Facebook LinkedIn

Asigurări obligatorii de locuinţe

 

 
   Propunerile grupului de lucru privind asigurările obligatorii de locuinţe

  În cursul lunii ianuarie 2016,  Autoritatea de Supraveghere Financiară a constituit opt grupuri de lucru în vederea identificării și adoptării de măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru atingerea obiectivelor pe anul 2016, dar și pentru modernizarea și dezvoltarea piețelor financiare non-bancare.

Grupurile de lucru vor elabora propuneri de modificare a prevederilor legislative și vor identifica soluții pe mai multe paliere care includ toate cele trei sectoare reglementate și supravegheate de către ASF (asigurări, piața de capital și pensii private).

Grupul de lucru privind asigurările obligatorii de locuințe și-a început activitatea în cursul lunii ianuarie 2016 (prima întâlnire fiind organizată pe 19.01.2016), având ca obiective principale formularea unorpropuneri pentru creșterea gradului de cuprindere în asigurare și identificarea de soluții privind completarea eficientă a asigurărilor obligatorii de locuințe cu cele facultative.

                La lucrările grupului de lucru au participat reprezentanți ai ASF, UNSAR, PAID, UNSICAR, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai patronatelor din sectorul bancar.

   I.            Desfășurarea lucrărilor grupului de lucru

În perioada ianuarie - septembrie 2016 au fost organizate 9 ședințe ale grupului de lucru privind asigurările obligatorii, cu participarea majorității membrilor.

Activitatea grupului de lucru a demarat prin inventarierea și analiza problemelor din piața asigurărilor de locuințe, urmând ca demersurile ulterioare să urmărească în principal formularea unor propuneri de îmbunătățire a cadrului legal.

Deși obiectivul prioritar al grupului de lucru a vizat în principal identificarea de soluții și modificarea legislației primare (Legea nr. 260/2008), având în vedere solicitările venite din partea mai multor participanți, în cadrul grupului de lucru au fost discutate și analizate și unele aspecte referitoare la modul de implementare a actualei legislații secundare emise de ASF (modificări considerate ca fiind realizabile într-un orizont de timp de 3-6 luni).

 În acest sens, grupul de lucru s-a concentrat pe 2 direcții principale de activitate, după cum urmează:

 1. Acțiuni cu efecte pe termen scurt ce pot avea ca finalitate formularea de propuneri pentru modificarea legislației secundare emise de ASF (norme ASF privind PAID – acte normative care pot fi modificate într-o procedură accelerată de către ASF);
 2. Acțiuni cu efecte pe termen mediu și lung care urmăresc modificarea cadrului legal primar privind asigurările obligatorii de locuințe (formularea de propuneri privind modificări la Legea nr. 260/2008).

 

 1. Prima direcție de acțiune, respectiv operarea unor modificări/completări asupra legislației secundare

În intervalul aprilie-iunie 2016 au avut loc mai multe runde de consultări în cadrul grupului de lucru, în urma cărora s-au formulat mai multe propuneri de modificare și completare a normelor ASF în domeniu.

Astfel, urmarea propunerilor din grupul de lucru și adnotărilor/analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul Sectorului Asigurări Reasigurări, în sedința Consiliului ASF din 10.08.2016 a fost aprobată Norma nr. 35/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Enumerăm în continuare câteva dintre modificările propuse din cadrul grupului de lucru, care au avut ca rezultat final corecții/îmbunătățiri ale conținutului Normei nr. 7/2013:

 • Clarificarea noțiunii de contractant al asigurării și alinierii definiției/noțiunii în sensul prevederilor din Codul Civil și legislația generală în domeniul asigurărilor;
 • Introducerea posibilității de emitere electronică a polițelor PAD;
 • Introducerea reîntregirii automate a sumei asigurate după fiecare daună, prin plata unei prime suplimentare ce se calculează proporţional cu despăgubirea primită şi perioada rămasă de asigurare. Acest mecanism conferă un nivel sporit de protecție cetățenilor prin menținerea constantă a nivelului de asigurare la 10.000/20.000 euro după un eveniment cu daună parțială;
 • Clarificarea unor prevederi referitoare la obligativitatea reînnoirii poliței PAD la fiecare aniversare a unei polițe facultative multianuale;
 • Completarea cadrului normativ în sensul clarificării modalității de verificare a încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuinţă prin verificarea în baza de date a locuinţelor asigurate pusă la dispoziţie de către PAID și generarea unui tichet de interogare care confirmă existenţa PAD pe locuinţa asigurată;
 • Simplificarea formatului și a modului de încheiere a poliței PAD, în sensul eliminării obligativității existenței semnăturii asiguratului pe poliță (se menține obligativitatea semnăturii asigurătorului);
 • Clarificarea unor prevederi referitoare la acoperirea unor riscuri de către polițe PAD, în sensul acordării despăgubirilor în situațiile în care apa se infiltrează prin pereţi sau prin pardoseală şi din exteriorul locuinței;
 • Operarea unor ajustări la formatul poliței PAD;

Menționăm că în cadrul grupului de lucru au fost formulate și alte propuneri de modificare a Normei nr. 7/2013, însă respectivele propuneri nu au putut fi preluate întrucât se impunea modificarea legislației primare. În acest context, propunerile au fost analizate și incluse în proiectul de act normativ ce vizează modificarea Legii nr. 260/2008.

 

 2. Obiectivul prioritar de identificare a unor soluții pentru îmbunătățirea sistemului de asigurări obligatorii din România prin modificarea cadrului legal primar    (Legea nr. 260/2008)


Principalele modificări introduse în propunerea grupului de lucru privind proiectul de modificare a legii nr. 260/2008 sunt următoarele:
 
 • Introducerea unei franșize în cazul riscului de cutremur – măsura vizează asigurarea sustenabilității sistemului de asigurare, prin diminuarea despăgubirii, îndeosebi în cazul daunelor minore (conform scopului declarat de legiuitor, polița PAD urmărește protecția în caz de dezastre). Franșiza poate fi eliminată la solicitarea asiguratului/contractantului prin plata unei prime de asigurare suplimentare;
 • Liberalizarea accesului în acționariatul PAID - ulterior constituirii PAID, pot fi acţionari la această societate orice alte entități, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte entități controlate de aceleaşi persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID;
 • Liberalizarea canalelor de distribuție pentru polițele PAD – se propune modificarea articolelor de lege care stabilesc faptul că distribuția polițelor PAD se realizează exclusiv prin intermediul societăților de asigurare; modificările vin în întâmpinarea implementării noilor prevederi IDD;
 • Pentru facilitarea intrării în vigoare cât mai rapide a noilor polițe s-a propus introducerea unei franșize temporale (de 5 zile) la încheierea unei polițe noi, doar pentru riscurile de alunecare de teren și inundații (pentru riscul de cutremur, polița poate intra în vigoare imediat);
 • Modificarea și clarificarea unor prevederi legale în sensul restrângerii obligativității încheierii poliței PAD, coroborată cu dreptul de despăgubire, doar pentru imobilele cu destinație de locuințe care sunt în mod efectiv utilizate în acest scop - sunt excluse imobilele utilizate integral în scop comercial (ex. apartamente în care funcționează sedii de firme). Se corectează astfel unele neclarități din legislația prezentă pentru situații în care imobilele în care se desfășoară exclusiv activitate comercială ar trebui asigurate, însă ulterior se demonstrează că nu pot beneficia de despăgubire;
 • Definirea clară a modalității de emitere pe cale electronică a poliței PAD; PAD va fi emisă exclusiv în sistem electronic de către PAID;
 • Se clarifică și se menționează clar dreptul proprietarilor de imobile în clasa I de risc seismic de a încheia o poliță facultativă fără a prezenta dovada încheierii PAD, în condițiile imposibilității legale de a contracta o poliță PAD;
 • Se corectează anumite prevederi din legislația actuală, se nuanțează și se clarifică aspectele legate de modalitatea în care se face dovada existenței poliței PAD la momentul încheierii unei polițe facultative (declarația pe propria răspundere constituie doar o ultimă soluție excepțională, în situația imposibilității interogării bazei de date a PAID);
 • Eliminarea termenului de grație de 5 zile pentru încheierea PAD la achiziționarea unei noi locuințe (obligația este imediată, conform scopului legii);
 • Corectarea unor prevederi legale care eliminau integral dreptul de despăgubire în cazul construcțiilor la care au fost realizate modificări neautorizate asupra structurii de rezistență. Asigurații nu vor fi despăgubiţi doar pentru partea de pagubă care a fost produsă/favorizată ca urmare a lucrărilor efectuate.Sancțiunea excluderii ar trebui să fie proporțională cu efectul pe care îl au lucrările asupra structurii de rezistență a locuinței. (Exemplu: la o construcție tip vagon se exclude doar zona care a fost expusă riscului și nu întreaga clădire);
 • Clarificarea unor aspecte referitoare la beneficiarul poliței PAD, respectiv eliminarea beneficiarului din formatul poliței PAD (element specific doar în cazul asigurărilor de viață) – solicitarea despăgubirii se poate face doar de către asigurat;
 • În situații deosebite, în urma comunicării efectuate de către PAID, cererea de despăgubire poate fi preluată direct de către PAID. (vezi cazul Astra și Carpatica);
 • PAID poate prelua activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii de la asigurătorii care au eliberat polița PAD (în urma notificării prealabile a asigurătorilor de către PAID);
 • Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza dosarului de daună prin care s-a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor (în prezent, plata despăgubirii se face de către PAID doar pe baza centralizatorului transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor);
 • Corectarea anumitor proceduri în relația PAID - autorități publice locale: primăriile vor furniza liste cu imobile doar la solicitarea PAID (în prezent, legea obligă la informarea semestrială a PAID); Modificarea de la 3 zile la 15 zile a intervalului în care primăriile au obligația notificării proprietarilor care figurează că nu și-ar fi încheiat PAD;
 • Simplificarea schimbului de informații între societățile de asigurare și PAID (eliminarea obligativității transmiterii semestriale către PAID a listei polițelor facultative);
 • Stabilirea cuantumului fix al amenzii contravenționale la valoarea de 500 lei pentru neîncheierea poliței PAD (în prezent, cuantumul este de la 100 la 500 lei).

