Facebook LinkedIn

Asigurări agricoleMăsuri de dezvoltare a pieţei de asigurări pentru agricultură


Autoritatea de Supraveghere Financiară a iniţiat, la începutul acestui an, în urma întâlnirilor pe care le-a avut cu asociațiile și organizațiile profesionale din piața de asigurări, un grup de lucru intitulat „Asigurări agricole”.
 
Principalul obiectiv al grupului de lucru constă în elaborarea unui pachet de măsuri pentru creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate a pieţei asigurărilor agricole. Totodată, se are în vedere și elaborarea cadrului de reglementare aferent fondurilor mutuale pentru agricultură, dar și promovarea unor modificării a legislaţiei specifice.
 
În cadrul întâlnirilor avute până în acest moment au fost abordate și probleme referitoare la fondurile mutuale din agricultură prevăzute în PAC 2014-2020. 
 
Modelul rezultat în cadrul lucrarilor grupului este în acord cu principiile Politicii Agricole Comune (PAC) 2014 –  2020, vizează măsuri cuprinse în cel de-al doilea pilon al PAC privind politica de dezvoltare rurală la nivel european și reprezintă instrumente deja folosite de majoritatea statelor europene.
În plus, modelul propus are la bază un sistem deja funcțional, reglementat și supravegheat și care este complementar sistemului existent, ceea ce va face ca implementarea să fie semnificativ simplificată.
Ținând cont în primul rând de particularitatea fermierului român, de slaba infrastructură agricolă existentă în țara noastră, dar și de factorii de blocaj în constituirea fondurilor mutuale pentru sprijinul fermierilor ca urmare a pierderilor cauzate de un fenomen climatic nefavorabil, propunerea vizează implementarea unui sistem de management al risculurilor în agricultură bazat pe 3 niveluri distincte:
 • Nivelul 1: Responsabilizarea individuală a fermierului
Măsurile de încurajare a responsabilității individuale a fermierilor au duble beneficii, pe de-o parte  educarea și stimularea fermierilor pentru un comportament responsabil în sensul regularizării veniturilor, iar pe de altă parte reducerea semnificativă a impactului asupra bugetului de stat alocat pentru plata despăgubirilor acordate fermierilor pentru diverse calamități naturale.
Propunerea vizează acordarea de facilități fiscale pentru o sumă de bani economisită în anii favorabili pentru suportarea daunelor în anii nefavorabili, de exemplu o sumă de maxim 500 de lei pe hetar, pe an să fie deductibila de la impozitul pe profit, însă nu mai mult de 2.500 lei pe 5 ani, urmând ca la momentul folosirii acesteia să intre la venitul impozabil din anul respectiv.
Reprezintă o măsură stimulativă și, de altfel, solicitată de către fermieri, care îi va ajuta să gestioneze mai bine riscurile care fac parte din cursul normal, sunt mai mult sau mai puțin frecvente și au o amploare limitată.
 • Nivelul 2: Mutualizarea riscurilor climatice prin intermediul companiilor de asigurare și subvenţionarea primelor de asigurare în vederea creșterii gradului de accesibilitate a fermierilor
Sistemul de mutualizare a riscurilor prin intermediul societăților de asigurare, dublat de o măsură stimulativă pentru fermieri prin subvenționarea primelor de asigurare utilizând finanțarea europeană pusă la dispoziția statelor membre UE și cu o contribuție de la bugetul de stat, se vor putea acoperi toate riscurile climatice, inclusiv seceta.
Acest model este în conformitate cu art. 37 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și este adoptat și funcționează în mai multe state ale UE. În plus, 82% din subvenția UE și națională prin cadrul intrumentelor PAC 2014 – 2020  este orientată către subvenționarea primelor de asigurare.
Subvenționarea se va acorda pentru primele/produsele de asigurare care cuprind riscurile acoperite în mod curent, dar se pot acorda şi pentru acoperirea de riscuri climatice majore inclusiv seceta, înghețul, ploile persistente și de durată. O astfel de măsură ar influența în mod indirect finanțarea agriculturii prin creșterea eligibilității fermierilor în obținerea de credite agricole și finanțări europene care vor fi folosite ulterior pentru investiții în dezvoltarea exploatațiilor agricole și retehnologizare.
Sistemul de mutualizare a riscurilor climatice prin intermediul companiilor de asigurare va crește gradul de acoperire și va conduce la dezvoltarea mediului concurențial existent. Totodată se va conferi o administrare facilă, bazată pe expertiza și experiența asigurătorilor, dar și pe siguranța și încrederea conferite de exigențele legislației specifice și a normelor de supraveghere.
 • Nivelul 3: Crearea Fondului Național de Solidaritate în Agricultură
Fondul ar urma să acopere daunele de importanță excepțională, evenimentele neasigurate de către sistemul privat de asigurări cum ar fi boli, dăunatori, incidente de mediu și catastrofe naturale.
Finanțarea acestuia se poate face prin intermediul fondurilor europene, dar și prin contribuțiile colectate de către asigurători de la fermieri și virate către fond.
 
În cele ce urmează este prezentată o analiză a implicațiilor și beneficiilor măsurilor propuse din perspectiva entităților vizate și care vizează utilizarea principiilor de funcționare a pieței asigurărilor:


Stat
 • Se reduce presiunea asupra bugetului alocat agriculturii pentru acordarea subvențiilor în cazul
unor riscuri climatice;
 • Se oferă un suport constant și echitabil fermierilor în cazul unor riscuri climatice și se încurajează
responsabilitatea individuală;
 • Crește gradul de absorbție a fondurilor europene.
 
Fondul Național de Solidaritate
 • Implementarea modelului de funcționare a pieței asigurărilor reprezintă un mijloc simplu și
controlabil de a administra Fondul Național de Solidaritate;
 • Introduce predictibilitate în ceea ce privește costurile cu riscurile în agricultură;
 • Costuri administrative reduse prin colectarea cotizațiilor de către companiile de asigurare și
posibilitatea externalizării activității de instrumentare daune;
 • O soluție rapidă de implementare (aproximativ 6 luni);
 
Fermieri
Cu asigurare:
 • Acces la o piață competitivă a produselor de asigurare în termeni de preț, calitate a serviciilor și
produse;
 • O soluție rapidă de reducere a riscului la care sunt expuși;
 • Eficiență și reducere a costurilor cu administrarea unui fond mutual;
 • Acces la subvenții similare cu alte ţări europene și un tratament nediscriminatoriu în raport cu
fermierii din alte țări europene;
 • Creșterea eligibilității în cazul solicitării de finanțare pentru investiții agricole.
Fără asigurare (iau decizia de a nu se asigura):
 • Nu au acces la sprijin prin Fondul Naţional de Solidaritate;
 • Beneficiază doar de facilitate fiscală oferită de către stat pentru economisire.
 
Instituții de finanțare (bănci, IFN-uri etc.)
 • Soluție eficientă de mitigare a riscurilor în agricultura care conduce la reducerea costurilor cu
finanțarea agriculturii;
 • Siguranța returnării creditelor;
 
 
Asigurătorii
 • Complementaritate cu Fondul Național de Solidaritate;
 • Mediu competitiv sanătos, în care sistemul privat nu va intra în competiție cu sistemul public;
 • Creșterea pieței de asigurări agricole atât în ceea ce înseamnă numărul de clienți cât și primele de asigurare.


În schema de mai jos se găseşte şi o reprezentare grafică a modului de funcţionare și interacțiune a celor trei instrumente propuse: