MiFID II/ MiFIR
Facebook LinkedIn

MiFID II/ MiFIR

MIFID II/ MIFIR


 

ELEMENTE-CHEIE ALE PACHETULUI LEGISLATIV MIFID II / MIFIR
 

  • Reguli detaliate şi stricte, structuri de piață mai eficiente și mai solide, creșterea gradului de reglementare a locurilor de tranzacționare

Pe lângă piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare, cuprinse în domeniul de aplicare al MiFID I, Directiva revizuită introduce un nou tip de loc de tranzacționare: sistemul organizat de tranzacționare (OTF). OTF constituie platforme organizate care nu sunt reglementate în prezent, dar a căror importanță este în creștere. MiFID II permite în continuare existența diferitelor modele de business, dar promovează aceleași reguli de transparență și de tratament al conflictelor de interese pentru toate locurile de tranzacționare la nivelul întregii Uniuni Europene.

În vederea facilitării accesului la piețele de capital pentru întreprinderile mici și mijlocii, directiva stabilește reguli pentru crearea unui segment de piaţă destinat acestora, prin intermediul căruia IMM-urile vor putea accesa mai uşor resursele pieţei de capital.

  • Adaptarea la inovațiile tehnologice

MiFID II introducecerințe noi pentru activitățile de tranzacționare algoritmice și de high frequency, prin care a fost mărită considerabil viteza de tranzacționare și au apărut noi riscuri sistemice. Noile măsuri se referă la obligația impusă tuturor traderilor algoritmici de a fi reglementați, la introducerea de prevederi care îi împiedică să își mărească volatilitatea prin migrarea de la o piață la alta.

  • Îmbunătățirea cerinţelor de transparenţă pre- şi post-tranzacţionare

Prin introducerea unui nou loc de tranzacţionare (OTF) şi a unor cerințe de reglementare pentru acesta, MiFID II îmbunătățește cerințele de transparență pentru activitățile de tranzacționare a piețelor de instrumente de capital, permițând identificarea aşa-numitelor lichidităţi ascunse ("dark pools" - volumele de tranzacționare sau lichiditatea care nu sunt disponibile pentru platformele publice). De asemenea, este impus un nou regim de transparență pentru tranzacționare în cazul piețelor de titluri, altele decât titlurile de credit (obligațiuni, produse structurate și derivate). În plus, datorită noilor cerințe de păstrare a datelor într-o bază unică, investitorii își vor putea forma o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților de tranzacționare pe teritoriul Uniunii Europene și vor putea face alegeri fiind bine informați.

  • Puteri întărite de supraveghere și un cadru mai strict pentru piețele de derivate

Directiva consolidează rolul și puterile autorităților de supraveghere. În coordonare cu ESMA și în situații bine definite, autoritățile de supraveghere vor fi abilitate să interzică anumite produse, servicii sau practici în cazul în care protecția investitorilor, stabilitatea financiară sau funcționarea ordonată a piețelor ar fi amenințate. Supravegherea piețelor derivate pe mărfuri va fi îmbunătățită. Este introdusă obligația de raportare a unei poziții pe categorie de trader. Astfel, reglementatorii și participanții la piață vor avea posibilitatea să evalueze mai bine rolul speculativ.

  • Îmbunătățirea protecției investitorilor

Având la bază setul de reguli bine definite promovate de MiFID I, noua directivă stabilește cerințe mai stricte pentru administrarea portofoliului, consultanța de investiții și oferta de produse financiare complexe, ca de exemplu produsele structurate. Pentru a preveni un eventual conflict de interese, consultanților independenți și administratorilor de portofolii le va fi interzis să efectueze sau să primească plăți sau alte câștiguri bănești către sau de la terți. Sunt introduse reguli de guvernanță corporativă și reguli privind responsabilitatea managerilor pentru toate firmele de investiții.

  • Transpunerea MiFID II

În privința modalităţii de transpunere a prevederilor directivei MIFID II la nivelul statelor membre, este impus un termen de doi ani de la momentul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (12.06.2014).

În ceea ce privește regulamentul de punere în aplicare a MIFID II, MIFIR, acesta nu necesită transpunere în legislația statelor membre, ci se aplică direct, realizându-se astfel o armonizare completă la nivel european.

Implementarea MIFID II va impune o serie de modificări legislative la nivel de legislaţie primară. Astfel, urmează a fi revizuite prevederile din Legea nr. 297/2004 destinate intermediarilor, piețelor reglementate și operatorilor de piaţă.

LEGISLAȚIE UE
 ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L64/116 al UE din 10.03.2017 RECTIFICĂRII la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 12 iunie 2014). 


ANUNŢ: În data de 09.02.2017 , ESMA a publicat o revizuire a proiectului de standarde tehnice de implementare (ITS) privind raportarea pozițiilor în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II).

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICIANUNŢ: În data de 11.10.2016, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind prestarea de servicii și alte activități de investiții în legătură cu CFD-urile și alte produse speculative către investitorii de retail.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI
ANUNŢ: În data de 19.12.2016, ESMA a publicat un nou Set de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) pe tema instrumentelor financiare derivate pe mărfuri în contextul MIFID II

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI.ANUNȚ:  În data de 16.12.2016 , ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) cu privire la problematicile legate de  de protecțiea investitorilor în contextul   (MIFID II/ MIFIR).

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI .ANUNȚ: În data de 19.12.2016, ESMA a actualizat două Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind aspectele legate de calendarul de aplicare a derogărilor de la cerințele de transparență conform MIFID II.

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 


ANUNŢ: În data de 18.11.2016, ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A-MIFID II/MIFIR) privind transparența și structura pieței.

Documentele pot fi consultate AICI


25.11.2016

ANUNȚ:

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/2021 AL COMISIEI din 2 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la valorile de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 313/6 din data de 19.11.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 3 ianuarie 2019.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/2020 AL COMISIEI din 26 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile prin care să se stabilească dacă instrumentele financiare derivate care fac obiectul obligației de compensare ar trebui să facă obiectul obligației de tranzacționare a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L313/2 din data de 19.11.2016.  Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 3 ianuarie 2017.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/2022 AL COMISIEI din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile pentru înregistrarea societăților din țări terțe și formatul informațiilor care trebuie furnizate clienților a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L313/11 din data de 19.11.2016. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 3 ianuarie 2017.09.11.2016

ANUNŢ: În data de 04.10.2016, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind regimul aplicabil operatorilor independenți.

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI02.11.2016 

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA a instrucțiunilor privind evaluare membrilor  organe de conducere

Textul integral al documentului menționate anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI .

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 28.01.2016. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”


02.11.2016 

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA 
a instrucțiunilor de raportare - MIFIR

Textul integral al documentului menționat anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI .


ANUNŢ: În data de 10 octombrie 2016, ESMA a publicat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind aspecte legate de protecția investitorilor rezultând din MiFID II/MiFIR. Documentul oferă clarificări referitoare la următoarele subiecte: cea mai bună execuție, înregistrarea convorbirilor telefonice și a corespondenței electronice care se referă la ordinele clienților, cerințele existente referitoare la evidențe, furnizarea de consultanță de investiții în mod independent, subscrierea și plasamentul instrumentelor financiare, stimulente.

Documentul integral poate fi regăsit  AICI .

21.10.2016
 GHID ESMA
 privind practicile de vânzare încrucișată în limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
 Precizăm că Ghidul privind practicile de vânzare încrucișată urmează să fie aplicat de A.S.F. începând cu data de 03 ianuarie 2018ANUNȚ privind publicarea în
Jurnalul Oficial al UE din 30.06.2016 a:  

-       Directivei (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare, 

-       Regulamentului (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare.


Rectificare la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE
GHID ESMA Ghid privind titluri de creanță și depozite structurate complexe
Ghidul urmează să fie aplicat de A.S.F. începând cu data de la care vor deveni aplicabile prevederile naționale care vor transpune prevederile MiFID II.

GHID ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și a competențelorGhidul urmează să fie aplicat de A.S.F. începând cu data de la care vor deveni aplicabile prevederile naționale care vor transpune prevederile MiFID II.

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 600/2014  al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Aceasta a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 270/15.10.2015.

Directiva  2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului  din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II)

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Termen limită impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 93, alin (1), statele membre sunt obligate să asigure aplicarea prevederilor directivei începând cu 3 ianuarie 2017.

În cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerințe și obligații intră în vigoare.

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)
 

Data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicare: Conform art. 55, regulamentul se aplică începând cu 3 ianuarie 2017. Termenul este corelat cu termenul impus pentru Directiva 2014/65/UE.

În cuprinsul regulamentului, sunt expres stipulate datele de la care se aplică anumite cerințe și obligații.
 


