FAQ - Pensii private


PILONUL II

 apasă aici pentru a accesa Întrebări frecvente pentru Pilonul II


PILONUL III

 apasă aici pentru a accesa Întrebări frecvente pentru Pilonul IIIPILONUL II şi PILONUL III

 

1. Ce înseamnă pensia privată?

 

2. De ce îmi trebuie pensie privată?

 

3. Ce presupune reforma sistemului de pensii?

 

4. Cum pot obţine o pensie privată?

             - La pensiile private obligatorii (Pilonul II), actul de aderare este unic, adică fiecare participant trebuie sa semneze un singur act de aderare cu un singur administrator de fond.

             - Salariaţii cu vârsta de până în 35 de ani care nu îşi aleg un fond de pensii administrat privat vor fi repartizaţi automat şi aleatoriu către un astfel de fond.

5. Mai primesc pensie publică de la stat?

6. Ce trebuie să ştiu când devin participant în sistemul de pensii private?

RECAPITULARE: Pentru aderarea la un fond de pensii private trebuie să aveţi în vedere următoarele:

1)  Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către ASF, în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.

2)  Să verificaţi dacă agenţii de marketing sunt avizaţi de către ASF, respectiv să verificaţi numele acestor agenţi în registrul disponibil pe site-ul www.asfromania.ro, sectiunea Supraveghere -> Registre electronice -> Pensii Private.

3)  Să verificaţi actul de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat de către ASF, datele de contact ale administratorului.

4)  Să verificaţi autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii şi a fondului de pensii private, respectiv numerele şi data deciziilor de autorizare emise de către ASF, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entităţilor autorizate în sistemul pensiilor private se poate face consultând rubrica Registre electronice de pe site-ul www.asfromania.ro.

5)  Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, şi să puneţi cât mai multe întrebări despre toate acele aspecte pe care consideraţi că trebuie să fie lămurite.

6)  La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului. Atenţie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.

7)  Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin actul de aderare participantul aderă la contractul de societate civilă aferent fondului de pensii. Actul de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Atenţie, semnătura reprezintă acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond şi la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul acestora.

8)  Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv dumneavoastră. Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice şi semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă doreşte să adere deţine sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.

9)  Atenţie, agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare. În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare.

10) În cazul aderării în sistemul Pilonului II al „pensiilor private obligatorii“, trebuie să alegeţi un singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care nu aţi ales niciun fond şi sunteţi obligat de lege să alegeţi, respectiv aveţi până în 35 de ani, veţi fi repartizat aleatoriu de către CNPP - Casa Naţională de Pensii Publice. În sistemul Pilonului III puteţi alege a contribui la mai multe fonduri de pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative de tip Pilon III nu este condiţionată de participarea la un fond de pensii administrat privat de tip Pilon II.

7. Cât de sigur este sistemul de pensii private?

Sistemul de pensii private din România a fost conceput cu un accent puternic pe siguranţa contribuabililor. Cele mai importante elemente de siguranţă ale sistemului de pensii private derivă din protecţia pe care legislaţia o oferă participantului precum şi din activitatea permanentă de supraveghere, control şi reglementare a ASF.

Elemente de siguranţă:

8. Poate administratorul să fugă cu banii din fondul de pensii?

9. Poate da faliment fondul de pensii?

  Nu. Potrivit legii, fondurile de pensii private nu pot da faliment, doar administratorii lor putând intra în această situaţie. Datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, fondul nu va fi afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

10. Îmi este garantat un anumit randament al fondului de pensii?

11. Ce pot face în cazul în care fondul de pensii obligatorii nu oferă un randament satisfăcător?

12. Cum se protejează administratorii împotriva diverselor riscuri pentru ca eu să am o pensie sigură şi satisfăcătoare la bătrâneţe?

13. Cine şi cum îi verifică pe administratorii de fonduri de pensii?

             -  asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

             -  promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților;

             -  asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

14. Ce este supravegherea specială? Ce este administrarea specială?

15. Ce trebuie să fac în cazul în care fondul meu este în administrare specială?

16. Ce se va întâmpla cu participanţii fondurilor care intră în procedură de fuziune?

17. Ce este Fondul de Garantare, cum funcţionează?

18. De unde pot afla informaţii despre administratori şi fonduri de pensii private?

19. Ce este prospectul schemei de pensii?

Prospectul schemei de pensii este un document, elaborat de catre administrator şi autorizat de către ASF, care descrie schema de pensii, termenii contractului de administrare şi care cuprinde:

20. Pot participa în acelaşi timp la mai multe fonduri de pensii facultative? Dar la cele obligatorii?

Orice persoană care întruneşte condiţiile de eligibilitate specifice poate participa la mai multe fonduri de pensii facultative, atât timp cât contribuţiile lunare însumate nu depăşesc 15% din venitul salarial brut. În sistemul Pilonului II se poate contribui la un singur fond de pensii private „obligatorii“.

