Facebook LinkedIn

FAQ Pensii facultative

Ce este pensia facultativă?
Suma de bani primită de către un participant, care a contribuit la un fond de pensii facultative, sau de către beneficiarul acestuia, în mod suplimentar şi distinct de pensia din sistemul public de pensii.

De ce ar trebui să contribui la un fond de pensii facultative?
Pentru a putea suplimenta veniturilela vârsta încheierii activităţii, prin cumularea pensiei publice cu pensia privată, inclusiv pensia facultativă.
Protecţia cea mai bună pentru un viitor confortabil este un puternic plan financiar. De aceea fiecare dintre noi avem nevoie de o strategie pe termen lung încă de la primul loc de muncă. Cu cât se începe mai devreme construcţia acestui viitor financiar cu atât el va fi mai puternic şi vei beneficia de o bătrâneţe mai confortabilă, lipsită de griji.

Ce este prospectul schemei de pensii facultative?
Prospect al schemei de pensii private este un document, elaborat de către administrator şi autorizat de către CSSPP/ASF, care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii:
- obiectivele fondului
- modalitatea dobândirii calităţii de participant la fond
- informaţii privind contribuţia la acel fond
- informaţii privind politica de investiţii, principiile investiţionale şi riscurile aferente luate în calcul
- regimul fiscal al contribuţiilor participanţilor
- informaţii privind nivelul şi structura cheltuielilor (comisioanele şi taxele suportate din contribuţii şi din activul fondului)
- modalităţile de transfer la un alt fond de pensii facultative şi valoarea penalităţilor
- modalitatea de plată a pensiilor facultative
- condiţiile de acordare a prestaţiilor facultative în caz de invaliditate

Cine poate să participe la un fond de pensii facultative?
- Salariaţii din sistemul public sau privat
- Funcţionarii publici
- Persoanele autorizate să desfăşoare o activitate independentă
- Persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole.

Toţi participanţii şi beneficiarii acestora la un fond de pensii facultative:
- Au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
- Au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European.
 
Contribuţia la un fond de pensii facultative va afecta pensia publică?
Nu, participarea la un fond de pensii facultative nu va afecta pensia publică, ci va veni în completarea acesteia, alături de "pensia obligatorie".

Care este contribuţia pe care trebuie să o plătesc la un fond de pensii facultative?
- Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată.
- Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative, cu înştiinţarea administratorului şi angajatorului, cu menţiunea că, în cazul încetării plăţii, aceştia îşi păstrează drepturile.
- Contribuţiile se acumulează într-un fond de pensii facultative, fiind evidenţiate în conturi individuale, proprietatea participanţilor şi a beneficiarilor legali ai acestora.
- Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal - deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro/an pentru angajator.

Cine este beneficiarul meu la un fond de pensii facultative?
Suma aferentă pensiei facultative se plăteşte beneficiarului, calitate pe care o poate avea participantul sau moştenitorul acestuia, definit de Codul Civil.

Cum obţin dreptul de a primi o pensie facultativă? Ce trebuie să fac ca să devin participant la un fond de pensii facultative?
Dreptul la pensia facultativă se obţine odată cu aderarea şi validarea actului individual de aderare la un fond de pensii facultative, la care se poate contribui individual, în nume personal, sau pentru care angajatorul plăteşte în numele tău.

Ce trebuie să fac ca să devin participant la un fond de pensii facultative?
1. Să îndeplineşti condiţiile de eligibilitate
2. Să semnezi actul individual de aderare la fond
3. Să plăteşti prima contribuţie la fond, în mod direct sau să plătească angajatorul, în numele tău.

Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schemă de pensii facultative aflată în administrarea sa.
 
Lucrez în UE, în afara României, cu contract de muncă. Pot opta pentru o pensie facultativă în România?
Administratorii autorizaţi în România pot primi contribuţii de la participanţi şi întreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European (art.29 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare).