Facebook LinkedIn

FAQ - Asigurări

Nepublicat
1. Ce trebuie sa știți înainte de încheierea unui contract de asigurare?

Înainte de încheierea unui contract de asigurare, persoanele fizice care dețin calitatea de asigurat, potenţial asigurat, contractant sau potenţial contractant al asigurării au dreptul să primească un set minim de informații referitoare la condițiile contractuale și alte informații generale utile.
Acest drept este statutat de Ordinul CSA nr.23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, completate prin Ordinul CSA nr.11/2010.
 

2. Ce trebuie să conțină informarea scrisă trimisă clienților persoane fizice?

ASF impune astfel societăților de asigurare și intermediarilor în asigurări să fie transparenți și să furnizeze clienților persoane fizice o informare scrisă care să conțină:
·         informații generale despre asigurător/intermediar, procedurile de soluționare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, legea aplicabilă contractului de asigurare și existența Fondului de garantare;
·         informații despre contractul de asigurare, cum ar fi, de exemplu: definirea fiecărui eveniment asigurat și a indemnizației de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, excluderile din asigurare, modalitățile de executare, suspendare sau încetare a contractului, modalitatea prin care se plătesc primele și termenele de plată a acestora, modalitățile și termenele de plată a indemnizațiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare și a sumelor asigurate, orice penalități impuse de contract în situația rezilierii contractului înainte de termen sau unilateral și altele.
Această informare trebuie făcută clar și exact, pe hârtie sau pe alt suport durabil, prin intermediul unuia sau mai multor documente, care să fie transmise clienților într-o modalitate care să confirme că aceştia au luat cunoştinţă despre conţinutul lor.
La solicitarea clienţilor, asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor un exemplar al proiectului de contract şi al condiţiilor de asigurare.
 

3. Ce obligații au asiguratorii inainte de incheierea unui contract de asigurare de viată?

Potrivit Ordinului CSA nr.11/2010, începând cu data de 20 septembrie 2011, asigurătorii au și alte obligații înainte încheierea unui contract de asigurare de viață, precum: 
·         să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o soluție financiară acestuia. Această analiză se va face pe baza unui Formular de analiză a nevoilor clienților, care va fi întocmit în două exemplare și va fi semnat de ambele părți, un exemplar urmând a fi înmânat clientului; 
·         să prezinte clientului prospectul fondului de investiții în care vor fi investite primele de asigurare, în cazul în care asigurarea oferită este de tipul unit-linked; 
·         să prezinte clientului o proiecție (evoluție detaliată a contractului), în condițiile prevăzute de normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.11/2010. Proiecția va fi întocmită, de asemenea, în două exemplare semnate de ambele părți, un exemplar pentru client și celălalt pentru asigurător.PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ASIGURARI AUTO – RCA


1. Ce este asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident. 


2. De ce este asigurarea RCA obligatorie?

Toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligația de a încheia asigurarea RCA și de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primită odată cu polița de asigurare.
Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.
În acest fel, asigurarea RCA este atât în interesul terțului păgubit, cât și în interesul celui care a produs paguba.Trebuie remarcat faptul că s-ar putea întâmpla ca, doar dintr-o mică neatenție, un conducător auto să producă celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o sumă considerabilă, sumă care i-ar afecta resursele financiare de care dispune sau chiar le-ar depăși. Având în vedere acest aspect, cel care circulă fără a avea o asigurare de răspundere civilă auto valabilă își asumă un risc enorm. 

Încheierea asigurării
Puteți încheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societățile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului – pe o perioadă de 6 sau 12 luni în funcție de opțiunea dvs. – vi se eliberează poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.
Începând cu 1 ianuarie 2010, polițele de asigurare RCA sunt emise în sistem electronic.
 
Vigneta RCA
Vignetele valabile începând din 2011 sunt nu doar înseriate, ci și numerotate pentru a se asigura un plus de siguranță în ceea ce privește veridicitatea poliței de asigurare RCA cumpărate.
Asigurați-vă că, odată cu polița, v-a fost înmânată și vigneta RCA. Verificați ca vigneta să fie înseriată și numerotată, iar numărul de pe aceasta să fie menționat și pe polița de asigurare (poliță care este înseriată şi are, de asemenea, un număr). 
De subliniat este faptul că asigurătorii care au fost autorizaţi să practice asigurarea obligatorie RCA îşi asumă răspunderea pentru toate poliţele RCA, cât şi pentru toate vignetele eliberate, şi pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea  poliţelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.


3. Unde este valabilă asigurarea RCA? 

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă cel puţin pe:
•        teritoriul României;
•        teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European;
•        teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional.
Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliţă. 
 

4. Care sunt despăgubirile acordate în temeiul asigurării RCA?

În conformitate cu legislația în viigoare, asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.
Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:
•        vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
•        pagube materiale;
•        pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
•        cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.
Riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, dar și excluderile sunt descrise în normele în vigoare privind această asigurare.

Limite de despăgubire
Despăgubirile plătite de o societate de asigurare, în baza asigurării RCA încheiată pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depăși valoarea prejudiciilor cauzate și nici limitele de răspundere la care s-a angajat asigurătorul.
Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de răspundere (de despăgubire), care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire prevăzute de normele în vigoare privind asigurarea RCA emise de către ASF.

Plata primelor de asigurare:
Tarifele de prime aferente asigurării obligatorii RCA diferă de la societate la societate și, în mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora. Societățile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă RCA și le notifică ASF-ului, fără ca acestea să fie însă supuse aprobării ASF.
La tarifele afișate, asigurătorii pot aplica diferiți coeficienți proprii de corecție (de reducere sau de majorare a primei), în funcție de diverse criterii pe care asiguratul le-ar putea îndeplini. După aplicarea acestor corecții proprii, dacă este cazul, asigurătorii au obligația să aplice sistemul bonus-malus pentru a determina prima de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească.
Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către ASF și înseamnă că prima de asigurare pe care asiguratul/utilizatorul persoană fizică o va plăti depinde de istoricul său de daunalitate realizat într-o perioadă de referință. Astfel, dacă asiguratul se încadrează în una dintre clasele de bonus, prima de asigurare va fi redusă, iar dacă se încadrează în una dintre clasele de malus, prima de asigurare va fi majorată.  


5. Ce trebuie făcut după producerea daunei?

Dacă ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul, trebuie să vă adresați asigurătorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la poliție sau, după caz, cu exemplarul formularului ”Constatare amiabilă”. 
Pentru deschiderea dosarului de daună vă puteți adresa oricărei unități teritoriale a asigurătorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis polița.


De REȚINUT:

- Partea păgubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului și înainte de efectuarea reparației acestuia.
- Asiguratorul RCA are obligația de a stabili cuantumul despăgubirii la valoarea prețurilor practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în cataloagele de specialitate astfel încât despăgubirea primită să-i permită pagubitului efectuarea reparațiilor.
- în orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare. 
- Asiguratorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună, în maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei.
-
Dacă asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligația de a comunica în scris asiguratului și păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, intenția de a desfășura investigații. Aceste investigații nu pot dura mai mult de 3 luni de la data avizării daunei.
- Asigurătorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigații indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Poliției sau prin formularul Constatare amiabilă de accident.

În situația în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a dosarului dvs. de daună aveți la dispoziție următoarele modalități de acțiune:
•         Conform legislației emise de către ASF- sectorul Asigurari, societățile de asigurare au obligația să aibă stabilite proceduri de soluționare a reclamațiilor, astfel încât  vă puteți adresa cu reclamație direct la societatea de asigurare în cauză.
•         Vă puteți adresa cu reclamație la ASF- sectorul Asigurari, care va analiza și soluționa reclamația dvs. conform prevederilor legale în vigoare.
•         De asemenea, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, potrivit legislației din România, se poate adresa instanței de judecată pentru repararea prejudiciului.
În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistență.
În situația în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deține o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă recomandăm să vă adresați Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.  

Daca nu am incheiată o asigurare RCA și deci sunt neasigurat?
Dacă nu încheiați asigurarea obligatorie RCA sau nu o mențineți în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, săvârșiți o contravenție. Contravenția se constată de către personalul Poliției și se sancționează cu: amendă de la 1000 RON la 2000 RON, reținerea certificatului de înmatriculare și plăcuțelor de înmatriculare/inregistrare, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.
Calitatea de neasigurat RCA poate fi constatată și prin compararea de către DRPCIV - Ministerul Administraţiei şi Internelor a parcului de vehicule înmatriculate cu baza de date la nivel național privind asigurările RCA valabile (CEDAM). Informațiile din această bază națională de date sunt transmise exclusiv de către societățile de asigurare care încheie asigurările obligatorii RCA. Dacă aveți o asigurare RCA valabilă și cu toate acestea nu vă regăsiți în această bază de date, solicitați societății de asigurare care v-a emis polița să transmită în CEDAM informațiile privind asigurarea dumneavoastră. 


 
ASIGURARI AUTO – CASCO


1. Ce trebuie să știți înainte de încheierea unui contract de asigurare?

Este foarte important astfel ca, înainte de încheierea unui contract de asigurare, să analizați ofertele disponibile pe piață. De asemenea, trebuie să știți faptul că, înainte de încheierea oricărui contract de asigurare, aveți dreptul să primiți un set minim de informații referitoare la societate și la contractul de asigurare propus.
Acordați atenție parcurgerii și înțelegerii clauzelor contractuale, îndeosebi a celor referitoare la riscurile acoperite în asigurare, excluderi, valoarea franșizei, proceduri de avizare și lichidare a daunei (cum trebuie procedat în cazul producerii riscurilor asigurate, care sunt unitățile reparatoare la care vă puteți adresa etc). Pentru încheierea unui contract de asigurare, aveți posibilitatea să vă adresați și unui broker de asigurare (lista brokerilor autorizați poate fi consultată în Registrul asigurătorilor și brokerilor), care va căuta pentru dvs. ofertele de asigurare disponibile pe piață și vă va prezenta produsul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru dvs.


2. Ce este o asigurare CASCO?

CASCO este o asigurare facultativă în baza căreia societatea de asigurare achită despăgubiri pentru avariile accidentale (parțiale sau totale) și/sau furtul (parțial sau total) suferite de vehiculul asigurat și înscris în polița de asigurare. Decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege.
Atenție: Asigurarea CASCO nu trebuie confundată cu asigurarea de răspundere civilă RCA. În timp ce CASCO vă oferă acoperire pentru daunele la propriul dvs. vehicul, asigurarea dvs. RCA acoperă daunele materiale și/sau vătămările corporale suferite de alte persoane în urma unui accident rutier produs din vina dvs.

Condițiile de asigurare CASCO:
Condițiile de asigurare CASCO pot diferi de la o societate de asigurare la alta, atât în ceea ce privește riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franșizei (dacă este cazul) și alte elemente specifice, cât și în ceea ce privește primele de asigurare și condițiile de plată a acestora.
În toate cazurile, societatea de asigurare are obligația să vă plătească contravaloarea daunei conform condițiilor contractuale, mai puțin franșiza aplicabilă (dacă este cazul) și (posibil) ratele ce au mai rămas de plată la poliță. Franșiza este acea parte din valoarea daunei pe care o suportă proprietarul vehiculului și poate fi stabilită de către societatea de asigurare ca valoare fixă ori ca procent din suma asigurată sau din valoarea daunei.

Societăți de asigurare autorizate de ASF să practice clasa de asigurări generale B3 - Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (clasă în care se încadrează asigurările de tip CASCO):

Nr.crt.

Denumire

1

ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.

2

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. 

3

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (denumire anterioară ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.

4

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. 

5

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

6

ASITO KAPITAL S.A. 

7

ATE INSURANCE ROMANIA S.A.  

8

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (denumire anterioară BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.)

9

CARPATICA ASIG S.A.  

10

CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A. 

11

CREDIT EUROPE ASIGURARI - REASIGURARI S.A. 

 12

EUREKO ASIGURARI S.A. (denumire anterioară INTERAMERICAN ROMANIA INSURANCE COMPANY S.A.)

13

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.  

14

FATA ASIGURARI S.A.  

15

FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A. 

16

GARANTA  ASIGURARI S.A. 

 17

GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A. (denumire anterioară PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.)

18

GROUPAMA ASIGURARI S.A.  

 19

ONIX ASIGURARI S.A. (denumire anterioară OTP GARANCIA ASIGURARI S.A.)

20

SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. 

21

SOCIETATEA DE ASIGURARE SI REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. 

 22

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE S.A.

23

UNIQA ASIGURARI S.A. 


Conform principiilor europene privind libera circulație a serviciilor și dreptul de stabilire, pe piața românească mai pot desfășura activitate și societățile de asigurare autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene. 


RECLAMAŢIILE

Reclamaţiile sunt o pârghie suplimentară prin care ASF protejează interesele îndreptățite ale asiguraților.

Analiza și soluționarea reclamațiilor formulate de asigurați sau de alte persoane fizice/juridice cu privire la serviciile furnizate de asigurători sau brokeri de asigurare reprezintă o parte importantă a activității desfășurate de ASF.

1. Ce este o reclamaţie/sesizare/petiție?

Conform art. 2 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, prin petiţie se înţelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale, precum și regiilor autonome.


2. Cine poate depune o reclamaţie pe piața asigurărilor?

Poate depune reclamație orice persoană fizică sau juridică care deține calitatea de asigurat, contractant al asigurării sau beneficiar al unui contract de asigurare ori calitatea de păgubit (terța persoană fizică sau juridică prejudiciată de o persoană asigurată de răspundere civilă).

 
3. Unde depuneţi o reclamaţie?

De multe ori se poate dovedi mai convenabil să încercați o rezolvare pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră. Aceasta poate fi făcută reclamând nemulțumirea direct la societatea de asigurare respectivă sau la intermediarul în asigurări. Conform legislației, asigurătorul trebuie să aibă stabilite și implementate proceduri de rezolvare a sesizărilor și reclamațiilor - Ordin nr. 11/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluționare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 30/05/2012). Asigurătorul este cel mai în măsură să răspundă și să soluționeze sesizarea primită din partea asiguratului.
În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu societatea respectivă, atunci vă puteți adresa ASF- sectorul Asigurari. Reclamaţia dumneavoastră, care trebuie adresată în scris și să fie însoțită de documente doveditoare, se rezolvă în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării.

Modalități de a transmite o reclamație:
Puteți opta pentru una din următoarele modalități de a transmite o reclamație:
•       direct la sediul central al ASF
•       prin fax
•       prin email
•       completând formularul de reclamații disponibil în această secțiune (se transmite la sediul din București)
Atenţie!
•       reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
 


DESPĂGUBIRI

 
1. Care este termenul legal de plată a unei despăgubiri? 

Termenele de plată diferă în funcţie de forma de asigurare. Astfel avem:
•       Pentru evenimente produse din vina unei terţe persoane şi dosarul de daună se instrumentează de societatea de asigurare în baza poliţei de răspundere civilă (RCA), termenul de plată este de maximum 15 zile de la data la care asigurătorul a definitivat investigaţia necesară evaluării sumei pe care este obligat să o plătească, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească;
•          Pentru evenimente avizate în baza poliţei de asigurare facultativă Casco, termenul de plată este cel prevăzut contractual, contractul având putere de lege între părţi. 
 

2. Dacă asiguratul/păgubitul este obligat să efectueze reparaţiile la o unitate service indicată de asigurător?

Asiguratul/păgubitul nu are obligaţia să repare autovehiculul la service-ul indicat de asigurător. Aceasta trebuie privită doar ca o recomandare. De regulă, cu unităţile service recomandate, asigurătorii au încheiate convenţii de colaborare de decontare directă. Avantajul îl constituie faptul că, la finalizarea reparaţiei, autovehiculul poate fi predat proprietarului în baza unui accept de plată dat de asigurător într-un termen cât mai scurt.


3. Am fost implicat într-un accident rutier pe teritoriul României, din vina unui şofer care conducea un autovehicul înmatriculat în străinatate. Unde mă adresez?

În aceste cazuri vă puteţi adresa la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.). Date de contact: Str. Vasile Lascăr nr. 40-40bis, et. 6, sector 2, Bucureşti, cod 020502, România, tel: +4021.319.13.02/03; +4031.805.68.14 (15), fax: +4021.319.13.01,  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , www.baar.ro. 


4. Ce documente sunt necesare pentru deschiderea dosarului de daună în cazul unui eveniment auto? 

De regulă, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daună sunt:
•       În cazul accidentelor rutiere survenite pe teritoriul României în care au fost implicate două vehicule și din care au rezultat numai pagube materiale - Formularul de Constat Amiabil completat corespunzător sau Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original;
•       În cazul accidentelor rutiere în care au fost implicate mai mult de două vehicule - Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original;
•       În cazul accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale - Documentul tip “Anexa 2” (eliberat de Poliţie) şi autorizaţia de reparaţie, în original;
•       În cazul în care accidentul a avut ca rezultat numai avarierea vehicului propriu și vehiculul este asigurat CASCO, vă puteţi prezenta direct la asigurătorul CASCO care va constata avariile, va deschide dosarul de daună şi vă va elibera documentul de introducere în reparaţie a vehiculului;
•       Adeverinţa de daună în cazul furturilor parţiale (eliberată de Poliţie) sau raportul de expertiză în cazul incen diilor (eliberat de Pompieri), în original – pentru asiguraţii CASCO;Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - RCA (sau Cartea Verde în cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate) a vehiculului condus de şoferul vinovat de producerea accidentului, în copie;
•       Permisul de conducere al conducătorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
•       Certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
•       După caz, cartea de identitate a vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
•       În cazul în care vehiculul pentru care se deschide dosarul de daună aparţine unei persoane juridice (inclusiv societăţi de leasing) este necesar să aveţi o împuternicire/înştiinţare din partea proprietarului vehiculului;
•       Polița de asigurare CASCO (inclusiv anexele tabelare cu autovehiculele incluse în asigurare, dacă este cazul).
 