21. Cum se va face controlul acumulării în contul de pensie?

Companiile de administrare a fondurilor de pensii private au obligaţia de a comunica anual fiecărui participant date relevante despre situaţia contului său. Aceste informaţii sunt furnizate gratuit, prin corespondenţă scrisă. În plus, participantul este îndreptăţit să solicite informaţii suplimentare ori de câte ori consideră necesar, contra cost. Prospectele fondurilor de pensii menţionează clar regimul în care se desfăşoară această operaţiune.

Administratorii fondurilor autorizate în prezent în România oferă acest serviciu gratuit sau contra unui cost care nu poate depăşi costul efectiv de punere la dispoziţie a informaţiilor. De asemenea, unele dintre companiile de administrare a fondurilor de pensii private oferă participanţilor posibilitatea de a accesa on-line informaţiile privind situaţia contului propriu.

De asemenea, administratorii au obligaţia de a atenţiona în scris participanții ori de câte ori se înregistrează o situaţie de neplată a contribuţiei, astfel încât, dacă în numele participantului contribuie şi angajatorul său, angajatul va fi avertizat de către administratorul fondului în cazul în care contribuţia nu este virată.

Totodată, informaţii generale privind evoluţia volumului de active în administrare, valoarea unitară a activelor nete şi, implicit, randamentul investiţional obţinut, sunt publicate pe site-urile companiilor de administrare a fondurilor de pensii private. Acestea sunt actualizate săptămânal.

În plus, ASF publică, pe site-ul propriu, www.asfromania.ro, în secţiunea „Informaţii Publice“, o situaţie centralizată a activelor fondurilor de pensii private.

22. Ce pensie voi primi la bătrâneţe?

23. Cine şi cum va furniza pensia privată?

24. De ce operatorii nu pot calcula pensia pe care o va obţine un participant la încheierea stagiului de cotizare?

Este necesar să faceţi distincţie între valoarea contului unui participant, reprezentând suma totală a activelor sale nete acumulate ca urmare a contribuţiilor depuse, precum şi a capitalizării acestora prin plasamentele financiare realizate de administratorul fondului de pensii, şi noţiunea de „pensie“ care defineşte o formulă de rentă viageră.

Modalitatea în care se va realiza plata pensiei urmează a fi stabilită printr-o lege specială. Astfel, legea va defini tipul de rentă (anuitate), precum şi o serie de parametri tehnici necesari pentru a efectua calculul acesteia.

Pe de alta parte, estimarea unei valori probabile a contului participantului, deşi, în principiu, s-ar putea face în limitele unor ipoteze prestabilite, nu poate fi decât imprecisă. Pentru a face un astfel de calcul ar trebui emise estimări cu privire la durata perioadei de cotizare, presupunând că nu apar întreruperi, valoarea contribuţiei, pe baza estimării unei evoluţii viitoare a veniturilor participantului, randamentul financiar mediu al investiţiilor, bazat pe estimări asupra evoluţiilor viitoare ale mediului economic, pieţelor de capital etc.

Rezultatul calculului depinde de o sumă de parametri asupra cărora nu se pot face decât presupuneri. Prin urmare, un astfel de calcul nu poate avea decât un caracter pur informativ, iar rezultatul sau ar putea fi lesne invalidat de evoluţiile reale înregistrate pe parcursul timpului, mai ales atunci când este vorba de o perioada de cotizare de ordinul zecilor de ani.

Din acest motiv, pentru a evita orice situaţie în care s-ar putea crea false aşteptări prin prezentarea abuzivă a unor estimări supraevaluate privind perspectivele de acumulare într-un fond de pensii, legislaţia în domeniu şi normele emise cu privire la activitatea de marketing a pensiilor private interzic prezentarea de proiecţii financiare cu privire la evoluţia fondurilor de pensii.