorilor de produse financiare-nebancare, ASF desfăşoară:

 • activităţi preventive de informare, identificare și monitorizare a potențialelor deficiențe în activitatea entităților supravegheate, transmiterea de alerte în atenția consumatorilor
 • activităţi reactive prin dispunerea unor planuri de măsuri, intervenții privind suspendarea sau interzicerea distribuirii unor produse financiare, soluţionarea petițiilor adresate autorităţii de către consumatori, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002 şi legislației incidente din domeniul de specialitate al ASF.

Prin  urmare, Protecţia  consumatorilor este intrinsec legată de activitatea de supraveghere a pieţei cu scopul de a identifica practicile care nu corespund cerințelor legale și de a elimina furnizarea sau distribuirea unor servicii și produse financiare care nu corespund cerinţelor impuse şi/sau declarate.

Inovația financiară și digitalizarea serviciilor financiare contribuie la dezvoltarea piețelor dar în același timp prezintă noi riscuri și provocări specifice și implică identificarea unor măsuri adecvate pentru asigurarea unui grad corespunzător de protecție a investitorilor.

ASF are permanent în vedere aceste riscuri, abordate cu prioritate și în cadrul grupului InsurTech HUB, coordonat de ASF, asigurând sprijin know-how și educație în domeniu, promovând eliminarea barierelor legislative, crearea unui mediu de testare și aplicarea cerințelor europene referitoare la  protejarea împotriva riscurilor cibernetice, prin sincronizare cu demersurile realizate la nivel european în domeniu, inclusiv prin educarea companiilor românești asupra riscurilor și a beneficiilor unor astfel de asigurări.

Acțiuni specifice și concluzii

ASF asigură mecanismele necesare pentru buna funcționare a piețelor financiare nebancare, stabilitatea și integritatea sectorului financiar în general, alegând să fie o autoritate orientată spre viitor și combinând în actul de supraveghere principiile care stau la baza protecției consumatorului, al respectării inovației și a abordării bazate pe risc. În acest scop, pentru promovarea dezvoltării pieței într-o manieră sănătoasă și pentru sporirea protecției consumatorilor, principalele funcții de reglementare și supraveghere au fost revizuite și optimizate prin abordarea unitară a unor procese și prin introducerea de noi instrumente pentru identificarea și atenuarea riscurilor.

De asemenea, pentru îmbunătățirea activităților subordonate funcției de protecție a consumatorilor ASF asigură în continuare modernizarea gestionării reclamațiilor, emiterea de avertizări și alerte în situații considerate riscante pentru consumatori, îmbunătățirea cadrului de soluționare alternativă a litigiilor SAL-FIN, elaborarea și punerea la dispoziție a unor ghiduri și broșuri cu tematici specifice pentru interesul consumatorilor. Complementar acestor activități ASF inițiază programe, participă la seminarii și colocvii și colaborează cu instituții de învățământ și cu alte autorități publice pentru crearea și implementarea strategiei naționale pentru creșterea gradului de  educație financiară a populației.

În concluzie, putem susține că prin Politica de Protecție a Consumatorilor promovată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, toate activitățile desfășurate în vederea exercitării atribuțiilor de reglementare, autorizare, supraveghere și control, precum și a celor prin care se asigură soluționarea petițiilor și educația financiară sunt subordonate obiectivelor fundamentale ale protecției consumatorilor și stabilității piețelor financiare nebancare supravegheate. Împreună, aceste componente favorizează o dezvoltare sănătoasă, cu influențe pozitive pe termen lung, asupra evoluției pieței financiare nebancare și creșterii numărului de consumatori de produse și servicii financiare oferite de entitățile reglementate care activează în cadrul acestor piețe.