Pentru finalizarea dosarului de daună auto, trebuie să mai prezentați următoarele:
•        Toate documentele fiscale, în original, doveditoare ale reparaţiei vehiculului (facturi, chitanţe, comenzi de lucru pentru service etc.);
•        Cererea de despăgubire completată, semnată de către proprietarul vehiculului pentru care s-a deschis dosarul de daună sau de către imputernicitul legal al acestuia (şi, după caz, ştampilată).
 
*De la caz la caz, asigurătorul mai poate solicita și alte documente menționate în mod expres pe nota de constatare (document ce se completează de către păgubit/asigurat/reprezentanții acestora în momentul avizării daunei)
PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ASIGURARI AUTO –BONUS MALUS


Ce reprezintă sistemul bonus- malus?
Sistemul bonus-malus reprezintă un sistem prin care:
•asiguraţii care nu înregistrează daune pe poliţele RCA încheiate beneficiază de reducerea primei de asigurare (bonus);
•asiguraţii care au înregistrat daune pe poliţele RCA încheiate sunt penalizaţi, respectiv se aplică o majorare a primei de asigurare (malus).
Sistemul se aplică în România:
•pentru asiguraţi persoane fizice, pentru poliţe emise începând cu anul 2010;
•pentru asiguraţi persoane juridice, pentru poliţe emise începând cu anul 2012.
Malusul, respectiv penalizarea, se aplică pentru daunele care au fost plătite în baza poliţelor de asigurare RCA încheiate de proprietarul vehiculului respectiv, indiferent cine a condus vehiculul şi indiferent de data când s-a petrecut accidentul. 

Baza de date CEDAM
Dacă nu mai ştiţi unde aţi asigurat un vehicul în ultimii 5 ani, puteţi verifica acest lucru în baza de date CEDAM. Tot în CEDAM mai puteţi verifica şi ce daune au fost plătite pe poliţa dumneavoastră de asigurare.
Orice persoană fizică ori juridică are posibilitatea de a verifica existenţa poliţelor RCA, precum şi istoricul de daune înregistrat în baza de date CEDAM pentru propriul vehicul, ori poate solicita aceste informaţii direct asigurătorului la care se doreşte încheierea poliţei RCA.
Asigurătorii au obligaţia de a vă furniza, în termen de 15 zile de la solicitare, un certificat de daunalitate pentru ultimii 5 ani de relaţii contractuale.
Atenţie la corectitudinea datelor!
 
Pentru a beneficia de o aplicare a sistemului bonus-malus conformă cu legislaţia este important să verificaţi acurateţea datelor înscrise în poliţele de asigurare încheiate şi, totodată, să înştiinţaţi asigurătorul cu privire la eventualele modificări ale informaţiilor completate.
Eventualele erori privind datele menţionate în poliţa de asigurare pot fi corectate doar de către asigurătorul care a emis poliţa de asigurare şi a transmis datele în baza de date CEDAM. 

Cum se aplică sistemul bonus- malus dacă un proprietar deține mai multe vehicule?
În situaţia în care o persoană fizică ori juridică deţine în propietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

Transferul clasei pe un vehicul nou
În cazul în care vindeţi un vehicul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou, acest lucru putându-se realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative.

Mod de aplicare
Clasa de bonus-malus ce se aplică la încheierea asigurării se stabileşte pornind de la clasa deţinută pe ultima poliţă de asigurare.
În situaţia în care nu sunt identificate daune plătite, se aplică o reducere astfel:
•o clasă pentru poliţele încheiate pe perioada de 6 luni;
•două clase pentru poliţele de asigurare încheiate pe perioada de un an.
•în situaţia în care sunt identificate daune plătite modul de aplicare al malusului este cel de mai jos: Clasa bonus-malus pe vechea poliţă

Clasele de bonus-malus pe noua poliţă în funcţie de daunele plătite

o daună

două daune

3 daune şi mai multe

B14

B10

B7

B4

B13

B9

B6

B3

B12

B8

B5

B2

B11

B7

B4

B1

B10

B6

B3

B0

B9

B5

B2

M1

B8

B4

B1

M2

B7

B3

B0

M3

B6

B2

M1

M4

B5

B1

M2

M5

B4

B0

M3

M6

B3

M1

M4

M7

B2

M2

M5

M8

B1

M3

M6

M8

B0

M4

M7

M8

M1

M5

M8

M8

M2

M6

M8

M8

M3

M7

M8

M8

M4

M8

M8

M8

M5

M8

M8

M8

M6

M8

M8

M8

M7

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8