15.12.2015

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a 8 standarde tehnice de implementare [ITS], pentru punerea în aplicare a prevederilor MiFID II

Pachetul cuprinde:

- formulare standard, modele şi proceduri pentru acorduri de cooperare în ceea ce privește un loc de tranzacționare ale căror operațiuni sunt de o importanță considerabilă într-un stat membru gazdă [ITS 1 ]

- formatul și calendarul de comunicații și publicarea în ceea ce privește suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare pe o piață reglementată (RM), sistem alternativ de tranzacționare (MTF) sau un sistem de tranzacționare organizate (OTF) [ITS 2]

- formulare standard, modele și proceduri de autorizare a furnizorilor de servicii de raportare a datelor  [ITS 3]

- raportarea poziţiilor  (articolul 58 alineatul (5) [ITS 4]

- formatul și periodicitatea rapoartelor de poziție săptămânale (articolul 58 alineatul (7) [ITS 5];

- formulare standard, modele și proceduri pentru autoritățile competente de a coopera în cadrul activităților de supraveghere, de verificare la fața locului, și investigații și pentru schimbul de informații [ITS 6]

- formulare standard, modele și proceduri pentru consultarea altor autorități competente înainte de acordarea unei autorizații [ITS 7 IPISC]

- procedurile și formele de prezentare a informațiilor privind sancțiuni și măsuri [ITS 8];

Comisia are la dispoziţie 3 luni (cu posibilitatea de extindere la 4 luni) pentru a decide cu privire la aprobarea standardelor. 

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA AICI

 


ANUNȚ privind publicarea de către ESMA standardelor tehnice finale (TS) pentru unele din cele mai importante  directive europene emise după criza financiară:

  • Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II);
  • Regulamentul UE nr. 596/2014  privind abuzul de piaţă (MAR);
  • Regulamentul UE nr. 909/2012 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR).

Noile standarde tehnice vor modifica modul de funcţionare a pieţelor financiare europene prin creşterea transparenţei, siguranţei şi elasticităţii, precum şi protecţiei investitorilor.

În conformitate cu procedura de aprobare a acestor regulamente la nivelul Uniunii Europene standardele tehnice vor fi transmise de ESMA către Comisia Europeană pentru aprobare, iar după ce acestea vor fi aprobate de CE va exista o perioadă în care Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţii pe text sau  aprobă  aceste standarde.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA, și AICI

30.09.201504.09.2015

ANUNȚ : În data de 31.08.2015, ESMA a publicat un document de consultare publică (CP) privind proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare a prevederilor  MiFID II .

 Consultarea se referă la problematici privind:

(1) suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare de pe locurile de tranzacționare în care sunt acestea admise;
(2) notificarea și prevederi privind informaţiile transmise furnizorilor de servicii de raportare a datelor;
(3) rapoartele săptămânale referitoare la poziţiile agregate pe derivate  pe mărfuri şi certificate de emisii de gaze.

Textul integral al documentelor menționate anterior poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA la adresa:

https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-MIFID-II-standards-regarding-trading-suspensions-data-service-providers-and-deriv?t=326&o=home

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 31 octombrie 2015. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.

ESMA va lua în considerare toate comentariile primite pentru a finaliza proiectul de implementarea standardelor tehnice, care vor fi trimise pentru aprobare Comisiei Europene pe 3 ianuarie 2016. MiFID II / MiFIR şi măsurile de implementare vor fi aplicabile de la 3 ianuarie 2017.


ANUNȚ ESMA

 01.07.2015

În data de 30.06.2015, ESMA a publicat raportul final asupra proiectului de Standarde tehnice MiFID II/MiFIR privind autorizarea, pașaportul, înregistrarea societăților din țări terțe și cooperarea dintre autoritățile competente.

Comisia Europeană are la dispoziție o perioadă de trei luni pentru aprobarea standardelor.

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-Final-Report-draft-technical-standards-MiFID-II-and-MiFIR?t=326&o=home27.02.2015

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a DOCUMENTULUI DE CONSULTARE privind proiectul de standarde tehnice de reglementare aferente MiFIR. Documentul completează documentul de consultare publicat de ESMA în data de 19.12.2014.

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-Addendum-Consultation-Paper-Implementing-rules-MiFID-IIMiFIR?t=326&o=home

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 20 martie 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2015

ANUNȚ
privind publicarea de către ESMA a OPINIEI TEHNICE 2014/1569 privind actele delegate aferente MiFID II și MiFIR și a DOCUMENTULUI DE CONSULTARE privind standardele tehnice și de implementare pentru MiFID II și MiFIR.

Documentele pot fi accesate la următorul link: http://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-provides-implementing-rules-MiFID-II?t=326&o=home

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 2 martie 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGĂTURI UTILE

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II