Facebook LinkedIn

Fondul de compensare a investitorului

Ce acoperă S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.?
S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. acoperă investitorii, în situaţia incapacitaţii membrilor S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. de a returna fondurile bănesti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.


Ce nu este acoperit de S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.?
Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:
a.  investitori profesionali si instituţionali, inclusiv:
       - firmele de investiţii, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
       - instituţii de credit, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
       - instituţii financiare, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
       - societaţi de asigurari
       - organisme de plasament colectiv
       - fonduri de pensii
b.  alţi investitori profesionali şi instituţionali stabiliţi prin reglementarile ASF
c.  organizaţii internaţionale, guverne şi alte autoritaţi ale administratiei publice centrale
d.  autoritaţi ale administraţiei publice regionale şi locale
e.  administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., acţionarii acestora având deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitori cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelasi grup cu membrii S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.
f.  soţi, rude şi afini până la gradul I, precum şi persoane care acţionează în numele investitorilor mentionaţi la lit. b)
g.  persoane juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.
h.  investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situaţii în legatura cu un membru al S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. care au condus la dificultaţile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia
i.  societaţi cărora, din cauza marimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanţ prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.


Câţi bani se pot solicita?

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. va compensa în mod egal si nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro /investitor individual (începând cu 1 ianuarie 2012).


Când şi cum se formulează plângerea?

În oricare din situaţiile următoare:
a.  ASF a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să-şi îndeplineasca obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu exista perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;
b.  autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situatiă financiară a unui membru al S.C. Fondul de Compensare S.A., a emis o hotărîre definitivă, avînd ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. va publica pe pagina de internet proprie, la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinînd investitorilor, precum şi în cel puţin doua cotidiane de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţa de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum şi data începerii plaţii compensaţiilor către investitori.

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. poate comunica, la cererea investitorilor, pentru documentare, informaţii despre documentele, condiţiile şi formalităţile pentru compensare; costurile generate de aceasta vor fi suportate de investitor.

Perioada în decursul careia investitorilor li se va cere sa-şi formuleze pretenţiile nu poate fi mai mică de 5 luni începând de la data la care se face publică constatarea ASF sau hotărîrea judecătorească privind imposibilitatea membrului S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor.

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. va asigura plata compensaţiilor în limita plafonului stabilit în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data evaluarii şi validării creanţelor eligibile ale investitorilor. în circumstanţe cu totul excepţionale şi în cazuri speciale, S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. poate solicita ASF o prelungire a termenului precizat mai sus, care nu poate depăşi 3 luni.


Detalii de contact

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.
Adresa: B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 3, camera 1 - 2, cod poştal 020922, sector 2, Bucureşti,
Telefon: +4 021 315 73 48
Fax: + 4 021 315 73 40
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pagina de internet: www.fond-fci.ro