Facebook LinkedIn

INFORMARE

Fiscalitatea contribuţiilor la fondurile de pensii facultative este reglementată:

  • prin prevederile din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile până la 31 decembrie 2015 şi
  • prin prevederile din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile începând cu 01 ianuarie 2016.


(a) Referitor la contribuţia deductibilă fiscal la pilonul 3 pentru un angajat (partea plătită de angajat)

Până la 31 decembrie 2015 şi după 1 ianuarie 2016, sumele cu care contribuie angajatul la fondul de pensii facultative sunt deductibile la calcul impozitului pe venit, în limita a 400 de euro pe an/participant, în baza actului individual de aderare şi a documentelor care atestă plata.

În acest sens, dispoziţiile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile până la 31 decembrie 2015, menţionează următoarele: „Art. 57. (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, şi următoarele: (..) - contribuţiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 de euro; (..)”

De asemenea, dispoziţiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile începând cu 01 ianuarie 2016, menţionează următoarele: „Art. 78. - (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele: (..)(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro; (..)”

(b) Referitor la contribuţia deductibilă fiscal la pilonul 3 pentru un angajat (partea plătită de angajator)

Până la 31 decembrie 2015, suma pentru contribuţiile la un fond de pensii facultative era deductibilă la calculul impozitului pe profit în limita echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant. În acest sens, dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile până la 31 decembrie 2015, menţionează următoarele: „Art. 21. - (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;”

După 1 ianuarie 2016,dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile începând cu 01 ianuarie 2016, menţionează următoarele: Art. 25 - (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. (2)Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor reglementate la alin. (3) şi (4). (..)”

Interpretarea Ministerului Finanţelor Publice (Adresa MFP 690.034/07.03.2016) este în sensul în care “pentru aceste tipuri de cheltuieli, deductibilitatea integrală la calcul rezultatului fiscal al persoanei juridice, se bazează pe existenţa unei relaţii de angajare între angajat şi angajator. Având în vedere că, sumele reprezentând contribuţii ale angajatorilor persoane juridice la fondurile de pensii facultative, efectuate în conformitate cu prevederile legii speciale menţionate mai sus, sunt cheltuieli cu salariile şi cele asimilate salariilor, potrivit titlului IV al Codului fiscal, şi nu se regăsesc în excepţiile reglementate de alin. (3), respectiv (4), ale aceluiaşi art. 25 din Codul fiscal, acestea sunt integral deductibile la determinarea rezultatului fiscal