 

* * * * *

În conformitate cu prevederile Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile acestei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Conform art.2, lit.b) din legea menționată, prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

Proprietarii de locuințe își îndeplinesc această obligație prin încheierea unei poliţe de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul  www.paidromania.ro).

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de PAID.

Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale.

Rețineți: Legea permite acordarea de despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă daunele și la locuințele situate în zonele în care s-au făcut exploatări şi prospecţiuni miniere sau petroliere, dar şi lucrări edilitare, cu condiţia ca aceste daune să fi fost provocate de riscurile de cutremur, alunecare de teren și/sau inundații, manifestate ca fenomene naturale și nu din alte cauze.

Procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor este prevăzută de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul nr.7/2009.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt cele prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de modificare a Normei ASF nr.7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, cu toate modificările si completările ulterioare. 

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (adică suma maximă a despăgubirii) este 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalele elemente prin care acestea se disting de polițele de asigurări facultative sunt:

 • în partea de sus este trecută denumirea asigurarii - PAD poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008”;
 • Certificatul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale care dovedeşte subscrierea acestei poliţe si care cuprinde elemnte importante din contractul de asigurare.

De reţinut: Puteţi verifica PAD la: https://www.paidromania.ro/verifica-polita

În prezent, polițele obligatorii PAD sunt vândute prin intermediul societăţilor membre PAID sau prin intermediul societăţilor de asigurare care au încheiat protocoale de colaborare cu PAID.

Nerespectarea obligației de asigurare a locuinței împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit aceleiași legi, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prin amendă se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de aceştia.

Atenție: Proprietarii de locuințe neasigurate vor suporta singuri pagubele, având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile legii mai sus menționate, nu se vor acorda niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor în cazul producerii unuia dintre cele trei riscuri de calamități naturale.

Atribuțiile legale ale Autorităţii de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor de locuințe sunt cuprinse în prevederile dispozițiilor  Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, ale Legii nr. 260/2008, republicată, ale precum și ale normelor emise în aplicarea legii.

De reţinut: Prin încheierea unui asigurări facultative proprietarii de locuințe se pot proteja suplimentar și pentru alte riscuri. Contractul de asigurare facultativă reprezintă un act de voinţă a părţilor, respectiv a asigurătorilor autorizaţi şi a potenţialilor asiguraţi. Un astfel de contract poate acoperi riscurile asigurate obligatoriu însă numai pentru sume care depășesc plafoanele de 10.000 euro sau 20.000 euro, ori alte riscuri pentru locuinţe conform produselor de asigurare ofertate de asigurători.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt stabilite prin contractul încheiat de asigurat cu societatea pentru care optează. Atenție: Aceste condiții pot diferi de la o societate de asigurare la alta.

Asigurările facultative pot fi vândute de societăți și prin intermediul brokerilor de asigurare autorizați de ASF sau al altor intermediari în asigurări cu care acestea colaborează.

Vă recomandăm să accesați Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau Registrul intermediarilor, pentru a verifica intermediarul care vă adresează o ofertă de asigurare în numele unei societăți de asigurare autorizate în România.