Facebook LinkedIn

FAQ Pensii administrate privat

Câţi bani trebuie să scot din buzunar pentru pensia privată?

- Pensia administrată privat nu ne costă suplimentar. Participarea la pensiile private obligatorii (Pilonul II) nu îl costă nimic în plus pe salariat faţă de obligaţiile acestuia către bugetul de asigurări sociale de stat (bugetul de asigurări sociale). O parte din pensia publică trece în administrarea privată a unor profesionişti.

- Din cota CAS (contribuții de asigurări sociale) de 25% din veniturile salariale brute, plătită de fiecare angajat, spre Pilonul I (pensia publică) este direcționat un procent de 21,25%, iar spre Pilonul II (pensia privată obligatorie) – 3,75%. Această cotă CAS plătită de fiecare salariat nu mai merge către stat (respectiv bugetul asigurărilor sociale), ci către fondul de pensii private unde persoana eligibilă are calitatea de participant.

- La pensiile private obligatorii (Pilonul II), angajatorul va plăti la stat, ca şi până acum, banii datoraţi pentru contribuţiile sociale ale angajaţilor. Apoi virarea contribuţiilor către fondurile private alese de angajaţi se va face de către CNPP (Casa Națională de Pensii Publice) în funcţie de opţiunea individuală a fiecărui salariat cu privire la fondul de pensii administrat privat.

- Contribuţia în sistemul fondurilor de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial sau asimilat acestuia, iar angajatorul poate contribui, în numele angajatului său, la fondul de pensii facultative ales. În ambele cazuri, angajat şi angajator, dacă acesta contribuie, legea stabileşte o deducere la impozitare de până la 400 de euro pe an fiscal, pentru fiecare categorie în parte.


Cum îmi aleg un fond de pensii administrat privat?

- Orice angajat îsi poate alege orice fond de pensii obligatorii doreşte.

- Puteţi accesa fondurile de pensii administrate privat în secţiunea Registre Electronice a acestui site.

- Este ilegal ca angajatorul să impună alegerea unui anumit fond de pensii.

Pentru aderarea la un fond de pensii private trebuie să aveţi în vedere următoarele:

  1. Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)/ Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
  2. Să verificaţi dacă agenţii de marketing sunt avizaţi de către CSSPP/ASF, respectiv să verificaţi numele acestor agenţi în registrul disponibil pe site-ul www.asfromania.ro.
  3. Să verificaţi actul de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat de către CSSPP/ASF, datele de contact ale administratorului.
  4. Să verificaţi autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii şi a fondului de pensii private, respectiv numerele şi data deciziilor de autorizare emise de către CSSPP/ASF private, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entităţilor autorizate în sistemul pensiilor private se poate face consultând rubrica Registre Electronice de pe site-ul www.asfromania.ro.
  5. Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, şi să puneţi cât mai multe întrebări despre toate acele aspecte pe care le doriți lămurite.
  6. La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului. Atenţie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.

Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin actul de aderare, participantul aderă la contractul de societate civilă aferent fondului de pensii. Actul de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Atenţie, semnătura reprezintă acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond şi la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul acestora.

  1. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv - dumneavoastră. Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice şi semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă doreşte să adere deţine sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.
  2. Atenţie, agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare. În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare.
  3. În cazul aderării în sistemul Pilonului II al „pensiilor private obligatorii“ trebuie să alegeţi un singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care nu aţi ales niciun fond şi sunteţi obligat de lege să alegeţi, respectiv aveţi până în 35 de ani, veţi fi repartizat aleatoriu de către CNPP. În sistemul Pilonului III, puteţi alege să contribuiți la mai multe fonduri de pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative de tip Pilon III nu este condiţionată de participarea la un fond de pensii administrat privat de tip Pilon II.
  4. În cazul Pilonului II trebuie să semnaţi un singur act individual de aderare.


 Ce este actul de aderare?

Actul individual de aderare este un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul unei scheme de pensii private. Este completat de către participant, reprezentantul societăţii de administrare a fondului de pensii private şi de către agentul de marketing. Conţine o serie şi un număr unic alocat de către CSSPP/ASF, sigla şi date de contact ale administratorului.

Particularităţi în cazul Pilonului II:

La pensiile private obligatorii (Pilonul II), actul de aderare este unic, adică fiecare participant trebuie sa semneze un singur act de aderare cu un singur administrator de fond.


Cum îmi este afectată pensia din sistemul public de contribuţia la sistemul fondurilor de pensii administrate privat Pilon II?

Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate după 1 ianuarie 2011, inclusiv pentru personalul militar, la determinarea punctajului lunar se utilizează câştigul salarial brut/soldă brută sau, după caz, venitul lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.


Excepţii  În cazul asiguraţilor care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile legii se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie datorată la sistemul public de pensii şi cota de contribuţie prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă. Cota de contribuţie datorată la sistemul public de pensii se determină prin deducerea cotei de contribuţii aferente fondului de pensii administrat privat din cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru condiţii normale de muncă.

Această corecţie aplicată punctajului lunar calculat în condiţiile legii are în vedere faptul că o parte din contribuţia individuală a asiguratului se transferă la fondul de pensii administrat privat, pentru care va beneficia de o pensie privată, conform reglementărilor legale.

Exemplu: O persoană a realizat în luna ianuarie 2020 un punctaj lunar de 1,25555 puncte, perioadă pentru care a contribuit şi la un fond de pensii administrat privat.

Cota de contribuţie prevăzută de lege pentru condiţii normale de lucru pentru anul 2020 este de 25%. Cota de contribuţie pentru pensiile private obligatorii pentru anul 2020 este de 3,75%.

Cota de contribuţie datorată sistemului public de pensii se determină prin deducerea cotei aferente fondurilor de pensii administrate privat din cota de contribuţie stabilită prin lege:

      25% - 3,75% = 21,25%

Prin urmare, raportul cu care se corectează punctajul lunar aferent lunii ianuarie 2020 va fi de:
      21,25/25 = 0,85

În concluzie, punctajul lunar corectat aferent lunii ianuarie 2020 va fi de:

     1,25555 x 0,85 = 1,0672175 puncte


Cum pot desfiinţa un act de aderare încheiat în mod fraudulos?

Potrivit Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,

Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de către CNPP, în următoarele cazuri:

a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;

b) prin decesul participantului;

c) prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totală a capacităţii de muncă, potrivit prevederilor legale aplicabile în sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;

d) prin decizie a administratorului emisă în baza constatării lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului pe o perioadă de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanţilor;

e) prin hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;

f) prin decizie a administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege (Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) , ca urmare a reclamaţiei participantului.

Prin urmare, persoanele care deţin calitate de participant la un fond de pensii administrat privat ca urmare a unei fraude în ceea ce priveşte actului individual de aderare au posibilitatea să se adreseze mai întâi administratorului de fond în cauză pentru soluţionarea problemei apărute, conform prevederilor legale. În cazul fraudei, administratorul are posibilitatea de a soluţiona problema dumneavoastră folosind pârghiile legale disponibile. În cazul în care administratorul nu soluţionează în termen rezonabil cererea dumneavoastră, puteţi adresa ASF o sesizare privind încălcarea drepturilor dumneavoastră în sensul celor enunţate mai sus, iar ASF vă asigură de disponibilitatea instituţiei în medierea cât mai eficientă şi rapidă a sesizării.

Recuperarea contribuţiilor

În cazul în care administratorul emite o decizie de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării prevederilor legale aplicabile, ca urmare a reclamaţiei participantului, sau în cazul în care participantul dispune de o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de desfiinţare totală a actului de aderare fraudat, se aplică următorii paşi:

 - CNPP procedează la recuperarea contribuţiei brute virate până la momentul eliminării din Registrul participanţilor, în vederea returnării acesteia către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data următorului virament lunar;

 - CNPP înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, după eliminarea din Registrul participanţilor;

 - În cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se acoperă din veniturile administratorului prevăzute conform prevederilor legale;

 - În cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv;

 - După efectuarea operaţiunilor administratorul închide contul participantului si ulterior are obligatia de a-l informa pe acesta cu privire la  finalizarea operaţiunii.

Precizare:

În ceea ce priveşte persoanele care au obţinut deja o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de desfiinţare totală a actului de aderare fraudat, acestea au posibilitatea de a transmite atât administratorului la care sunt înregistraţi ca şi participanţi, cât şi CNPP sau casei sectoriale de care aparţine o copie a hotărârii judecătoreşti, în baza căreia actul de aderare înscris în Registrul participanţilor se va anula (va fi şters), iar contribuţiile virate vor fi returnate la BASS (bugetul asigurarilor sociale de stat).

Informaţii conexe:

Actul individual de aderare, în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, reprezintă un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private, acesta fiind un act juridic de natură civilă.

Conform dispoziţiilor art. 245 alin. (1) lit. c1) din Codul de Procedură Penală, prin ordonanţa care dispune măsuri împotriva agenţilor de marketing implicaţi în fraudă, trebuie să se dispună şi sesizarea instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris.


Ce trebuie să fac în cazul în care am dobândit cetăţenia română şi am virat contribuţii pentru pensie în România, înainte de dobândirea cetăţeniei?

- În cazul în care un participant la un fond de pensii administrat privat dobândeşte cetăţenia română, acesta are obligaţia notificării administratorului şi angajatorului asupra acestui fapt, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării actelor de identitate şi ataşează documentele justificative în copie.

- Angajatorul, la primirea notificării prevăzute mai sus şi a copiilor după documentele justificative, transmite la casa teritorială de pensii o declaraţie nominală rectificativă, la următorul termen de depunere a declaraţiilor.

- Administratorul fondului de pensii informează Casa Naţională de Pensii Publice, prin înscrierea în următorul raport lunar a respectivei modificări, în vederea modificării codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.

- CNPP, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a declaraţiei nominale rectificative primite de la angajator, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor, după consultarea DEPABD (Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date) și/sau IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări) şi informează administratorul.

- Administratorul, în baza informării din partea CNPP, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii.