Facebook LinkedIn

Selecție practicieni insolvențăSocietăți selectate în vederea numirii ca lichidator judiciar pentru FORTE

 26.10.2016

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat lista care va fi transmisă Tribunalului București, cuprinzând cele trei societăţi de practicieni în insolvenţă, selectate de către Comisia de avizare constituită la nivelul Autorităţii, în vederea numirii ca lichidator judiciar provizoriu în dosarul de faliment al FORTE Asigurări-Reasigurări S.A, astfel:   
 

 Nr. Crt.
 
  DENUMIRE SOCIETATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ

   
   PUNCTAJ
    1
  RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA ALBA
         44
    2
  DASCĂL INSOLVENCY SPRL
         44
    3
  RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREȘTI
         44


În etapa de analiză a ofertelor considerate de către Comisia de avizare ca fiind conforme cu cerințele cuprinse în procedură, au fost utilizate următoarele criterii:
- onorariul lunar solicitat de practician;
- onorariul de succes aplicat sumelor recuperate la masa credală, solicitat de practician;
- declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate în asigurări care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate de asigurare, incluzând actuar, personal cu experiență în lichidare de daune, etc;
- numărul de societăţi de asigurare lichidate din portofoliul ofertantului;
- modalitatea propusă în vederea recuperării creanţei din asigurări şi tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvenţă.
 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ASF – forma actualizată la data de 12 octombrie 2016 (afișată mai jos) să depună, până cel târziu la data de 19 octombrie 2016, ora 14.00, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind FORTE Asigurări-Reasigurări S.A. aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a Civilă, întocmită conform prevederilor art. 13 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F.

Oferta va fi depusă în original la Registratura ASF, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate şi ştampilate.

Din considerente de celeritate, prin excepție de la prevederile anterior menționate, facem precizarea că în această etapă nu este necesară depunerea cazierului judiciar și a cazierului fiscal.


Lista practicieni în insolvență agreați de ASF 


 (forma actualizată la data de 12.10.2016)

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către ASF – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului ASF nr. 49/18.09.2015, în ședința Consiliului ASF din data de 12 octombrie 2016, s-a aprobat completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de către ASF și actualizarea acesteia, după cum urmează:

 

Nr.
Crt.

DENUMIRE SOCIETATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ 

1

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SĂVOIU IULIAN

2

CITR FILIALA CLUJ SPRL

3

DASCĂL INSOLVENCY SPRL

4

CITR  FILIALA GALAȚI SPRL

5

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ NIȚU MARIUS IONUȚ 

6

KPMG RESTRUCTURING SPRL 

7

RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA ALBA

8

RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREȘTI

9

ROMINSOLV SPRL